Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott perköltség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszból: […]esetén is, de ugyanúgy viselkedik és ugyanúgy könyvelendő, mint a kölcsön késedelmi kamata.Az Áhsz. 15. számú mellékletének, az „I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz” cím alatt található meghatározása szerint:B411. Egyéb működési bevételek rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, így különösena)a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ideértve a rendelkezésre tartási díjat is,b)a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök és a vállalt kezességek, garanciák díjait,c)az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését,d)a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,e)a nyelvvizsga-kötelezettségi biztosítékot,f)az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését,g)a foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítéseket,h)a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételeket (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jog-alap nélküli gazdagodásért kapott összegeket,i)az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott ellenértéket,j)az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, ésk)a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, valamint a beruházások és a felújítások esetén a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítései, a pénztártöbblet.A K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolnia)a behajthatatlan adott előlegeket,b)a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését,c)az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedésekor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett,d)a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték- és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni,e)a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4866

2. találat: Perköltség áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Hogyan alakul az önkormányzatok perköltségviselésével összefüggő általánosforgalmiadó-teher és számlakibocsátási kötelezettség megítélése?
Részlet a válaszból: […]ítélet/határozat alapján könyvelhető. Amennyiben a perköltség viselésére kötelezett fél - jelen körülmény között az önkormányzat - a másik félnek a perköltséget a bíróság döntésének megfelelően megfizeti, akkor közöttük nem beszélhetünk az Áfa-tv. szerinti (termékértékesítésről vagy) szolgáltatásnyújtásról, hiszen a perköltségre jogosult fél nem nyújt semmilyen szolgáltatást a perköltséget megfizetni köteles fél felé, a perköltség egymás közötti elszámolása Áfa-tv. tárgyi hatályán kívüli ügyletnek minősül. Tehát a perköltség viselésével összefüggésben adófizetési kötelezettség nincs, az Áfa-tv. VII. fejezet szerinti adólevonási jog fel sem merülhet. A perköltség viselése mindig a Pp. által meghatározott rendben és módon történik, és általában (bizonyos kivételektől eltekintve) a pervesztesség-pernyertesség arányához igazodik. Emiatt nem áll és nem is állhat egymással szemben egy - a költséget viselő fél által - megrendelt konkrét szolgáltatás, továbbá ehhez kapcsolódó ellenszolgáltatás, így Áfa-tv. szerinti adóztatható tényállás sem keletkezik. Mindezekre tekintettel a perköltségnek általánosforgalmiadó-tartalma nincs és nem is lehet, ugyanakkor - amennyiben a perköltség gazdálkodói érdekkörben merült föl - annak teljes összege költségként elszámolható a perköltségről rendelkező ítélet/határozat alapján. Amennyiben a pervesztes fél nem közvetlenül a pernyertes fél részére, hanem a pernyertes fél rendelkezése alapján más személy (pl. a pernyertes fél jogi képviselője) részére fizeti ki a perköltséget, az a kifizetés jogcímén, adózásbeli megítélésén nem változtat. A pernyertes fél és az általa megbízott jogi képviselő közötti megbízási szerződés alapján a pernyertes fél és az ügyvéd között polgári jogi teljesítés történik, amely az Áfa-tv. 2. § a) pontja alapján áfakörbe tartozik. Ez azt jelenti, hogy az ügyvéd (feltéve hogy nem alanyi adómentes) az ügyfele részére az Áfa-tv. szerinti általános forgalmi adót is tartalmazó bizonylatot köteles kibocsátani az ügyvédi szolgáltatásról, mely szolgáltatás ellenértéke az ügyvéd és az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2758
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Perköltség

Kérdés: Önkormányzatunk jogerősen megnyert egy pert, így a perköltség megtérítésére a bíróság a másik felet kötelezte. A pervesztes fél számla kiállítását kérte az önkormányzattól, de mi úgy tudjuk, hogy a perköltségről számlát kiállítani nem lehet. Kérdésünk, hogy kell-e számlázni, és ha igen, akkor a számlát milyen tartalommal kell kiállítani?
Részlet a válaszból: […]eljárás befejezésével a költség viselése valamely körülmény folytán végső soron nem őt, hanem a másik felet fogja terhelni. Ilyen esetben a költség viselésére köteles fél a bírósági határozat alapján köteles az adott költséget a másik fél felé megtéríteni. Mindenképpen leszögezhető, hogy a bíróság a költségek megtéríttetése során nem nyújt az Áfa-tv. hatálya alá tartozó szolgáltatást, hiszen pl. a szakértő igénybevétele esetén nem mondható, hogy a bíróság a költségviselésre köteles fél felé szakértői szolgáltatást nyújtott volna, illetve hogy a költség viselésére kötelezett fél szakértői szolgáltatást rendelt volna meg a bíróságtól. Ugyanakkor, amikor a perköltség viselésére kötelezett fél a másik félnek az általa előlegezett perköltséget a bíróság döntésének megfelelően megfizeti, akkor közöttük szintén nem beszélhetünk az Áfa-tv. szerinti termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról, hiszen a perköltségre jogosult fél nem nyújt semmilyen szolgáltatást a perköltséget megfizetni köteles félnek, a perköltség egymás közötti elszámolása Áfa-tv. tárgyi hatályán kívüli ügyletnek minősül. A perköltség viselése mindig a Pp. által meghatározott rendben és módon történik, és általában (bizonyos kivételektől eltekintve) a pervesztesség-pernyertesség arányához igazodik. Emiatt nem áll és nem is állhat egymással szemben egy - a költséget viselő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1800
Kapcsolódó tárgyszavak: ,