Óvodavezető illetménye

Kérdés: Településünkön 2 csoportos önkormányzati fenntartású óvoda működik 48 fővel, az óvodavezető függetlenített. Óvodapedagógus-hiány miatt a vezető foglalkozik az egyik csoporttal. Kötelező heti óraszáma 12 óra, melyet a csoportban tölthet, viszont a jelenlegi helyzetben sokkal többet van a csoporttal.
1. Szabályos-e ez az eljárás?
2. Jár-e neki túlóra vagy helyettesítési díj?
3. Ha igen, mi alapján kell kiszámolni?
Figyelembe kell-e venni a köznevelési törvény szerinti 4.33-as szorzót, és a heti 12 órával beszorozni, hogy megkapjuk az osztószámot, amivel az alapilletményét osztva megállapítható az órabér, vagy az óvodapedagógusra irányadó heti 32 kötelező óraszámot kell figyelembe venni, mert mint óvónő helyettesít, és nem mint vezető?
4. Jár-e neki ezért pluszjuttatás?
Részlet a válaszából: […] ...szabályai alapján már rendkívüli munkavégzésről beszélhetünk (a beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladó rendkívüli munkavégzés pótléka 50%), még akkor is, ha az beleférne az Nkt. és végrehajtási rendelete szerinti órakeretbe (kötött munkaidőn felüli napi 2, heti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Főzőkonyha dolgozóit megillető ágazati pótlék

Kérdés: Egy helyi önkormányzati költségvetési szerv alapfeladatként látja el Szoc-tv. 62-64. §-ai szerinti szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, valamint az idősek nappali ellátását. Az intézmény főzőkonyhája biztosítja továbbá az önkormányzat területén lévő nevelési-oktatási intézmények részére a gyermekétkeztetést, szün-idei étkezést, munkahelyi étkeztetést. A főzőkonyha dolgozóira alkalmazandó-e a 257/2000. Korm. rendelet? Ezen végrehajtási rendelet 15/A. §-ában meghatározott szociális ágazati összevont pótlék megilleti-e a főzőkonyha közalkalmazottait?
Részlet a válaszából: […]

A főzőkonyha dolgozóit is megilleti a szociális ágazati pótlék, amennyiben a kormányrendelet hatálya egyébként kiterjed az intézményre. A kérdés alapján ez utóbbi teljesül.

(Kéziratzárás: 2022. 01. 05.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Önellenőrzési pótlék pótlékolása

Kérdés: Önellenőriztük az elmúlt évi bevallásunkat. A korábbi bevallásban kevesebb adót vallottunk be, ezért önellenőrzési pótlékot is számolnunk kellett. Az önellenőrzést benyújtottuk, az adót befizettük, az önellenőrzési pótlékot kiszámítottuk, de a befizetése elmaradt. Az önellenőrzési pótlék későbbi befizetése esetén további pótlékot kell fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] ...valamint az adó és költségvetési támogatás összegét, megállapítja, bevallja és egyidejűleg meg is fizeti. Az önellenőrzéshez pótlékfizetési kötelezettség kapcsolódhat. Önellenőrzési pótlékot az Art. 211. §-a alapján akkor kell felszámítania az adózónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Alpolgármester részére idegennyelv-tudási pótlék

Kérdés: Alpolgármester 5 éves ciklusában nem fizettünk nyelvpótlékot (angol középfok), pedig az alpolgármester azt a szerződése kezdetén részünkre bemutatta. Kötelező a részére visszamenőleg fizetni, egyáltalán kötelező lett volna neki adni? Ha igen, hány évre visszamenőleg lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell. Itt felsorolásra kerültek a Kttv. 141. §-ának (1)-(9) bekezdései, azaz az idegen-nyelv-tudási pótlékra vonatkozó rendelkezések is. A Kttv. 141. §-ának (6) bekezdése alapján az angol nyelv után a pótlék alanyi jogon jár, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Egységes óvoda-bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő illetménye

Kérdés: Milyen pótlékra jogosult az egységes óvoda-bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő? Szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék vagy pedagógus munkáját közvetlenül segítők kiegészítő pótléka?
Részlet a válaszából: […] ...nem lehet kevesebb, mint a 2015. december hónapra járó - illetménykiegészítéssel, illetménynövekedéssel és rendszeres illetménypótlékokkal összeszámolt - kinevezésben rögzített illetménye, illetve munkaszerződésben rögzített munkabére.Eltérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 17.

Garantált bérminimum és ágazati pótlék egymáshoz való viszonya

Kérdés: Az önkormányzat által fenntartott család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjét az F/4 fizetési kategóriába kell besorolni, melynek összege nem éri el a garantált bérminimum összegét. Helyesen jártunk-e el, ha a családsegítő alapilletményét 161 000 Ft-ban állapítottuk meg, és ehhez adtuk hozzá a szociális ágazati összevont pótlék összegét?
Részlet a válaszából: […] ...(7) bekezdése alapján a garantált illetménybe a tábla szerinti illetmény és az illetménynövekedés számítanak bele, az illetménypótlékok, illetménykiegészítés azonban nem. Ennek megfelelően az ágazati pótlék véleményünk szerint nem tartozik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Jubileumi jutalom számításának alapja

Kérdés: A jubileumi jutalomba a pótlékok is beleszámítanak-e?
Részlet a válaszából: […] ...haviilletménynek megfelelő összegre jogosult. A jubileumi jutalom megállapításánálaz illetménykiegészítés és az illetménypótlékok figyelmen kívül maradnak, tehátcsak az ún. alapilletményt kell figyelembe venni [Kjt. 85/A. § i) pont].A köztisztviselő 25,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Műszakpótlék

Kérdés: Intézményünk 2 portást foglalkoztat hetenkénti váltással délelőtti és délutáni műszakban, egy napon belül egymást váltva. Műszakbeosztásuk: délelőtt 6-14 óráig, délután 13.30-20.30 óráig. Jár-e a dolgozóknak műszakpótlék a délutános műszak után? Ha igen, hány százalék?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 146. § (2) bekezdése értelmében a több műszakosmunkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalót délutáni, illetve éjszakaipótlék megilleti. A délutáni műszakban (14 órától 22 óráig terjedő időtartam)tizenöt százalék műszakpótlék jár a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Köztisztviselői jubileumi jutalom

Kérdés: Köztisztviselői jogviszony esetén a jubileumi jutalom összegének megállapításánál mi számít bele az összegbe? Jogszabály szerint az illetmény, de milyen illetmény? Csak az alap, vagy a pótlékok is?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. sajnos nem adja meg az illetmény fogalmát, illetvenem határozza meg azt sem, hogy a jubileumi jutalom szempontjából mi számítilletménynek. A gyakorlatban kialakult egy olyan álláspont, miszerint ajubileumi jutalom megállapításához csak az alapilletmény vehető figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.

Rendkívüli munkavégzés pótléka közalkalmazott vezetők esetében

Kérdés: Vezetőhelyettes vagyok egy intézményi gondnokságnál, megbízott vezetőként. A Kjt. módosított 76. §-a azt mondja, hogy nem jár rendkívüli munkaidőben végzett munkáért díjazás a munkáltató vezetőjének és helyettesének, ha e feladatát önálló munkakörben látja el, továbbá annak, aki munkaidejét maga osztja be. Mivel vezetőhelyettesi beosztásom nem önálló munkakör (pénzügyi főelőadó vagyok, erre kaptam a vezetői megbízást), a munkaidőmet, pihenőidőmet nem magam osztom be, részemre fizethető-e túlmunkáért díjazás?
Részlet a válaszából: […] ...beosztását, illetve felhasználását maga határozza meg."A törvény tehát két esetben zárja ki a rendkívülimunkavégzésért járó pótlék kifizetését, egyik esetben akkor, ha a munkáltatóvezetőjéről vagy helyetteséről van szó, feltéve az e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.
1
2