Rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása

Kérdés: Községi önkormányzatnál rokkantnyugdíjast lehet-e alkalmazni július 1. után az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottként (takarítónő), illetve részmunkaidős könyvtárosi munkakörben?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az önkormányzatnál (polgármesteri hivatalnál) könyvtárosi munkakörben álló alkalmazottal a Kjt. szerinti közalkalmazotti jog­viszonyt kell létesíteni, mint helyi önkormányzat által közszolgáltatás ellátására foglalkoztatottal [Kjt. 1. § (1) bek.],...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Rokkantsági nyugdíj melletti foglalkoztatás

Kérdés: 31 éves köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkavállalónak folyamatban van a rokkantsági nyugdíj megállapítása. Munkaviszonyát meg kell-e szüntetni ahhoz, hogy megkaphassa a nyugellátást? Egyébként dolgozhat-e a nyugdíj mellett? Ha igen, hogyan? Foglalkoztatható részmunkaidőben köztisztviselőként vagy megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. éviLXXXI. törvény (Tny.) 36/A. § (1) bekezdés alapján rokkantsági nyugdíjra azjogosult, akia) esetében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. éviLXXXIV. törvény (Rjtv.) 1. §-ának a) pontjában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Közalkalmazott egészségügyi alkalmatlansága

Kérdés: Hogyan és milyen módon szűnik meg annak a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya, aki 1 év táppénzes állomány után nem rokkantnyugdíjas állományba fog kerülni, hanem rehabilitációs járadékra lesz jogosult? Közös megegyezéssel szűnik meg a munkaviszony, vagy nekem, mint munkáltatónak kell neki felmondanom, tekintettel arra, hogy egészségi állapota miatt nem tudom alkalmazni szakács munkakörben. (Térdműtéte után nem 100%-os a térd mozgása, ezért az üzemorvos nem adja meg neki az engedélyt, más munkakört pedig nem tudok neki felajánlani.) Milyen nappal szűnik meg ilyenkor a munkaviszony? A táppénz utolsó napjával? Ki nem vett szabadságot fizetnem kell neki? Letölteni ugye nem tudja, mert az azt jelentené, hogy alkalmazom üzemorvosi engedély nélkül is?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény (Kjt.) 30. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a munkáltató aközalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha aközalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Rokkantnyugdíjas foglalkoztatása

Kérdés: Nyugdíjas 2009. évi foglalkoztatásával kapcsolatosan az alábbi kérdésre szeretnék választ kapni: köztisztviselőként III. rokkantsági csoportba tartozó nyugdíjast foglalkoztatunk 6 órás részmunkaidőben. Havi jövedelme bruttó 75 000 Ft. A 62. életévét még nem töltötte be. Milyen szabályok vonatkoznak a fenti adatok ismeretében az ő rokkantnyugdíj melletti foglalkoztatására? A munkavállaló 2008. január 1. előtt ment rokkantsági nyugdíjba.
Részlet a válaszából: […] ...a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXItörvény (a továbbiakban: Tny.) 36/D. § (1) bekezdését, mely a rokkantnyugdíjmelletti keresetkorlát mértékét tartalmazza, 2009. január 1-jétől kellalkalmazni.A kereseti korlát kizárólag az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.

Jubileumi jutalom

Kérdés: 2004. november 30-án közös megegyezéssel megszűnt a köztisztviselő jogviszonya. Az I. fokú orvos szakértői bizottság 67 százalékos munkaképesség-csökkenést állapított meg nála, igénybe vette a rokkantnyugdíjat. 33 év 265 nap közszolgálati jogviszonyt szerzett. 2004. december 5-től a volt munkáltató 4 órás munkarendben tovább foglalkoztatta. 2004. november 30-án a 35 éves jubileumi jutalomra jogosult volt-e? Vagy a 35 éves közszolgálati jogviszony betöltésekor? További kérdésem, hogy a tovább foglalkoztatott rokkantnyugdíjas köztisztviselő jogosult-e jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszából: […] ...van hátra.Így tehát, amikor 2004 novemberében közös megegyezésselmegszűnt a köztisztviselő jogviszonya arra tekintettel, hogy rokkantnyugdíjatfog igénybe venni, álláspontunk szerint jogosulttá vált – a Ktv. 49/E. § (5)bekezdés c) pontja alapján – a 30...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Rokkantnyugdíj melletti foglalkoztatás

Kérdés: Táppénzes állományban lévő köztisztviselőnél az OSZI (Orvosszakértői intézet) I. fokú orvosi bizottsága 67 százalékos munkaképesség-csökkentést állapított meg. Ha a köztisztviselő a rokkantsági nyugdíjat igénybe kívánja venni, akkor mi a teendő? A munkaviszony megszűnése felmentéssel vagy közös megegyezéssel történik? Lehetséges-e ugyanazon a munkahelyen rokkantnyugdíjasként továbbfoglalkoztatni ezt a köztisztviselőt? Ha igen, akkor ebben az esetben a munkáltató részéről milyen lépéseket kell tenni? Munkaalkalmassági vizsgálat kell-e?
Részlet a válaszából: […] ...sorkerülhet közös megegyezéssel, de sokkal gyakoribb, hogy az alkalmazott kérésérea munkáltató kötelező jelleggel felmenti.Felvetődhet a rokkantnyugdíjban részesülőtovábbfoglalkoztatása, illetve újbóli foglalkoztatása. Nincs annak akadálya,hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Rokkantnyugdíjasként foglalkoztatott közalkalmazott jubileumi jutalma

Kérdés: 2004. 09. 17-től rokkantnyugdíjasként tovább foglalkoztat a korábbi munkáltatóm, napi 6 órában, közalkalmazotti jogviszonyban. A nyugdíj megállapításakor 23 év 285 nap szolgálati időt vettek figyelembe. Mikor esedékes a 25 éves jubileumi jutalom? Jelenlegi munkahelyem 1996. 07. 01-től foglalkoztat, előtte is közalkalmazott voltam, de voltam munkanélküli is, jövedelempótló támogatásban is részesültem, valamint 5 hónapig gyári munkás voltam.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésnekszámít, addig ha a közalkalmazott a jubileumi jutalomra jogosító feltételeketmegszerzi, részére kötelező annak kifizetése.Rokkantnyugdíjaskéntfoglalkoztatott közalkalmazott is jogosult a jubileumi jutalomra, amennyibenazt még más foglalkoztatási jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 11.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Alapfokú oktatási intézményben előrehozott nyugdíjas, valamint rokkantnyugdíjas esetében is közös megegyezéssel szűnt meg a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Mindkét esetben rendelkeztek 35 év közalkalmazotti jogviszonnyal, ezért a jogviszony megszüntetésekor kifizetésre került a 40 éves jubileumi jutalom. Utána határozott idejű kinevezéssel továbbfoglalkoztatásra kerültek az intézménynél. Jogosan került-e sor a jubileumi jutalom kifizetésére ezen esetekben?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. egyértelműen meghatározza, hogy amennyiben aközalkalmazotti jogviszony azon a jogcímen kerül megszüntetésre, hogy aközalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési időkezdetének napján nyugdíjasnak minősül, akkor részére a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 11.

Rokkantnyugdíj

Kérdés: 1979. 03. 06-ától bölcsődei dolgozó vagyok, csecsemő- és gyermekgondozó munkakörben. 2003. 12. 27-étől 2005. 01. 21-éig táppénzes állományban voltam, ezalatt az OSZI I. fokú orvosi bizottsága 67%-os munkaképesség-csökkentést állapított meg. Ha a rokkantsági nyugdíjat igénybe veszem, milyen juttatásokra leszek jogosult? Hogyan érvényes rám a felmentési idő, ill. a végkielégítés, ha a munkaviszony megszűnésekor még nem leszek nyugdíjas, és a felmentésre egészségügyi okból kerül sor? A munkaviszony megszűnését ki kezdeményezze? A munkáltató felajánlhat-e az egészségi állapotomnak megfelelő könnyebb munkakört, és azt el kell-e fogadnom?
Részlet a válaszából: […] ...abbólkell kiindulni, hogy az OSZI határozata megállapította a 67%-osmunkaképesség-csökkenést, azonban valamilyen okból mégsem kerül sor arokkantnyugdíj megállapítására. Ugyanakkor az alkalmazott ismét keresőképesállományba vételre kerül. Ekkor a munkáltatónak meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Rokkantnyugdíj

Kérdés: Rokkantnyugdíj mellett köztisztviselőként dolgozom, határozott idejű jogviszonyban, mely december 31-én jár le. 1967. július 4-e óta közalkalmazottként, majd 1995. február 16-a óta köztisztviselőként dolgozom. 35 éves jubileumi jutalmamat 2002. évben megkaptam. Véglegesen igénybe szeretném venni a rokkantnyugdíjat, munkaviszonyom megszüntetésekor jogosult vagyok-e a 40 éves jubileumi jutalomra, jár-e felmentési idő, és mennyi, kaphatok-e 2004. évre 13. havi illetményt?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felvetett esetben határozott idejű közszolgálatijogviszonyban áll a köztisztviselő. Vizsgáljuk meg először is a jogviszonymegszűnésének, megszüntetésének módját. A kérdés szerint a jogviszonyhatározott időtartama december 31-én lejár. Ekkor a jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.
1
2