Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott szakfeladatrend tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: COFOG/Szakfeladatrend

Kérdés: Helyes COFOG/szakfeladat használatok miatt kérdezném a következőket:
1. Önkormányzatunk műfüves pályát üzemeltet, melyhez bevétel/kiadás párosul. Ebben az esetben a 013350 (Önkormányzati vagyon) + 680002 lenne helyes, vagy amivel összefüggésben felmerül 081030 (Sportlétesítmények...) + 931102, illetve harmadik lehetőségként a 081045 (Szabadidősport) + 999999 szakfeladat lenne a helyes használat?
2. KEHOP szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése során helyesen alkalmazzuk-e a 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása COFOG-ot?
3. A TOP-2.1.3-15 pályázaton belül megvalósuló csapadékvíz-elvezetésnek a kiépítéséhez melyik COFOG-ot kellene alkalmaznunk?
Részlet a válaszból: […]üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében, valamint az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait látja el, továbbá a támogatási célok és a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.A "013350" Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közé tartozik az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adásvételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartoznak a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.A "081030" Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése közé tartozik a nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt) - sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint - a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szinten tartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása. Ebbe a kormányzati funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 552002, 562915, illetve a 931101 és 931102 szakfeladatokon el kell számolni.A "081045" Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása közé tartozik az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak támogatásával, a szabad-idősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabad-idősport-szervezetek támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.A fentebb megjelölt három kormányzati funkció meghatározása alapján a "081030" Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkciót fogja alkalmazni az önkormányzat műfüves pályájuk üzemeltetése során a bevétel és ki-adás elszámolásakor.A "052080" Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése közé tartozik a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása, ezt a kormányzati funkciót fogják a KEHOP-pályázat szerinti szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése esetében alkalmazni álláspontunk szerint.A TOP-2.1.3.-15. pályázat a "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" nevet viseli, ezért az 5. Környezetvédelem kormányzati funkció csoporton belül fogják a megfelelő kormányzati funkciót alkalmazni, amely a csapadékvíz gyűjtését, szállítását is magában foglalja. Egy adott funkcióhoz köthető támogatások a 0510-0550 funkciócsoportba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4699
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szakfeladatrend

Kérdés: Az Áhsz. 29. §-ának (1) bekezdése, illetve 46. §-ának (3)-(7) bekezdéseinek korábbi előírásainak hatályon kívül helyezése és a 68/2013. NGM rendelet 7-9. §-ának, illetve 3-4. mellékletei-nek hatályban maradása közötti ellentmondásra szeretnénk választ kapni. Az új Áhsz. 46. §-ának (3) bekezdésében lévő módosítás szerint megszűnt a 7. számlaosztályban a szakfeladatok kötelező használata, ezért a költségvetési szervünk már nem is használja erre a 7-es számlaosztályt, de ebben az esetben jól értelmezzük, hogy a szakfeladatokat COFOG "alábontás"-ként kellene alkalmazni 7-es számlaosztálytól függetlenül?
Részlet a válaszból: […]kiadásokat és a bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban kell bemutatni a beszámolóban.A pénzügyi számvitelben azon szakfeladatok (tevékenységek) költségeit és eredményszemléletű bevételeit kellett bemutatni, amely tevékenységek esetében lényeges információtartalommal bírt azok önköltségének kimutatása. Ez utóbbi körbe azon tevékenységek vagy résztevékenységek tartoztak, amelyeket a 68/2013. NGM rendelet 2. vagy 4. számú melléklete meghatároz.A költségvetési szervek alaptevékenységének besorolása kormányzati funkciókóddal történik.A magyar államháztartásban alkalmazott kormányzati funkciók rendszere a kormányzati kiadások funkciók szerinti osztályozásán (COFOG) alapul. A kormányzati kiadások funkciók szerinti osztályozása 10 főcsoportba besorolva tartalmazza a kormányzati szektor, államháztartás és a kormányzatba sorolt vállalatok és nonprofit intézmények kiadásait.Az államháztartás szervezeteinek főtevékenység szerinti besorolására az államháztartási szakágazati rend szolgál, melyet a 68/2013. NGM rendelet 5. számú melléklete határoz meg.Az Áhsz. 2016. XI. 9-től hatályon kívül helyezett 29. §-ának (1) bekezdése szerint:"A költségekről és a megtérült költségekről szóló kimutatás a 7. melléklet szerinti formátumban, szakfeladatok szerinti bontásban tartalmazza a felmerült költségek, az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei, az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei és a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei kimutatását."2016. december 31-ig volt hatályos az a szabály, mely szerint a 6. és 7. számlaosztály alkalmazása nem kötelező. Abban az esetben kellett használni és alkalmazni, amennyiben tevékenységhez kapcsolódott.2017. január 1-jétől az Áhsz. 46. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"A 6-7. számlaosztály vezetői információs igények kielégítésére, ezen belül elsősorban a szervezeti egységek elszámoltatására, a költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítására használható".A 6. és 7. számlaosztály alkalmazása nem kötelező, annak alkalmazása lehetőség, amely a vezetői információk kielégítésére, szervezeti egységek elszámoltatására, költséggazdálkodás kialakítására, önköltségszámítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4575
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Szakfeladatrend

Kérdés: Az új szakfeladatrend szerint az útfelújítást nem lehet az 522110 szakfeladaton elszámolni, viszont nem találjuk a megfelelő számot. Kérésem sürgős, mert nem tudjuk a 21 űrlapot kitölteni.
Részlet a válaszból: […]közutak építését és karbantartását végzi, akkor - véleményünk szerint - a 421100 szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra. A PM tájékoztató szerint az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű-, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest építésével, az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve reptéri kifutópálya építésével kapcsolatos tevékenységhez kapcsolódóan jelentkező költségek és bevételek ezen a szakfeladaton jelennek meg. Mivel kötelező feladatként történik a munka elvégzése, a hetedik számjegy "1" kódot kap, mint alaptevékenység. Ha ezeknek a munkáknak az elvégzése támogatásból történik, fejezeti kezelésű előirányzat terhére, akkor a 84135 A gazdasági növekedést ösztönző, szektorhoz köthető támogatások és tevékenységek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2654
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Szakfeladatrend

Kérdés: Szakfeladatrend-tervezéssel kapcsolatban a következő a kérdésem. Körjegyzőség esetében eddig egy szakfeladatra terveztük az összes dolgozót, jegyzőt, szociális-pénzügyi ügyintézőt, takarítót. 2010-től az új szakfeladat száma 841126. Továbbra is tervezhetjük ezen a szakfeladaton az összes dolgozót (kistelepülés - nincsenek osztályok, csoportok), vagy szét kell bontani 692000, 811000, 841901 szakfeladatokra? Könyvtár esetén, ahol eddig egy szakfeladat volt, most kb. 4 szakfeladatot kell alkalmaznunk 1 fő közalkalmazottal. A rezsiköltségtől kezdve mindent négyfelé kell arányosítani?
Részlet a válaszból: […]egy szakfeladaton történő szerepeltetése már nem minden esetben elegendő a tervezés és a kiadások esetében. A jelenlegi szakfeladatrend kialakításakor a polgármester és jegyző 50-50%-os megosztásban a 841112 Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton és a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton kerülhet megtervezésre. De alkalmazható egy szakfeladat is, a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladat, attól függően, hogy a szakfeladatrend tartalmi meghatározása alapján a tervezés és elszámolás ezt lehetővé teszi. Azoknak a dolgozóknak a szakfeladat-meghatározása, akik anyakönyvvezetői tevékenységet, okmányirodai tevékenységet, és minden más közigazgatási hivatali tevékenységet végeznek, lehet a 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége szakfeladaton történő tervezése és kiadásainak teljesítése. Ezen tevékenységek közül az adóigazgatás kivételt képez, az e tevékenységhez kapcsolódó köztisztviselők szakfeladatrendje a 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés szakfeladaton történik. Az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi igazgatási tevékenységének kiadásai és bevételei az alaptevékenységtől elkülönítve kerülnek meghatározásra, önálló pénzügyi igazgatási szakfeladaton kerül elszámolásra az Ámr. § (6) bekezdése alapján. Ezeket a szakfeladatokat az Ámr. 12. § (4) bekezdése szerint nem kell az alapító okiratban szerepeltetni, elszámolása az "1" kódon történik. Pénzügyi igazgatási szakfeladatok lehetnek pl. a 841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása, 841408 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél, 841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél, 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél, 860001 Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél, 870001 Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél, 900001 Alkotó, művészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél. A 841129 szakfeladaton kell elszámolni valamennyi közhatalmi tevékenységgel és az önkormányzati szociális támogatások kifizetésével kapcsolatos pénzügyi igazgatási feladatot. A munkaügyi előadó és a titkárnő feladatainak tervezése és elszámolása lehet szintén a pénzügyi, igazgatási szakfeladaton. A szakfeladat kialakítása nem merev szabályok szerint működik, hanem azt kell vizsgálni, hogy melyek az általuk leginkább jellemző tevékenységek. Ezért a munkaügyi előadó és titkárnő szakfeladatának általunk javasolt meghatározása sem kötelező érvényű. A belső ellenőr foglalkoztatása is lehet pénzügyi, igazgatási szakfeladaton, de jó megoldásnak tekinthető az a módszer is, hogy tevékenységhez kapcsolódóan arányos megosztásban kerül szétbontásra. A könyvtári tevékenységet végző dolgozók a 91012[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2617

5. találat: Szakfeladatrend

Kérdés: A 2010-es önkormányzati költségvetés készítésénél felmerült problémáinkra szeretnénk választ kapni. Az új szakfeladatrend változásaival kapcsolatban a kiadások és bevételek tervezése során merültek fel az alábbi kérdések: - A több szakfeladaton (iskola 1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, sajátos nevelési igényű tanulók, tanulószoba) foglalkoztatott pedagógusok kiadásait milyen mutató alapján célszerű felosztani, illetve a kinevezés hogyan legyen elkészítve (egy vagy több)? - Az intézményvezető (vezetők), gazdasági szervezet, technikai állomány kiadásainak felosztási módja, illetve milyen szakfeladatra készüljön kinevezés? - A polgármesteri hivatalnál a jegyző, aljegyző személyi juttatását fel kell-e osztani a területi igazgatási tevékenységekhez (építésügyi hatósági, okmányirodai feladatok), ha igen, milyen mutató alapján?
Részlet a válaszból: […]szükség esetén tört értékkel kell szerepeltetni. A tört értékes létszámadatot két tizedesjegyig kell kerekíteni. A kerekítési különbözetet az adott létszám szempontjából legnagyobb volumenű szakfeladaton kell elszámolni. Ennek az lesz az eredménye, hogy a tört létszámok összege az egész számú létszámot adja ki. Több szakfeladaton, például egy általános iskolában a sajátos nevelési igényű gyerekek speciális ellátását végző pedagógus esetében, aki alsó tagozaton és felső tagozaton is ellátja ezt a feladatot, azt kell megvizsgálni, hogy a munkáját hány százalékban végzi alsó és felső tagozaton. A meghatározott százaléknak megfelelő tört értéket (pl. 40-60%, 0,40 és 0,60 = 1 fő) kell szerepeltetni az alsó tagozatos, 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) szakfeladat és a felső tagozatos, 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) szakfeladat között. Az új szakfeladatrend kialakítását követően mind a költségvetési, mind a beszámolási űrlapok módosulnak, és 2010-től kezdődően az új szakfeladatrend alkalmazása kötelező lesz, ami a személyi jellegű kiadásokra is vonatkozik, és az államháztartás összes alrendszerére nézve kötelező. Ezért a Magyar Államkincstár bérszámfejtő programjának módosulása is várható. A gazdasági ellátó szervezet fizikai állományának tevékenysége a 811000 Építményüzemeltetés szakfeladaton, az adminisztrátorok tevékenysége, pénzügyi feladatot ellátó személyek tevékenysége a 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység szakfeladaton kerülnek elszámolásra, abban az esetben, ha a feladatokat a gazdasági szervezet másnak végzi. A kérdésben szerepelt területi igazgatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2566
Kapcsolódó tárgyszavak: ,