Szakmai anyagok elszámolása

Kérdés: A K311 Szakmai anyagok beszerzése rovaton belül mely költségnemre könyvelendő a közigazgatási jogtár, könyvelői tudástár egyéves előfizetése online hozzáféréssel, valamint az adóvégrehajtás módszertani kalauza iratmintákkal szintén online hozzáféréssel?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 15. melléklete szerint a K311 Szakmai anyagok beszerzése rovaton kell elszámolni az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. Idetartoznak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

ERA-kód

Kérdés: Felsőoktatási intézményként működve (alaptevékenységek: oktatás és egészségügy) szolgáltatások elszámolása témakörben kérem a segítségüket. A K336-os ERA-rovat a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat tartalmazza, és a következőképpen fogalmaz:
"...szolgáltatások... vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek..."
Amennyiben egyértelműen szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásról van szó, amelyet államháztartáson belüli szerv végez, az ezen a rovaton egyáltalán nem, csak más ERA-rovaton számolható el? (Pl. Kutatóintézetünk DNS-szekvenálást, idegsejtvizsgálatot végeztet államháztartáson belüli szervezettel.)
Részlet a válaszából: […] 2014. január 1-jétől az Áhsz. 15. számú mellékletével bevezették az Egységes Rovatrendet. Az Egységes Rovatrend által az államháztartás mindkét alrendszere egységes elvek alapján ad számot a gazdálkodásáról. Bevezetésre kerültek az ERA-kódok az előirányzatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Címpótlék a köznevelési intézményeknél

Kérdés: Általános iskolában – most a KLIK-hez tartozik – közalkalmazottként érettségivel rendelkező, "D" fizetési osztályba sorolt dolgozó 15 000 Ft-os címpótlékban részesül, illetve egyéb pótlékként szerepel a bérjegyzéken évek óta, mert címet csak pedagógus kaphatott volna annak idején. A pedagógus-életpálya bevezetésével a pedagógusoktól automatikusan megvonták többek között a címpótlékokat is. Kérdésem, hogy a technikai dolgozónál is meg kell szüntetni, vagy ő kaphatja tovább?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési intézmény munkavállalói, közalkalmazottai tekintetében – a munkáltatótól függően – az Mt. vagy a Kjt. előírásait a köznevelési törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. Utóbbi úgy rendelkezik, hogy a köznevelési intézményben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

Beruházások, felújítások bekerülési értékének meghatározása

Kérdés: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 2014. január 1-jétől jelentősen szűkítette a befektetett eszközök bekerülési értékében figyelembe vehető tételek körét. A helyes nyilvántartás, könyvelés érdekében a bekerülési érték gyakorlati meghatározásához, alkalmazásához szeretnénk szakmai iránymutatást, megerősítést kérni az alábbiakban felsoroltakat is figyelembe véve.
1. Az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése szerint a vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értéke a beszerzés, a létesítés áfát nem tartalmazó vételára (továbbiakban: vételár), kisajátítás útján szerzett ingatlan esetén a kártalanítás összege.
Jól értelmezzük, hogy:
- Az eszköz vételárát tartalmazó számlában szereplő egyéb (szállítási, kezelési stb.) járulékos tételek nem részei a bekerülési értéknek?
- Ingatlanvásárlás esetén nem része az ingatlan bekerülési értékének a megvásárolt ingatlanhoz egyedileg hozzákapcsolható, az üzembe helyezésig felmerült, bizonylattal igazolt földhivatali eljárási díj, egyéb ingatlan-nyilvántartási eljárás díj, értékbecslés, szakértői díj?
2. Az Áhsz. 16. §-ának (3b) bekezdése szerint az idegen vállalkozó által előállított, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkák együttes vételára.
Számos támogatással megvalósuló ingatlanberuházás költségvetése tartalmazza az alábbi projektelemeket:
- előkészítési költségek (megvalósíthatósági tanulmány, tervezés, tervellenőri feladatok, közbeszerzés lebonyolítása, hatósági díjak, projektmenedzsment-díj);
- kivitelezési költségek (építési, szerelési költségek, eszközbeszerzés);
- szakmai szolgáltatások költségei (műszaki ellen­őrzés, könyvvizsgálat, nyilvánosság, régészeti tevékenység).
A kormányrendelet tükrében jól értelmezzük, hogy a fentiekben felsorolt, beruházást érintő tételek közül kizárólag a kivitelezési munkák és a tervezés lehet a bekerülési érték része?
Az Áhsz. 16. §-ának (3b) pontjában felsorolt, az üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig, raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkák a vételárat is tartalmazó bizonylat alapján, vagy a vételártól elkülönülten, szerződéssel és számlával igazoltan is figyelembe vehetők a bekerülési értéknél?
3. Az Áhsz. 16. §-ának (3d) bekezdése szerint a már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön idegen vállalkozó által végzett, az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontja szerinti felújítási munkák bekerülési értéke azok vételára. Jól értelmezzük, hogy a felújítási munkák bekerülési értéke az idegen vállalkozó által végzett építési, szerelési munkák értéke, és nem tartalmaz az üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig felmerült tervezési, szállítási, egyéb munkákat, díjakat?
4. 2014. január 1-jét megelőzően megkötött – ingatlanberuházásra, -felújításra vonatkozó, esetleg már megkezdett pályázathoz kapcsolódó –, de 2014. évre áthúzódó adásvételi szerződések, vállalkozási szerződések esetében mi a rendező elv, a bekerülési értéket a régi vagy az új szabályozás szerint kell meghatározni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés négy alpontban a befektetett eszközök bekerülési értékének 2014. január 1-jétől alkalmazásra kerülő új szabályaival foglalkozik.Ezekre az alpontok sorrendjében adjuk meg a választ.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Bekerülési érték

Kérdés: Egy projekt aktiválása esetén az alábbiak közül melyek képezik a bekerülési érték részét: általános menedzsment feladatok, közbeszerzés, tanulmányok és vizsgálatok készítése, szeizmikus vizsgálatok, geofizikai mérések kiértékelése, geológiai, hidrológiai, hőterjedési modell készítése, megvalósulási tanulmány költségei, környezetvédelmi engedélyezési dokumentációk, mérnöki feladatok, műszaki ellenőrzés, tájékoztatás és nyilvánosság költsége, használatbavételi és üzemeltetési engedélyek költségei?
Részlet a válaszából: […] 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 16. §-a (1) bekezdésének 3/b pontja alapján az idegen vállalkozó által előállított, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az eszköz létesítése,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Külföldi kiküldetés során felmerülő egyéb kiadások elszámolása

Kérdés: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódó dologi kiadások (pl. múzeumi belépők, fénymásolás, fotójegy, könyvvásárlás) milyen főkönyvi számra könyvelendők? Külföldi kiküldetésre vagy az adott költségnemre?
Részlet a válaszából: […] Az elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet mellékletében felsorolt kiadási jogcímeken belül a külföldi kiküldetéssel összefüggésbe hozható egyéb költségeket kell és lehet külföldi kiküldetési jogcímen elszámolni.Az NGM rendelet a következőket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.

Szakmai szolgáltatás

Kérdés: Milyen kiadásokat kell elszámolni a szakmai szolgáltatások kiadásai soron?
Részlet a válaszából: […] A szakmai szolgáltatások kiadásai soron kell kimutatni az alaptevékenység ellátása érdekében szükséges, olyan szakmai szolgáltatás igénybevételéhez, megrendeléséhez kapcsolódó kiadásokat, amelyek– nem minősíthetők vásárolt közszolgáltatásnak,– nem sorolhatók a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Iskolai könyvtáros illetménye és munkaideje

Kérdés: Iskolánkban egy kb. 23 000 kötetes könyvtár működik. A könyvtárosi feladatokat egyetlen könyvtáros látja el. A könyvtáros végzettsége: könyvtár-történelem szak. A könyvtár szakot egyetemen végezte el. A közalkalmazott órarend szerint nem tart órákat, csak a könyvtárral kapcsolatos teendőket látja el. Kérdéseink: 1. A történelem szak után jár-e neki a további szakképesítésért illetménynövekedés? 2. A kötelező órája 22 óra/hét vagy 40 óra/hét?
Részlet a válaszából: […] Az illetménynövekedés abban az esetben illeti meg aközalkalmazottat, amennyiben– a munkaköre ellátásához további iskolai végzettség,illetve szakképesítés, szakképzés szükséges,– a képesítést, illetve végzettséget a besorolás alapjáulszolgáló iskolai végzettsége,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Kötelező pályáztatás a közalkalmazottak esetében

Kérdés: Kell-e pályázatot kiírni óvónői munkakör betöltésére?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor aközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) módosításaalapján 2007. szeptember 1-jétől főszabályként kötelező betöltetlen munkaköresetén a pályázat kiírása.A törvény felhatalmazást ad a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Külföldi által nyújtott oktatási szolgáltatás

Kérdés: Milyen eljárást kell követni, ha külföldi állampolgár, aki magyar adószámmal már rendelkezik, oktatás szakmai szolgáltatást nyújtana számla ellenében?
Részlet a válaszából: […] Az áfaalanyiság és számlázás szempontjából az állampolgárságnak nincs jelentősége. Ha Magyarországon gazdasági tevékenységet végző, így belföldön áfaalanyként regisztrált, adószámmal rendelkező magánszemély (cég) nyújt szolgáltatást, arról neki – mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.