Tankerületi biztosítási kártérítés

Kérdés: Költségvetési szervként (tankerület) működünk, intézményeink az önkormányzatoktól vagyonkezelésbe átvett intézmények. Az őszi viharkárok alkalmával egyik intézményünk ingatlanja olyan jelentős károsodást szenvedett, hogy használhatatlanná vált. A felújítás nagyobb részét az önkormányzat végezte, a számla is az önkormányzat nevére szól. A kisebb hányadát tankerületünk költségvetéséből sikerült megoldani. Az ingatlanra a biztosítást a tankerület fizeti. A biztosító a teljes összeget tankerületünk számlájára utalta. Milyen módon tudjuk továbbadni az önkormányzatnak az őt megillető részt?
Részlet a válaszából: […] A biztosítóval a tankerület kötött szerződést, ezért a biztosítási kártérítést a tankerületnek fizeti meg a biztosító. A kárhelyreállításról a biztosító felé a biztosított nevére és címére szóló számlákkal kell elszámolni. Az önkormányzat nevére szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk jelenleg is nyilvántart egy 2013. évi szállítói kötelezettséget. A szállítói partner egyik évben sem küldött fizetési felszólítást és egyenlegközlőt sem. Elévülésre hivatkozva kivezethetjük-e a könyveinkből a tartozásunkat? Milyen dokumentumok szükségesek ehhez?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. általános rendelkezése szerint a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. Az elévülést kizáró megállapodás semmis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Mérlegfordulónap után érkezett folyamatos teljesítésű számlák

Kérdés: A Költségvetési Levelek 207. számában a 3879. kérdésre az a válasz, hogy a mérlegforduló napja után érkezett közüzemi számlákat passzív időbeli elhatárolásként kell könyvelni, mivel a közüzemi számlán a számla kelte, teljesítése és a fizetési határidő is a mérlegfordulónap utáni. A Költségvetési Levelek 254. számában a 4641. kérdésre adott válasz szerint a folyamatos szolgáltatásnyújtás vonatkozásában a számlákat szállítói kötelezettségként kell kezelni az adott év beszámolójának mérlegében. Milyen módon lehet rögzíteni szállítói kötelezettségként az olyan számlát, amelyen minden dátum (kelte, teljesítés, fizetési határidő) a mérlegfordulónap utáni? A mérlegfordulónap után beérkezett folyamatos teljesítésű közüzemi számlákat melyik módon kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Gyakran merül fel a számviteli szakemberekben az a kérdés, hogy az adott gazdasági eseményt szállítói kötelezettségként vagy passzív időbeli elhatárolásként kell-e könyvelni. A kérdés megválaszolásához induljunk ki a számviteli alapelvekből. A gazdálkodónak könyvelnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Aktív időbeli elhatárolás

Kérdés: Az aktív időbeli elhatárolásnál a számla áfatartalmát is el kell határolni, ha az áfamentes tevékenységhez kapcsolódik? (A nem levonható áfa 8435-re van könyvelve a végén.)
Részlet a válaszából: […] A 2014. január 1-jétől hatályba lépett Áhsz. előírásai szerint az államháztartási számvitelben is érvényesül az időbeli elhatárolás elve, amit a következő esetekben kell alkalmazni:– ha egy bevételről beérkezett a számviteli bizonylat, de annak tartalma alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Elismert kötelezettség

Kérdés: Költségvetési szervünknél külső ellenőrzés során az alábbi megállapítást, észrevételt tették: "A kötelezettség összesen sora a főkönyvi kivonattal és analitikával megegyezett. A kötelezettség állományának év végi egyeztetése szabályosan megtörtént, ugyanakkor a szállítói kötelezettségről az Szt. 42. §-ának előírása ellenére a szállító partnerek által hitelesített visszaigazolások nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, mivel a dokumentáltan kiküldött egyenlegkérő leveleket döntő részben költségvetési intézmények nem igazolták vissza a mérlegkészítés időpontjáig". Ez azt jelenti, hogy a szállító által visszaküldött hitelesített egyenlegközlők jelentik az elismertséget? Véleményünk szerint a könyvvizsgáló felelőssége, hogy a "Külső megerősítési eljárások eredményei (jelen esetben számlaegyenlegek) releváns és megbízható könyvvizsgálati bizonyítékot nyújtanak-e, vagy szükség van-e további könyvvizsgálati bizonyítékra", valamint a könyvvizsgálati bizonyíték megbízhatóbb, ha a gazdálkodóegységen kívüli független forrásokból szerezték be. Kötelezettségegyenlegek esetén megbízható képet a mérlegfordulónap utáni pénzkifizetések, vagy harmadik féltől érkezett levelezés és egyéb nyilvántartások mutatnak, nem pedig az általunk nem teljeskörűen visszakapott és bemutatott egyenlegközlők.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 42. §-ának (1) bekezdése szerint kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Beruházás aktiválása

Kérdés: 2016. december havi teljesítésű (mind a számla szerinti teljesítési időpont, mind a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma 2016. 12. 15.) beruházási számla, melynek a kifizetése 2017 januárjában történt meg. Helyesen járunk-e el, ha a számlát 2016-ban befejezetlen beruházásként kezeljük, azt nem aktiváljuk a műszaki átadás-átvétel dátumától függetlenül, tekintettel arra, hogy a költségvetési számvitel szerint a beruházási kifizetés áthúzódott 2017. évre. Ennek oka, hogy a Forrás SQL rendszerben az Eszköz modul a Pénzügy modullal pénzforgalmi egyeztetést végez, és a 2017. évben kifizetett összeggel eltérés mutatkozik, valamint a beszámolóban, mérlegjelentésben is.
Részlet a válaszából: […] A befektetett eszközök üzembe helyezésének a dátuma a tényleges használatbavétel dátuma. A használatbavételhez nem biztos, hogy elég a teljesítés-igazolás, például épületek, építmények esetében szakhatósági engedélyek is szükségesek lehetnek. Ilyen esetben akkor lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Európai uniós pályázat

Kérdés: Európai uniós forrásból intézményünk (központi költségvetési szervként) vissza nem térítendő támogatásban részesül, melynek befejezési és pénzügyi teljesítési határideje 2017. 06. 30.
A támogatási szerződés alapján intézményünk a támogatás teljes összegét támogatási előleg formájában megigényelte, a leutalás is B1603, illetve B2503 ERA kódokon érkezett. A kapott támogatási előleget teljes összegében – a felhasznált résztől függetlenül – a költségvetési számvitel szerint a 0916, illetve 0925 főkönyvi számlákon, míg a pénzügyi számvitel szerint a 922, illetve 923 főkönyvi számlákon számoltuk el. Helyesen jártunk el? A fel nem használt összeget a költségvetési számvitelben a kötelezettségvállalások között mutatjuk ki. A fel nem használt összeget kapott előlegként ki kell-e mutatnunk? Az első kifizetési kérelem 2017-ben kerül benyújtásra, a mérlegkészítés időpontjáig nem várható annak jóváhagyása, így a teljes felhasznált összeghez sem lesz jóváhagyott kifizetési kérelem. Problémánk, hogy ha bevételről előlegre átkönyveljük, akkor az év végén nem lesz meg a fedezete a kötelezettségvállalásainknak.
Részlet a válaszából: […] Amikor a támogatási előleg megérkezik, akkor ezt a következők szerint kell könyvelni:Támogatási előleg megérkezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL– beérkezett támogatási előleg felhalmozásra3312193, 3313293, 332232   3512– felhalmozási támogatási követelés előírása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Európai uniós pályázati támogatás

Kérdés: Kérdés: Az önkormányzat európai uniós pályázat kedvezményezettjeként 2016-ban 1,1 milliárd Ft támogatásban részesült. A projekt 4 év futamidejű. A szerződés aláírásra került, a projekt költségvetését elfogadták. A támogatási összeg 2016-ban, előlegként, 100%-ban leutalásra került az elkülönített számlára. 2016-ban a mérföldkövekhez kapcsolódó kiadások pénzügyi teljesítése megtörtént, azonban nem tudható, hogy a kifizetési kérelem elfogadása 2016-ban megtörténik, vagy 2017-re áthúzódik. Ezekben az esetekben hogyan kell a költségvetési és pénzügyi számvitelben (előirányzat, követelés, kötelezettség, időbeli elhatárolás) szerepeltetni ezen bevételt (előleg) és kiadásokat?
Részlet a válaszából: […] A leutalt összeget követelésként elő kell írniuk. A pénzügyileg teljesült, elutalt összeget addig a követelések között kell nyilvántartani, amíg a közreműködő szervezettől vissza nem érkezett a jóváhagyás a benyújtott dokumentumok elszámolásáról. Ekkor válik ismertté...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Felújítás garanciális visszatartással

Kérdés: Költségvetési intézmény egy kivitelező céggel olyan vállalkozási szerződést kötött, hogy a felújítási munkálatokról a kivitelező 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, továbbá a garanciális visszatartás mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A jótállási idő 2 év. A vállalkozó fordított adós számlákat állít ki az elvégzett munkák alapján. A vállalkozó a számláját úgy állította ki, hogy FAD-os tételként kiszámlázta az elvégzett munka díját, ebből levonta tárgyi mentes tételként az 5%-ot és a számla végösszegeként a munkadíj mínusz az 5% szerepel. Helyes-e az így a kiállított számla, és ez alapján utalásra és könyvelésre az 5%-kal csökkentett összeg kerül, vagy a végösszegnél nem kellene levonni az 5%-ot, és szállítói kötelezettségként kellene azt kimutatnunk a 2 éves garanciális időszak végéig? Az áfabevalláshoz (FAD-os számláról van szó) az 5%-os garanciális visszatartás nélküli vagy az azzal csökkentett összeget kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A vállalkozó a számláján feltehetően nem mentes, hanem fordított adós, áfát nem tartalmazó tételként mutatta ki a garanciális visszatartást. A garanciális visszatartás számlán való feltüntetésére vonatkozó kifejezett jogszabályi előírást (kötelezettséget) sem az Szt.,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Jogutódlással történő megszűnés

Kérdés: Jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén hogyan kell könyvelni azokat a szállítói számlákat, amelyek a megszűnés után érkeznek, de a teljesítésük még a megszűnés előtti időszakra vonatkozik? Kell-e bármilyen elhatárolást alkalmaznunk a megszűnő szervnél?
Részlet a válaszából: […] A jogutódlással történő megszüntetés átalakítással történhet, melynek fajtái az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító szerv a költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv jogutódjaként új költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.
1
2
3
5