Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott személygépkocsi áfája tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Személygépkocsi-beszerzés, valamint nyílt végű pénzügyi lízing áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló, kizárólag adóköteles tevékenységet folytató társaság (a továbbiakban: társaság) tevékenységeinek, feladatainak ellátásához személygépkocsi használatára van szükség. A társaság jelenleg nem tud ilyen értékben (kb. 10-12 millió forint) beruházni, így nyílt végű pénzügyi lízing igénybevételét tervezi. A?gépjárművek várható magánhasználata kb. 5 százalék lesz. Mivel a magyar piacon elérhető használtszemélygépkocsi-árakhoz és -állapotokhoz képest jelentősen kedvezőbb feltételekkel lehet az Európai Unió más tagállamaiban személygépkocsit vásárolni, kérdésünk arra irányul, hogy adójogilag járható-e az a konstrukció, hogy a társaság először megvásárolja (készletre) az adott személygépkocsit egy uniós tagországban, majd azt itthon értékesíti egy lízingcég részére, melyet követően azt visszalízingeli a fent említett konstrukcióban. (A tranzakció előtt a társaság bővítené a bejelentett tevékenységi köreit az autókereskedelemmel.) Álláspontunk szerint a fenti ügylet pusztán annyiban különbözik az itthon igen népszerű nyílt végű pénzügyi lízinghez képest, hogy a társaságnak ezáltal olcsóbb és jobb minőségű személygépkocsi kerül a használatába. A vázolt konstrukcióval kapcsolatban kérdésként fogalmazódott meg, hogy annak alábbiak szerinti áfarendszerbeli kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak:
1. Cégtől történő uniós beszerzés alapján itthon a beszerzőnek fizetendő áfája és egyben levonható áfája is keletkezik, hiszen a beszerzés továbbértékesítési célt szolgál. Magánszemélytől történő uniós beszerzés alapján sem fizetendő, sem levonható áfa nincs.
2. A lízingcég felé történő belföldi értékesítést 27 százalék általános forgalmi adó terheli.
3. Nyílt végű pénzügyi lízing igénybevételével történő használat, melyben a 95% áfatartalom levonható, az 5% áfatartalom pedig nem levonható adóként számolandó el.
Részlet a válaszból: […]előleget is, ha az adót a 140. § a) pontja szerint a szolgáltatás igénybevevője fizeti - kapcsolódóan fizetendő adóként (előzetesen felszámított adóként) megállapított.A személygépkocsi beszerzését terhelő előzetesen felszámított adó levonásával kapcsolatban az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének d) pontja kimondja, hogy a 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó, ugyanakkor az Áfa-tv. az adólevonási jogot korlátozó ezen rendelkezés alól felmentést ad, amennyiben a személygépkocsi beszerzése igazoltan továbbértékesítési céllal történik [Áfa-tv. 125. § (1) bekezdés a pont].A továbbértékesítési cél fogalmát az Áfa-tv. az értelmező rendelkezések között, a 259. § 22. pontjában határozza meg. E rendelkezés szerint "továbbértékesítési cél: a mástól szerzett termék saját használat vagy egyéb módon történő hasznosítás nélküli értékesítése, amely értékesítéskori használati értékében legfeljebb csak a kereskedelemben szokásos értékváltozás miatt tér el a szerzéskori használati értékétől". Álláspontunk szerint a kérdésben vázolt esetben teljesül a társaság részéről a továbbértékesítési cél, így a levonási korlátozást [Áfa-tv. 124. § (1) bekezdés d) pont] nem kell alkalmazni.Amennyiben az Áfa-tv.-ben a beszerzéssel kapcsolatban előírt feltételek alapján a személygépkocsiknak a lízingcég felé történő értékesítése megfelel az Áfa-tv. viszonteladóra vonatkozó különös szabályainak, azonban a társaság nem jelenti be az adóhatósághoz, hogy tevékenységének egészére nem alkalmazza a viszonteladóra vonatkozó különös szabályokat [Áfa-tv. 224. § (1) bekezdés], akkor a személygépkocsi Közösségen belüli beszerzéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására az Áfa-tv. 222. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján nem jogosult.Magánszemélytől történő beszerzés után - amennyiben nem az új közlekedési eszköz [Áfa-tv. 259. § 25. a) pont] fogalmának megfelelő személygépkocsit vásárol a társaság - nem keletkezik adófizetési kötelezettség.Amennyiben a személygépkocsi új közlekedési eszköznek minősül, akkor - figyelemmel a Héa-irányelv 313. cikke (2) bekezdésére [Áfa-tv. 214. § (2) bekezdés] - bármilyen jogállású személytől szerzi be a társaság a személygépkocsit a Közösség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4498
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Új közlekedési eszköz belföldre hozatala

Kérdés: Egy munkatársunk, aki magyar állampolgár, diplomataként dolgozik Ausztriában, budapesti állandó lakcímmel, továbbá 3,5 éve bécsi lakcímmel is rendelkezik, gépjárművet akar vásárolni - a diplomáciai kedvezményét kihasználva - áfamentesen. Tudomásunk szerint használt gépjármű belföldre hozatala után nem kell áfát fizetni, új gépjárműre viszont kell, de érdeklődésem során különböző értelmezéssel találkoztam, hogy mit is jelent pontosan az Áfa-tv.-ben szereplő meghatározás, és bizonytalanok vagyunk az ügylet pontos megítélésében. Kérem írják le, mely jogszabály alapján és van-e az adott esetben adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]vagy első forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el. Bármelyik feltétel teljesülése esetén újnak minősül a gépjármű. Az Áfa-tv. 21. §-a (1) bekezdésének megfelelően új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsinak a Közösség más tagállamából történő adóköteles beszerzése akkor valósul meg, ha a személygépkocsi beszerzése ellenérték fejében történik, és a fuvarozás megkezdésének (küldeménykénti feladásának) helye a Közösség valamely Magyarországon kívüli tagállama, míg a fuvarozás befejezésének helye Magyarország. Itt szükséges megjegyezni, hogy (új) közlekedési eszköz esetében fuvarozásnak tekintendő az is, ha a fuvarozás megkezdésének és befejezésének helye közötti távolságot a közlekedésben maga az értékesített közlekedési eszköz teszi meg. Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsi az olyan vtsz. 8703 alá tartozó jármű, amely az elő­zőekben részletezett új szárazföldi közlekedési eszközre vonatkozó feltételeknek megfelel. Új közlekedési eszköznek minősülő személygépkocsinak a Közösség más tagállamából történő beszerzése esetén az általános forgalmi adóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a vámhatóság látja el, a beszerzést terhelő áfát a vámhatóság állapítja meg (veti ki), ha a vevő adóalanynak nem minősülő természetes személy. Ugyanakkor valamennyi közösségi tagállam kötelessége a Tanács közösségi hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvvel (a továbbiakban: Héa. irányelv) való összhang biztosítása, melynek a magyar szabályozás maradéktalanul eleget tesz. Különös figyelemmel továbbá a Tanács 2011. március 15-i Héa. irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU rendeletének 2. cikkében foglalt főszabályra is, amely szerint nem minősül Közösségen belüli termékbeszerzésnek a lakóhely megváltoztatása keretében új közlekedési eszköz nem adóalany általi átvitele az új lakóhelyre, az Áfa-tv. 21. §-a sem tekinti Közösségen belüli beszerzésnek a hazatelepülő személyek tulajdonában álló, újnak minősülő közlekedési eszközök (köztük értendő személygépkocsik) más tagállamból történő behozatalát. A rendelkezésre bocsátott információkból nem egyértelmű, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3184
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Költségvetési szerv személygépkocsi-értékesítése

Kérdés: Titkárságunk közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény. (Az áfát arányosítással igényeljük vissza.) 2003. évben saját használatra vásároltunk személygépkocsit, amelynek áfáját nem igényeltük vissza. E személygépkocsit 2010 áprilisában értékesítettük. Kérdésünk az, hogy ha a személygépkocsi beszerzése 2008 előtt történt, akkor az ezt követő értékesítés is mentes-e az áfa alól? Helyesen járunk-e el, ha az értékesítéskor adómentesen állítjuk ki a számlánkat?
Részlet a válaszból: […]esetében pedig olyan levonási tilalmat tartalmazott, amely tartalmában megfelel az Áfa-tv. 124-125. §-ai szerinti levonási tilalom tartalmi feltételeinek. A saját használatra (azaz nem továbbértékesítési céllal) történt személygépkocsi-beszerzés esetén a beszerzést terhelő áfa az Áfa-tv. 124. § (1) bekezdés d) pontjában és a 125. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések együttes alkalmazásából következően nem levonható, éppen ezért a nem továbbértékesítési céllal, saját használatra vásárolt személygépkocsi további értékesítése esetén az Áfa-tv. 87. § b) pontjának adómentesítő szabálya alkalmazandó, még akkor is, ha a személygépkocsi beszerzése 2008. január 1-je előtt történt, azaz amennyiben az adóalany 2008. január 1-jét megelőzően a személygépkocsi beszerzését terhelő áfa tekintetében azért nem élhetett adólevonási joggal, mert a személygépkocsit saját használatra szerezte be, akkor az adott személygépkocsi 2007. december 31-ét követő értékesítése mentes az adó alól. Az Áfa-tv. 87. §-a kapcsán figyelemmel kell lenni arra is, hogy az Áfa-tv. 87. § b) pontja csak abban az esetben értelmezhető és alkalmazható, ha a beszerzés során tényszerűen volt áthárított adó, amelyre az adólevonási tilalom beállt. Abban az esetben, ha a beszerzés során előzetesen felszámított adó nem volt, akkor a termék értékesítésére nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2676

4. találat: Személygépkocsi-értékesítés áfája

Kérdés: Intézményünk alanyi adómentességet választott. Várható bevétele a szolgáltatásaiból 2008. évben 4,6 millió Ft. Az év végén új személygépkocsi vásárlását tervezzük (kb. 3 millió Ft), mely értékébe a régi gépjármű értékét is beszámítaná a kereskedő, ez kb. 800 ezer Ft. A bruttó elszámolás elve alapján ezt eszközértékesítésként kell kiszámláznunk, az új gépjárművet pedig teljes bekerülési értéken kell elszámolnunk. Kérdés, az értékesítés áfaköteles-e illetve ez a bevétel beleszámít-e az 5 millió Ft-os felső határba? Ha áfaköteles, mikor kell bevallanunk?
Részlet a válaszból: […]hogy az alanyi adómentes nem járhat el alanyi mentes minőségben, ha a tárgyi eszközét értékesíti. Vagyis nem jár el alanyi adómentes minőségben a költségvetési szerv, de tárgyi adómentesen értékesíti a személygépkocsit. A gépkocsi vételárát
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2202

5. találat: Személygépkocsi bérleti díjának áfája

Kérdés: Önkormányzatunk és több érdekeltségébe tartozó cég operatív lízing keretében személygépkocsit bérel, kérdésünk, hogy továbbra is levonhatjuk-e a bérleti díj áfáját?
Részlet a válaszból: […]bérlő a gépjármű használatának jogát ténylegesen 2007-ben szerezte meg. Ekkor az adólevonási joggal továbbra is lehet élni a bérlet teljes időtartama alatt. Az elhatárolási pont a két törvény szabályainak alkalmazása során a bérleti szerződés dátuma. Azon bérleti szerződések esetén, amelyeknél a konkrét gépjárműre a bérleti szerződést 2008-ban kötik meg, az új szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy e konkrét szerződés megkötésére már esetleg 2007-ben érvényben lévő keretszerződés alapján került sor. Jelenleg vitatható az álláspont, de a legkisebb adókockázata ennek az eljárásnak van. Jelentős a rizikófaktora annak a 2007-ben megkötött szerződésnek, amelynél a gépjármű tulajdonjogát a bérbeadó 2008-ban szerzi meg, így ennek következtében a tényleges használatba adásra (bérbeadásra) is csak 2008-ban kerül sor. E szerződések esetén javasoljuk, hogy a 2007-ben kötött szerződést módosítsák,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1963

6. találat: Önkormányzati gépkocsi térítésmentes átadása

Kérdés: Önkormányzatunk használt gépkocsiját szeretné térítésmentesen a helyi rendőrség vagy egy közalapítvány tulajdonába adni. E tevékenység áfaköteles termékértékesítésnek minősül-e, és áfaszempontból milyen kötelezettségekkel jár?
Részlet a válaszból: […]minősülhet. Az Áfa-tv. 13. §-ának 34. pontja szerint közcélú adomány az egyház, a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében juttatott természetbeni adomány, amennyiben azt a Tao-tv. adóalapot csökkentő tételnek minősíti, vagy annak minősítené akkor, ha az adományozó a társasági adó alanya lenne, függetlenül attól, hogy az adóalap-csökkentés lehetőségét ténylegesen igénybe lehet-e venni. Ha a kérdésben érintett önkormányzat gépkocsiját térítésmentesen egy közalapítvány tulajdonába átadja az 1997. évi CLVI. törvényben nevesített közhasznú tevékenység, illetve kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat ellátása érdekében, az ellenérték nélküli tulajdonátruházás közcélú adományozásnak minősül, és így a 7. § (1) bekezdésének a) pontja nem alkalmazható, az önkormányzat nem köteles az átadásról számlát kibocsátani, ahhoz kapcsolódóan áfafizetési kötelezettsége nincs. Amennyiben a gépkocsi rendőrségnek való ingyenes átadása megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 593. §-ában szereplő közérdekű kötelezettségvállalás törvényi feltételeinek (az ingyenes tulajdonátadást írásban kell rögzíteni, és meg kell jelölni, milyen közérdekű célra juttatja e szolgáltatást), az önkormányzat által megvalósított jogügylet szintén közcélú adományozásnak minősül, és mentesül a 7. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása alól. Ha a gépkocsi nem közérdekű kötelezettségvállalás keretében kerül térítésmentesen a rendőrség tulajdonába, azt kell vizsgálni, hogy a gépkocsi a VTSZ 87.03 szerinti személygépkocsinak minősül-e vagy sem. Személygépkocsik után ugyanis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1922

7. találat: Tárgyi eszköz értékesítési bevételének beszámítása az új beszerzésbe

Kérdés: Intézményünk személygépkocsit vásárol a beruházás terhére, ezzel egy időben értékesít beszámítással egyet. A számlán a beszámítás miatt a fizetendő összeg a két gépkocsi közti különbség. Milyen könyvelési tételek jelentkeznek, ami pénzforgalmi, nem pénzforgalmi, illetve a tárgyieszköz-nyilvántartásban mint állományváltozás?
Részlet a válaszból: […]szerint T 499 - K 9192 fizetendő áfa elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 999 - K 992 eladási ár elszámolási funkcionális osztályozás szerint (995) - az új személygépkocsi beszerzése: T 1323 - K 499 a beszámításra kerülő régi gépkocsi értékének megfelelő összeggel beruházás elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 1323 - K 321 a pénzforgalomban rendezésre kerülő különbözet 3311 elszámolása beruházásként, közgazdasági osztályozás szerint T 1822 - K 321 a beruházás áfája közgazdasági osztályozás szerint 3311 T 7..... - […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1897

8. találat: Tehergépkocsi-értékesítés áfája

Kérdés: 2007. február hóban új tehergépkocsit vásárolt önkormányzatunk 4 millió Ft értékben, augusztus hóban pedig értékesítettük régi tehergépkocsinkat, 1 millió Ft értékben. Az eladási érték áfatartalmát levonásba helyezhetjük-e, elkerülve ezzel az áfa kétszeres megfizetését?
Részlet a válaszból: […]gépjárművet 60 hónapon belül vásárolta, és a beszerzéskor nem vonta le az általános forgalmi adót, akkor az értékesítés időpontját magában foglaló bevallási időszakban pótlólagos adólevonás érvényesíthető. Ennek összegét olyan módon számolhatja ki, hogy az eredeti vásárlásról kiállított számlában szereplő adó összegét megszorozza a hatvan hónapból hátralévő hónapok számával, beleértve az értékesítés hónapját is. Majd ezt követően az eredményt elosztja hatvannal. Az így kiszámolt levonható adó összege, akár az értékesítésnél megállapított adónál, jelen esetben 200 000 Ft-nál is magasabb lehet. Ha a vásárlás időszakában alanyi adómentes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1882
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Németországból vásárolt személygépkocsi áfájának elszámolása

Kérdés: Az önkormányzatunk használt személygépkocsit vásárolt Németországból, melyet a beszerzést követően behoztunk Magyarországra, és ennek érdekében kiváltottuk a közösségi adószámot. Ezt közöltük a német eladóval. A külföldi eladó a számláján feltüntette a saját uniós közösségi adószámát, de a miénket nem. A számlában felszámított 19 százalék áfát. Az önkormányzat a teljes számlaértéket kifizette (bankszámláról). Helyesen járunk el akkor, ha az áfabevallásban beállítjuk fizetendőként a gépkocsi nettó értékére számított 20 százalékot, és visszaigényelhetőként a német cégnek kifizetett 19 százalékot?
Részlet a válaszból: […]a számlát. Hangsúlyozni kell azonban, azt a német szabályok döntik el, hogy kiállíthat-e az értékesítést végző adómentes számlát. Mindettől függetlenül Magyarországon a Közösségen belülről történő beszerzés címén az adókötelezettség fennáll. A kérdésben felvetett közösségi adószám feltüntetésére vonatkozólag tehát a német eladóval megvalósult ügyletben a német hozzáadottértékadó-szabályozás az irányadó, mivel a termékértékesítésre ott került sor. Erről bővebb felvilágosítást a tagország adóhatósága adhat, mivel ez az ő illetékességi körébe tartozik. Következésképpen, ha a német szabályok szerint is fennáll a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés valamennyi feltétele, és az eladó a német hozzáadottérték-adót felszámította, úgy a beszerző kérheti az eladótól a számla korrigálását, illetve az adóként megfizetett összeg visszafizetését. Ennek megfelelően az önkormányzat Közösségen belülről történő beszerzés címén áfafizetésre kötelezett Magyarországon. A belföldön történő áfafizetési kötelezettség pedig független attól, hogy a beszerzés során használja-e a közösségi adószámát. Az adólevonási jog gyakorlása tekintetében az önkormányzatnak a Közösségen belülről történő beszerzésekben, illetve az azokkal egy tekintet alá eső ügyletekben az alábbiakra kell figyelemmel lennie. Az Áfa-tv. a személygépkocsit a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31. napján hatályos besorolási rendje (továbbiakban: vtsz.) segítségével határozza meg. Ennek megfelelően a jogszabály alkalmazásában személygépkocsinak minősül a vtsz. 8703 statisztikai besorolással meghatározott feltételeknek megfelelő gépjármű. A jogszabály 33. § (2) bekezdés b) pontja szerint az előzőekben meghatározott személygépkocsi esetében úgy rendelkezik, hogy csak abban az esetben vonható le az áfa, ha a beszerzés továbbértékesítési vagy nyilvántartásban közvetlen anyagként, vagy a 8. § (4) bekezdésében meghatározott céllal történik. Lehetősége van továbbá a 33/A. § (1) bekezdés értelmében a kizárólag távolsági és helyi személyközlekedés (SZJ 60.22.11) szolgáltatást végző adóalanynak az e paragrafusban meghatározott feltételek mellett a személygépkocsira eső áfa levonásba helyezésére. Az előzőekben felsoroltakon kívüli esetekben azonban a levonási jog nem gyakorolható a személygépkocsi beszerzéséhez kapcsolódó áfa tekintetében. A hozzáadottérték-adó logikája szerint mindig csak abban az országban keletkezik adólevonási, illetőleg -visszaigénylési joga az adóalanynak, amelyik ország áfája az ügyletet terhelte. Ezért a magyar áfabevallásban Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany által, a magyar jogszabályoknak megfelelően áthárított,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1784

10. találat: Gépjármű áfája

Kérdés: Önkormányzatunk vásárolni szeretne egy autót, melyet többek közt teherszállításra is kíván használni. A kereskedőtől kapott információnk szerint a jármű forgalmi engedélye szerint a gépkocsi tehergépjárműnek minősül, jóllehet személyszállításra is alkalmas. A jogszabály 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint levonási tilalom alá esik a személygépkocsi beszerzésekor előzetesen felszámított áfa. Kérdésünk, hogy levonhatjuk-e a tehergépjármű beszerzésekor felszámított áfát?
Részlet a válaszból: […]alá tartozik, akkor ahhoz kapcsolódóan a jogszabály 33. § (2) bekezdés b) és f) pontjában megfogalmazott, személygépkocsikra vonatkozó adólevonási tilalmakat nem kell alkalmaznia. Így amennyiben a gépjárművet az önkormányzat gazdasági tevékenységéhez használja, hasznosítja, és valamennyi egyéb jogszabályi feltétel fennáll, a gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó, a beszerzést terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adót levonásba helyezheti az adóbevallásában. A levonási jog gyakorlása során az önkormányzatnak különösen figyelemmel kell lennie az általa nyújtott tárgyi adómentes, valamint közhatalmi tevékenység miatti arányosítási kötelezettségre. A vámtarifa szerinti besorolás tekintetében tehát nem a gépjármű forgalmi engedélyében rögzített adatokat kell figyelembe venni, az áfakötelezettséget nem a forgalmi engedély alapján kell megállapítani. Következésképpen az adott gépjármű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1732
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést