Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatra több önkormányzattal együtt társulást hozott létre. A társulás intézménye látja el a feladatot, számlázza a térítési díjakat az ellátottaknak. A szociális szolgáltatásról szóló rendelet alapján megállapodást köt az önkormányzat és az intézmény, hogy az önkormányzat a térítési díjat pl. 50%-ban átvállalja az ellátottaktól. A megállapodás alapján az intézmény a térítési díj 50%-át kiszámlázza az önkormányzatnak, a térítési díj másik felét pedig az ellátottnak. Az önkormányzat felé kiszámlázott, átvállalt 50% térítésidíj-bevételt az intézmény átvett pénzeszközként könyveli le a B16 rovatra. Az önkormányzatnál kiadásként a K506 rovaton jelenik meg a tétel. Az ellátottnak áfásan számlázott a díj, az önkormányzatnak kiszámlázott "hozzájárulás" összege áfa hatályán kívüliként szerepel. Az átvállalt térítési díjat az intézménynél nem a B405-re, az önkormányzatnál pedig K48-ra kellene könyvelni? Az önkormányzat által átvállalt térítési díj számláját nem ugyanúgy áfásan kellett volna kiállítani, mint az ellátott által fizetendő térítési díjat?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat az ellátottak helyett fizeti ki a házi segítségnyújtás és a szociális étkezés 50%-át, mintegy szolgáltatásként veszi igénybe a szociális gondozást és étkeztetést a társulás intézményétől. Az intézménynek számlát kell kiállítani az önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Szociális támogatás utalványa

Kérdés: Az önkormányzat a településen élő, 65 év feletti idős emberek részére 5000 forint értékű élelmiszer-utalványt szeretne adni, melyeket a helyi boltban költhetnének el. Ezt a szociális keret terhére el lehet számolni a K48-as rovaton? Ilyen esetben a szociális rendeletben ezt fel kell tüntetni, vagy elég róla egy döntés? Az így adott utalvány – véleményem szerint – többcélú utalványnak minősül, mivel eltérő áfakulcsú termékekre is beváltható. Ebben az esetben a bolt által, a begyűjtött utalványokról kiállított TAM-számla lesz a kifizetés bizonylata (az utalványokat átvételi elismervényen adjuk át az idősek részére), vagy az utalvány lesz a kifizetés bizonylata? Ha a szociális keretben nem lehet elszámolni, akkor ez csekély összegű ajándéknak minősül? Illetve mindenkinek külön--külön, személyenként kell számfejteni, vagy a dologi kiadások között elszámolható?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyházi jogi személy által nyújtott szociális segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Szociális juttatás adózása

Kérdés: Egészségügyi intézmény szociális bizottsága arról döntött, hogy a rászorult dolgozók pihenését támogatja. Az így meghatározott összeget a dolgozók SZÉP-kártya formájában kapják meg. Tekinthető-e a SZÉP-kártyára utalt összeg béren kívüli juttatásnak ?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 71. §-ának (1) bekezdése szerint béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártyaa) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás

Kérdés: Közös hivatalnál a Kttv. 152. §-a (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást szükséges-e rögzíteni a központi számfejtési rendszerben (KIRA), vagy elegendő jegyzői utasítás, amely a közszolgálati szabályzatra hivatkozik, ahol le van szabályozva a támogatás? Ha nem kell számfejteni, akkor is lehetséges a K123 rovatra, vagy más rovaton kell könyvelni a köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás összegét?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. körébe tartozó szervezetek a K1-2. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését az Ávr. 62/E. §-ának (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítők alapján kötelesek nyilvántartásba venni.A Kttv. 152. §-a (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Gyermekek étkeztetésének térítésidíj-átvállalása

Kérdés: Az alábbi költségvetési intézményi gazdasági eseménnyel kapcsolatosan szeretném a segítségüket kérni. Önkormányzatunk helyi rendelet alapján, rászoruló családok részére, átvállalja a gyermekek étkeztetésének térítési díját részben vagy egészében, meghatározott időtartamra. Ez a kedvezmény nem azonos a jogszabály által kötelezően adott normatív kedvezménnyel. A gyermekétkeztetési feladatokat önkormányzatunk saját intézménye látja el. Az önkormányzatnál felmerült kiadásokat 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkción és K355 Egyéb dologi kiadások és K351 Működési célú áfa rovaton számoljuk el, természetbeni juttatásként. Az étkeztetési feladatokat ellátó intézménytől számlát (áfát is feltüntetve) kérünk a gyermek étkezési napjaira vonatkozóan, melyet a kedvezményt megállapító határozatra hivatkozva az önkormányzat részére kell kiállítania. Ezt a számlát az intézmény térítési díjként számlázza ki, és térítési díj + kiszámlázott áfa bevételként számolja el a könyvelésében. Az önkormányzatnál a természetbeni juttatás pénzügyi teljesítése, elszámolása az intézmény által kiállított számla alapján történik. A?fenti gazdasági esemény elszámolásával, bizonylatolásával helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat megvásárolja az intézményétől az ételt. A gyermekétkeztetési ellátást végző intézmény szolgáltatást nyújt az önkormányzatnak, amiről áfás számlát kell kiállítani. Ez a tevékenység az egyéb vendéglátás körébe tartozik, amelynek az áfamértéke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Önkormányzat dolgozójának méltányosságból történő, szociális alapú támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozójának gyermeke hosszan tartó kórházi ellátásra szorul, szeretnénk támogatni az édesanyát abban, hogy a kórház által számlázott 3000 Ft/nap díjat (amelyet az anyuka benttartózkodására tekintettel számláz a kórház) megtérítjük számára. A számlát az önkormányzat vagy az édesanya nevére kell kiállítania az intézménynek? Az adott juttatás természetbeni juttatásnak minősül? Ha igen, akkor milyen mértékű közterhek terhelik? A kiadást melyik rovaton kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Az édesanya részére nyújtott támogatás a kórház által a munkáltató nevére kiállított számla mellett is csak akkor minősülhetne egyes meghatározott juttatásnak, ha a juttatás megfelelne az Szja-tv. 70. §-a (1a) bekezdésének, azaz a munkáltató a juttatást mindenki által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Önkormányzati tűzifa- és élelmiszerosztás

Kérdés: Önkormányzatunk tűzifát és ajándékcsomagot (tartós élelmiszert) szeretne osztani az arra rászorulók részére. A kiosztásra szánt tűzifa, illetve a tartós élelmiszer beszerzésének elszámolása a számvitelben hogyan történik?
Részlet a válaszából: […] A természetben adott szociális juttatás, amennyiben megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) előírásainak, adómentes juttatás, és az 58322-es "természetben nyújtott szociális ellátások" elnevezésű főkönyvi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Szociális juttatás

Kérdés: A községi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében ingyenességet biztosított a víz-, a csatorna- és a szemétdíjak tekintetében a 70 éven felüliek részére. A szolgáltatótól megérkező számla 2 részletben érkezik, amelyből az egyik részlet a hivatal 5-ös költségei között kerül elszámolásra (a hivatalt érintő díjak), a 70 éven felüliek számlája pedig a szociális juttatások költséghelyre kerül, nem a szolgáltatások között. Mindkét számla a szolgáltatótól érkezik. Helyesen történt-e a könyvelés a fent említettek szerint?
Részlet a válaszából: […]  Ha a víz- és a csatornaművektől, illetve a szemétszállítótólmegérkező két számla a költségvetési szerv nevére kerül kiállításra, akkor azutalandó összeg a költségvetési szerv költségeként jelenik meg, és a dologikiadások között szolgáltatási kiadásként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 20.

Szociális étkeztetés fizetendő áfája és könyvelése

Kérdés: A Költségvetési Levelekben 2007. május 2-án megjelent 1683-as kérdésre adott válasz foglalkozik a szociális alapon nyújtott étkeztetés áfájával. Kérem, hogy az ott leírtakat egészítsék ki azzal, hogyan kell a könyvelésben szerepeltetni a gazdasági eseményt!
Részlet a válaszából: […] A szociális étkeztetés költségvetési támogatását utólagoselszámolás alapján lehet igényelni. Az étkezéshez szükséges élelmiszerek és egyéb anyagokbeszerzése, szolgáltatások igénybevétele:T 54, 552, 5612 – K 321T 71, 62 – K 599A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Szociális alapon nyújtott étkeztetés

Kérdés: Az önkormányzatnak van főzőkonyhája. Szociális étkeztetésre, szervezett kedvezményes étkeztetésre normatívát kapunk. Van térítésidíj-bevételünk is az étkeztetésből? Hogyan alakul a fizetendő áfa?
Részlet a válaszából: […] A szociális alapon nyújtott étkeztetés általános forgalmiadó szempontjából történő megítélésénél az általános forgalmi adóról szóló1992. évi LXXIV. törvény 8. §-ára kell figyelemmel lenni. Az idézettrendelkezés értelmében szolgáltatásnyújtásnak minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.
1
2