Szálláshely-szolgáltatás adózása

Kérdés:

Önkormányzatunk saját tulajdonában lévő ingatlanjában
– az önkormányzat vagy állam által fenntartott kerületi köznevelési, szociális intézmények táborozó gyermekei tanulói és kísérő felnőttek részére,
– a kerületi nem önkormányzati vagy nem állami fenntartású, valamint "külsős" nem kerületi köznevelési és szociális intézmények táborozó gyermekei, tanulói és a kísérő felnőttek részére szállást biztosít.
Ezzel kapcsolatban lenne több kérdésünk:
– Az itt nyaraló gyerekek, valamint az őket kísérő tanárok után is meg kell fizetnünk a turizmusfejlesztési hozzájárulást? A kísérő személyzet munkát végez, tevékenységük után fizetést, megbízási díjat vagy ügyeleti díjat stb. kapnak, és nem nyaralnak. Az önkormányzat 5% áfatartalmú számlát állít ki a táboroztatás után. Havi áfabevallók vagyunk. Nézetünk szerint ez kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősül. Tehát regisztrálnunk kell az NTAK rendszerébe is.
– Az NTAK rendszerbe egyenként kell személyenként feltölteni az ott nyaraló gyerekeket, valamint a kísérő tanárokat?

Részlet a válaszából: […] A belkereskedelemről szóló törvény szerint kereskedelmi szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és használt létesítmény, ha a hasznosított szobák száma az 5-öt, az ágyak száma a 10-et, kempingek esetében a hasznosított területegységek száma az 5-öt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 17.

Óvodai táboroztatás adómentessége

Kérdés:

Költségvetési intézmény óvoda a ballagó óvodásait egy éjszakás, kétnapos jutalomtáboroztatásban részesíti. Felmerült költségek: étkezés, buszköltség, szállásköltség. Milyen adófizetési költsége keletkezik az intézménynek a felmerült költségek után?

Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8.22. sz. pontja szerint adómentes a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezett rendezvényhez, programhoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés értékének a támogatás összegét meg nem haladó része, továbbá az a juttatás, amelyet az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Tanórán kívül tartott táncoktatás áfája

Kérdés: A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes tevékenységnek minősül-e – azaz megfeleltethető-e az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontjaiban foglalt adó alóli mentesség kritériumainak – az a szolgáltatásnyújtás, amelyet egy hagyományőrző (nem közhasznú) egyesület pedagógusvégzettséggel rendelkező táncoktatója végez, díj ellenében, óvodás, általános iskolás és középiskolás tanulók részére tanórán kívül? Ugyanez a tevékenység tárgyi mentes tevékenységként számlázható-e, ha egy nyári tábor keretében nyújtott komplex szolgáltatás részeként valósul meg (néptánctábor étkezés- és szállásnyújtással egyetemben, egyéb, pl. kézműves-foglalkozással)?
Részlet a válaszából: […] ...az Áfa-tv. XIII. fejezetében foglalt alanyi adómentességi szabályoknak, akkor alanyi adómentes jogállásában számlázhat adómentesen.A táboroztatás komplex szolgáltatás, amelyet 27%-os áfával számláznak az igénybe vevők felé. Ha az egyes szolgáltatásokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Táboroztatás költségei

Kérdés: Országos nemzetiségi önkormányzat vagyunk, mi is, illetve a költségvetési szerveink is pályázati támogatásokat nyertünk el gyerekek táboroztatására. Általában a táboroztatással felmerült költségeket (mint szállás, étkezés) az ellátottak juttatásai soron szoktuk könyvelni, viszont nem mindig fedezi a pályázati támogatás, ezért a költségvetésünkből fedezzük a különbözetet. A támogatói okirat szerint (költségvetés) viszont csak személyi juttatásokon vagy dologi kiadásokon tudunk költségeket elszámolni. Ebben az esetben a táborozáshoz kapcsolódó szállást, étkezést egyéb dologi kiadásokon könyvelhetjük-e, vagy inkább reprezentációs költségre? Mivel gyerektáboroztatásról van szó, ezért inkább a dologi kiadásokon belül tartanánk megfelelőnek. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei által szervezett táboroztatással kapcsolatban felmerült szállás, étkezés költségét a dologi kiadások között kell elszámolni. A beszerzett élelmiszert a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése, míg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Táboroztatás adózása

Kérdés: Önkormányzatunk a művelődési házban – amely nem külön intézmény – nyári táborokat szervez a helyi általános iskolás korú gyermekeknek. A tábor önköltséges, a gyerekek részvételi díjat fizetnek, amely tartalmazza az étkezés, a programok és a felhasznált anyagok költségét. Lenne olyan tábor is, amelyben kizárólag egy helyi vállalkozás dolgozóinak gyermekei vennének részt, és a cég fizetné a részvételi díjat. (Az önkormányzat áfakörbe tartozik.)
1. A gyermekek/szülők által fizetett részvételi díj áfás-e? Ha igen, 27%-os?
2. Máshogy kell-e eljárni, ha a cég fizeti a részvételi díjat?
3. Amennyiben áfás a részvételi díj, akkor a táborral kapcsolatosan felmerülő kiadások áfája levonásba helyezhető?
Részlet a válaszából: […] ...táboroztatás magában foglalja a szállás, étkezés és a programok biztosítását, ez egy komplex szolgáltatás, aminek az áfamértéke 27%. Az áfa mértéke független attól, hogy cég fizeti vagy magánszemélyek, tehát egyformán kell eljárni mindkét esetben. A számlát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Kötött felhasználású normatíva

Kérdés: A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz, III. 5. támogatási jogcímen. A kiegészítő szabályokban foglaltak alapján a III. 5. jogcím szempontjából az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás. Az intézményi étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés biztosított. A támogatás elszámolásánál a háromszori étkezés, a kétszeri tízórai és ebéd, vagy csak az egyszeri étkezés, az ebédadagok vehetők figyelembe? A kollégiumi diákok esetében viszont a reggelit és a vacsorát a kollégiumban veszik igénybe, a déli főétkezést pedig abban a közoktatási intézményben, ahol napközben tanulnak. Gyakorlatilag naponta háromszori étkezést vesznek igénybe, de azt kettő feladatellátási helyen. Az ő esetükben hogyan igényelhető a támogatás, az egyszeri vagy a háromszori étkezés után? Ha háromszori étkezőként figyelembe vehetők, akkor melyik intézménynél? A kollégiumnál vagy a középiskolánál?
Részlet a válaszából: […] ...étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A szünidőben szervezett napközi ellátás (ideértve az üdültetés, táboroztatás, egyéb szabad-idős program, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek létszáma az előbbi számításokban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Tábori gyermekétkeztetés

Kérdés: Német önkormányzatunk pályázott az iskolás gyerekek nyári táboroztatására. Az étkezésüket hová kell könyvelni, és van-e fizetési kötelezettsége utána az önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] ...függ, hogy a gyermekek étkeztetése milyen formában történik. Amennyiben az önkormányzat nem a saját konyhájával biztosítja a gyermekek táboroztatása alatt az étkezetést, hanem külső szolgáltatótól vásárolja azt meg, akkor azt a K332. Vásárolt élelmezés rovaton...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Funkciókód – szünidei gyermekétkeztetés

Kérdés: Gyermekétkeztetés keretében önkormányzatunk a Gyvt. 21. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján az óvoda zárva tartása idejére, valamint az általános iskolában a nyári szünet és az őszi, tavaszi és téli szünetek időtartama alatt minden azon gyermek részére biztosítja a szünidei étkezést (déli meleg főétkezést), akinek a szülője vagy törvényes képviselője ezt kérelmezi. [Nem csak azon gyermekek részére, akik étkeztetését a Gyvt. 21/C §-ának a) pontja alapján az önkormányzat ingyenesen köteles ellátni.] Azon gyermekek esetében, akik nem jogosultak ingyenes szünidei étkeztetésre, a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetése mellett igényelhetik a szünidei étkezést, az önkormányzat külön kedvezményt nem nyújt.
Kérdéseink:
1. Azon gyermekek kapcsán felmerült bevételeket és kiadásokat melyik kormányzati funkción kell elszámolni, akik nem rászorultság alapján (ingyenesen) veszik igénybe a szünidei étkezést, hanem megfizetik az önkormányzati rendeletben a gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díjat?
2. A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben foglaltak szerint a "104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés" kormányzati funkción a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása szerepeltethető, ezért nem egyértelmű számunkra az elszámolás helyessége.
3. Azon gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások finanszírozásához, akik megfizetik a térítési díjat (nyersanyagköltséget), melyik jogcímen nyújtott állami támogatás használható fel?
(A befizetett térítési díj nem fedezi az étel előállításával kapcsolatos teljes költséget, a rezsiköltséget az önkormányzat saját költségvetése terhére fizeti.)
Részlet a válaszából: […] ...funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.A III. 5. jogcím szempontjából a szünidőben szervezett ellátás (ideértve az üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program keretében szervezett, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek létszáma...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Külföldi tanulók táboroztatása, tanulmányi kirándulásra történő fogadása

Kérdés: Intézményünk önkormányzati támogatásból erdélyi és kárpátaljai gyermekeket táboroztat, illetve fogad tanulmányi kirándulásra. A táborozás, tanulmányi kirándulás során felmerülő költségeket (étkezés, szállás, strandbelépő, múzeumi belépő, autóbusz igénybevétele) terheli-e adó- és járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önkormányzat a köznevelésben vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló részére tanulmányi kirándulás, táborozás alkalmával természetbeni juttatásokat, például az Önök által is említett juttatásokat nyújt (az önkormányzat nevére szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Táboroztatás alkalmával önkormányzati forrásból gyerekeknek juttatott uszodabelépő, szállítási szolgáltatás

Kérdés: Az önkormányzat 2013. július 1-jével átvette a művelődési ház működtetését. Az önkormányzat költségvetésében szakfeladatként jelenik meg a közművelődési intézmény kiadása. Az önkormányzat nyári napközis tábort szervezett (gyermekek körében) a közművelődési intézmény keretein belül. A táboroztatás során kiadásként uszodabelépők és szállítási költségek is megjelennek. A számlák az önkormányzat nevére szólnak. Ezek a kiadások természetbeni juttatásnak minősülnek? Ha igen, akkor a kifizetői adót és egészségügyi hozzájárulást meg kell fizetnie az önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.22. pontjának b) alpontja alapján adómentes az a juttatás, amelyet az államháztartás – a juttatás forrása alapján akár közvetetten is – valamely alrendszeréből, egyházi forrásból, illetve a közoktatási intézmény saját bevételéből a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.
1
2