Támogatási előleg

Kérdés: Az uniós támogatás megelőlegezését és annak visszafizetését hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nem szerepel, hogy a támogatás folyósítása közvetlenül az Európai Unió valamely intézménye vagy valamely hazai közreműködő szervezet által történik.A hazai közreműködő szervezet által folyósított támogatások esetében a támogatási előleg az Ávr. 87....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Kérdés: A 0921 felhalmozási célú önkormányzati támogatások főkönyvön szereplő összegek esetében is szükséges a halasztott eredményszemléletű bevételként könyvelés, valamint - azon összegek esetében, amelyek utalása korábban történik, mint a megvalósítás - a függő kötelezettségként nyilvántartásba vétel?
Részlet a válaszából: […] A mérlegben a kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Európai uniós, államháztartáson belüli támogatás

Kérdés: Európai uniós, államháztartáson belüli támogatásban részesültünk, és eddig 3 millió forintot utaltak előlegként december 31-ig. A támogatás többi részét még nem kaptuk meg, és a pályázati elszámolás sem történt meg. Hogyan kell könyvelnünk az év végéig beérkezett összeget?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is - a költségvetési támogatás céljához, a támogatott tevékenység megvalósítási időszakának hosszához, a kedvezményezett saját forrásának mértékéhez igazodó módon -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Támogatás

Kérdés: TOP-pályázatokon nyertünk támogatási összeget. A pályázat keretében a projekt-menedzsment-feladatokat - az önkormányzat és egy nonprofit kft. között létrejött konzorciumi megállapodás alapján - egy nonprofit kft. látja el. A projekt költségvetésében szerepel a nonprofit kft. mint támogatást igénylő, a költségtípus munkabér és foglalkoztatást terhelő járulékok, adók. Az elnyert támogatás fenti része közvetlenül a nonprofit kft. részére van kiutalva. A támogatási szerződésben az önkormányzat van megnevezve kedvezményezettnek. Hogyan kell könyvelni a nonprofit kft. részére közvetlenül utalt összeget? Amennyiben azt az önkormányzatnál bevételként kell lekönyvelni, akkor a kiadási oldalon milyen rovatra kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A konzorcium több kedvezményezett támogatásával megvalósuló projektek esetében a tagok polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködése a projekt közös megvalósítása, valamint ennek érdekében közös gazdasági érdekeik előmozdítása és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Működési célú és felhalmozási célú támogatás

Kérdés: Egészségügyi szolgáltató B16 Működési támogatás címen az OEP-től támogatást kap a konyha felújítására, melyet kis és nagy értékű tárgyi eszköz, valamint anyag vásárlására fordít a támogatási szerződés szerint. A nagy értékű tárgyi eszköz támogatására kapott összeget el kell-e határolni időbelileg (és visszacsöpögtetni az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelően), annak ellenére, hogy nem felhalmozási célú a támogatás?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a támogatást előlegként kapják, és működési célú támogatást kapnak, de megállapodás szerint vagy annak módosításaként felhalmozási célra is felhasználható a támogatás, és még nem tudják, hogy az előleg beérkezésekor mennyi fog működési és mennyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Támogatási előleg

Kérdés: Tankerületi központunkhoz tartozó több köznevelési intézmény is nyert EFOP-pályázat keretében támogatást. A támogatás felhasználása és a projekt megvalósítása idén elkezdődik, és várhatóan a jövő év végén fejeződik be. A teljes támogatási összeget szükséges-e rögzíteni idén előirányzatként a könyveinkben, vagy csak azt a részt, amit idén előlegként lehívunk?
Részlet a válaszából: […] A támogatási összeg elkülönítése külön célszámlán javasolt. A jogszabályok szerint már nem kötelező ennek alkalmazása, de javasolt, mivel ezáltal egyszerűbb és átláthatóbb a támogatás gazdasági eseményeinek nyomon követése, és így elkülönül a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Európai uniós pályázat

Kérdés: Európai uniós forrásból intézményünk (központi költségvetési szervként) vissza nem térítendő támogatásban részesül, melynek befejezési és pénzügyi teljesítési határideje 2017. 06. 30.
A támogatási szerződés alapján intézményünk a támogatás teljes összegét támogatási előleg formájában megigényelte, a leutalás is B1603, illetve B2503 ERA kódokon érkezett. A kapott támogatási előleget teljes összegében - a felhasznált résztől függetlenül - a költségvetési számvitel szerint a 0916, illetve 0925 főkönyvi számlákon, míg a pénzügyi számvitel szerint a 922, illetve 923 főkönyvi számlákon számoltuk el. Helyesen jártunk el? A fel nem használt összeget a költségvetési számvitelben a kötelezettségvállalások között mutatjuk ki. A fel nem használt összeget kapott előlegként ki kell-e mutatnunk? Az első kifizetési kérelem 2017-ben kerül benyújtásra, a mérlegkészítés időpontjáig nem várható annak jóváhagyása, így a teljes felhasznált összeghez sem lesz jóváhagyott kifizetési kérelem. Problémánk, hogy ha bevételről előlegre átkönyveljük, akkor az év végén nem lesz meg a fedezete a kötelezettségvállalásainknak.
Részlet a válaszából: […] Amikor a támogatási előleg megérkezik, akkor ezt a következők szerint kell könyvelni:Támogatási előleg megérkezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- beérkezett támogatási előleg felhalmozásra3312193, 3313293, 332232   3512- felhalmozási támogatási követelés előírása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Európai uniós pályázati támogatás

Kérdés: Kérdés: Az önkormányzat európai uniós pályázat kedvezményezettjeként 2016-ban 1,1 milliárd Ft támogatásban részesült. A projekt 4 év futamidejű. A szerződés aláírásra került, a projekt költségvetését elfogadták. A támogatási összeg 2016-ban, előlegként, 100%-ban leutalásra került az elkülönített számlára. 2016-ban a mérföldkövekhez kapcsolódó kiadások pénzügyi teljesítése megtörtént, azonban nem tudható, hogy a kifizetési kérelem elfogadása 2016-ban megtörténik, vagy 2017-re áthúzódik. Ezekben az esetekben hogyan kell a költségvetési és pénzügyi számvitelben (előirányzat, követelés, kötelezettség, időbeli elhatárolás) szerepeltetni ezen bevételt (előleg) és kiadásokat?
Részlet a válaszából: […] A leutalt összeget követelésként elő kell írniuk. A pénzügyileg teljesült, elutalt összeget addig a követelések között kell nyilvántartani, amíg a közreműködő szervezettől vissza nem érkezett a jóváhagyás a benyújtott dokumentumok elszámolásáról. Ekkor válik ismertté...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

EU-s támogatás elszámolása

Kérdés: Intézményünkben (központi költségvetési szerv) az EU társfinanszírozott operatív programok (TIOP és ÉMOP) befejezési határideje meghosszabbításra került 2015. 12. 31-ig. A projektekben a kivitelezői számlák szállítói kifizetésűek voltak, a módosítást követően pedig utófinanszírozottak lettek. A 2015. 10. 31-ét követő kiviteli számlákra, fordított áfára a támogatási szerződés szerinti támogatás 100%-ban megelőlegezésre került november elején. Az intézmény a megelőlegezett támogatást az Áht. 20. §-a szerint vissza nem térítendő támogatásként számolta el B16, B25 rovatokra. A közreműködő szervezet a 2015. 12. 31-ig benyújtott, de a fordulónapig még el nem fogadott összegről egyenlegközlőt küldött, amiben kéri az érintett összeg támogatási előlegből eredő, kötelezettségként való visszaigazolását. Megítélésünk szerint az egyenlegközlőt az intézmény nem igazolhatja vissza, hiszen a könyveiben 2015. 12. 31-én ilyen jogcímen kötelezettség nem szerepel. Helyesen járt-e el az intézmény a támogatás elszámolásakor, illetve ezzel összefüggésben jogszerűen tagadja-e meg a KSZ által kiküldött egyenlegközlő aláírását?
Részlet a válaszából: […] A fordított adózás alá eső számlák után a vevőnek keletkezik adófizetési kötelezettsége. A fizetendő áfát az Áfa-tv. 60. §-a alapján kell megállapítani. Az Áfa-tv. 60. §-a három időpontot jelöl meg:a) az ügylet teljesítését tanúsító számla vagy egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

EU-s támogatás visszafizetése

Kérdés: Európai uniós támogatást (MVH-pályázat) kellett visszafizetnünk. Hogyan kell könyvelni, melyik rovatra? Az idegen pénzeszközöket kell-e könyvelni és hova? Hol találunk a költségvetés tervezéséhez alkalmas (Excel) táblázatot, illetve rendeletmintát?
Részlet a válaszából: […] Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások elszámolása és visszafizetési kötelezettség az alábbiak szerint könyvelendő:1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha a tárgyévben nem került megtervezésre) a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.
1
2
3