Hitelképesség megállapítása

Kérdés: A 46/2009. (XII. 30.) PM rendeletben előírtak szerint a K-11-es beszámolótáblázat 25. számú űrlapja "A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bek. szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa" sorai és kitöltési útmutatója véleményem szerint nem teljesen egyértelműen fogalmazza meg a hitelképesség megállapításához szükséges információkat.
Az előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12-20. sorok) kitöltése során nem értelmezhető a 13. sor adatigénye, mivel a hosszú lejáratú kötelezettségekből a tárgyévet terhelő összeget a rövid lejáratú fizetési kötelezettségként kell minősíteni, bemutatni, elszámolni. Amennyiben a teljes hosszú lejáratú hitel még hátralévő teljes összegét kell bemutatni, akkor a hitel összege teljesen felborítja a számítást, hiszen csak egyévi bevétellel szemben lehetne kimutatni a hátralévő hitelösszeget.
A 14. sorban a tárgyévet megelőző évben felvett rövid lejáratú hitelek adatait kellene kimutatni. Problémát okoz, hogy a számviteli törvény szerint rövid lejáratú kötelezettségnek kell minősíteni – többek között – az egy üzleti (költségvetési) évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsönt, tehát amelyet abban az évben – december 31-e előtt – kell visszafizetni, amelyben a hitel felvételre került. Amennyiben a likvid hitelt nem kell ideszámítani, akkor minden éven belül visszafizetendő hitelt likvid hitelnek lehet minősíteni, és nincs adat ehhez a sorhoz. Az éven túli hitel nem rövid lejáratú hitel! A rulírozó hitel viszont inkább hosszú távú hitelnek nevezhető, hiszen a bank felé a rendelkezésre álló díjat folyamatosan kell fizetni, akár folyósítja a hitelt, akár nem. Amennyiben sor kerül a rulírozó hitel folyósítására, akkor annak a visszafizetése akár több éven keresztül is gördülhet, a folyamatos felvét és visszafizetés miatt. Viszont itt gond, hogy mely összeget kell bemutatni. A rendelkezésre álló hitelkeretet, vagy épp az adott pillanatban (december 31-én?) kimutatott, felhasznált hitelösszeget kell kimutatni?
A 18. sorba csak azokat a garancia- és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettségeket kell beírni, amelyek nemcsak mint kötelezettség merültek fel, hanem mint pénzforgalom, biztosan megjelennek a könyvekben. Az egyezőség csak így állhat fel a mérleg hivatkozott sorával. Így viszont a valós, vállalt kötelezettség nincs bemutatva!
A 20. sor szállítói tartozások során is csak a számlával és nemcsak szerződéssel alátámasztott kötelezettséget kell kimutatni, bár a folyamatos szerződések számla nélkül is fizetési kötelezettséget eredményeznek. Ugyanakkor a ki nem fizetett számlák ellenértékének fedezete lehet a pénz (előirányzat)-maradvány is, és nem biztos, hogy azt a tárgyévi saját bevételből kell fedezni.
A táblázat nem tartalmazza teljeskörűen azokat a kifizetési kötelezettségeket, amelyeket a saját bevétel terhére vállalt a költségvetési szerv, csak azokat, amelyeket elvileg a saját bevételéből kellene fizetnie. Így egy saját bevételi forintot többször is elkölthet az önkormányzat, hiszen a táblázat adata – a gazdálkodásra jogosult képviselő-testület felé – azt sugallhatja, hogy hitelképes az önkormányzat.
Részlet a válaszából: […]  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény(továbbiakban: Ötv.) 88. § (2) bekezdése rendelkezik a helyi önkormányzatadósságot kezelő éves kötelezettségvállalásának, azaz hitelképességének felsőhatáráról. A kérdésben feltett fogalmakkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Működési célú támogatási kölcsön nyújtása és visszatérülése

Kérdés: Működési célú támogatási kölcsön nyújtása és visszatérülése finanszírozási pénzügyi műveletnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 8/A. §-a szerint a költségvetés megállapításakor,illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáskor rendelkezni kell aköltségvetési többlet felhasználásáról és a zárszámadáskor jóváhagyottköltségvetési hiány finanszírozásáról. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 21.

OTP-nél vezetett munkáltatói lakásépítés-támogatás számlára beérkezett törlesztő részletek terhére vállalt kötelezettségvállalás

Kérdés: A minisztérium a dolgozó 2006-os lakáskölcsön-kérelmére írásban nyilatkozta, hogy az OTP-nél vezetett lakásalap számlára 2007-ben befolyó lakáskölcsön-törlesztő részletekből tudja biztosítani a kért kölcsön összegét. Kérdésem, hogy az írásos nyilatkozat kötelezettségvállalásnak minősül-e, ha igen, melyik évet terheli, és melyik főkönyvi számlán kell könyvelni, 0-ásba, vagy 445-tel szemben?
Részlet a válaszából: […] A kötelezettségvállalás feltételeit az Áht-vhr. 134. §-a (4)bekezdésének b) pontja, valamint (7) bekezdése és az Áht. a 12/A. §-ának (2)bekezdése a következők szerint szabályozza: "(4) Központi költségvetési szerv(b) a következő év(ek) előirányzata terhére az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Visszterhesen adott lakáskölcsön értékvesztésének főkönyvi számlái

Kérdés: A központi költségvetési szervnek melyik főkönyvön kell szabályosan elszámolni a dolgozóknak visszterhesen adott lakáskölcsön-állományra év végén elszámolt értékvesztés összegét? (Eddig hivatkozást csak a 288-as főkönyvre találtam, de szerintem a 19-ben kellene könyvelni.)
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szerveknek (önkormányzati, kincstári) adolgozóknak visszafizetéssel adott lakásépítési támogatást a befektetettpénzügyi eszközök között kell kimutatni.Az év végi értékelés alapján értékvesztést a következőfőkönyvi számlákon kell elszámolni:198124...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Lakásépítési kölcsön visszatérülésének elszámolása

Kérdés: Dolgozóinknak adott lakásépítésre, -vásárlásra folyósított kölcsönök visszafizetését eddig (2003-ig) a 93325-ös számlán számoltuk el. Ez a számla a beszámoló és a költségvetés 80-as táblázatában a 117-es (Egyéb finanszírozás) bevételi sorban jelent meg. A 2004. évi Költségvetésben és beszámolóban a 109. (Osztalék, Koncessziós díjak) sorban szerepel. Ezért minden hónapban át kell-e vezetni a Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 194543-as számlára?
Részlet a válaszából: […] A dolgozóknak adott lakásépítésre, vásárlásra folyósított kölcsönök megtérülését – függetlenül attól, hogy központi vagy önkormányzati körben történt – 2003. évben és 2004. évben is a 194543. Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.