Óvodaépület felújítása

Kérdés: Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló óvodaépület felújítására vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatói okiratban az szerepel, hogy a támogatási cél kormányzati funkciója: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások. A támogatás bevételének és a felújítással összefüggő kiadásoknak a könyvelésénél melyik kormányzati funkciót kell alkalmazni? A kérdés azért merült fel, mert a támogatói okirat a támogatási cél kormányzati funkciójaként a 062020 COFOG-ot nevezi meg, azonban a 15/2019. PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése pedig azt mondja, hogy a bevételeket és a kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Ez a fent leírt pályázatnál a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai.
Részlet a válaszából: […] ...számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek, így a támogatási program elszámolását azon kormányzati funkciókon kell elvégezni, amelyek érdekében az adott tevékenységek történtek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.
Kapcsolódó címkék:    

Raktározási tevékenységre létrehozott ipari park

Kérdés: Önkormányzatunk TOP-os pályázaton nyert egy ipari park létrehozására támogatást. Ez nettó finanszírozású amiatt, hogy az ipari park célja az, hogy - mivel bérbe nem adható - raktározási szolgáltatást fog nyújtani az önkormányzati vállalkozások részére. (Ezenkívül informatikai szolgáltatást is nyújt, de ez a kettő különálló dolog, mivel egy szerverhelyiség is kialakításra kerül benne. Tehát nem a raktározáshoz kapcsolódó logisztikai informatika lesz.)
A majdani raktározási tevékenység 27% áfával adózik, tehát az önkormányzatnak a beruházással visszaigényelhető áfája lesz. Abban az esetben, ha mi nem vesszük meg a terményt a mezőgazdasági vállalkozóktól, akkor nem is kell készletre vennünk, így saját raktározási feladat nem valósul meg. Raktározási szolgáltatás még lehet ettől, de nekünk eszközünk arra, hogy ez a termény mozgatásra kerüljön, nincs. Veszélyesnek tartanám a termény őrzésében való felelősségvállalást is (nincs kamera vagy őrszolgálat, lopás ellen nincs nagy biztonság), illetve rajtunk kívül álló ok miatt sérülhet is a termény (akár rágcsáló, akár egy beázás, rothadás stb. miatt), így az erre való felelősségvállalás is felelőtlen döntés lenne. Leginkább abban a formában lehetne biztonságosan e feladatot ellátni, hogy mindezen felelősség a tulajdonost (mezőgazdasági vállalkozót) terheli. Ebben az esetben nem minősül-e inkább mégis bérletnek az ügylet? Ha igen, akkor az ingatlan-bérbeadás tekintetében az önkormányzat mentességet választott korábban, ezért a beruházás során nem lehetne visszaigényelni az áfát. Hogyan küszöbölhető ki, hogy megfeleljünk a pályázatban vállalt feltételeknek? Esetleg mindenképpen be kell vállalnunk az őrzéssel, mozgatással, állagmegóvással kapcsolatos feladatokat? Vagy a raktározási szolgáltatás ettől függetlenül is annak minősül, hogy ezeket bevállaljuk? Ha mégis bérletnek minősül, még mindig ott a szerverszolgáltatás. Lehet-e e miatt a tevékenység miatt visszaigénylő az önkormányzat? A tárgyi eszköz bérbeadása tekintetében önkormányzatunk áfás. Ha jól gondoljuk, elvileg nem kell arányosítani abban az esetben, ha az egyik áfás, a másik pedig mentes, hiszen itt a szándékról van szó, lehetetlen előre megmondani, hogy mely tevékenységből a későb-biek-ben mennyi bevétele származhat majd az önkormányzatnak.
Részlet a válaszából: […] Az informatikai szolgáltatás 27%-os áfával adóköteles szolgáltatás, és a raktározás is az. Abban az esetben, ha kizárólag adóköteles szolgáltatásnyújtáshoz hasznosítják az ipari parkot, akkor áfalevonási joguk van a beruházással és a létesítmény működtetésével,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Európai uniós pályázatok elszámolása

Kérdés: Hogyan történik a TÁMOP-pályázat elszámolása, azon belül pedig az utófinanszírozott pályázatok előlegének kezelése a számvitelben, hogyan történik az elkülönített számla használata és az uniós támogatás pénzforgalmi elkülönítése, a pályázati pénz utolsó összegének megelőlegezése?
Részlet a válaszából: […] ...finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai számlán mutatja ki a kedvezményezett államháztartási szervezet - ha támogatási szerződése alapján támogatási program előlegében nem részesülhet - a kifizetett összegből legalább a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.
Kapcsolódó címkék:  

Európai uniós pályázat számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s projektet valósított meg. Hogyan történik a támogatás könyvviteli elszámolása? A projekt keretében létrehozott beruházásnak ötéves fenntartási kötelezettsége van. Önkormányzatunk esetében hogyan kell értelmezni a támogatás tőketartalékba helyezését?
Részlet a válaszából: […] ...a támogatás utólagos megérkezéséig egy megelőlegezés történik, ezért a felhasznált összeget a 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai főkönyvi számon kell kimutatni mindaddig, míg az utófinanszírozás meg nem érkezik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Támogatási program előlege miatti kötelezettség

Kérdés: Intézményünk a TÁMOP-5.3.1 európai uniós pályázat kedvezményezettje 79 000 ezer Ft értékben, amiből 27 666 ezer Ft előlegben részesültünk. Az előleget nyilvántartásba vettük a 4491. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek számlán. A pályázat folyamán már kétszer történt elszámolás, aminek alapján az ESZA átutalt 19 000 ezer Ft-ot. Hogyan alakul év végén a 4491. számla egyenlege? (Az egyik szaklapban olvasottakat úgy értelmeztük, hogy csak az elköltött összeg a kötelezettség, talán nem is kellene az előleget a 4491-en nyilvántartani?)
Részlet a válaszából: […] ...támogatási program előlegére vonatkozó számviteliteendőket a költségvetési szervek vonatkozásában az államháztartás szervezeteibeszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet szabályozza....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Támogatási program szállítói finanszírozása

Kérdés: EU-s TIOP-os pályázat pénzügyi elszámolása jóváhagyásra került (szállítói kifizetésekre igényelt: interaktív eszközök beszerzése). Az állományba vételi bizonylatokon kívül milyen könyvelési teendőink vannak?
Részlet a válaszából: […] ...ésbevételként megjeleníteni, de figyelemmel kell lenni arra, hogy az eszközökállományba vétele már megtörtént.Az európai uniós támogatási program szállítóifinanszírozásának könyvelési lépései a következők:kötelezettség keletkezése a szállítói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Támogatási program szállítói finanszírozása

Kérdés: Kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervként gazdálkodó intézményként TIOP-pályázaton fejlesztési célra támogatásban részesülünk. A pályázat előírásai szerint a támogatás összegét a közreműködő szervezet nem a mi számlánkra, hanem - az 5% önrész teljesítését igazoló terhelési értesítés, az eredeti számla és az állományba vételi bizonylat alapján - a 95%-át közvetlenül a szállítónak fizeti. Hogyan kell teljeskörűen könyvelni a gazdasági eseményeket? A szállítói állományban kell-e szerepeltetni a teljes számla összegét, vagy csak az önrészt?
Részlet a válaszából: […] ...utófinanszírozott támogatási programok esetében volt csakeddig lehetőség arra, hogy a kedvezményezett előlegben részesüljön támogatásiszerződés alapján. A támogatási előleg kedvezményezetthez történő megérkezéséttámogatásértékű bevételként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.