Támogatási előleg

Kérdés: Az uniós támogatás megelőlegezését és annak visszafizetését hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nem szerepel, hogy a támogatás folyósítása közvetlenül az Európai Unió valamely intézménye vagy valamely hazai közreműködő szervezet által történik.A hazai közreműködő szervezet által folyósított támogatások esetében a támogatási előleg az Ávr. 87....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Óvodaépület felújítása

Kérdés: Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló óvodaépület felújítására vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatói okiratban az szerepel, hogy a támogatási cél kormányzati funkciója: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások. A támogatás bevételének és a felújítással összefüggő kiadásoknak a könyvelésénél melyik kormányzati funkciót kell alkalmazni? A kérdés azért merült fel, mert a támogatói okirat a támogatási cél kormányzati funkciójaként a 062020 COFOG-ot nevezi meg, azonban a 15/2019. PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése pedig azt mondja, hogy a bevételeket és a kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Ez a fent leírt pályázatnál a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai.
Részlet a válaszából: […] A Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján a támogatói okiratban szereplő támogatási típusú kormányzati funkció a támogatás nyújtásának és fogadásának elkülönített kimutatását szolgálja, nem pedig a támogatás felhasználásának elszámolását. Így tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Raktározási tevékenységre létrehozott ipari park

Kérdés: Önkormányzatunk TOP-os pályázaton nyert egy ipari park létrehozására támogatást. Ez nettó finanszírozású amiatt, hogy az ipari park célja az, hogy - mivel bérbe nem adható - raktározási szolgáltatást fog nyújtani az önkormányzati vállalkozások részére. (Ezenkívül informatikai szolgáltatást is nyújt, de ez a kettő különálló dolog, mivel egy szerverhelyiség is kialakításra kerül benne. Tehát nem a raktározáshoz kapcsolódó logisztikai informatika lesz.)
A majdani raktározási tevékenység 27% áfával adózik, tehát az önkormányzatnak a beruházással visszaigényelhető áfája lesz. Abban az esetben, ha mi nem vesszük meg a terményt a mezőgazdasági vállalkozóktól, akkor nem is kell készletre vennünk, így saját raktározási feladat nem valósul meg. Raktározási szolgáltatás még lehet ettől, de nekünk eszközünk arra, hogy ez a termény mozgatásra kerüljön, nincs. Veszélyesnek tartanám a termény őrzésében való felelősségvállalást is (nincs kamera vagy őrszolgálat, lopás ellen nincs nagy biztonság), illetve rajtunk kívül álló ok miatt sérülhet is a termény (akár rágcsáló, akár egy beázás, rothadás stb. miatt), így az erre való felelősségvállalás is felelőtlen döntés lenne. Leginkább abban a formában lehetne biztonságosan e feladatot ellátni, hogy mindezen felelősség a tulajdonost (mezőgazdasági vállalkozót) terheli. Ebben az esetben nem minősül-e inkább mégis bérletnek az ügylet? Ha igen, akkor az ingatlan-bérbeadás tekintetében az önkormányzat mentességet választott korábban, ezért a beruházás során nem lehetne visszaigényelni az áfát. Hogyan küszöbölhető ki, hogy megfeleljünk a pályázatban vállalt feltételeknek? Esetleg mindenképpen be kell vállalnunk az őrzéssel, mozgatással, állagmegóvással kapcsolatos feladatokat? Vagy a raktározási szolgáltatás ettől függetlenül is annak minősül, hogy ezeket bevállaljuk? Ha mégis bérletnek minősül, még mindig ott a szerverszolgáltatás. Lehet-e e miatt a tevékenység miatt visszaigénylő az önkormányzat? A tárgyi eszköz bérbeadása tekintetében önkormányzatunk áfás. Ha jól gondoljuk, elvileg nem kell arányosítani abban az esetben, ha az egyik áfás, a másik pedig mentes, hiszen itt a szándékról van szó, lehetetlen előre megmondani, hogy mely tevékenységből a későb-biek-ben mennyi bevétele származhat majd az önkormányzatnak.
Részlet a válaszából: […] Az informatikai szolgáltatás 27%-os áfával adóköteles szolgáltatás, és a raktározás is az. Abban az esetben, ha kizárólag adóköteles szolgáltatásnyújtáshoz hasznosítják az ipari parkot, akkor áfalevonási joguk van a beruházással és a létesítmény működtetésével,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

EU-s támogatás visszafizetése

Kérdés: Európai uniós támogatást (MVH-pályázat) kellett visszafizetnünk. Hogyan kell könyvelni, melyik rovatra? Az idegen pénzeszközöket kell-e könyvelni és hova? Hol találunk a költségvetés tervezéséhez alkalmas (Excel) táblázatot, illetve rendeletmintát?
Részlet a válaszából: […] Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások elszámolása és visszafizetési kötelezettség az alábbiak szerint könyvelendő:1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha a tárgyévben nem került megtervezésre) a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Utólag finanszírozott nemzetközi támogatások elszámolása

Kérdés: Költségvetési intézmény TÁMOP támogatási szerződést kötött 2013-ban, a támogatás utófinanszírozásos volt, 2015-ben elszámoláskor folyósították. A bér, járulék és egyéb dologi kiadások viszont nagyobbrészt 2014-ben, illetve 2013-ban merültek fel, a kiadások nem kerültek 2013-ban átfutó kiadásként elszámolásra, 2014-ben is dologi, illetve személyi jellegű kiadásként került elszámolásra. A támogatást 2015-ben számolták el működési bevételként. Helyes-e a fenti elszámolás? 2013-ban szerintem átfutó kiadásként kellett volna elszámolni a kiadásokat, 2014-évben adott előlegként. Az összemérés elve jelenleg nem érvényesül, hiszen a támogatással érintett költségek nem abban az évben kerültek elszámolásra, mint a támogatási bevétel.
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. hatálybalépését követően, azaz 2014-ben helyesen kerültek a kiadások elszámolásra. 2013-ban a régi Áhsz. alapján ugyanakkor a kiadásokat - feltéve ha a kedvezményezett támogatási előlegben nem részesült - az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.

Európai uniós pályázat

Kérdés: Önkormányzati intézmény vagyunk, szeretnénk a segítségüket kérni az alábbi témában:
1. 2014. év végén egy EU-s pályázaton nyert összeget a főszámlánkra (költségvetési elsz.szla) utaltak, az elkülönített alszámla helyett. Ezt a bevételt a 922 Államháztartáson kívüli működési támogatások bevételére könyveltünk, 2015-ben átvezettük a főszámlánkról az e célra nyitott elkülönített bankszámlára. A bankszámlák közötti átvezetésen kívül milyen könyvelési lépések szükségesek még? (3682. idegen pénzeszközökkel szemben milyen könyvelési tétel volna megfelelő?)
2. Az EU-s számláról kifizetéseket eszközöltünk (bankkártyával), ezeket a gazdasági eseményeket hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] 1. Ha hazai finanszírozó szervezeten keresztül kapja a kedvezményezett a támogatást, akkor az azt jelenti, hogy az európai uniós összeg a magyar állam költségvetésébe beépítésre kerül, és közreműködő szervezeten keresztül kapják a támogatást, mint államháztartáson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Önkormányzati uniós projekt elszámolása

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek szakmai segítséget nyújtani az alábbi gazdasági események helyes számviteli elszámolásához:
1. Önkormányzat uniós projekt keretében 10 millió Ft támogatási előleget kapott 2013-ban. 2014-ben az előlegből 8 millió Ft elszámolásra, 2 millió Ft visszafizetésre került. Hogyan könyvelünk 2014-ben a költségvetési és a pénzügyi számvitelben?
2. Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága részére veszteség fedezetére pótbefizetést teljesít. Hogyan számoljuk el az önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságnál?
3. Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága részére pénzeszközt ad át tőketartalék növelése céljából. Hogyan számoljuk el az önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságnál?
Részlet a válaszából: […] 1. A 2013-ban kapott támogatási előleg 2013. év végi egyenlege a 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai főkönyvi számlán volt. A 3926. főkönyvi számla egyenlegét a 2014. évi számviteli változások miatt a rendező, technikai tételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Idegen pénzeszközök

Kérdés: Hogyan történik az idegen pénzeszköz számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Idegen pénzeszközként kell elszámolni azokat a pénz­eszközöket, amelyek változása a költségvetési számvitelben költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként nem tartható nyilván.Az idegen pénzeszközök között elkülönítetten kell elszámolni- a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Pályázati előleg

Kérdés: 2013 decemberében uniós projekt keretében eszközbeszerzés történt szállítói finanszírozással. A beszerzés a folyamatban levő beruházás állományára került az eszközanalitikában és a főkönyvben is, pénzforgalom nélküli beszerzésként. A beszerzéshez kapcsolódó a 2013. évi közbeszerzési tanácsadó díja, ami utófinanszírozású, az analitikában és a főkönyvben is, a folyamatban levő beruházás állományára, míg a számla a 39262 (utólagos finanszírozású nemzetközi támogatási program forgalma) főkönyvi számlára került. 2014. évi nyitáskor a beszerzés a közbeszerzéssel együtt az analitikából a főkönyvbe a befejezetlen eszköz beruházásra, míg a közbeszerzési tanácsadó díja a 39262-ról a 36515 (egyéb adott előlegek) főkönyvi számlaszámra került a rendező mérleg szerint. Melyik főkönyvi számlával szemben kell kivezetni az elő­leget 2014. évben, amikor az Irányító Hatóság átutalja az utólagos finanszírozású számla összegét, mert a beruházásra már rákerült a fentiek szerint 2013. évben?
Részlet a válaszából: […] Vissza nem térítendő nyújtott támogatásként kell elszámolni az általános szabályok szerint az államháztartáson belüli szervezeteknek működési és felhalmozási célból, végleges jelleggel nyújtott támogatást és más ellenérték nélküli kifizetéseket, működési és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

EU-s pályázat elszámolása

Kérdés: A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) szerint működő intézmény több uniós pályázattal rendelkezik mint támogatott szervezet. A támogatási szerződés alapján a finanszírozási formák eltérőek, de legtöbb esetben utófinanszírozási formában történik a támogatás. Hogyan kell elszámolni 2014-től ezen finanszírozási formát? Hogyan, mikor és milyen formában kell kimutatni az Irányító Hatósággal szembeni követelést, amikor egy számlát előfinanszírozva kifizetünk?
Részlet a válaszából: […] Az utófinanszírozott pályázatok tekintetében 2013. év végéig a régi szabályokat kellett alkalmazni. E szerint utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai számlán kellett kimutatni a kedvezményezett államháztartási szervezetnek - ha támogatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.
1
2
3
4