Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott támogatási program tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óvodaépület felújítása

Kérdés: Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló óvodaépület felújítására vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatói okiratban az szerepel, hogy a támogatási cél kormányzati funkciója: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások. A támogatás bevételének és a felújítással összefüggő kiadásoknak a könyvelésénél melyik kormányzati funkciót kell alkalmazni? A kérdés azért merült fel, mert a támogatói okirat a támogatási cél kormányzati funkciójaként a 062020 COFOG-ot nevezi meg, azonban a 15/2019. PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése pedig azt mondja, hogy a bevételeket és a kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Ez a fent leírt pályázatnál a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai.
Részlet a válaszból: […]tehát a támogatói okiratban szereplő "062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk" kormányzati funkciót a Magyar Falu Program keretében kapott támogatási bevételek elszámolásakor kell alkalmazni.A 15/2019. PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek, így a támogatási program elszámolását azon kormányzati funkciókon kell elvégezni, amelyek érdekében az adott tevékenységek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5344
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Raktározási tevékenységre létrehozott ipari park

Kérdés: Önkormányzatunk TOP-os pályázaton nyert egy ipari park létrehozására támogatást. Ez nettó finanszírozású amiatt, hogy az ipari park célja az, hogy - mivel bérbe nem adható - raktározási szolgáltatást fog nyújtani az önkormányzati vállalkozások részére. (Ezenkívül informatikai szolgáltatást is nyújt, de ez a kettő különálló dolog, mivel egy szerverhelyiség is kialakításra kerül benne. Tehát nem a raktározáshoz kapcsolódó logisztikai informatika lesz.)
A majdani raktározási tevékenység 27% áfával adózik, tehát az önkormányzatnak a beruházással visszaigényelhető áfája lesz. Abban az esetben, ha mi nem vesszük meg a terményt a mezőgazdasági vállalkozóktól, akkor nem is kell készletre vennünk, így saját raktározási feladat nem valósul meg. Raktározási szolgáltatás még lehet ettől, de nekünk eszközünk arra, hogy ez a termény mozgatásra kerüljön, nincs. Veszélyesnek tartanám a termény őrzésében való felelősségvállalást is (nincs kamera vagy őrszolgálat, lopás ellen nincs nagy biztonság), illetve rajtunk kívül álló ok miatt sérülhet is a termény (akár rágcsáló, akár egy beázás, rothadás stb. miatt), így az erre való felelősségvállalás is felelőtlen döntés lenne. Leginkább abban a formában lehetne biztonságosan e feladatot ellátni, hogy mindezen felelősség a tulajdonost (mezőgazdasági vállalkozót) terheli. Ebben az esetben nem minősül-e inkább mégis bérletnek az ügylet? Ha igen, akkor az ingatlan-bérbeadás tekintetében az önkormányzat mentességet választott korábban, ezért a beruházás során nem lehetne visszaigényelni az áfát. Hogyan küszöbölhető ki, hogy megfeleljünk a pályázatban vállalt feltételeknek? Esetleg mindenképpen be kell vállalnunk az őrzéssel, mozgatással, állagmegóvással kapcsolatos feladatokat? Vagy a raktározási szolgáltatás ettől függetlenül is annak minősül, hogy ezeket bevállaljuk? Ha mégis bérletnek minősül, még mindig ott a szerverszolgáltatás. Lehet-e e miatt a tevékenység miatt visszaigénylő az önkormányzat? A tárgyi eszköz bérbeadása tekintetében önkormányzatunk áfás. Ha jól gondoljuk, elvileg nem kell arányosítani abban az esetben, ha az egyik áfás, a másik pedig mentes, hiszen itt a szándékról van szó, lehetetlen előre megmondani, hogy mely tevékenységből a későb-biek-ben mennyi bevétele származhat majd az önkormányzatnak.
Részlet a válaszból: […]európai bírósági ítélet is foglalkozott (C 210/11 és C 211/11, EU:C:2013:479, 26. pont). Az EU Bíróság megállapította, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az "ingatlanok bérbeadása" hatodik irányelv 13. cikke B. része b) pontjában foglalt fogalmának alapvető ismérve, hogy a bérbeadó meghatározott időszakra és díjazás ellenében átruházza a bérlő részére valamely ingatlannak a tulajdonoséhoz hasonló használati jogát, és minden más személyt kizár e jog gyakorlásából. E tekintetben az adott ügylet tényleges tartalma a döntő tényező, függetlenül attól, hogy maguk a felek hogyan minősítették azt.Ha tehát bérbeadási szerződést kötnek, akkor a bérlőnek kell gondoskodnia az általa bérelt ingatlan vagy ingatlanrész fenntartásáról, működtetéséről, és neki kell az áru mozgatását, őrzését stb. biztosítani. Az adóhatóság az ügyletet a valós tartalma szerint minősíti, nem a szerződés elnevezése szerint.A bérbeadás főszabály szerint mentes az adó alól, de az Áfa-tv. 88. §-a alapján választható rá adókötelezettség. Az adókötelezettség lakó- és nem lakóingatlanokra külön-külön választható. Az adókötelezettségre vonatkozó bejelentés módosítása a választást követő 5. év végéig nem módosítható, és ha 2018. január 1-jétől szeretnék a nem lakóingatlanokra az áfakötelezettséget alkalmazni, akkor a bejelentést 2017. december 31-ig kellett megtenni.Ha bérleti szerződést kötnek, és a bérbeadásra nem választják az áfakötelezettséget, akkor részben adómentes, részben adóköteles tevékenységet végeznek az ipari parkban, ezért a beszerzések áfáját a tételes elkülönítés szabályai szerint csoportosítaniuk kell. Azoknak a beszerzéseknek az áfája, amelyek adóköteles tevékenység érdekében merültek fel, levonhatók, amelyek adómentes tevékenység érdekében merültek fel, azok nem levonhatók, és az adóköteles és adómentes tevékenységet egyaránt szolgáló beszerzések áfája arányosítással osztható meg.Ha az adómentesen bérbeadott helyiségben van külön mérőóra, amelyek alapján a rezsikiadások megállapíthatók, akkor a kapott közüzemi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4659
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Európai uniós pályázatok elszámolása

Kérdés: Hogyan történik a TÁMOP-pályázat elszámolása, azon belül pedig az utófinanszírozott pályázatok előlegének kezelése a számvitelben, hogyan történik az elkülönített számla használata és az uniós támogatás pénzforgalmi elkülönítése, a pályázati pénz utolsó összegének megelőlegezése?
Részlet a válaszból: […]felhalmozási kiadások között kell elszámolni. Itt már nem alkalmazható a 3926-os főkönyvi számla.Ezt az összeget a támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg kell a kötelezettségek között, a 4491 Támogatási program előlege főkönyvi számon rögzíteni, amíg a finanszírozó szervezet a támogatási előleg felhasználását támogatási cél szerinti szabályos felhasználásnak minősíti. A kötelezettség ezen a jogcímen addig az időpontig szerepel a könyvekben, míg a finanszírozó részére az előlegről az elszámolás nem történt meg, és ennek jogszerűsége nem került visszaigazolásra, jogszerű felhasználás esetén a kötelezettség kivezethető. A támogatási program előlege miatti kötelezettségek csak az IH/KSZ írásbeli értesítését, jóváhagyását követően vezethetők ki a könyvekből.Ha az előleg még nem érkezett meg, és az előleg megérkezéséig a költségvetési szerv megelőlegezi a támogató helyett az előleg összegét, akkor a támogatási elő­leg megérkezéséig történt kiadásokat a 3926-os főkönyvi számon kell kimutatni. Az előleg megérkezésekor kell visszavételezni a 3926-os számláról, és végleges kiadásként elszámolni, viszont mivel a kiadás már teljesült, a felhasználás megtörtént, de a támogató felé a pénzügyi elszámolása még nem történt meg, ezt a ki­­adást a 4491-es főkönyvi számlán a kötelezettségek között ki kell mutatni a támogató jóváhagyásáig.A pályázat elszámolásáig a 4491-es számlán a kötelezettségek között kell kimutatni a felhasználást, amely csak a jóváhagyást követően vezethető ki a kötelezettségek közül.A támogatott költségvetési szervnek, ha támogatási program előlegében részesült, kötelező elkülönített célelszámolási számlán tartani a finanszírozó által, a TÁMOP keretében elutalt, de még fel nem használt támogatási előleget.A legutolsó részletet, ha nem előlegként (amit célelszámolási számlán kell tartani), hanem utólagosan kapják a finanszírozótól, akkor nem beszélhetünk még ilyen jellegű, fel nem használt összegről, támogatási előlegről sem. Önök lesznek, mint kedvezményezettek, az előfinanszírozók. Ha a támogatási szerződés az utolsó szakaszba ért, és a támogató már nem ad több támogatási elő­­­leget, akkor a gazdasági események elszámolása megegyezik az utólag finanszírozott támogatás elszámolásával.A célelszámolási számla nyitását a támogató meg is követeli, ennek a célelszámolási számlának az alkalmazása azért kötelező, mert a jogszabály csak a célelszámolási számlán lévő egyenleget tekinti kötelezettségvállalással terheltnek. A célelszámolásiszámla-nyitás lényege, hogy a támogatott összeg elkülönüljön a költségvetési szerv saját költségvetésétől és önrészétől. Ezzel igyekszik a jogalkotó megakadályozni, hogy a pályázatra kapott összeg a pályázati céltól eltérő, más felhasználásra kerüljön.A támogatási program[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3561
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Európai uniós pályázat számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s projektet valósított meg. Hogyan történik a támogatás könyvviteli elszámolása? A projekt keretében létrehozott beruházásnak ötéves fenntartási kötelezettsége van. Önkormányzatunk esetében hogyan kell értelmezni a támogatás tőketartalékba helyezését?
Részlet a válaszból: […]követően.Év végén, ha a számviteli politikai döntés alapján a saját rész átfutó kiadásait át kell vezetni a költségvetési kiadások közé közgazdasági osztályozás szerint, ha a támogatás még nem érkezett meg.Év közben viszont, ha a számviteli politikai döntés alapján a kifizetett teljes összeget a költségvetési kiadások között számolják el, akkor év végén az általa kifizetett összegekből a támogatással nem fedezett részt át kell vezetni az átfutó kiadások közé.A 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai főkönyvi szám alkalmazása kötelező a fentebb leírt esetekben. Az év végi 3926. főkönyvi számla egyenlege tekintendő kötelezettséggel terhelt maradványnak. Ha év végén az az összeg, amelyet a költségvetési szerv a saját költségvetéséből használt fel a pályázatra, de a támogató év végéig még nem utalta el a támogatást, akkor azt nem saját költségvetési kiadásaként mutatja ki, hanem a 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó ki­adásai főkönyvi számon. Ha - helytelenül - végleges költség­vetési kiadásként jelenítik meg a beszámolóban, akkor úgy látszik, hogy saját beszerzés, illetve beruházás történt, ami nem igaz, nem valós. A következő évben megérkező támogatás támogatásértékű bevételként érkezik, de akkor nincs már meg a másik könyvelési oldala, ezért ehhez a támogatáshoz kapcsolódó, valós kiadás már nem rendelhető.Az utófinanszírozott pályázatoknál előfordul olyan konstrukció is, amikor a támogató előleget ad a projekt megvalósítására. Ekkor támogatásértékű bevételként érkezik a támogatás. Az előlegből megvalósult kiadásokat végleges kiadásként kell elszámolni, de nagyon fontos, hogy a felhasználással egyidejűleg a kiadásokat kötelezettségként elő kell írni a 4491. Támogatási program elő­lege miatti kötelezettségek főkönyvi számon, és mindaddig ott kell tartani és kimutatni, amíg a támogató felé benyújtott elszámolások felülvizsgálatra és jóváhagyásra nem kerültek. Jóváhagyást követően vezethető csak ki a kötelezettségek közül. Ha a támogatási program előlegével a kedvezményezett nem megfelelő módon számol el, szabálytalan felhasználás miatti vissza­fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor ezt az összeget vissza kell fizetnie. Amennyiben a támogató a projekt elszámolásakor tételeket nem fogadott el, és azokat szabálytalannak minősítette, vagy esetleg a projekt félbemaradt, akkor a 4491. Támogatási program előlege miatti kötelezettségek főkönyvi számról a kötelezettségeket át kell vezetni a 4492. Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek közé, és onnan csak akkor vezethető ki, ha a kedvezményezett a visszafizetendő pénzt visszautalta a támogató részére.A támogatási program előlegekor a támogatott költségvetési szervnek kötelező célelszámolási számlát nyitni, az előleget ott kell tartania, és a felhasználást is onnan kell teljesítenie. Ennek oka, hogy a támogatás a saját költségvetésétől teljesen elkülönüljön, és ezzel biztosítsa a pályázati céltól eltérő, más felhasználásnak még csak a lehetőségét is. Ebben a konstrukcióban csak a cél­elszámolási számlán lévő pénzt, a számla egyenlegét lehet kötelezettséggel terhelt maradványnak tekinteni. A kedvezményezett a felhasználást is a célelszámolási számláról egyenlíti ki. Arra is van viszont lehetőség, hogy a támogatott a saját önrészt is ezen az elkülönített számlán tartsa a nyilvántartások átláthatóságának érdekében. Erről belső szabályzatában szükséges rendelkezni. Akkor viszont, amikor az önrész kerül felhasználásra, a sajáterő-felhasználást a pénzforgalmi számlájáról kell kiegyenlítenie a kedvezményezettnek, tehát az összeget át kell utalnia a célelszámolási számlájáról a pénzforgalmi számlájára, és az önrész kifizetéseit onnan kell teljesítenie.A támogatások között ismeretes a szállítói finanszírozással megvalósuló projekt. Ezt a fajta konstrukciót azok a kedvezményezettek vehetik igénybe, akik utófinanszírozásban részesülnek. Ennek a támogatási módnak a lényege, hogy a támogatott összeget nem a kedvezményzett kapja pénzforgalomban a pénzforgalmi számlájára, hanem a támogató egyből a szállító pénzforgalmi számlájára utalja az elvégzett szolgáltatás, illetve termékértékesítés ellenértékeként. A számlát a szállító a támogatott nevére állítja ki, amit a támogató befogad és lekönyvel. Számviteli elszámolása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3459

5. találat: Támogatási program szállítói finanszírozása

Kérdés: EU-s TIOP-os pályázat pénzügyi elszámolása jóváhagyásra került (szállítói kifizetésekre igényelt: interaktív eszközök beszerzése). Az állományba vételi bizonylatokon kívül milyen könyvelési teendőink vannak?
Részlet a válaszból: […]pénzforgalmi számlájára történő utalással történik. A szállítói finanszírozásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kedvezményezettet terhelő számlák támogatási összegének megtérítése mellett a számla támogatáson felüli összegének kifizetése igazolható módon megtörtént. A szállítói finanszírozás az előbbi feltételek miatt időben eltér az interaktív eszközök beszerzésétől és rendeltetésszerű használatbavételének időpontjától. A számviteli szabályoknak megfelelően a beszerzett interaktív eszközök beszerzését követő üzembe helyezéskor, rendeltetésszerű használatbavételkor kerül sor az eszközök aktiválására és állományba vételére. Az állományba vételt követően a tárgyi eszközre értékcsökkenést kell elszámolni. Amikor az IH/KSZ az elismert költségeket, a szállítói számlák benyújtásával elismeri, és a szállítónak közvetlenül megtéríti, akkor pénzforgalom nélküli tételként kell költségvetési ki­adásként és bevételként megjeleníteni, de figyelemmel kell lenni arra, hogy az eszközök állományba vétele már megtörtént. Az európai uniós támogatási program szállítói finanszírozásának könyvelési lépései a következők: kötelezettség keletkezése a szállítói számla megérkezése után   T 41231, 41331 - K 441, 442, 443 kötelezettség kivezetése   T 441, 442, 443 - K […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3053
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Támogatási program előlege miatti kötelezettség

Kérdés: Intézményünk a TÁMOP-5.3.1 európai uniós pályázat kedvezményezettje 79 000 ezer Ft értékben, amiből 27 666 ezer Ft előlegben részesültünk. Az előleget nyilvántartásba vettük a 4491. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek számlán. A pályázat folyamán már kétszer történt elszámolás, aminek alapján az ESZA átutalt 19 000 ezer Ft-ot. Hogyan alakul év végén a 4491. számla egyenlege? (Az egyik szaklapban olvasottakat úgy értelmeztük, hogy csak az elköltött összeg a kötelezettség, talán nem is kellene az előleget a 4491-en nyilvántartani?)
Részlet a válaszból: […]miatti kötelezettségek között előírni, és ezt addig kell itt a kötelezettségek között kimutatni, amíg a támogatónak a támogatási előlegről az elszámolás nem történik meg úgy, hogy annak felülvizsgálataképpen a pályázat nyújtója az előleg felhasználását szabályosnak és jogszerűnek minősítette, és erről a kedvezményezett részére a visszaigazolást megtette. Ha az államháztartás szervezete támogatási program előlegében részesült, azt felhasználta, de a finanszírozásban részt vevő államháztartási szerv, a támogatás nyújtója ezeket még nem ismerte el jogszerű, szabályos és a szerződésben meghatározottak szerinti felhasználásnak, akkor ezeket a kötelezettségeket támogatási program előlege miatti kötelezettségekként kell nyilvántartásba vennie. Ha az európai uniós támogatásban részesült a költségvetési szerv, a kedvezményezett a támogatótól többletösszeget kapott, vagy szabálytalan kifizetést, felhasználást állapított meg a felülvizsgálatkor, akkor annak pénzügyi rendezéséig köteles azt az egyéb rövid lejáratú kötelezettségei között kimutatni, mint szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségeket. A támogatási program előlege miatti kötelezettség csak az IH/KSZ írásbeli értesítését, jóváhagyását követően vezethető ki a könyvekből. Támogatási program előlege miatti kötelezettségként csak a 27 666 ezer Ft-ból felhasználásra került összeget kell előírni, majd az előírt kötelezettségek közül a kétszeri elszámolás alapján utalásra került 19 000 ezer Ft-ot kell kivezetni, mivel ennek az összegnek a felhasználását már a támogató jogszerűnek minősítette, és a pénzt el is utalta. A támogatási program előlege miatti kötelezettséget az év végi költségvetési beszámolóban a rövid lejáratú kötelezettségek között, a 114. sorban kell feltüntetni. Ha a támogató a felülvizsgálat alkalmával jogszerűtlen, jogosulatlan felhasználást állapított meg, akkor a támogatási program előlege miatti kötelezettségek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3050

7. találat: Támogatási program szállítói finanszírozása

Kérdés: Kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervként gazdálkodó intézményként TIOP-pályázaton fejlesztési célra támogatásban részesülünk. A pályázat előírásai szerint a támogatás összegét a közreműködő szervezet nem a mi számlánkra, hanem - az 5% önrész teljesítését igazoló terhelési értesítés, az eredeti számla és az állományba vételi bizonylat alapján - a 95%-át közvetlenül a szállítónak fizeti. Hogyan kell teljeskörűen könyvelni a gazdasági eseményeket? A szállítói állományban kell-e szerepeltetni a teljes számla összegét, vagy csak az önrészt?
Részlet a válaszból: […]ahol utófinanszírozásban részesült. 2011. évtől, az új kormányrendelet alapján van már arra is lehetőség, hogy szállítói finanszírozású támogatási programokra is igénybe vehető előleg abban az esetben, ha a kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult államháztartási szerv és az Áfa-tv. 142. §-ában meghatározott feltételek teljesülnek. A szállítói finanszírozású támogatási program előlege esetén a támogató nem a kedvezményezettnek utalja el az előleget, hanem közvetlenül a szállítónak. A támogatás folyósítására a kedvezményezett által benyújtott, a szállító által kiállított számlák, kifizetési igények alapján kerül sor. A kedvezményezett az általános forgalmi adó és a saját erő összegét nem utalhatja a lebonyolítási pénzforgalmi számlára, hanem ezt az összeget közvetlenül kell a szállító számlájára utalnia. A támogatási program előlege miatti kötelezettség könyvelése a központi, kincstári körbe tartozó költségvetési szervnél a következő: számla megnyitása   T 491 - K 4491 állományváltozások kötelezettség előírása az előleg felhasználásával egyidejűleg   T 4122, 4132 - K 4491 a szabályszerűen felhasznált összeggel azonos kötelezettség kivezetése a támogató értesítése alapján   T 4491 - K 41231, 41331 szabálytalannak minősített összeg átvezetése a szabálytalan kifizetés miatti kötelezettségek közé   T 4491 - K 41232, 41331   T 41232, 41332 - K 4492 kapcsolódó tétel: a költségvetési szervnek a támogatási program pénzeszközeit külön célelszámolási számlán kell bonyolítania, célelszámolási számlára történő átvezetés   T 39412 - K 3311         (KTK: 005, 006)     T 33152 - K 39412 A támogatási program finanszírozói nem minden esetben kötelezővé teszik a célelszámolási számla meglétét és használatát, de az Ámr. szerint csak a cél­­elszámolási számlán lévő pénz egyenlege tekinthető kötelezettségvállalással terheltnek, ezzel is csökkentve annak lehetőségét, hogy a pályázati céltól eltérő, más felhasználásra kerüljön sor. A szabálytalan kifizetés miatti kötelezettség könyvelési lépései a következők: számla megnyitása   T 491 - K4492   állományváltozások kötelezettség előírása   T 41231, 41331 - K 4492 a támogatási program előlege miatti kötelezettség számláról történő átvezetés a szabálytalan kifizetés miatti kötelezettség közé   T 4491, 4494 - K 41232, 41332   T 41232, 41332 - K 4492 szabálytalan kifizetés pénzügyi rendezésével egy­idejűleg a kötelezettségek csökkentése   T 4492 - K 4122, 4132 A szállítói finanszírozású támogatási program (95%-os támogatás) könyvelési lépései a következők: szállítói kötelezettség előírása, amikor a szállító a számláját elküldi a kedvezményezettnek   T 41231, 41331 - K 441, 442, 443 szállítói kötelezettség rendezése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3039