Önkormányzati támogatások adózása

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott a fenntartásában működő intézményekben és az önkormányzat egészségügyi feladatát ellátó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók számára biztosított juttatásokról. A rendelet célja, hogy különböző juttatásokat nyújtva, az alkalmazottak és a foglalkoztatottak munkában maradását és új munkaerő munkába állását segítse a bizonyos szakmákban fennálló nehéz munkaerőhelyzet megoldása érdekében. A rendeletben szabályozott feltételek teljesülése esetén – szociális rászorultság vizsgálata nélkül – pályázat útján nyújt:
– munkáltatói ösztöndíjat főiskolai, egyetemi hallgatók részére, szerződés keretében,
– lakhatási támogatást, lakásbérleti díj megfizetéséhez a foglalkoztatottak részére,
– lakhatásilehetőség-támogatást, bérelhető lakás formájában, a lakásbérleti díj szociális alapon, költségelven vagy piaci alapon történő megállapítása mellett,
– rekreációs támogatást, amelynek keretében ingyenes sportszolgáltatást biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő, azonban az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégének vagyonkezelésébe adott sportlétesítményben, uszodabérlet formájában az intézmények, egészségügyi szolgáltató foglalkoztatók részére (nem a dolgozó nevére szóló bérlet!!), mellyel a dolgozók az uszodát ingyenesen igénybe vehetik, használhatják,
– munkavégzést segítő eszközök beszerzésére támogatást, amely informatikai eszközök vásárlására fordítható.
A fentiekben ismertetett önkormányzati rendelet szerinti feltételekkel, pályázat alapján nyújtott támogatások adókötelesnek minősülnek-e, ha igen, milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik a kifizető és a juttatást igénybe vevő részéről?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő juttatások tekintetében egyenként kell megvizsgálni az adó- és járulékfizetési kötelezettséget, figyelemmel arra is, hogy ki a juttató (önkormányzat vagy valamely intézmény vagy munkáltató), és pontosan milyen feltételei vannak az egyes juttatásoknak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Szociális támogatás utalványa

Kérdés: Az önkormányzat a településen élő, 65 év feletti idős emberek részére 5000 forint értékű élelmiszer-utalványt szeretne adni, melyeket a helyi boltban költhetnének el. Ezt a szociális keret terhére el lehet számolni a K48-as rovaton? Ilyen esetben a szociális rendeletben ezt fel kell tüntetni, vagy elég róla egy döntés? Az így adott utalvány – véleményem szerint – többcélú utalványnak minősül, mivel eltérő áfakulcsú termékekre is beváltható. Ebben az esetben a bolt által, a begyűjtött utalványokról kiállított TAM-számla lesz a kifizetés bizonylata (az utalványokat átvételi elismervényen adjuk át az idősek részére), vagy az utalvány lesz a kifizetés bizonylata? Ha a szociális keretben nem lehet elszámolni, akkor ez csekély összegű ajándéknak minősül? Illetve mindenkinek külön--külön, személyenként kell számfejteni, vagy a dologi kiadások között elszámolható?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyházi jogi személy által nyújtott szociális segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Kerékpárral történő munkába járás támogatása

Kérdés: Költségvetési szerv a kerékpárral történő munkába járás támogatására éves költségkeret mértékéig, a felmerülő javítási és alkatrészköltségeket munkavállalóinak számla ellenében tervezi megtéríteni. Az elszámolás rendjét külön szabályzatban kívánja rögzíteni. Az így adott költségtérítés adómentes-e az azt igénybe vevő munkavállalók és a munkáltató részéről? Az elszámolást mely rovaton javasolják kimutatni?
Részlet a válaszából: […] A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján – amennyiben megvalósul a kormányrendelet szerinti munkába járás – a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló munkába járását szolgáló (teljes árú vagy utazási, üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú) bérlet vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Önkormányzati támogatás adókötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat költségvetési rendeletben, sportbizottsági döntési hatáskörben céltámogatásra összeget állapít meg. A megállapított összeg erejéig egyesületek, magánszemélyek, társaságok pályázhatnak. Magánszemély a londoni olimpiára való felkészüléséhez támogatást nyert, a támogatási szerződés alapján elszámolási kötelezettsége van a nevére szóló számlákkal, illetve visszafizetési kötelezettség, ha nem a támogatott célra használja fel. A magánszemélynek ez a támogatás összevonandó jövedelme-e, adóköteles, járulékköteles vagy adómentes?
Részlet a válaszából: […]  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény19. §-a értelmében, ha a magánszemély önálló tevékenységéhez jogszabály vagynemzetközi szerződés alapján költségei fedezetére támogatást kap, és ezzelszámlákkal igazoltan el is számol, jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

TÁMOP programon belüli elszámolás abban az esetben, ha eltérő a pályázó és a szakmai megvalósító

Kérdés: Csak az önkormányzat pályázhatott és nyert is az ÚMFT TÁMOP rendszeréhez benyújtott kompetenciaalapú oktatás egyenlő hozzáférés című pályázaton. A megvalósító az önállóan működő és gazdálkodó oktatási intézmény. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek bérköltségei és járulékai az intézmény gazdálkodási körében valósul meg, amit az önkormányzat a pályázat terhére megtérít. Kérdésünk csak a személyi juttatásra vonatkozik, mert minden egyéb projektmegvalósítással összefüggő kiadás az önkormányzat által e célra megnyitott számlájáról valósul meg (eszközök, tankönyvek, továbbképzés stb.), amit fizikai értelemben átadunk az intézménynek, vagy a szolgáltatásvásárlás számlát kifizetjük. A személyi jellegű kiadás – helyettesítés, szakmai vezető megbízási díja – az intézménynél valósul meg, hiszen ők ott vannak a rendszerben. Az önkormányzat kimutatás alapján megtéríti. A pénzeszközátadást hogyan könyveli az önkormányzat és hogyan fogadja az intézmény? Azért kérdezem, mert a gyakorlatban van olyan, aki a bért is az önkormányzatnál számfejti az IMI rendszerben, a pedagógusok itt külsősként jelennek meg. Aztán van olyan pályázó is, aki megtéríti az iskola ebből adódó többletkiadását. Csak azt nem tudjuk, hogy melyik a helyes.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megjelölt kompetenciaalapú oktatás egyenlőhozzáférés TÁMOP program esetében a pályázó az önkormányzat, de a szakmaimegvalósítója egy önállóan működő és gazdálkodó oktatási költségvetési szerv.A személyi juttatások kifizetése függetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Falunap megrendezéséhez kapott támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk vállalkozóktól, magánszemélyektől a falunap magrendezéséhez támogatást kapott. Van-e valamilyen fizetési kötelezettsége az adományozónak vagy az adományozottnak (áfa, szja)?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzatnak juttatott pénzadomány – ha annakjogszabályi feltételei teljesülnek – közérdekű kötelezettségvállalás céljáraadott támogatásnak minősülhet. Ekkor az önkormányzat adólevonásra jogosítóigazolás kiállítására jogosult a juttató felé. A közérdekű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Mozgáskorlátozottak részére önkormányzat által nyújtott közlekedési támogatás

Kérdés: Mely kiadási és bevételi jogcímen kell kimutatni az önkormányzatok könyvelésében a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat által megállapított és kifizetett közlekedési támogatást?
Részlet a válaszából: […] Az idézett kormányrendelet 19. § (3) bekezdése, illetve azáró rendelkezéseket tartalmazó 21. § (6) bekezdése a következőket rögzíti:"A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)megkeresése alapján a Minisztérium a megigényelt közlekedési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 21.

Lapkiadáshoz kapott vissza nem térítendő támogatás

Kérdés: Közhasznú alapítványunk egyik tevékenysége folyóirat megjelentetése. Az ebből származó bevételünk csekély, ezért annak megjelentetése csak támogatásokból lehetséges. 2007. évben is pályáztunk, és utófinanszírozás keretében támogatást szereztünk a lap megjelentetéséhez. A szerződés szerint a lap 11 számához 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Kérdésünk, hogy az effajta támogatás indokolja-e az arányosítási kötelezettséget, és amennyiben nem, akkor mikortól helyezhetjük levonásba az előzetesen felszámított adó összegét?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből úgy tűnik, hogy az alapítvány által igénybe vetttámogatás nem minősül a régi Áfa-tv. 22. § (2) bekezdés alkalmazásában az áratközvetlenül befolyásoló államháztartási támogatásnak, sem pedig szolgáltatásellenértékének.Tekintettel továbbá arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Támogatások arányosítása

Kérdés: Önkormányzatunk 2003. évben pályázaton elnyert támogatás igénybevételével konyhaépítés beruházást kezdett el. A támogatást nettó módon igényeltük. Az építési napló 2003-ban megnyitásra került, a kivitelező a számlát 2004-ben nyújtotta be. A jelenleg üzemelő (a beruházással kiváltandó) konyha bevételei: adóköteles térítési díj, valamint a saját bevételük kiegészítve a tevékenységgel összefüggő költségek mértékéig intézményfinanszírozásra nyújtott támogatásnak. (Az önkormányzat az óvodai iskolai intézményi étkeztetéshez normatív állami támogatásban részesül.) A kivitelező számlájában szereplő áfa milyen mértékben igényelhető vissza?
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez elsődlegesen azt kell tisztázni, hogya kérdéses támogatás ellenértéknek nem minősülő államháztartási támogatás-e(feltehetően az), és vonatkozik-e rá valamelyik átmeneti rendelkezés az Áfa-tv.2004. évi módosításáról szóló, a 2004. évi IX....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

Összefoglaló a támogatásokról

Kérdés: Kérem szíveskedjenek összefoglalni, hogy mely támogatásokat kell arányosítani és melyeket nem!
Részlet a válaszából: […] Félrevezető, ha így tesszük fel a kérdést. Ugyanis a költségvetési szervnek az intézményfinanszírozási támogatásban való részesülés miatt 2004. januártól mindenképpen kell arányosítania. A kérdés valójában az, hogy valamennyi tevékenységéhez kapcsolódó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.
1
2