Áfa elszámolása

Kérdés: Intézményünk önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény. Költségvetési támogatásként kapjuk az önkormányzattól az állami támogatást és a kiegészítő költségvetési támogatást. Áfakörbe tartozunk, minden szolgáltatásunk után áfát számolunk fel. Minden költségünk után visszaigényeljük az áfát. Kérdésem, hogy arányosítani kellene, vagy továbbra is él, hogy az intézményfinanszírozás nem tartozik az arányosítás szabálya alá?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartási támogatás miatti arányosítást a 2005. évi CXIX. törvény 39. §-a 2006. január 1-jétől hatályon kívül helyezte. A törvénymódosítás indoklása szerint az EGK 6. sz. irányelvével való összeegyeztethetőség miatt vált indokolttá az államháztartási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Ellenértéket képező támogatás adója

Kérdés: A régi és az új áfatörvény alapján is áfakötelezettség kapcsolódik a támogatáshoz, ha a támogatás összege valamely konkrét szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés ellenértékét képezi. Ehhez kapcsolódóan kérdésünk, hogy ilyen esetben a támogatás összegét kell-e az adó alapjaként meghatározni, és erre kell felszámítani a hatályos áfakulcs figyelembevételével az adótartalmat, vagy a támogatás összegét bruttó összegként kell figyelembe venni, és ezen összegből kell visszaszámolni az áfatartalmat? (Például 25%-os adókulcs figyelembevételével, 1 000 000 Ft támogatás folyósítása esetén az adó alapja 1 000 000 Ft, az adótartalom 250 000 Ft; vagy az adó alapja 800 000 Ft, az adótartalom 200 000 Ft?)
Részlet a válaszából: […]  Amint arra az Ön kérdése is utal, a támogatás címenkifizetett összeg ellenértékként adóalapot képez, amennyiben a támogatásnyújtására valamely konkrét, a támogató által megrendelt termékértékesítés,szolgáltatásnyújtás ellenében kerül sor, illetve abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.
Kapcsolódó címkék:  

2005. évi AVOP támogatás áfája

Kérdés: Intézményünk AVOP támogatásban részesült 2005. évben. A pályázati feltételek szerint ki kellett számítani a támogató által szabott képlettel a támogatás miatt levonásba nem helyezhető adó összegét, melyre kiegészítő támogatás formájában fedezetet kaptunk. Az így kiszámított összeg azonban kevesebb volt, mint amit az akkori áfaszabályok szerint a támogatás miatti arányosítás okán ténylegesen nem helyezhettünk levonásba. A kérdésem tehát az volna, hogy az az áfaösszeg, amit a támogatásból nem kaptunk meg, utólagosan visszaigényelhető-e a Közösségi Bíróság döntése nyomán megnyílt lehetőségnek megfelelően?
Részlet a válaszából: […] A leírtakból feltételezhetően olyan AVOP támogatásbanrészesültek, amelyeknél az NFH-PM útmutató (továbbiakban: Útmutató)alkalmazására került sor, és a támogatás fedezetet nyújtott a régi Áfa-tv.2004. május 1-je és 2005. december 31-e között hatályos 38. §-ának az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Adólevonásra való jogosultsági nyilatkozat

Kérdés: Szociális intézményünk támogatásból kíván egy korszerű konyhával ellátott épületet létrehozni a kezelésében lévő ingatlanon. Az épületben a tervek szerint a szociálisan rászorultakat étkeztetnék ingyenes formában, azaz gyakorlatilag gazdasági tevékenységen kívüli célra használnánk. A beruházást a minisztérium által kiírt pályázaton elnyert támogatásból kívánjuk részben finanszírozni, melynek során nyilatkoznunk kell, hogy az áfát költségként számoljuk el. Ettől függ, hogy a beszerzések áfatartalmát finanszírozza-e a támogató. Szakvéleményüket kérném, hogy mi a helyes eljárás ilyen helyzetben!
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalanyt olyan mértékbenilleti meg a beszerzéseit terhelő előzetesen felszámított adó összegéneklevonása, amilyen mértékben azt adóköteles gazdasági tevékenységéhez használja,hasznosítja.Abban az esetben, ha a pályázat támogatásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.

Lapkiadáshoz kapott vissza nem térítendő támogatás

Kérdés: Közhasznú alapítványunk egyik tevékenysége folyóirat megjelentetése. Az ebből származó bevételünk csekély, ezért annak megjelentetése csak támogatásokból lehetséges. 2007. évben is pályáztunk, és utófinanszírozás keretében támogatást szereztünk a lap megjelentetéséhez. A szerződés szerint a lap 11 számához 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Kérdésünk, hogy az effajta támogatás indokolja-e az arányosítási kötelezettséget, és amennyiben nem, akkor mikortól helyezhetjük levonásba az előzetesen felszámított adó összegét?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből úgy tűnik, hogy az alapítvány által igénybe vetttámogatás nem minősül a régi Áfa-tv. 22. § (2) bekezdés alkalmazásában az áratközvetlenül befolyásoló államháztartási támogatásnak, sem pedig szolgáltatásellenértékének.Tekintettel továbbá arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Támogatás - áfával vagy anélkül

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Előfordul, hogy támogatást folyósítunk meghatározott intézeteknek. Kérdésünk, hogy mikor áfás a támogatás?
Részlet a válaszából: […] Az, hogy egy adott juttatás az általános forgalmi adórendszerében adóalapot képező vagy adóalapot nem képező államháztartási vagyegyéb támogatásnak minősül-e, avagy sem, mindig egyedileg ítélendő meg.Alapvetően elmondható, hogy abban az esetben beszélhetünkadóalapot nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.
Kapcsolódó címkék:  

Támogatás elszámolása

Kérdés: Intézményünk részt vesz a Tempus Alapítvány által meghirdetett "Comenius" projektben. A szerződésben a pályázati pénz felhasználásánál táblázatban jelölik meg a résztvevőkre felvehető megélhetési, napi költséget. Ezekről számlát (külföldi) nem tudnak az elszámoláskor leadni, ezért a kifizetéshez alapbizonylatot nem tudnak mellékelni. Kérem az állásfoglalásukat a helyes elszámolásról, mert nem tudunk közös nevezőre jutni! Kérem arról is szíves véleményüket, hogy áfás-e a pénzösszeg!
Részlet a válaszából: […] A szóban forgó kérdésben világosan kell tisztázni, ki kinekmilyen szolgáltatást nyújt. Ezt azért is fontos tudni, mert csak az áfa hatályaalá tartozó termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást kell számlával(vagy - a törvényben meghatározott egyéb feltételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

Önkormányzati támogatás áfája

Kérdés: Költségvetési szervünk önkormányzati szakfeladatot lát el, amelyhez kapcsolódóan az önkormányzattól támogatásban részesülünk. Az általunk elvégzett szakfeladatot kizárólag ellenérték fejében végezzük, ami után adófizetési kötelezettségünket teljesítjük. Kérdésünk az önkormányzattól kapott támogatás áfabeli megítélésére vonatkozik, 2006-ra és 2005-re vonatkozóan. Keletkezett-e arányosítási kötelezettségünk az elmúlt években?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben elsősorban az tisztázandó, hogy a szóbanforgó adóalany által az önkormányzattól kapott támogatás ellenértéknekminősül-e vagy sem. A kérdés értelmében az önkormányzat a szakfeladata körébetartozó tevékenység ellátása érdekében nyújt támogatást a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.

Támogatások arányosítása

Kérdés: Önkormányzatunk 2003. évben pályázaton elnyert támogatás igénybevételével konyhaépítés beruházást kezdett el. A támogatást nettó módon igényeltük. Az építési napló 2003-ban megnyitásra került, a kivitelező a számlát 2004-ben nyújtotta be. A jelenleg üzemelő (a beruházással kiváltandó) konyha bevételei: adóköteles térítési díj, valamint a saját bevételük kiegészítve a tevékenységgel összefüggő költségek mértékéig intézményfinanszírozásra nyújtott támogatásnak. (Az önkormányzat az óvodai iskolai intézményi étkeztetéshez normatív állami támogatásban részesül.) A kivitelező számlájában szereplő áfa milyen mértékben igényelhető vissza?
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez elsődlegesen azt kell tisztázni, hogya kérdéses támogatás ellenértéknek nem minősülő államháztartási támogatás-e(feltehetően az), és vonatkozik-e rá valamelyik átmeneti rendelkezés az Áfa-tv.2004. évi módosításáról szóló, a 2004. évi IX....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

Támogatás áfája

Kérdés: Önállóan gazdálkodó intézmény vagyunk, éves költségvetésből gazdálkodunk. Az éves intézményfinanszírozásból, plusz saját bevételeinkből áll össze költségvetésünk. Konyhánk áfakörbe tartozik, élelmiszer-beszerzéseinkre konkrét összeget igénylünk, bevételeink tartalmazzák a térítési díjakat. Adataink a következők: kiadás 7523 ezer forint. Bevételek: 3337 ezer forint + 2158 ezer forint + 638 ezer forint, ez összesen 6133 ezer forint. A kiadás és a bevétel közötti 1390 ezer forint különbözet az 50 százalékos térítési díjakból származik. Levonhatom-e továbbra is teljes egészében az étkezési nyersanyagok beszerzését terhelő áfát, vagy csak arányosítva, illetve ha konyhai felszerelést vásárolok, ott is arányosítani kell-e?
Részlet a válaszából: […] A kérdésfelvetésből arra lehet következtetni, hogy a bevételek és kiadások közötti különbözetre - mely a csökkentett ár alkalmazásából fakad - az intézményfinanszírozás keretében kapják meg a fedezetet. (A szociálisan rászorulóknak 50, illetve 70 százalékos térítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.
1
2
3
4