Közoktatási tankönyvtámogatás elszámolása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2005. 03. 16. számában az 1023-os kérdés foglalkozott a tankönyvek értékesítésével, az a könyvelésre nem tér ki. Az OM-tájékoztató szerint a tanulói támogatás átutalása a forgalmazó részére nem értékesítés, tehát nem jön létre közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó értékesítés. Kérdésünk, hogyan és milyen bizonylat alapján kell az iskolának könyvelnie a tankönyvforgalmazó részére átutalt támogatást? Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközként a 38-as számlaosztályba, vagy az 58-as számlaosztályba, mint ellátottak juttatása? Az 58-as számlához fűzött magyarázat szerint ebbe a számlacsoportba a felsőoktatási jegyzettámogatás tartozik, a közoktatási tankönyvtámogatást nem nevesíti itt a számlatükör és a PM-tájékoztató sem.
Részlet a válaszából: […] A 2005. CLIII. Ktg-tv. 3. számú mellékletének 22. pontjatartalmazza a tankönyvellátásra tervezhető normatív juttatásokat. Aköltségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállításáraközzétett pénzügy-minisztériumi tájékoztató szerint a 04 űrlap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Tankönyvforgalmazás adózása

Kérdés: Középfokú oktatási intézmény vagyunk, a diákok tankönyvforgalmazása az intézményen keresztül folyik. Megbízásos jogviszonyban 2 pedagógus látja el a tankönyvterjesztést a tankönyvforgalmazó és a diákok között. A megbízott tankönyvfelelősök befizetik az intézménynek a diákok által fizetett könyvek ellenértékét. Az intézmény, a nevére szóló számlák alapján, az összeget (áfás összeg) átutalja a tankönyforgalmazónak. Amikor befizetik az intézmény pénztárába, akkor az összeg áfatartalmát külön kell-e kezelni, befizetendő áfa keletkezik-e? Ha igen, akkor az intézménynek kétszeres áfafizetési kötelezettsége van, miután a tevékenysége nem jogosítja fel áfa-visszaigénylésre?
Részlet a válaszából: […] A leírtak alapján arra lehet következtetni, hogy nem egy másnevében és javára beszedett és a nyilvántartásban elszámolási kötelezettségkéntszerepeltetett összegről van szó, mely az Áfa-tv. 22. § (4) bekezdés b) pontjaalapján nem tartozna az adó alapjába, hanem inkább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

Tankönyvek értékesítése és a támogatás

Kérdés: Megváltozott a tankönyvpiaci tv. Eszerint az intézmény nem adhat ki számlát, nyugtát a gyermekektől beszedett pénzről, hanem azt a tankönyvterjesztőknek kell továbbítania és a számlát is ő állítja ki, valamint az áfát is ő fizeti meg utána. Továbbá az iskola a kapott állami és helyi támogatást is a tankönyvterjesztőnek utalja át. A fenti esetben kell-e arányosítani? Az iskola milyen számlát kap a tankönyvterjesztőtől? Mi az adó alapja? Atankönyvterjesztő jutalékot utal az iskolának. Ebben az esetben az iskola milyen számlát állít ki a tankönyvterjesztőnek, milyen SZJ-számmal?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a könyveket a könyvkiadó vagy -terjesztőértékesíti, míg az iskola csupán technikai lebonyolítóként vagy közreműködőkéntvesz rész az ügyletben. A tankönyvpiaci tv. 8/A. § (4) bekezdés szerinti esetben aziskola a tankönyveket a tankönyvforgalmazó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.

Tankönyv-értékesítés

Kérdés: Iskolánk egyik dolgozója az iskola nevében értékesíti a tankönyveket. A számlák az iskola nevére szólnak, az intézmény ezeket teljes összegben kifizeti a kiadónak, vagyis az előzetesen felszámított áfát is. A számlák fedezetét a szülőktől beszedett pénz, illetve állami támogatás adja. Így az iskola "csak technikai közvetítő" a kiadó és a szülő között, aki a végső fogyasztó, az áfa alanya. Miért kell az iskolának az 5% vagy 25% áfát befizetnie, ha azt már egyszer a kiadó felé teljesítette, és amely összeg egyébként sem igényelhető vissza? Mivel az iskola többletjövedelemhez nem jut, miből fedezné ezt az áfabefizetést?
Részlet a válaszából: […] ...ügylet megítélése attól függ, hogy ki értékesíti saját nevében a tankönyvet, azaz hogy szól a tankönyv-értékesítésre irányuló szerződés.A kérdés szerint a dolgozó az iskola nevében végzi az értékesítést, ezért az iskola számlázórendszerén, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Tankönyv-értékesítés

Kérdés: Szeretném tudni a tankönyv-értékesítés folyamatát, a megrendelés utáni kiszállítástól az intézményi értékesítésig. Hogyan tudok számlát adni az intézmény által értékesített tankönyvről? Milyen áfatartalommal számlázom tovább? Továbbértékesítésről van-e szó, 25%-os áfával? A szállítói számlát hogyan egyenlítem ki, hiszen nem mindenki fizet a tankönyvekért?
Részlet a válaszából: […] ...2004. január 1-jétől azonban valamennyi tankönyv és könyv adómértéke 5%.Amennyiben az iskola alanyi adómentességet választott, és a tankönyv-értékesítések miatt eléri az alanyi adómentesség 4 millió forintos értékhatárát, akkor azon értékesítésétől kezdve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.

Tankönyv-értékesítés számlázása

Kérdés: Hogyan szabályos az általános iskolákban a tankönyvforgalmazás bonyolítása? Ki a megrendelő? Hogyan kell eljárni, ha a szülő készpénzfizetési számlát kér az általa megvásárolt tankönyv ellenértékéről?
Részlet a válaszából: […] ...a saját számlatömbjében kell szerepeltetnie. Ha az iskola dolgozója az iskolával kötött bizományi szerződés alapján végzi a tankönyv-értékesítést, akkor mind az iskolának, mind a dolgozónak a számlatömbjében szerepelnie kell az értékesítésnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.

Oktatási intézmény dolgozója által végzett tankönyv-értékesítés

Kérdés: A tankönyv-értékesítést olyan iskolai dolgozó végzi, akinek egyéni vállalkozói igazolványában szerepel ez a tevékenység. Az iskola által adott nyugta-, illetve számlatömbben végezheti-e az értékesítést? Ő az iskola részére a jutalékról számlát ad, amit a dologi kiadások között számolunk el.Az értékesítésből származó bevételek miatt több intézmény árbevétele meghaladja a 2 millió forintos alanyi adómentes értékhatárt, mivel a tankönyvek egy részének nem 0 az áfakulcsa. Van-e lehetőség ennek visszaigénylésére, vagy be kell fizetni a költségvetésbe (az arányosítás mértéke minimális lenne)?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmasságával kapcsolatosan megfogalmazott feltételeket, ezen értékesítésekről kibocsátott számlák esetében is. Amennyiben az iskola a tankönyv-értékesítések miatt eléri az alanyi adómentesség 2 millió forintos értékhatárát, akkor azon értékesítésétől kezdve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.

Tankönyv-értékesítés

Kérdés: A tankönyvkiadók iskolánként 1 számlát bocsátanak ki a megrendelt összes tankönyvről. Hogyan lehet ebben az esetben a tankönyvtámogatás 25 százalékából a tartós könyvekre fordított összeget elszámolni? Ezek a tartós tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek, az iskola fizeti ki. Meg lehet-e a számlát bontani? (Egy részét az iskola fizeti, egy részét a szülő.)
Részlet a válaszából: […] Levonható adó megállapítása érdekében a beszerzésről szóló számlát meg lehet bontani. Az iskola feltehetően egyenként bevételezi könyvtárába a tartós tankönyveket, könyveket, amelyekről tételes nyilvántartást vezet, és amelyből egyértelműen megállapítható, hogy mely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.