Ingyenes tankönyvek nyilvántartásba vétele

Kérdés: Az iskolánk kapott egy számlát a középiskolás diákoknak járó tankönyvekről egy tankkönyvárusító kft.-től. Az van a számlára írva: "állami forrásból finanszírozott, pénzügyi teljesítést nem igényel. A számla értéke tartalmazza az állami forrásból finanszírozott pedagóguspéldányok értékét is." Ezt a számlát hogyan kell lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az ingyenes tankönyvek nyilvántartásba vétele során a térítésmentes átadás-átvétel számviteli szabályait kell alkalmazni, a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. mellékletének előírásai szerint, attól függően, hogy az ingyenes tankönyvek besorolása (tárgyi eszköz vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Ingyenes étkezés és tankönyvellátás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 171. számában a 3291-es számon megjelent válasszal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a nevelt gyerme­kekre jár-e a kedvezmény? Ha a család rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményt kap (melyet az önkormányzat állapít meg, és a határozaton a nevelt és a saját gyermekek is szerepelnek), akkor jár-e a nevelt gyermek után az étkezési, illetve a tankönyvtámogatás?
Részlet a válaszából: […] ...hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap, igen. Véleményünk szerint, a kedvező jogcím alapján jogosult a tanuló az ingyenes tankönyvellátásra és az ingyenes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.

Saját gyermekek után járó normatív támogatások

Kérdés: A szülő két saját, vér szerinti gyermekén kívül két állami gondozott gyermeket nevel. A saját gyermekek után 16 000 Ft/fő családi pótlékot folyósít az államkincstár. Jár-e a két saját gyermek részére az 50%-os étkezési támogatás (a három- vagy többgyerekes családban élő jogcímen)? Igényelhető-e rájuk a normatív támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...vehetők a saját gyermekek után a normatív támogatások, úgymint az 50%-os étkezési térítésidíj-kedvezmény, valamint az ingyenes tankönyvellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

Tankönyvtámogatás

Kérdés: Igényelhető-e ingyenes tankönyvtámogatáshoz normatív kedvezmény olyan tanuló után, akit nevelőszülő nevel, és a tanuló tartósan beteg, vagy 3 gyermekes családban él?
Részlet a válaszából: […] ...a nappali rendszerűiskolai oktatásban részt vevő minden tanuló részére az iskolaitankönyvrendelésnek biztosítania kell az ingyenes tankönyvellátást, aki:– tartósan beteg,– testi és érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,több fogyatékosság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Iskolai könyvtáros illetménye és munkaideje

Kérdés: Iskolánkban egy kb. 23 000 kötetes könyvtár működik. A könyvtárosi feladatokat egyetlen könyvtáros látja el. A könyvtáros végzettsége: könyvtár-történelem szak. A könyvtár szakot egyetemen végezte el. A közalkalmazott órarend szerint nem tart órákat, csak a könyvtárral kapcsolatos teendőket látja el. Kérdéseink: 1. A történelem szak után jár-e neki a további szakképesítésért illetménynövekedés? 2. A kötelező órája 22 óra/hét vagy 40 óra/hét?
Részlet a válaszából: […] ...közötti dokumentum- ésinformációcserében,– muzeális értékű iskolai könyvtári gyűjtemények gondozása,– közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Tankönytámogatás évközi lemondása, pótigénylése, elszámolása

Kérdés: A 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § szerint a tanulók tankönyvtámogatásának igényléséhez az iskola minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt. A kedvezmény igénybevételéhez a rendelet 5. számú melléklete szerinti igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét rá kell vezetni az igénylőlapra. Ha a tanuló 2006. november 15-ig jogosultságát bejelentette és igazolta, de ez 2007 első félévében megszűnt, a novemberi felmérés eredményeként megkaphatja-e a támogatást? A tanév kezdésekor a tankönyvek átvételét megelőzően a jogosultságok vonatkozásában kell-e ismételt felmérést készítenie, az igazolásokat bekérnie az intézménynek? Ha a tanuló a 2006. november 15-i felméréskor nem volt jogosult a tankönyvtámogatásra, és ezt a jogot csak 2007. szeptember elején (pl. 5-én) – miután megvásárolta a tankönyvet – szerzi meg, az iskola köteles-e számára visszatéríteni a tankönyvek árát, és az utólag igazolt jogosultság alapján köteles-e az ingyenes ellátást könyvtári kölcsönzéssel biztosítani? Ha a tanuló 2006. november 15-én még nem volt jogosult, de pl. 2007 májusában jogosultságot szerzett, és az igazolást csak a tankönyvcsomag megvásárlását követően, szeptember 10-én nyújtotta be az iskolának, az iskola köteles-e számára visszatéríteni a tankönyvek árát, és az utólagos igazolt jogosultság alapján köteles-e az ingyenes ellátást könyvtári kölcsönzéssel biztosítani? Az utólagosan megszerzett jogosultságot mely időpontig kell az intézményeknek figyelembe vennie? A 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (7) bekezdése szerint: "Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvtámogatáshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be –, beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt." A jogszabályi hivatkozásban szereplő "teljesítheti" kifejezés kötelezést vagy választási lehetőséget ír elő az intézmény számára?
Részlet a válaszából: […] ...iskolát választ, akkor semváltozik meg az igényjogosultsága, tehát rászorultság esetén az új iskolának isbiztosítania kell az ingyenes tankönyvellátást. Ezt az iskola a tankönyvekkölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Közoktatási tankönyvtámogatás elszámolása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2005. 03. 16. számában az 1023-os kérdés foglalkozott a tankönyvek értékesítésével, az a könyvelésre nem tér ki. Az OM-tájékoztató szerint a tanulói támogatás átutalása a forgalmazó részére nem értékesítés, tehát nem jön létre közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó értékesítés. Kérdésünk, hogyan és milyen bizonylat alapján kell az iskolának könyvelnie a tankönyvforgalmazó részére átutalt támogatást? Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközként a 38-as számlaosztályba, vagy az 58-as számlaosztályba, mint ellátottak juttatása? Az 58-as számlához fűzött magyarázat szerint ebbe a számlacsoportba a felsőoktatási jegyzettámogatás tartozik, a közoktatási tankönyvtámogatást nem nevesíti itt a számlatükör és a PM-tájékoztató sem.
Részlet a válaszából: […] ...2005. CLIII. Ktg-tv. 3. számú mellékletének 22. pontjatartalmazza a tankönyvellátásra tervezhető normatív juttatásokat. Aköltségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállításáraközzétett pénzügy-minisztériumi tájékoztató szerint a 04...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Tanulóknak nyújtott tankönyvtámogatás

Kérdés: A fenntartó önkormányzat alanyi jogú 3000 forint/fő tankönyvtámogatást biztosít – nem normatívából – a városban lakó tanulóknak. Kifizethető-e adómentesen ez a juttatás? Amennyiben nem, hogyan lehet levonni az adóelőleget a tanulóktól, esetleg a szülőktől kell? Úgy tudjuk, hogy a tankönyvelszámolás ismét teljesen kikerült az intézmény költségvetéséből. Helyes az értelmezésünk?
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozottrendelkezésben [8. § (7) bek.] foglaltak figyelembevételével.Az adómentességet tehát nem zárja ki az, ha az iskola azingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulókon kívül a többi tanuló részére isnyújt azonos összegű tankönyvtámogatást a rendelkezésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 7.

Tankönyv-értékesítés számlázása

Kérdés: Hogyan szabályos az általános iskolákban a tankönyvforgalmazás bonyolítása? Ki a megrendelő? Hogyan kell eljárni, ha a szülő készpénzfizetési számlát kér az általa megvásárolt tankönyv ellenértékéről?
Részlet a válaszából: […] Az ügylet megítélése attól függ, hogy ki értékesíti saját nevében a tankönyvet, azaz, hogy szól a tankönyv értékesítésére irányuló szerződés.Ha a dolgozó csak az iskola vagy a tankönyvforgalmazó nevében értékesít, annak ügynökeként, akkor az iskola, illetve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.

Ingyenes tankönyvellátás

Kérdés: Hogyan könyveljük az ingyenes tankönyvellátáshoz juttatott kiegészítő támogatás előirányzatát és felhasználását? Segély címén, illetve természetbeni juttatásként kell-e lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...ingyenes tankönyvellátáshoz juttatott kiegészítő támogatást bevételként intézményfinanszírozásként (9412) kell könyvelni. A felhasználás könyvelése a tankönyvellátás módjától függ: ha a diákoknak kell könyvesboltokból a könyvet beszerezni, akkor a kiadást az 58...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.
1
2