Tankönyvek térítésmentesen

Kérdés: Egyházi fenntartási általános iskola a 2020/2021. tanévi tankönyvrendelés kapcsán megkapta a KELLO-tól az alaprendelésről szóló számlát, mely pénzügyi teljesítést nem igényel. A számlán feltüntették, hogy "állami forrásból finanszírozott, pénzügyi teljesítést nem igényel. A számla értéke tartalmazza az állami forrásból finanszírozott pedagóguspéldányok értékét is". Hogyan kell lekönyvelni a számlát?
Részlet a válaszából: […] A kapott könyveket a térítés nélküli átvétel szabályai szerint kell könyvelni. Amennyiben a könyvek tartós könyvként az iskola tulajdonában maradnak, és csak használatra adja ki a tanulóknak, tehát éven túl használja az iskola, abban az esetben a befektetett eszközök...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Tankönyvtámogatás

Kérdés: Önkormányzatunk képviselő-testülete enyhíteni kívánja a városban élő szülők iskoláztatáshoz kapcsolódó anyagi terheit, ezért támogatásban részesíti azon szülőket, akik a jogszabályokban rögzített kedvezményekben nem részesülve, térítés ellenében jutnak az általános és középiskolában tanuló gyermekeik oktatásához szükséges tankönyvekhez. Fenti támogatást önkormányzati rendelet alapján biztosítjuk (tankönyvtámogatás), jövedelemvizsgálat nélkül, azzal a feltétellel, hogy a kapott támogatással az önkormányzat részére el kell számolni. Alkalmazható-e ebben az esetben a fenti támogatás vonatkozásában az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének v) pontja? Amennyiben a támogatás cél szerinti felhasználása megvalósul, és erről a szülő elszámol, ebben az esetben nem minősül bevételnek, így sem a kifizető számára sem a támogatott számára nem jár adófizetési kötelezettséggel?
Részlet a válaszából: […] Minden esetben a konkrét juttatás feltételei, körülményei alapján lehet elbírálni, hogy egy juttatás milyen közteherfizetési kötelezettség mellett adható, illetve felmerül-e közteherfizetési kötelezettség.Az önkormányzat által tanulók (köznevelésben részt vevők)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.
Kapcsolódó címke:

Ingyenes étkezés és tankönyvellátás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 171. számában a 3291-es számon megjelent válasszal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a nevelt gyerme­kekre jár-e a kedvezmény? Ha a család rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményt kap (melyet az önkormányzat állapít meg, és a határozaton a nevelt és a saját gyermekek is szerepelnek), akkor jár-e a nevelt gyermek után az étkezési, illetve a tankönyvtámogatás?
Részlet a válaszából: […] ...részesülő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmenetileg vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem igényelhető az ingyenes tankönyvtámogatás. A gyermekvédelmi gondoskodás alatt a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.
Kapcsolódó címkék:  

Tankönyvtámogatás

Kérdés: Igényelhető-e ingyenes tankönyvtámogatáshoz normatív kedvezmény olyan tanuló után, akit nevelőszülő nevel, és a tanuló tartósan beteg, vagy 3 gyermekes családban él?
Részlet a válaszából: […] ...Alapszabály, hogy az iskoláknak a tankönyvrendelést úgy kellmegoldaniuk, hogy az iskola összes tanulója hozzájusson a tankönyvekhez. Atankönyvtámogatás megítélésének három lehetséges módja létezik. Az első eset,amikor a tanulók a tankönyvek teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.
Kapcsolódó címkék:  

Tankönytámogatás évközi lemondása, pótigénylése, elszámolása

Kérdés: A 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § szerint a tanulók tankönyvtámogatásának igényléséhez az iskola minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt. A kedvezmény igénybevételéhez a rendelet 5. számú melléklete szerinti igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét rá kell vezetni az igénylőlapra. Ha a tanuló 2006. november 15-ig jogosultságát bejelentette és igazolta, de ez 2007 első félévében megszűnt, a novemberi felmérés eredményeként megkaphatja-e a támogatást? A tanév kezdésekor a tankönyvek átvételét megelőzően a jogosultságok vonatkozásában kell-e ismételt felmérést készítenie, az igazolásokat bekérnie az intézménynek? Ha a tanuló a 2006. november 15-i felméréskor nem volt jogosult a tankönyvtámogatásra, és ezt a jogot csak 2007. szeptember elején (pl. 5-én) - miután megvásárolta a tankönyvet - szerzi meg, az iskola köteles-e számára visszatéríteni a tankönyvek árát, és az utólag igazolt jogosultság alapján köteles-e az ingyenes ellátást könyvtári kölcsönzéssel biztosítani? Ha a tanuló 2006. november 15-én még nem volt jogosult, de pl. 2007 májusában jogosultságot szerzett, és az igazolást csak a tankönyvcsomag megvásárlását követően, szeptember 10-én nyújtotta be az iskolának, az iskola köteles-e számára visszatéríteni a tankönyvek árát, és az utólagos igazolt jogosultság alapján köteles-e az ingyenes ellátást könyvtári kölcsönzéssel biztosítani? Az utólagosan megszerzett jogosultságot mely időpontig kell az intézményeknek figyelembe vennie? A 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (7) bekezdése szerint: "Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvtámogatáshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be -, beleértve az iskolaváltást is - az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt." A jogszabályi hivatkozásban szereplő "teljesítheti" kifejezés kötelezést vagy választási lehetőséget ír elő az intézmény számára?
Részlet a válaszából: […] A 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet szerint a tankönyvrendelése még a megelőző tanévi létszámon, illetve igénybejelentésen alapuló,becsült tanulói létszámon alapszik. A feladatmutatók alapján megállapítottnormatív hozzájárulások és támogatások évközi változásai a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.
Kapcsolódó címke:

Közoktatási tankönyvtámogatás elszámolása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2005. 03. 16. számában az 1023-os kérdés foglalkozott a tankönyvek értékesítésével, az a könyvelésre nem tér ki. Az OM-tájékoztató szerint a tanulói támogatás átutalása a forgalmazó részére nem értékesítés, tehát nem jön létre közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó értékesítés. Kérdésünk, hogyan és milyen bizonylat alapján kell az iskolának könyvelnie a tankönyvforgalmazó részére átutalt támogatást? Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközként a 38-as számlaosztályba, vagy az 58-as számlaosztályba, mint ellátottak juttatása? Az 58-as számlához fűzött magyarázat szerint ebbe a számlacsoportba a felsőoktatási jegyzettámogatás tartozik, a közoktatási tankönyvtámogatást nem nevesíti itt a számlatükör és a PM-tájékoztató sem.
Részlet a válaszából: […] ..."32. Középfokúoktatásban részt vevők pénzbeli juttatása" sorának magyarázata szerint ezen ajogcímen kell tervezni a "tanulók normatív tankönyvtámogatását". A tájékoztatóelőírásai alapján a tankönyvtámogatást az 58822. középfokú oktatásban résztvevők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.
Kapcsolódó címke:

Tanulóknak nyújtott tankönyvtámogatás

Kérdés: A fenntartó önkormányzat alanyi jogú 3000 forint/fő tankönyvtámogatást biztosít - nem normatívából - a városban lakó tanulóknak. Kifizethető-e adómentesen ez a juttatás? Amennyiben nem, hogyan lehet levonni az adóelőleget a tanulóktól, esetleg a szülőktől kell? Úgy tudjuk, hogy a tankönyvelszámolás ismét teljesen kikerült az intézmény költségvetéséből. Helyes az értelmezésünk?
Részlet a válaszából: […] ...módon bírálja el".Az előzőek alapján az iskola a kötelezően előírt normatívkedvezményeken túl nyújthat adómentes tankönyvtámogatást a hivatkozottrendelkezésben [8. § (7) bek.] foglaltak figyelembevételével.Az adómentességet tehát nem zárja ki az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 7.
Kapcsolódó címke:

Tartós betegség a Gyvt. alapján

Kérdés: A Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)-c) pontja alapján normatív kedvezményes étkeztetésben részesül az a gyermek, aki tartósan beteg vagy fogyatékos, és megilleti 2003. szeptembertől az ingyenes tankönyvtámogatás is. Kik tartoznak a súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg kategóriához? Milyen bizottság(ok) igazolása (szakvéleménye) szükséges ahhoz, hogy a fenti kedvezményeket megkaphassák?
Részlet a válaszából: […] A Gyvt. értelmező rendelkezései között határozza meg a tartós betegség fogalmát. Tartós betegségnek nevezi a törvény azt a kórformát, amely külön jogszabályban meghatározott, magasabb összegű családi pótlékra jogosít. A családi pótlékra való jogosultság feltételeit a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 26.
Kapcsolódó címkék:  

Általános iskolai tanulók részére adott tankönyvtámogatás

Kérdés: Az 5. számban a 156. kérdés megválaszolásából hiányoljuk az általános iskolás tanulók részére adott tankönyvtámogatás elszámolását.
Részlet a válaszából: […]

Az általános iskolai tanulók részére adott tankönyvtámogatás összegével a tanuló által fizetendő tankönyvtérítési díjat kell csökkenteni.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.
Kapcsolódó címke:

Tankönyvvásárláshoz adott normatív támogatás elszámolása

Kérdés: A tanulók tankönyvvásárlásához a normatív támogatást a bevételi oldalon lekönyvelem, a kiadási részét az 5-ös vagy a 3-as számlaosztályban kell-e teljesítenem?
Részlet a válaszából: […] A kérdéshez adandó egyértelmű válaszhoz kevés az információ. Ha pl. a pénzeszközt állami gondozottak vagy középfokú, illetve felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatására használták fel, akkor a kiadást az 58. számlacsoport megfelelő számláján kell elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.