Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott tankönyvtámogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tankönyvek térítésmentesen

Kérdés: Egyházi fenntartási általános iskola a 2020/2021. tanévi tankönyvrendelés kapcsán megkapta a KELLO-tól az alaprendelésről szóló számlát, mely pénzügyi teljesítést nem igényel. A számlán feltüntették, hogy "állami forrásból finanszírozott, pénzügyi teljesítést nem igényel. A számla értéke tartalmazza az állami forrásból finanszírozott pedagóguspéldányok értékét is". Hogyan kell lekönyvelni a számlát?
Részlet a válaszból: […]könyvek tartós könyvként az iskola tulajdonában maradnak, és csak használatra adja ki a tanulóknak, tehát éven túl használja az iskola, abban az esetben a befektetett eszközök között, a nem tartós
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5352

2. találat: Tankönyvtámogatás

Kérdés: Önkormányzatunk képviselő-testülete enyhíteni kívánja a városban élő szülők iskoláztatáshoz kapcsolódó anyagi terheit, ezért támogatásban részesíti azon szülőket, akik a jogszabályokban rögzített kedvezményekben nem részesülve, térítés ellenében jutnak az általános és középiskolában tanuló gyermekeik oktatásához szükséges tankönyvekhez. Fenti támogatást önkormányzati rendelet alapján biztosítjuk (tankönyvtámogatás), jövedelemvizsgálat nélkül, azzal a feltétellel, hogy a kapott támogatással az önkormányzat részére el kell számolni. Alkalmazható-e ebben az esetben a fenti támogatás vonatkozásában az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének v) pontja? Amennyiben a támogatás cél szerinti felhasználása megvalósul, és erről a szülő elszámol, ebben az esetben nem minősül bevételnek, így sem a kifizető számára sem a támogatott számára nem jár adófizetési kötelezettséggel?
Részlet a válaszból: […]alapú feltételek szerint ad támogatást a tankönyvek megvásárlásához, melyek kapcsán a gyermeket, illetve törvényes képviselőjét elszámolási kötelezettség terheli, ez - véleményünk szerint - megfelel az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.1. pontjának, azaz helyi önkormányzat forrásából nyújtott oktatási ellátásnak tekinthető, mely adómentes. Tekintettel arra, hogy itt nem pénzben nyújtott juttatásról van szó, az önkormányzat nevére szóló számlával kell elszámolni az önkormányzat részére. Ha csak a tanuló, esetleg annak törvényes képviselője nevére szóló számla áll rendelkezésre az elszámoláshoz, akkor is adómentesnek minősülhet a juttatás az 1. számú melléklet 4.13. pontja szerint. Ez alapján adómentes a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nevelési-oktatási intézmény, a helyi önkormányzat által a tanuló, hallgató részére e jogviszonyára tekintettel jogszabályban (pl. önkormányzati rendeletben) meghatározott feltételek szerint adott, az Szja-tv. alkalmazásában bevételnek minősülő, a 4.11.-4.12. alpontban nem említett pénzbeli juttatás. Végső soron - ha más adómentes jogcím nem állna rendelkezésre -, véleményünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4105
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Ingyenes étkezés és tankönyvellátás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 171. számában a 3291-es számon megjelent válasszal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a nevelt gyerme­kekre jár-e a kedvezmény? Ha a család rendszeresen gyermekvédelmi kedvezményt kap (melyet az önkormányzat állapít meg, és a határozaton a nevelt és a saját gyermekek is szerepelnek), akkor jár-e a nevelt gyermek után az étkezési, illetve a tankönyvtámogatás?
Részlet a válaszból: […]gyermekvédelmi gondoskodás alatt a nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő tanulók értendők.Ez alapján a nevelt gyermek után, ezen a jogcímen nem igényelhető a támogatás. Ha azonban a nevelt gyermek tartósan beteg, vagy háromgyermekes családban él, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap, akkor ilyen jogcímen jogosult a normatív kedvezményre.Ha több jogcímen is megállapítható a jogosultság, akkor a tanuló részére előnyösebb jogcímet kell figyelembe venni. A konkrét esetben, a kedvezmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3341
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Tankönyvtámogatás

Kérdés: Igényelhető-e ingyenes tankönyvtámogatáshoz normatív kedvezmény olyan tanuló után, akit nevelőszülő nevel, és a tanuló tartósan beteg, vagy 3 gyermekes családban él?
Részlet a válaszból: […]vagy többgyermekes családban él, - nagykorú, saját jogán családi pótlékra jogosult, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az ő részükre a tankönyveket tehát ingyen, normatív kedvezményként kell biztosítani. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) II. fejezete tartalmazza azokat a meghatározásokat, melyeket a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál figyelembe kell venni. Tehát hogy kit kell tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak tekinteni. Sajátos nevelési igényűnek azt a gyermeket, tanulót kell tekinteni, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja szerint a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. Az iskola a normatív kedvezményre való jogosultságot akkor tudja leginkább megállapítani, ha a családi pótlék folyósításáról szóló dokumentumot (családipótlék-szelvény vagy lakossági folyószámlára utalás esetén a dokumentum bemutatása, másolat leadásával) megvizsgálja. A családi pótlék összege ugyanis kellő információt ad arra vonatkozóan, hogy aki után a folyósítása történik, az például tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban él. A családi pótlékról szóló dokumentum kétséget kizáróan igazolja az esetleges kedvezményre jogosultság jogcímét. A Cst. 7. § (1) bekezdése határozza meg, ki jogosult családi pótlékra. Többek között jogosult a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs. Továbbá az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyerekeket örökbe kívánja fogadni, és erre irányuló eljárás már folyamatban van. Jogosult még a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték. Mindezek alapján úgy értelmezhető, hogy a nevelőszülő által nevelt és tartósan beteg vagy háromgyerekes családban élő tanuló jogosult a normatív kedvezményre. A Tankönyvpiaci tv. 8. § (4) bekezdése szerint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmenetileg vagy tartós nevelésbe vett tanuló után viszont nem igényelhető az ingyenes tankönyvtámogatás.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2397
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Tankönytámogatás évközi lemondása, pótigénylése, elszámolása

Kérdés: A 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § szerint a tanulók tankönyvtámogatásának igényléséhez az iskola minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt. A kedvezmény igénybevételéhez a rendelet 5. számú melléklete szerinti igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét rá kell vezetni az igénylőlapra. Ha a tanuló 2006. november 15-ig jogosultságát bejelentette és igazolta, de ez 2007 első félévében megszűnt, a novemberi felmérés eredményeként megkaphatja-e a támogatást? A tanév kezdésekor a tankönyvek átvételét megelőzően a jogosultságok vonatkozásában kell-e ismételt felmérést készítenie, az igazolásokat bekérnie az intézménynek? Ha a tanuló a 2006. november 15-i felméréskor nem volt jogosult a tankönyvtámogatásra, és ezt a jogot csak 2007. szeptember elején (pl. 5-én) - miután megvásárolta a tankönyvet - szerzi meg, az iskola köteles-e számára visszatéríteni a tankönyvek árát, és az utólag igazolt jogosultság alapján köteles-e az ingyenes ellátást könyvtári kölcsönzéssel biztosítani? Ha a tanuló 2006. november 15-én még nem volt jogosult, de pl. 2007 májusában jogosultságot szerzett, és az igazolást csak a tankönyvcsomag megvásárlását követően, szeptember 10-én nyújtotta be az iskolának, az iskola köteles-e számára visszatéríteni a tankönyvek árát, és az utólagos igazolt jogosultság alapján köteles-e az ingyenes ellátást könyvtári kölcsönzéssel biztosítani? Az utólagosan megszerzett jogosultságot mely időpontig kell az intézményeknek figyelembe vennie? A 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (7) bekezdése szerint: "Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvtámogatáshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be -, beleértve az iskolaváltást is - az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt." A jogszabályi hivatkozásban szereplő "teljesítheti" kifejezés kötelezést vagy választási lehetőséget ír elő az intézmény számára?
Részlet a válaszból: […]létszámból a rászorultság és fajlagos hozzájárulási létszám az iránymutató. A normatív hozzájárulás elszámolásánál a statisztika időpontjától eltérő igényeket nem kell már követni. A tankönyvrendelést megelőző, korábbi igénybejelentéseket a tanév megkezdésekor a szülővel meg kell erősíttetni, vagy a jogosultság megszűnése esetén a jogosultságot vissza kell vonni. Esetleges pótigényeket az intézménynek be kell fogadnia, amely az elszámolásnál kerül érvényesítésre. Október 1-je után már semmiféle mód nincs az utólagosan megszerzett jogosultság figyelembevételére, hiszen ez az időpont az elszámolás alapja. Az iskola saját szabályzatában rendelkezhet arról, hogy az utólagos jogosultságokat meddig tudja figyelembe venni. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú esetén a szülő nem élt az igénybejelentés jogával. Ha a tanuló év közben másik iskolát választ, akkor sem változik meg az igényjogosultsága, tehát rászorultság esetén az új iskolának is biztosítania kell az ingyenes tankönyvellátást. Ezt az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesíti. Ha a tanuló 2007 első félévében iskolát váltott, és jogosultságát november 15-éig bejelentette, akkor a volt iskola lemondhat a tanuló után járó normatíváról, és a másik iskola július 31-éig pótlólag megigényelheti. A tanév megkezdésekor az igényjogosultságát meg kell erősítenie. Abban az esetben, ha év elején már a jogosultság nem áll fenn, akkor a jogosultságot vissza kell vonni. Ha a tanuló szeptember elején válik jogosulttá, akkor részére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1902
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Közoktatási tankönyvtámogatás elszámolása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2005. 03. 16. számában az 1023-os kérdés foglalkozott a tankönyvek értékesítésével, az a könyvelésre nem tér ki. Az OM-tájékoztató szerint a tanulói támogatás átutalása a forgalmazó részére nem értékesítés, tehát nem jön létre közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó értékesítés. Kérdésünk, hogyan és milyen bizonylat alapján kell az iskolának könyvelnie a tankönyvforgalmazó részére átutalt támogatást? Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközként a 38-as számlaosztályba, vagy az 58-as számlaosztályba, mint ellátottak juttatása? Az 58-as számlához fűzött magyarázat szerint ebbe a számlacsoportba a felsőoktatási jegyzettámogatás tartozik, a közoktatási tankönyvtámogatást nem nevesíti itt a számlatükör és a PM-tájékoztató sem.
Részlet a válaszból: […]összeállítására közzétett pénzügy-minisztériumi tájékoztató szerint a 04 űrlap "32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása" sorának magyarázata szerint ezen a jogcímen kell tervezni a "tanulók normatív tankönyvtámogatását". A tájékoztató előírásai alapján a tankönyvtámogatást az 58822. középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1572
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Tanulóknak nyújtott tankönyvtámogatás

Kérdés: A fenntartó önkormányzat alanyi jogú 3000 forint/fő tankönyvtámogatást biztosít - nem normatívából - a városban lakó tanulóknak. Kifizethető-e adómentesen ez a juttatás? Amennyiben nem, hogyan lehet levonni az adóelőleget a tanulóktól, esetleg a szülőktől kell? Úgy tudjuk, hogy a tankönyvelszámolás ismét teljesen kikerült az intézmény költségvetéséből. Helyes az értelmezésünk?
Részlet a válaszból: […]részére, aki a) tartósan beteg, b) sajátos nevelési igényű, c) három- vagy többgyermekes családban él, d) egyedülálló szülő által nevelt, e) nagykorú, és saját jogán családi pótlékra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A normatív kedvezményeken túl az iskola további kedvezményeket állapíthat meg. A további kedvezmények nyújtásánál előnyben kell részesíteni azt, aki igazolja, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a következő legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét." A 8. § (7) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy az "iskola a (4) bekezdés a)-f) pontjainak megfelelő igények kielégítését követően a benyújtott további igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével a házirendben meghatározott módon bírálja el". Az előzőek alapján az iskola a kötelezően előírt normatív kedvezményeken túl nyújthat adómentes tankönyvtámogatást a hivatkozott rendelkezésben [8. § (7) bek.] foglaltak figyelembevételével. Az adómentességet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1104
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Tartós betegség a Gyvt. alapján

Kérdés: A Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)-c) pontja alapján normatív kedvezményes étkeztetésben részesül az a gyermek, aki tartósan beteg vagy fogyatékos, és megilleti 2003. szeptembertől az ingyenes tankönyvtámogatás is. Kik tartoznak a súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg kategóriához? Milyen bizottság(ok) igazolása (szakvéleménye) szükséges ahhoz, hogy a fenti kedvezményeket megkaphassák?
Részlet a válaszból: […]szabályozza. A Cst. 4. § f) pontja definiálja a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyek körét. Idetartoznak azok a gyermekek, akik a 18. életévüket még nem töltötték be, és állandó vagy fokozott felügyeletre szorulnak külön jogszabályban meghatározott betegségük vagy fogyatékosságuk miatt. A Cst. és a Gyvt. által hivatkozott "külön jogszabály" a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 5/2003. számú ESzCsM rendelet, amelynek 1. számú melléklete sorolja fel az egyes betegségeket és fogyatékosságokat. A 2. számú melléklet tünteti fel az egyes betegségeket,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 420
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Általános iskolai tanulók részére adott tankönyvtámogatás

Kérdés: Az 5. számban a 156. kérdés megválaszolásából hiányoljuk az általános iskolás tanulók részére adott tankönyvtámogatás elszámolását.
Részlet a válaszból: […]részére adott tankönyvtámogatás összegével a tanuló által fizetendő tankönyvtérítési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 247
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Tankönyvvásárláshoz adott normatív támogatás elszámolása

Kérdés: A tanulók tankönyvvásárlásához a normatív támogatást a bevételi oldalon lekönyvelem, a kiadási részét az 5-ös vagy a 3-as számlaosztályban kell-e teljesítenem?
Részlet a válaszból: […]a pénzeszközt állami gondozottak vagy középfokú, illetve felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatására használták fel, akkor a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 156