Óvodai dolgozók bérének felülvizsgálata

Kérdés:

Az óvoda intézményvezetője kérte a bérek felülvizsgálatát, véleménye szerint az óvónőknek kevesebb bér lett megállapítva, mint amennyi jogszabály szerint járna nekik. A KIRA-rendszer a besorolásuk szerinti vetítési alapként a 174,5%-ot rögzíti, azonban a vezető óvónő szerint ezt 180%-kal kellett volna számolni.
Az Nkt. 65. § (1) bekezdés: A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.
(1a) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató – tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
d) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
e) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
f) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.
(2) Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 120 százaléka,
b) alapfokozat esetén 180 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 200 százaléka.
Fenti jogszabályt úgy értelmezem, ha teljesítményt értékelnek, akkor nem lehet kevesebb a vetítési alap a 174,5%-nál. Azonban a 180%-ot csak a teljesítményértékelést követően kaphatják meg? Vagy ettől el lehet tekinteni? Az óvónő nyilatkozata alapján náluk sem minősítés, sem teljesítményértékelés nem történt.

Részlet a válaszából: […] ...munkáltató a besorolás szerinti illetményt nem csökkentheti a meghatározott mérték alá. A csökkentésnek összefüggésben kell állnia a teljesítményértékelés eredményével. Intézményi szinten az illetmények összege nem lehet kevesebb az összes érintettre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Jegyző munkáltatója, munkaügyi per indítása jegyző által

Kérdés: A jegyzőnek ki a munkáltatója? Amennyiben a jegyző munkaügyi bíróságon pert kíván indítani a felmentése tekintetében, kit perelhet (önkormányzatot, polgármestert/polgármestereket, közös hivatalt)?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony megszüntetésével,b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással,c) a minősítés és a teljesítményértékelés megállapításaival,d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal,e) a kinevezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Köztisztviselői illetmény garantált bérminimumra történő kiegészítése

Kérdés: A köztisztviselői illetményem a középiskolai végzettségűekre vonatkozóan, a 13. fizetési fokozatban nem éri el a garantált bérminimumot. Ki kellene-e egészíteni a munkáltatónak a garantált bérminimumra? Ha a munkáltató eltérítené az illetményt, akkor az eltérítés a garantált bérminimumra jönne rá?
Részlet a válaszából: […] ...szerv vezetője a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Köztisztviselő illetményének garantált bérminimumra kiegészítése

Kérdés: Köztisztviselőnk illetményének meghatározása során alkalmazunk 15% eltérítést az alapilletménynél és 20% illetménykiegészítést. Így illetménye már az alapilletmény-eltérítéssel meghaladja a garantált bérminimumot (a besorolás szerinti nem éri el). Kell-e szerepeltetnünk az illetmény meghatározása során a garantált bérminimumra való kiegészítést, vagy nem, mert a teljes illetménye a kiegészítésekkel együtt jóval meghaladja azt?
Részlet a válaszából: […] ...illetve annak egy része "betudásra kerülne" mint garantált bérminimumra kiegészítés, ami azt jelentené, hogy ezen esetekben a teljesítményértékelés, minősítés alapján adott – a magas színvonalú munkavégzés honorálására biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Köztisztviselő illetménye eltérítésének hatásköre

Kérdés: Helyi önkormányzat felsőfokú köztisztviselőjének a bérét helyi rendelet hiányában is eltéríthetem, egyedileg?
Részlet a válaszából: […] ...hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján – ide nem értve, ha a kormánytisztviselő végleges áthelyezésére kerül sor – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság után személyi illetmény visszavonása

Kérdés: Városunkhoz csatlakozott két község, közös hivatalt hoztunk létre, a dolgozókat átvettük. Egy személy GYES-en volt, és most is azon van. Korábbi munkahelyén személyi illetményt állapítottak meg részére. Az új közös hivatalban személyi illetmény nincs, senki nem részesül ilyen bérben. Kötelező-e a GYES-ről visszatérő dolgozó részére továbbra is a személyi illetmény folyósítása, vagy végzettségének megfelelő besorolással alkalmazhatjuk az új közös hivatal szervezetében?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 235. §-ának (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hivatalánál minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Személyi illetmény megállapítása, illetve illetményeltérítés képviselő-testület hivatalánál

Kérdés: 1. Képviselő-testület hivatalában határozatlan időre szóló személyi illetmény milyen feltételekkel és mely időpontban állapítható meg jogviszonyban álló köztisztviselő számára? Év közben? Mi a kimagasló teljesítmény? Tárgyévre szólhat (03. 01.-02. 28.)? Határozatlan időre szóló visszavonható-e?
2. Év közben sor kerülhet-e munkakör változása miatt teljesítményértékelésre és illetményeltérítésre (amennyiben a megállapított illetmény nem csökken), illetve új teljesítménycélok kitűzésére?
Részlet a válaszából: […] ...főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester – ateljesítményértékeléstől függően – személyi illetmény megállapítására isjogosult. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedőidőszakra vonatkozó illetmény nem haladhatja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.