Térítésmentes átadás

Kérdés: Az önkormányzat térítésmentesen átadja egy épület kiviteli terveit saját tulajdonú közhasznú gazdasági társaságának. A térítésmentes átadásról számla készül, a számla nettó részét nem téríti meg a kft. a térítésmentes átadásra való tekintettel, az áfarészt viszont igen az önkormányzat részére (az önkormányzat áthárítja a kft.-re az áfát). Hogyan kell könyvelni a számla nettó összegének kivezetését? A 38/2013. NGM rendelet kitér a térítésmentes átadás áfaelszámolásának könyvelési tételeire, de a nettó érték kivezetését nem taglalja.
Részlet a válaszából: […] A 38/2013. NGM rendelet III. Fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások fejezet Csökkenések rész F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím az átadott eszköz kivezetésével kapcsolatos előírásokat, a fizetendő áfával kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Térítésmentes átadás

Kérdés: Kutatóintézetünk tenyésznyulakat szeretne térítésmentesen átadni, költségvetésen kívüli gazdálkodó szervezetnek. Kell-e számlát kiállítanunk?
Részlet a válaszából: […] A térítés nélküli átadásról a 2008. január 1-jétől hatályosáfaszabályokat a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-tv.) 11. §-a szabályozza.Ellenérték fejében teljesített termékértékesítés valósulmeg, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonja, azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Térítésmentesen átadott eszközök áfája

Kérdés: Önkormányzati fenntartású iskolánk felesleges eszközeit felajánlja a többi önkormányzati intézménynek. Kell-e áfát fizetni a térítésmentes átadás esetén? Ha kell, mi az áfa alapja?
Részlet a válaszából: […] Az ingyenes termékátadás az Áfa-tv. 11. § (1) bekezdéseértelmében termékértékesítésnek minősülhet akkor, ha az ingyen átadott termékekbeszerzésénél az általános forgalmi adó levonható volt. Mivel az iskolákeszközbeszerzéseinél az általános forgalmi adó vélhetően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Önkormányzati tulajdonban lévő vízvezetékrendszer térítésmentes átadása

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában lévő vízvezetékrendszer a Regionális Vízművek részére térítésmentesen átadásra kerül. Annak idején a vásárláskor nem volt adólevonási jogunk. Fennáll-e a számlakiállítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A térítés nélküli átadásról a 2008. január 1-jétől hatályosáfaszabályokat az új Áfa-tv. 11. §-a szabályozza.Ellenérték fejében teljesített termékértékesítés valósulmeg, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonja, azt sajátvagy alkalmazottai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Önkormányzati gépkocsi térítésmentes átadása

Kérdés: Önkormányzatunk használt gépkocsiját szeretné térítésmentesen a helyi rendőrség vagy egy közalapítvány tulajdonába adni. E tevékenység áfaköteles termékértékesítésnek minősül-e, és áfaszempontból milyen kötelezettségekkel jár?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 7. § (1) bekezdésének a) pontja értelmébentermékértékesítésnek minősül, ha az adóalany a terméket adóalanyiságoteredményező gazdasági tevékenysége köréből kivonja, ideértve a más tulajdonábatörténő átadást is [kivéve a 7. § (3) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Ajándék áfaelszámolása

Kérdés: Nőnapra tekintettel, az önkormányzat gazdasági társasága bizonyos termékeket – gazdasági tevékenységünk elősegítése érdekében – ellenérték nélkül ad át. Hogyan kell elszámolni az ilyen ajándékot?
Részlet a válaszából: […] Az ajándék áfarendszerbeli megítélése változó annakfüggvényében, hogy az adóalany az ajándékot 1. ingyenesen, más árucikkekhez nemkapcsolva, feltétel nélkül adja át (pl. reklámpóló), vagy 2. feltételesen, mástermékek vásárlása esetén adja (pl. minden megvásárolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Szoftver ellenérték nélküli átadása

Kérdés: Kell-e áfát fizetni egy szoftver térítésmentes átadásánál, ha ezt az aktust a felügyeleti szerv rendelte el? Az átvevő szintén a felügyelete alá eső központi költségvetési szerv.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 9. § (2) bekezdése értelmében nem minősülszolgáltatásnyújtásnak, ha az ellenérték nélküli szolgáltatásnyújtásra törvényvagy kormányrendelet alapján került sor. Figyelemre méltó, hogy ahhoz, hogy azellenérték nélküli szoftverátadás az Áfa-tv. 9. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

Előző évben állományba vett tárgyi eszköz ellenértékének idei kifizetése

Kérdés: Intézményünk 2005-ben tárgyi eszközöket rendelt meg és vételezett be, majd térítésmentes átadással azokat másik költségvetési szervnek átadta. A számlák pénzügyi teljesítésére azonban csak 2006-ban került sor. Mivel a tárgyi eszközök kivezetése még 2005-ben megtörtént, kérdésünk az, hogy a pénzügyi rendezés (a beruházási kiadás) könyvelése hogyan történik 2006-ban?
Részlet a válaszából: […] Az Szt-vhr. 28. § (5) bekezdése szerint abban az esetben, haaz üzembe helyezés, a raktárban történő beszállítás megtörtént, de számla, amegfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékesadóhatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.

Önkormányzat által térítésmentesen, illetve beruházás ellenében átadott ingatlan áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Az önkormányzat egy önkormányzati tulajdonú ingatlant szeretne térítésmentes használatra átadni egy gazdálkodási tevékenységet folytató társaságnak. Az ingatlannal az ingatlant kapó társaság (pl. kft.) gazdálkodási tevékenységet folytat (pl. parkolót üzemeltet). A) lehetőség: – az ingatlant úgy kapja meg a társaság, hogy nem fizet érte térítési díjat, de/és – későbbi adóhatósági vita elkerülése érdekében, egy piaci értékre megállapított használati díj áfáját az önkormányzat befizetendő adóként kezeli, be is fizeti (azaz számszakilag 0 forint bérleti díj + piaci áron megállapított áfa) és – a befizetett áfát kiszámlázza a kft. felé. Kérdés: – A kft. az áfát visszaigényelheti-e és milyen módon? – Hogyan történik a számlázás az önkormányzat részéről? B) lehetőség: – az ingatlant úgy kapja meg a társaság, hogy földhasználatot fizet érte, mondjuk 3 évre 6 millió forintot, – a használati jog kifizetése helyett, annak ellenértékeként a társaság vállalja, hogy saját erejéből 6 millió forint értékben létrehoz egy beruházást az ingatlanon, a beruházás az önkormányzat tulajdonába kerül. Kérdés: – A beruházás kinek a könyvében szerepel, ki számolja el utána az értékcsökkenést? – Igaz-e, hogy ebben az esetben két ügylet van? Egy szolgáltatásnyújtás és egy termékértékesítés egymással szemben leszámolva, azaz két számlázás történik egymással szemben, áfa- és nyugtaadási kötelezettséggel? Az A) és B) lehetőség közül melyik működik?
Részlet a válaszából: […] Kérdésük alapján az önkormányzat lehetővé teszi az önkormányzati ingatlan használatát egy kft. részére. Elsősorban tisztázni kell, hogy az önkormányzat alanya-e az áfának. Ha az önkormányzat az Áfa-tv. 4/A. §-a alapján ingatlan-bérbeadás tekintetében sem minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Térítésmentes átadás áfája és bizonylatolása

Kérdés: Kell-e áfát fizetni a költségvetési szervnek a térítésmentes átadás után, ha az eszközt másik költségvetési szervnek adja át? Hogyan kell az Áfa-tv. szerint bizonylatolni?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szervet is áfakötelezettség terheli a térítésmentes átadás után, ha olyan eszközt ad át, amelynek beszerzésekor, átalakításakor, felújításakor a rá átterhelt áfa levonható volt [Áfa-tv. 7. § (1) bekezdés a) pont]. Az áfakötelezettséget nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.