Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott téves besorolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Téves besorolás miatti visszasorolás és a szabadság mértékének változása

Kérdés: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kerültem 2013. 12. 03-án. A végzettségem gimnáziumi érettségi volt. Munkaügyi előadói munkakörbe neveztek ki, 3910 FEOR szám alatt, a besorolásom a jogviszonyaim alapján C/09 lett (korábbi jogviszonyaim között nem szerepelt közszféra). 2014 szeptemberében tanulmányi szerződést kötöttek velem, elvégeztem az OKJ 51 344 01 számú Bérügyintéző tanfolyamot. 2015. 04. 01. hatállyal a tanfolyam elvégzése után átsoroltak D/09 fokozatba. Idén január 1-jén már D/11 fokozatba léptem, így az éves szabadságom 20+11 nap volt. Ez év márciusában belső ellenőrzés történt, és az ellenőr visszamenőleg 2019. 02. 01. hatállyal visszasoroltatott D/04 fokozatba, így az éves szabadságom 20+4 napra csökkent. Elmondása szerint tévesen voltam besorolva, mert kinevezéskor nem rendelkeztem a szükséges végzettséggel, ezért csak az 1992. 06. 30. előtti jogviszonyaim számíthatóak be. Valóban jogszerű-e hogy több mint 5 év jogviszony után visszasorolnak, és az idei visszasorolástól 7 nappal csökken az éves szabadságom?
Részlet a válaszból: […]tekintetében az 1992. július 1-je előttieket teljes egészében, az az utániakat pedig onnantól kezdve, amikortól a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett. Hogy mikortól rendelkezett a munkaügyi előadói munkakörhöz szükséges végzettséggel, a Kjt. ágazati végrehajtási rendelete alapján lehetne megmondani, figyelemmel arra, hogy erre a munkakörre milyen fizetési osztályba sorolást határoz meg (mely fizetési osztályokba sorolható be az adott munkakör a végrehajtási rendelet melléklete szerint).Az nem derül ki a kérdésből, hogy Ön milyen ágazatban dolgozik, azonban az érettségi végzettséggel rendelkező közalkalmazott (más szakképesítés hiányá-ban) jellemzően "C" fizetési osztályba sorolandó be, tekintettel a középfokú iskolai végzettségre.A kérdés az, hogy a munkaügyi előadó munkakörre a vonatkozó végrehajtási rendelet milyen fizetési osztályba sorolást határoz meg. Ha ezek között szerepel a "C" fizetési osztály, akkor Önt nem kellett volna visszasorolni, mert azt kell nézni, hogy Ön mikortól rendelkezett a munkakörre előírt, minimálisan szükséges végzettséggel. Ha pedig a munkakör "C" és "D" fizetési osztályba is besorolható, akkor már az érettségi megszerzésétől beszámíthatók az 1992. július 1-je utáni, "nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5053
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Téves besorolás javítása esetén a szabadság megállapítása

Kérdés: A Kjt. 57. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Amennyiben a közalkalmazott fizetési fokozata tévesen került megállapításra, és az a tévedés feltárását követően javításra került, hogyan kell eljárni a szabadság járandóság tekintetében?
Részlet a válaszból: […]több szabadságot vett igénybe, mint ami őt arányosan megillette volna, úgy az nem követelhető vissza. Ugyanakkor e szabály a téves besorolás tekintetében véleményünk szerint nem alkalmazható minden esetben analóg módon. A téves besorolás történhet ugyanis a munkáltató hibájából (nem jól alkalmazta a jogi előírásokat), illetve a közalkalmazott oldalán fennálló okból is (pl. nem adott le egy jogviszony-igazolást).Ha a fizetési fokozat téves megállapítása, és ebből következően a jogszerűen eljárónál több szabadság igénybevétele a munkáltató hibájából következett be, a fenti joggyakorlat itt is alkalmazandó meglátásunk szerint, hiszen itt megállapítható, hogy végső soron a munkáltató saját hibájából nem tett eleget a foglalkoztatási kötelezettségének, tehát a túlvett szabadság nem követelhető vissza. Ekkor az adott évre már megállapított szabadságot sem érinti az intézkedés, majd csak a következő évre járót.Amennyiben a tévedés a munkavállaló oldalán fennállt oknak köszönhető (pl. hamis jogviszony-igazolás leadása, ami a gyakorlatban azért nem jellemző), akkor nem indokolt az említett joggyakorlat alkalmazása, ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett szabadságra járó távolléti díj visszakövetelhető (jog-alap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésére vonatkozó szabályok szerint). Ekkor természetesen egyéb munkajogi jogkövetkezmény sem kizárt (pl. a közalkalmazotti jogviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4852
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Pedagógus téves besorolása

Kérdés: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki:
"A Pedagógus I. fokozatba besorolt
a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,
c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is."
Fenti jogszabály alapján tévesen került besorolásra 3 óvodapedagógus a Pedagógus II. fizetési fokozatba, melyről a napokban kaptuk meg az Oktatási Hivatal állásfoglalását. Kérdésem, hogy visszasorolható-e a 3 pedagógus illetménye a Pedagógus I. fokozatba oly módon, hogy a bérük ezáltal csökken, vagy szükséges munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést adni? A visszasorolásnak mi lehet a jogszabályi alapja, milyen jogszabályra hivatkozhatunk a munkáltatói határozatban?
Részlet a válaszból: […]illetmény összességében is csökkenhet (jogszerűtlenül megállapított pótlék). Mivel a kérdéses esetben is bizonyos különös feltételek alapján kerültek besorolásra a pedagógusok, amely feltételekről azonban később kiderült, hogy nem álltak fent, alkalmazható lehet ez a döntés.Ugyanakkor uralkodó álláspontnak még mindig az tekinthető, hogy téves besorolás esetén el kell végezni a jogszabályi előírásoknak megfelelő besorolást, viszont a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4833
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Téves besorolás miatti visszasorolás - ágazati összevont pótlék alakulása

Kérdés: Szociális intézménynél a közalkalmazottat tévesen sorolták be, és olyan idő is beszámításra került, amit a jogszabályok nem tesznek lehetővé. A visszasorolás mellett a közalkalmazott bére nem fog változni, míg utol nem éri a módosított besorolással, de mi a teendő a szociális ágazati összevont pótlék esetében, amit a fizetési osztály és a közalkalmazotti jogviszony határoz meg?
Részlet a válaszból: […]ez érinti a szociális ágazati összevont pótlék összegét is.Mind a besorolás szerinti illetményt, mind az ágazati összevont pótlék összegét a jogszabályi előírások szerint, a helyes besorolásnak megfelelően újra kell számolni.Amennyiben a közalkalmazottat alacsonyabb fizetési osztályba vagy fokozatba kell sorolni, akkor kedvezőtlenebb helyzetbe kerülne a korábbiakhoz képest. A kialakult bírói gyakorlatban döntő volt az a nézet, hogy a visszasorolásra csak a "szerzett jogok védelmének elve" mentén kerülhet sor, azaz az illetmény összességében nem csökkenhet (helyben toporgás).Ugyanakkor olyan bírói ítélet is ismert, miszerint ha a közalkalmazott a törvényben szabályozott, különös feltételek alapján járó juttatásra a feltételek hiánya miatt nem jogosult, a jogszabálysértéssel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4801

5. találat: Közalkalmazott téves besorolása, visszasorolása

Kérdés: Ha egy belső ellenőrzés keretében feltárásra kerül, hogy a közalkalmazott nem jogosult pl. garantált bérminimumra (konyhalány), csak minimálbérre, de a munkáltató már évek óta a garantált bérminimumot folyósította eddig részére -?jogtalanul (hibásan a "B" osztályba sorolta "A" helyett) -, akkor a munkáltató csökkentheti a bérét, és a továbbiakban csak minimálbért folyósít, vagy munkáltatói döntésen alapuló kiegészítésként a hibája miatti különbözetet továbbra is folyósítania kell? Összességében a dolgozó bére csökkenhet? Találtunk egy alkotmánybírósági döntést, mely a meg nem szerzett munkabérrel foglalkozik, hogy van-e arra vonatkozóan szerzett joga az érintettnek. A döntés szerint ilyen szerzett jog nem keletkezik a még meg nem szerzett munkabérre. Érvényes lehet ez a döntés a téves besorolás esetére is?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazott mindaddig a korábbi illetményét kapja, amíg előresorolások révén utol nem éri magát ("helyben toporgás"). Ezen álláspont valóban a szerzett jogok védelmének elvén alapszik. Az Önök által említett alkotmánybírósági döntés azonban egy teljesen más tényálláson alapult, ezért az a közalkalmazotti téves besorolásra nem irányadó.Valóban született olyan bírósági döntés, amely kimondta, hogy ha a közalkalmazott a törvényben szabályozott, különös feltételek alapján járó juttatásra a feltételek hiánya miatt nem jogosult, a jogszabálysértéssel megállapított juttatás a közalkalmazott hozzájárulása nélkül megvonható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4704
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Közszolgálati tisztviselő téves besorolása

Kérdés: A 2013-ban kinevezett köztisztviselő besorolásának felülvizsgálatakor jogviszony-beszámítási hibát észleltünk. A dolgozó ez év júniusában - a téves besorolás szerinti időpontban - átsorolásra került. Ha a jogviszony-beszámítást javítjuk, akkor az ez évi átsorolás előtti illetménye a helyes. Mi a módja a hiba kijavításának? Mely időponttól lehet a hibát korrigálni?
Részlet a válaszból: […]korrigálni kell, tehát el kell végezni a helyes besorolást. Ugyanakkor ebben az esetben, amennyiben az eltérés a közszolgálati tisztviselő javára mutatkozott, az nem vonható vissza a korábbi időszakra nézve, illetve az érintett illetménye a téves átsorolás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4307
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Köztisztviselő téves besorolása - igényérvényesítés

Kérdés: 2013. január 1-jétől az önkormányzattól átkerültem a járási gyámhivatal állományába. Az önkormányzatnál jogi végzettségem ellenére I. besorolási osztály, gyakornok elnevezésű besorolási fokozat, 1. számú fizetési fokozatba soroltak, az I. besorolási osztály fogalmazó elnevezésű besorolási fokozat, 2. számú fizetési fokozat helyett. Az önkormányzatnál megilletett az illetménykiegészítés, az alapilletmény 20%-a. A kormányhivatal a helytelen besorolás miatt újra besorolt, de már csak 10%-os illetménykiegészítéssel. A fentiek miatt hátrány ért az előző munkáltatómnál, mert kevesebb illetményt állapított meg, mint járt volna, de hátrány ért az új munkáltatómnál is, mert illetményem összességében csökkent az előző munkáltatónál lévőhöz képest, annak ellenére, hogy a Kttv. szerint illetményem nem csökkenhetne, hiszen ugyanazt a munkakört látom el.
Részlet a válaszból: […]került sor. E szabály nem volt alkalmazható a települési önkormányzat részéről jogellenesen megállapított illetményre. Jogellenesen megállapított illetmény esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába átkerült köztisztviselő illetményét a Kttv. kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezése alapján történő besorolás szerint, a Kttv. rendelkezéseinek megfelelően kellett megállapítani.A Kttv. megfelelően irányadó 58. §-ának (1) bekezdése szerint nem kell a kormánytisztviselő beleegyezése, ha - a kormányzati szolgálati jogviszony, a feladatkör, a munkavégzés helye szerinti település és az illetmény megváltozása nélkül, ide nem értve a 134. § alapján járó illetménykiegészítés megváltozását - az államigazgatási szerv személyében jogutódlás miatt bekövetkezett változás indokolja a kinevezés módosítását. A hivatkozott paragrafus (2) bekezdése szerint jog­utódlás esetén az annak időpontjában fennálló jog­viszonyból származó jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről (átadó) a jogutód (át­vevő) munkáltatóra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3390