Téves besorolás miatti visszasorolás és a szabadság mértékének változása

Kérdés: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba kerültem 2013. 12. 03-án. A végzettségem gimnáziumi érettségi volt. Munkaügyi előadói munkakörbe neveztek ki, 3910 FEOR szám alatt, a besorolásom a jogviszonyaim alapján C/09 lett (korábbi jogviszonyaim között nem szerepelt közszféra). 2014 szeptemberében tanulmányi szerződést kötöttek velem, elvégeztem az OKJ 51 344 01 számú Bérügyintéző tanfolyamot. 2015. 04. 01. hatállyal a tanfolyam elvégzése után átsoroltak D/09 fokozatba. Idén január 1-jén már D/11 fokozatba léptem, így az éves szabadságom 20+11 nap volt. Ez év márciusában belső ellenőrzés történt, és az ellenőr visszamenőleg 2019. 02. 01. hatállyal visszasoroltatott D/04 fokozatba, így az éves szabadságom 20+4 napra csökkent. Elmondása szerint tévesen voltam besorolva, mert kinevezéskor nem rendelkeztem a szükséges végzettséggel, ezért csak az 1992. 06. 30. előtti jogviszonyaim számíthatóak be. Valóban jogszerű-e hogy több mint 5 év jogviszony után visszasorolnak, és az idei visszasorolástól 7 nappal csökken az éves szabadságom?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti besorolásnál meg kell állapítani a fizetési osztályt és a fizetési fokozatot. Előbbit a közalkalmazott végzettségei, képzettségei alapján, míg utóbbit a közalkalmazotti jogviszonyban töltött, besorolásnál figyelembe vehető idők alapján kell meghatározni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Téves besorolás javítása esetén a szabadság megállapítása

Kérdés: A Kjt. 57. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Amennyiben a közalkalmazott fizetési fokozata tévesen került megállapításra, és az a tévedés feltárását követően javításra került, hogyan kell eljárni a szabadság járandóság tekintetében?
Részlet a válaszából: […] A fizetési fokozat téves megállapítása történhet a közalkalmazott javára vagy hátrányára, ennek megfelelően a szabadság tekintetében is két lehetőség állhat fenn:– a közalkalmazott több szabadságban részesült (a téves besorolás javításának évére nézve, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Összesítő feladások

Kérdés: Az Áhsz. 51. §-ának (3) bekezdése értelmében a részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni. Az ASP-rendszer bevezetésével a követelések, kötelezettségek rögzítése számlánként történik, ezeknél tulajdonképpen nem készül összesítő feladás. Hogyan értelmezhető az összesítő feladás például a követelések, kötelezettségek, adott-kapott előlegek, előirányzatok nyilvántartása esetében? Az Önök véleménye szerint az ASP-rendszer alkalmazásával elegendő, ha az 1-es, 2-es számlaosztálynál kerül szabályozásra az összesítő feladás rendje, és a többinél nem? (Az 1-esben, amíg a KATI modull nincs összekapcsolva a KASZPER-rel, valóban készülnek negyedévente összesítő feladások.)
Részlet a válaszából: […] A követelések, kötelezettségek rögzítése az ASP-rendszer bevezetése előtt is számlánként kellett, hogy történjen. A kimenő és bejövő számlák úgynevezett elsődleges vagy alapbizonylatok, amelyet mind az Szt., mint az Áhsz. előírásai szerint egyenként, tételesen kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Pedagógus téves besorolása

Kérdés: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki:
"A Pedagógus I. fokozatba besorolt
a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,
c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is."
Fenti jogszabály alapján tévesen került besorolásra 3 óvodapedagógus a Pedagógus II. fizetési fokozatba, melyről a napokban kaptuk meg az Oktatási Hivatal állásfoglalását. Kérdésem, hogy visszasorolható-e a 3 pedagógus illetménye a Pedagógus I. fokozatba oly módon, hogy a bérük ezáltal csökken, vagy szükséges munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést adni? A visszasorolásnak mi lehet a jogszabályi alapja, milyen jogszabályra hivatkozhatunk a munkáltatói határozatban?
Részlet a válaszából: […] Létezik olyan bírósági döntés, mely kimondta, hogy ha a közalkalmazott a törvényben szabályozott, különös feltételek alapján járó juttatásra a feltételek hiánya miatt nem jogosult, a juttatás egyoldalúan megvonható, és az illetmény összességében is csökkenhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Téves besorolás miatti visszasorolás – ágazati összevont pótlék alakulása

Kérdés: Szociális intézménynél a közalkalmazottat tévesen sorolták be, és olyan idő is beszámításra került, amit a jogszabályok nem tesznek lehetővé. A visszasorolás mellett a közalkalmazott bére nem fog változni, míg utol nem éri a módosított besorolással, de mi a teendő a szociális ágazati összevont pótlék esetében, amit a fizetési osztály és a közalkalmazotti jogviszony határoz meg?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a közalkalmazott tévesen került besorolásra, azt a tévedés feltárásakor korrigálni kell, a közalkalmazottat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell besorolni. Változhat tehát a fizetési osztály, illetve a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Közalkalmazott téves besorolása, visszasorolása

Kérdés: Ha egy belső ellenőrzés keretében feltárásra kerül, hogy a közalkalmazott nem jogosult pl. garantált bérminimumra (konyhalány), csak minimálbérre, de a munkáltató már évek óta a garantált bérminimumot folyósította eddig részére -?jogtalanul (hibásan a "B" osztályba sorolta "A" helyett) –, akkor a munkáltató csökkentheti a bérét, és a továbbiakban csak minimálbért folyósít, vagy munkáltatói döntésen alapuló kiegészítésként a hibája miatti különbözetet továbbra is folyósítania kell? Összességében a dolgozó bére csökkenhet? Találtunk egy alkotmánybírósági döntést, mely a meg nem szerzett munkabérrel foglalkozik, hogy van-e arra vonatkozóan szerzett joga az érintettnek. A döntés szerint ilyen szerzett jog nem keletkezik a még meg nem szerzett munkabérre. Érvényes lehet ez a döntés a téves besorolás esetére is?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetben a közalkalmazott visszasorolásáról van szó, tehát a közalkalmazott a helyes besorolás mellett kedvezőtlenebb helyzetbe kerül. A többségi – és a biztosabb megoldást választó – álláspont, hogy a helyes besorolást el kell végezni, azonban az illetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Közszolgálati tisztviselő téves besorolása

Kérdés: A 2013-ban kinevezett köztisztviselő besorolásának felülvizsgálatakor jogviszony-beszámítási hibát észleltünk. A dolgozó ez év júniusában – a téves besorolás szerinti időpontban – átsorolásra került. Ha a jogviszony-beszámítást javítjuk, akkor az ez évi átsorolás előtti illetménye a helyes. Mi a módja a hiba kijavításának? Mely időponttól lehet a hibát korrigálni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az érintettet nem a jogszabályi előírások szerint sorolták be, a hibát annak feltárása esetén haladéktalanul korrigálni kell, tehát el kell végezni a helyes besorolást. Ugyanakkor ebben az esetben, amennyiben az eltérés a közszolgálati tisztviselő javára mutatkozott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Fizetési fokozat és fizetési osztályba sorolás megállapítása

Kérdés: Önkormányzatunk szociális intézményénél dolgozó kolléganő besorolásával kapcsolatosan szeretném az állásfoglalásukat kérni. Közalkalmazotti kinevezésére 1996. április 2-án került sor. Jogviszonyai:
ÁFÉSZ 1988. 06. 20.-1989. 09. 30. (1 év 03 hó 10 nap)
Kórház 1989. 10. 01.-1990. 07. 02. (0 év 09 hó 01 nap)
Halgazdaság 1990. 07. 03.-1992. 07. 04. (2 év 00 hó 02 nap)
Kft. 1992. 07. 06.-1995. 12. 11. (3 év 05 hó 05 nap)
GYES 1995. 12. 11.-1996. 04. 01. (0 év 04 hó 21 nap)
Családsegítő Központ 1996. 04. 02-től jelenleg is.
Közalkalmazotti kinevezésekor 1996. április 02-án szociális informátor munkakörbe került. Ezen munkakör betöltéséhez elegendő volt a középfokú végzettség. Az 1996. évi kinevezéskor a bemutatott iratok alapján 7 év 5 hónap és 18 nap volt, B2 közalkalmazotti osztály 3. fizetési fokozat.
A közel 20 éves szociális munkaterületen eltöltött idő alatt közalkalmazottunk megszerezte a szociális munkás felsőfokú végzettséget 2007. június 10-én. A diploma kézhezvétele után 2007. július 1-jétől átsorolták az "F" fizetési osztályba. 2013. május 16-án sikeres szociális szakvizsgát tett gyermekjóléti alapellátásból. Jelenleg "F" fizetési osztály 09 fizetési fokozatába van besorolva. A humánügyi elő­adó "Átsorolás" dokumentuma alapján: "2014. de­cember 31-ig, 22 év 9 hó és 10 nap vehető figyelembe a közalkalmazotti besoroláshoz, mely alapján besorolási fokozata 2013. január 01. napjától »8«-as.
Fentiekre tekintettel a Kjt. 65. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel következő soros előrelépésének időpontja 2016. 01. 01." Közalkalmazottunk ezzel nem ért egyet, mivel a besoroláshoz nem került teljes mértékben beszámításra az 1992. július 1-jét követő munkaviszony, annak ellenére, hogy az akkori munkaköréhez rendelkezett a szakképesítéssel, valamint a szociális szakvizsga megszerzését követően nem sorolták át "F"-ből "G"-be. Kérdésem, hogy a jogszabályoknak megfelelően járt-e el a humánügyi ügyintéző "G" fizetési osztályba történő átsorolását/nem átsorolását illetően, valamint a besoroláshoz alapul vehető időszakokat illetően?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti besorolásnál a Kjt. hatálya alá tartozó intézményeknél, tehát a kórháznál és a családsegítő központnál eltöltött időt teljes egészében be kell számolni. Szintén figyelembe kell venni a "nem közszférabeli", 1992. július 1-jét megelőzően fennállt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Köztisztviselő téves besorolása – igényérvényesítés

Kérdés: 2013. január 1-jétől az önkormányzattól átkerültem a járási gyámhivatal állományába. Az önkormányzatnál jogi végzettségem ellenére I. besorolási osztály, gyakornok elnevezésű besorolási fokozat, 1. számú fizetési fokozatba soroltak, az I. besorolási osztály fogalmazó elnevezésű besorolási fokozat, 2. számú fizetési fokozat helyett. Az önkormányzatnál megilletett az illetménykiegészítés, az alapilletmény 20%-a. A kormányhivatal a helytelen besorolás miatt újra besorolt, de már csak 10%-os illetménykiegészítéssel. A fentiek miatt hátrány ért az előző munkáltatómnál, mert kevesebb illetményt állapított meg, mint járt volna, de hátrány ért az új munkáltatómnál is, mert illetményem összességében csökkent az előző munkáltatónál lévőhöz képest, annak ellenére, hogy a Kttv. szerint illetményem nem csökkenhetne, hiszen ugyanazt a munkakört látom el.
Részlet a válaszából: […] A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 7/A. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti állományába átkerült köztisztviselők a megállapodás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Jogorvoslat téves besorolás esetén

Kérdés: Pedagógusként dolgozom. A munkáltató rosszul számította ki a besorolásomat, ezáltal három éve kevesebb a fizetésem. Mit tehetek?
Részlet a válaszából: […]  A munkajogi hároméves elévülési időn belül követelheti abérkülönbözet kifizetését. Az elévülés az esedékessé válástól kezdődik.A hároméves elévülést megszakítja az igény érvényesítéséreirányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
1
2