Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott téves utalás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bér téves utalása

Kérdés: 2015. év januárjában egyik dolgozónk megkapta a teljes havi fizetését. Közben kiderült, hogy táppénzen volt, ezért a táppénzes időre járó bérét jogosulatlanul vette föl. A következő hónapban már levonni nem tudtuk tőle, mert elment intézményünktől. A kilépéskor ez az összeg rákerült a MIL lapjára. Hogyan kell ezt az összeget a kétféle számvitelben kezelnünk?
Részlet a válaszból: […]egymással egyeztetni a (4) bekezdés szerinti kincstári könyvelési értesítő és a szervezet részletező nyilvántartásaiban szereplő adatok közötti esetleges eltéréseket. Az egyeztetés során az Ávr. 62/E. §-ának (2) bekezdése szerint kell eljárni. A feltárt és mindkét fél által elfogadott eltérésekről a Kincstár helyesbítő könyvelési értesítőt küld.""53. § (1) A könyvviteli zárlat során a (3) bekezdés szerinti elszámolási időszakokat követően el kell végezni a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a (3) bekezdés b) és c) pontjai szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.(2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a pénzügyi könyvvitel során vezetett könyvviteli számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni. Az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait - ha a (4)-(6) bekezdés másként nem rendelkezik - a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli számlákon elszámolni.(3) A könyvviteli zárlatot a (4)-(7) bekezdés szerinti tartalommal kell elvégeznia) havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig,b) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, ésc) évente, a mérlegkészítés időpontjáig."A központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül került 2015. január 1-jétől, ezt már az Ávr. 62.-62/I. §-ai szabályozzák.A KIR hatálya alá tartozó szervezetek a K1.-K2 rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését az Ávr. 62/E. §-ának (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítő vagy más adatszolgáltatás szerint kötelesek nyilvántartásba venni.Az Ávr. 62/E. §-ának (2) bekezdése alapján a hibamegalapozottság esetén a Kincstár helyesbítő könyvelési értesítőt készít és küld. A Kincstár legkésőbb a tárgyhavi számfejtés zárását követő hónap utolsó munkanapjáig javítja az adatokat és pótolja az esetleges hiányosságokat.Ezért mindenképpen egyeztetni kell az Államkincstárral is, hogy mi történt, és a táppénzes papíroknak megfelelően a táppénzt nyilvántartásba venni, a különbözetet pedig dolgozóval szembeni követelésként kezelni.A tévesen elutalt havi bér összegét a dolgozóval szembeni követelésként szükséges előírni.Az Áhsz. 43. §-ának (13) bekezdése szerinti rovatokon csak a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést vagy kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartásba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3972
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Téves átutalás alapján kifizetett összeg visszakövetelése

Kérdés: Önkormányzatunk ez év elején a szociális támogatások utalásakor két egymást követő hónapban téves folyószámlaszámra utalt egy szociális jellegű kifizetést. A tévedés kiderült, a jogosult személy visszamenőlegesen megkapta a támogatást, azonban az a személy, akinek a folyószámlájára tévesen történt az utalás, a felszólító levél ellenére sem fizette vissza a jogtalanul felvett támogatást. Milyen jogszabályi lehetőség van rá, hogy a tévesen kifizetett összeget az arra nem jogosult személytől visszavegyük? Az illető bejelentett munkahellyel rendelkezik, és szociális támogatásban nem részesül.
Részlet a válaszból: […]gazdagodáshoz. Jelen esetben azonban mindenképpen számolnia kellett az érintettnek a visszatérítési kötelezettséggel, hiszen semmilyen jogalappal, jogcímmel nem rendelkezett, amely alapján őt ez a pénz megillette volna, tehát fel kellett vagy fel kellett volna ismernie, hogy őt az átutalt összeg nem illeti meg. A pénzösszeg visszatérítésén felül a gazdagodó a visszatérítés esedékessé válásától késedelmi kamat fizetésére is köteles. Ha a gazdagodó rosszhiszemű volt, a visszatérítés nyomban esedékes. Jóhiszemű gazdagodó esetén a visszatérítés esedékessége ahhoz az időponthoz igazodik, amikortól már a gazdagodó számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a vagyoni előny jogalap nélküli. Amennyiben fizetési felszólítás alapján a jogalap nélkül gazdagodó nem téríti vissza a tévesen átutalt összeget, az önkormányzat fizetési meghagyásos eljárást, polgári pert kezdeményezhet (a tévesen átutalt összeg nagyságától is függően). Természetesen ebben az esetben mérlegelendő az átutalt pénzösszeg nagyságrendje is, hiszen előfordulhat, hogy a jogi út igénybevétele olyan költségekkel (de legalábbis költségek előlegezésével) jár, amelyek nincsenek arányban a követelés nagyságával. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az Áht. 108. § (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2776
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,