Elévülés

Kérdés: Adóellenőrzés során a NAV igazgatósága 2021-ben megállapította, hogy egy korábbi időszakban nem igényeltünk vissza számunkra jogosan járó általános forgalmi adót. A megállapítást tartalmazó határozatban mulasztási bírságot is kiszabtak, mellyel nem értettünk egyet, ezért fellebbeztünk. A másodfokú határozat elutasította a fellebbezést, helybenhagyta az elsőfokú határozatot. A másodfokú határozat megállapította, hogy helyesen döntött az elsőfok, visszajár az áfa, ugyanakkor jelezte, hogy mivel a másodfokú határozat kiadása átcsúszott a következő évre (2022), a kiutalást nem lehet teljesíteni, mert az elévült. Hogyan szerezhetnék vissza a jogosan járó áfát?
Részlet a válaszából: […] ...illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog - ha törvény másként nem rendelkezik - annak a naptári évnek az utolsó napjától számított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Maradvány elszámolása

Kérdés: Kimutatható-e a decemberi hóközi, törvény szerinti illetmény kifizetése lekötött maradványként? Kimutatható-e a decemberben kifizetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege lekötött maradványként (K3657 egyenlege)? Kimutatható-e az előlegek között szereplő "Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések" összege lekötött maradványként (K36516)?
Részlet a válaszából: […] ...csak megelőlegezi azok utólagos megtérítéséig, tehát hozzájuk kötelezettségvállalás a költségvetési szervnél nem kapcsolódik. A túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számlán szereplő összegek esetében is egyedileg vizsgálni kell, hogy az kapcsolódik-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Személyi jövedelemadó visszatérítése IV.

Kérdés: Az egyéni vállalkozó az adó-visszatérítés kiutalásakor szünetelteti a tevékenységét. Figyelemmel az Art. 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt, az adóköteles tevékenység szünetelésének következményére vonatkozó szabályokra, megkaphatja-e a vállalkozó a visszatérítést?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetésitámogatás-igénylést a szünetelés megszűnését követően sem kérhet, illetve- a szünetelés időtartama alatt a túlfizetés visszatérítését nem kérheti.Az 560/2021. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése értelmében az Szja-tv. hatálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Nem fizet a bérlő

Kérdés: Önkormányzatunk ingatlant adott bérbe. A bérleti jogviszony indulásakor a közműszolgáltatókkal kötött szerződések módosításra kerültek, a bérlő lett a továbbiakban az adott fogyasztási helyen a felhasználó, a fogyasztó, és ő került megnevezésre fizető félként is a szerződésben. A bérlő időközben nem teljesítette a szerződésben vállaltakat, nem fizette a tulajdonosnak a bérleti díjat, valamint a közműszolgáltatóknak az igénybe vett közüzemi díjakat sem. Mindezek következtében a szerződés közös megegyezéssel felbontásra került. A bérlőtől sem a bérleti díjat, sem a közműtartozást egyelőre nem tudjuk behajtani. A közműszolgáltatók viszont rendszeresen felszólítják az önkormányzatot a bérlő által felhalmozott tartozás rendezésére. Tisztában vagyunk azzal, hogy az adott esetben a tulajdonos felel a bérlő által felhalmozott tartozásért. A problémánk az, hogy a felhasználóhelyre kiállított eredeti számlák a bérlő nevére szólnak, amelyek másolatát megkaptuk. Kértük a szolgáltatókat, hogy a számlákat írják át az önkormányzat nevére, címére, de arra hivatkoznak, hogy a korábban, a bérlő nevére kiállított számlákat már nem tudják az önkormányzat nevére átírni. Ebből adódóan hogyan várható el az önkormányzattól a nem a nevére, címére kiállított számla befogadása és ellenértékének a megfizetése? Az önkormányzat a mögöttes felelőssége alapján kinek a nevére szóló, milyen bizonylat alapján tudja szabályszerűen megfizetni a bérlő által felhalmozott tartozásokat a közműszolgáltatóknak? Ebben az esetben a közműtartozás megfizetése tartozásátvállalásnak minősül? Szükséges-e ehhez képviselő-testületi döntés, vagy a mögöttes felelősség alapján közműdíjként megfizethető a hátralék?
Részlet a válaszából: […] ...részére küldött fizetési felszólításai. Amikor az önkormányzat kifizeti a bérlő helyett a tartozást, akkor a kifizetést a 36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számlára javasoljuk könyvelni.A követelés kivezetésének a jogszabályi feltételei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Tartozásátvállalás

Kérdés: Egy általános forgalmi adó áthárításával járó ügylet kapcsán szeretnénk, hogy az adóhatóság a visszaigénylésre jogosultnak járó összeget ne utalja ki, hanem azt az adófizetésre kötelezett számlájára vezesse át. Van erre lehetőség? Milyen kérelmet kell az adóhatósághoz benyújtani?
Részlet a válaszából: […] ...(a kérdésben felvetett eset mellett gondoljunk csak egy jövőbeli átalakulásra, összeolvadásra stb.) akár az adóhatóságnál fennálló túlfizetése terhére, akár más forrásból.Elsődlegesen természetesen a két adózónak kell megállapodni, a fizetésre kötelezettnek és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Hibás számlaszám az adó-visszatérítésen

Kérdés: A Költségvetési Levelek 313. számában az 5564. számú kérdésben foglalkoztak a téves adószámra fizetéssel. Esetünkben ennek a fordítottja történt, elírtuk a számlaszámot, amire a kiutalást kértük. Hogyan lehet ezt javítani?
Részlet a válaszából: […] ...számlaszám nem megfelelő, akkor erre a kiutalást az adóhatóság nem tudja teljesíteni. Az összeg az adófolyószámlán marad, a számla túlfizetést fog mutatni. A bevallás helyes volt, azt a számlaszám hibája miatt javítani nem kell, nem is lehet.Az adózó vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Adószámla-kivonat

Kérdés: A NAV évente, október 31-ig küld a jogszabály alapján adószámla-kivonatot az adózóknak. A folyószámlánk egyenlege "0". Lehet, hogy ezért nem kaptunk postai úton kivonatot az előző évben?
Részlet a válaszából: […] ...kizárólag annak küld a NAV adószámla-kivonatot, illetve pótlékértesítőt, akinek az adószámlája legalább 5000 forint tartozást vagy túlfizetést mutat, illetve az előző évben késedelmesen vagy nem teljesített valamilyen fizetési kötelezettséget, így 5000 forintot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Adófizetés téves adószámlára

Kérdés: Cégcsoportunkat több önálló társaság alkotja. Ugyanaz a társaság végzi a könyvelésüket, és valamennyien határidőre teljesítik az adózással kapcsolatos kötelezettségeiket, így az adófizetést is. Egyik társaságnál az adóhatóság felszólított bennünket, hogy tartozásunk van, fizessük be. A folyószámla felülvizsgálatakor derült fény arra, hogy valóban nem azt az adószámot jelölték meg az utaláson, amelyiket kellett volna (cégcsoporton belüli másik adószám). Van-e lehetőség, hogy az adóhatóság kérésünkre a téves számlára utalt összeget átvezesse a mi számlánkra?
Részlet a válaszából: […] ...fel fog szólítani bennünket annak rendezésére, vagy akár megindíthatja a végrehajtási eljárást is. A másik adószámlán egy túlfizetés jelenik meg, erről az adóhatóság külön értesítést nem küld, hiszen a folyószámla bármikor lekérdezhető. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Közüzemi díjak visszatérítése

Kérdés: Önkormányzatunk egyik intézménye részére az MVM visszautalta az éves elszámolószámlákon szereplő túlfizetések összegét. Ezeken a számlákon az elszámolási időszak átnyúlik előző évről a tárgyévre, feltünteti a szolgáltató az elszámolási időszak teljes számlaösszegét, valamint a korábbi, 11 db részszámlában elszámolt összeget, negatív előjellel. Hogyan könyveljük helyesen ezeket a jóváírásokat, különös tekintettel az előző évet érintő, de idén kiegyenlített számlákra? (Az elszámolószámlákon a teljesítés időpontja idei, az megegyezik a számlakészítés időpontjával.)
Részlet a válaszából: […] A közüzemi díjak visszatérítésével kapcsolatban az Áhsz. 40. §-ának (2) bekezdése alapján kell eljárni. Az, hogy a visszatérített kiadást kiadáscsökkentésként vagy bevételként kell elszámolni, attól függ, hogy melyik költségvetési évben történt a visszatérülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Számlahelyesbítés

Kérdés: Intézményünk az étkezési térítési díjakat előre számlázza, tehát pl. a szeptember havi díjat augusztusban szedi be. Sokszor kell a számlákat módosítani lemondás vagy pótrendelés miatt. Mi a helyes módja a számlák helyesbítésének? Befolyásolja-e a számlamódosítást, hogy a számlát kiegyenlítették-e?
Részlet a válaszából: […] ...kiállított számla/számlák helyesbítése.A számlahelyesbítés nem függ attól, hogy kiegyenlítették-e a számlát vagy sem. A túlfizetésekről javasoljuk, hogy állítsanak ki számlával egy tekintet alá eső okiratot, amelyen hivatkoznak az eredeti számla számára....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
1
2
3
5