Bevételek ellenjegyzése

Kérdés: Kell-e költségvetési szervnél a bevételeket ellenjegyezni, utalványozni, teljesítést igazolni?
Részlet a válaszából: […] ...bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni - a kormány rendeletében meghatározott kivételekkel - utalványozás alapján lehet. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra - a kormány rendeletében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a pénztárellenőr személyével kapcsolatban milyen összeférhetetlenségi szabályok vannak!
Részlet a válaszából: […] ...összeférhetetlenségi szabályokról az intézmény saját, belső szabályzatában kell rendelkezni.Az összeférhetetlenség szempontjából az utalványozási folyamat egyes lépéseinél kell biztosítani a függetlenséget az esetleges visszaélések lehetőségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

A pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye

Kérdés: Költségvetési szerv esetén az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve a pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye (ugyanazon pénzügyi, gazdasági esemény vonatkozásában) lehet ugyanaz a személy?
Részlet a válaszából: […] ...azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.A pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó vonatkozásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Utalványozás, pénztárbizonylat

Kérdés: Minisztériumunk a kötelezően előírt programot használja. Pénztári kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylaton nem szerepel az érvényesítés és utalványozás. Ezeket az utalványrendelet tartalmazza. Ezt belső ellenőrként megkifogásoltam. A?gazdasági vezető tájékoztatása szerint a program így működik, a kiadási pénztárbizonylaton nincs lehetőség érvényesítésre. A kiadási bizonylaton ezért fel is van tüntetve, hogy utalványrendelettel együtt érvényes. Azaz csak utalványrendelettel lehet érvényesíteni és utalványozni a kifizetést. A?kiadási utalvány (azaz a rögzített számla) pénztárba való beemelésével a pénzkészletet csökkenti a rendszer, ezért az utalványrendelet pénztárba való beemelése előtt kerül sor a számla érvényesítésére és utalványozásra. Felmerült a kérdés, hogy az Ávr. 59. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak ez a gyakorlat megfelel-e?
Részlet a válaszából: […] Először azt kell vizsgálni, hogy a kifizetés az Ávr. 53. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel-e. Abban az esetben, ha a megrendelés értéke nem haladja meg az Ávr. 53. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - jelenleg 200 000 forintos - összeget, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
Kapcsolódó címkék:  

Utalványozás, ellenjegyzés, pénztárellenőrzés esetén aláírás-bélyegző használata

Kérdés: Egy iskolában a házipénztárban a bizonylatok aláírása az alábbiak szerint történik:
Utalványozás és ellenjegyzés: a kifizetés/befizetés alapbizonylatán (pl. számlán) eredeti, saját kezűleg, kézírással. Az utalványozott, ellenjegyzett alapbizonylat alapján kiállított kiadási/bevételi pénztárbizonylaton az erre kijelölt helyen, az utalványozó és ellenjegyző aláírás-bélyegzőjével.
Pénztárellenőrzés: a kiadási/bevételi pénztárbizonylaton, az erre kijelölt helyen, a pénztárellenőr aláírás-bélyegzőjével.
Az iskola pénzkezelési szabályzata az aláírás-bélyegzővel történő aláírást ezekben az esetekben lehetővé teszi. Az aláírás-bélyegző használatára vonatkozó jogszabályt nem találtunk. A belső ellenőr kifogásolja az aláírás-bélyegző használatát, szerinte mindenhol eredeti aláírásnak kellene szerepelni. Mi a szabályos eljárás, és mivel lehet alátámasztani?
Részlet a válaszából: […] A lényeg abban áll, hogy az adott eljárási cselekményeket szabályozó jogszabályi előírások milyen alaki formát írnak elő a jognyilatkozat megtételére. Háttérszabályként további figyelemmel kell lenni a Ptk. előírásaira is.A Ptk. szerint a jognyilatkozatok írásban, szóban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.
Kapcsolódó címkék:  

Kötelezettségvállalás és utalványozás rendje

Kérdés: Költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban (Kötelezettségvállalás és utalványozás rendje) rendelkezik az operatív gazdálkodási jogkörök kijelölésével [Ávr. 13. § (2) bek.]. Helyesen jár-e el az intézmény, ha külön névre szóló megbízást, kijelölést nem minden esetben készít kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, mivel a kinevezés elfogadásával jogosulttá válik a belső szabályzatban szereplő jogkörök gyakorlására?
Részlet a válaszából: […] ...a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályai-val, valamint az ezeket végző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Érvényesítés

Kérdés: VIP-kártya esetén, ahol a bizonylatok utólag kerülnek a pénzügyi területre, hogyan kell történnie az érvényesítésnek és az utalványozásnak?
Részlet a válaszából: […] ...megtartották-e. Az Ávr. 58. §-ának (3) bekezdése szerint az érvényesítés az Ávr. 59. §-ának (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt történik.Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.
Kapcsolódó címkék:  

Teljesítésigazolás

Kérdés: Egészségügyi intézményekben az elmúlt időszakban megszigorították a számlák felszereltségét (megrendelés, teljesítésigazolás stb.). Van egypár olyan tevékenység, melynek a teljesítésigazolásával kapcsolatosan kérdések merültek fel:
1. Jelenleg az a szemlélet, hogy a teljesítésigazolásokat mind a két félnek alá kell írnia. Egy nagy egészségügyi intézményben számtalan olyan tevékenység van, melyeknél nem munkalap, nem szállítólevél a teljesítésigazoló ügyirat, hanem a kórház/rendelőintézet maga készít teljesítésigazolást. Kérdésünk az, hogy a teljesítésigazolásokat mindig mind a két félnek alá kell írni, vagy elég csak a megrendelőnek? Pl. átalánydíjas karbantartás esetében a szolgáltató cég a számla mellékleteként küld egy tájékoztatót a havi rendelkezésre állásról, a teljesítésigazolást akkor is mind a két félnek alá kell-e írni?
2. Kell-e a vagyon, illetve a felelősségbiztosítási számlák mellé teljesítésigazolás, ha igen, akkor mit kell tartalmaznia?
3. Közüzemi, közműdíjak esetében a szolgáltatók előlegszámlákat nyújtanak be, mely az általuk meghatározott átalánydíj összegét tartalmazza. Kell-e a számla mellé is teljesítésigazolás, vagy elég csak a havi elszámolói számla mellé tenni?
Részlet a válaszából: […] ...előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki."A szakmai teljesítésigazolás a kiadás utalványozása előtt történik.A szakmai teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján kell ellenőrizni, szakmailag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.
Kapcsolódó címkék:  

Utalványozás

Kérdés: Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője leadhatja-e bizonyos kifizetések (szerződéssel alátámasztott kifizetések, bevételek, pénztár-kerekítési különbözet, adó, hóközi személyi kifizetések, készpénzfelvétel stb.) utalványozását gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetőjének? Az Áht. szerint hivatkozva a kötelezettségvállalásra, nem mondhat le az intézmény vezetője e jogáról. Akkor sem, ha az együttműködési megállapodásban rögzítve van? Gyakorlatban nagyon nehezen kivitelezhető.
Részlet a válaszából: […] ...a c) pont szerinti esetben a (6)-(8) bekezdésben meghatározott személy (a továbbiakban együtt: kötelezettségvállaló) írásban jogosult.Az utalványozásra jogosult személyekre az Ávr. 52. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében az Áht. szabályai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.
Kapcsolódó címkék:  

Utalványrendelet

Kérdés: Mikor tekinthető egy utalványrendelet szabályosnak, egy szakértői díj, illetve tolmácsolásért kapott megbízási díj esetén, mit mond erről a jogalkotó?
Részlet a válaszából: […] ...a kötelezettségvállalás, utalványozás belső szabályzatának és a gyakorlatnak összhangját kell megvizsgálni, és azt, hogy ezek szinkronban vannak-e a jogszabályi követelményekkel. Meg kell győződniük arról, hogy a Forrás SQL program szállítói modulja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.
1
2
3