Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott utalványozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: A pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye

Kérdés: Költségvetési szerv esetén az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve a pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye (ugyanazon pénzügyi, gazdasági esemény vonatkozásában) lehet ugyanaz a személy?
Részlet a válaszból: […]bekezdése szerint a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5433

2. találat: Utalványozás, pénztárbizonylat

Kérdés: Minisztériumunk a kötelezően előírt programot használja. Pénztári kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylaton nem szerepel az érvényesítés és utalványozás. Ezeket az utalványrendelet tartalmazza. Ezt belső ellenőrként megkifogásoltam. A?gazdasági vezető tájékoztatása szerint a program így működik, a kiadási pénztárbizonylaton nincs lehetőség érvényesítésre. A kiadási bizonylaton ezért fel is van tüntetve, hogy utalványrendelettel együtt érvényes. Azaz csak utalványrendelettel lehet érvényesíteni és utalványozni a kifizetést. A?kiadási utalvány (azaz a rögzített számla) pénztárba való beemelésével a pénzkészletet csökkenti a rendszer, ezért az utalványrendelet pénztárba való beemelése előtt kerül sor a számla érvényesítésére és utalványozásra. Felmerült a kérdés, hogy az Ávr. 59. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak ez a gyakorlat megfelel-e?
Részlet a válaszból: […]meghatározott - jelenleg 200 000 forintos - összeget, a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés szabályait nem szükséges alkalmazni, mert az írásba foglalásra sincs kötelezés a törvény szerint. Ha azonban a kifizetés meghaladja a 200?000 forintos határt, akkor az Ávr. 59. §-ának (2) bekezdése szerint kell eljárni. Eszerint utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4968
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Utalványozás, ellenjegyzés, pénztárellenőrzés esetén aláírás-bélyegző használata

Kérdés: Egy iskolában a házipénztárban a bizonylatok aláírása az alábbiak szerint történik:
Utalványozás és ellenjegyzés: a kifizetés/befizetés alapbizonylatán (pl. számlán) eredeti, saját kezűleg, kézírással. Az utalványozott, ellenjegyzett alapbizonylat alapján kiállított kiadási/bevételi pénztárbizonylaton az erre kijelölt helyen, az utalványozó és ellenjegyző aláírás-bélyegzőjével.
Pénztárellenőrzés: a kiadási/bevételi pénztárbizonylaton, az erre kijelölt helyen, a pénztárellenőr aláírás-bélyegzőjével.
Az iskola pénzkezelési szabályzata az aláírás-bélyegzővel történő aláírást ezekben az esetekben lehetővé teszi. Az aláírás-bélyegző használatára vonatkozó jogszabályt nem találtunk. A belső ellenőr kifogásolja az aláírás-bélyegző használatát, szerinte mindenhol eredeti aláírásnak kellene szerepelni. Mi a szabályos eljárás, és mivel lehet alátámasztani?
Részlet a válaszból: […]közokiratba/teljes bizonyító erejű magánokiratba/ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalását. Így például írni nem tudó esetén a jognyilatkozatot közokiratba (esetleg teljes bizonyító erejű magánokiratba) kell foglalni, olvasni nem tudó személy esetén pedig annak kell egyértelműen kitűnnie a jognyilatkozatból, hogy a féllel ismertették annak tartalmát.Az Ávr. 55-60. §-ai azt rögzítik, hogy az igazolandó feltételek meglétét arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Ennél szigorúbb feltételt (közokirati, teljes bizonyító erejű magánokirati formát) az államháztartási jogszabályok nem írnak elő. Ez alól kivételt képez, ha az alapul szolgáló okmány elektronikusan áll rendelkezésre. Ekkor legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás szükséges.A Munka Törvénykönyve főszabályként rögzíti, hogy a jognyilatkozatokat - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - alaki kötöttség nélkül lehet megtenni, tehát akár szóban is. A munkavállaló kérésére ugyanakkor a munkáltatónak a jognyilatkozatát akkor is írásba kell foglalnia, ha az egyébként nem kötelező. Ehhez képest kivételesnek számítanak azok az esetek, amikor a törvény megköveteli az írásbeli formát az érvényességhez. Így a munkaszerződést írásba kell foglalni, és a kötelező tájékoztatást (pl. a munkaidőről, a béren túli juttatásokról stb.) is ilyen formában kell megadni a munkavállalónak.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4675
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Kötelezettségvállalás és utalványozás rendje

Kérdés: Költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban (Kötelezettségvállalás és utalványozás rendje) rendelkezik az operatív gazdálkodási jogkörök kijelölésével [Ávr. 13. § (2) bek.]. Helyesen jár-e el az intézmény, ha külön névre szóló megbízást, kijelölést nem minden esetben készít kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, mivel a kinevezés elfogadásával jogosulttá válik a belső szabályzatban szereplő jogkörök gyakorlására?
Részlet a válaszból: […]rendelkezni arról, hogy az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlóit ki hatalmazhatja fel, illetve bízhatja meg írásban. Az írásbeli meghatalmazás szükségességére az Ávr. több helyen utal.Az Ávr. 55. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén - az e) pontban meghatározott kivétellel - a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy.Az Ávr. 59. §-ának (1) bekezdése szerint jogszabályban meghatározott kivétellel az utalványozásra jogosult személyekre, azok kijelölésére, a kijelölés módjára az 52. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az Ávr. 52. §-ának (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. E szerint az utalványozót is a polgármester hatalmazhatja fel írásban.Az Ávr. 58. §-ának (4) bekezdése szerint az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére - az (5) bekezdésben foglalt kiegészítéssel - az 55. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie.Az Ávr. 58. §-ának (5) bekezdése szerint az európai uniós forrásból biztosított költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4467

5. találat: Érvényesítés

Kérdés: VIP-kártya esetén, ahol a bizonylatok utólag kerülnek a pénzügyi területre, hogyan kell történnie az érvényesítésnek és az utalványozásnak?
Részlet a válaszból: […]bekezdésében meghatározott kivételekkel, utalványozás alapján lehet.A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozás a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően történhet az Ávr. 59. §-ának (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel.Az Ávr. 59. §-a (3) bekezdésének rendelkezése alapján külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni:a) az "utalvány" szót,b) a költségvetési évet,c) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét,d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,e) a bevétel, kiadás egységes rovartrend és kormányzati funkció szerinti számát,f) a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz Áhsz. szerinti könyvviteli számlájának számát,g) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,h) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,i) az Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést.A fentebb leírtak betartása mellett a pénzkezelési szabályzatban szükséges rendelkezni a VIP-kártya-vásárlás szabályairól, továbbá javasolt VIP-kártya-szabályzat készítése, ahol részletesen leszabályozásra kerül a VIP-kártya-használók köre, vásárlási összeg mértéke, módja, elszámolás feltételei stb. A jelenleg hatályos jogszabályok nem szabályozzák az ilyen formában történő kifizetéseket, ezért a költségvetési szervnek a saját belső szabályzatában szükséges erről rendelkezni.Minden VIP-kártyával történő kifizetésről a kifizetést követően a költségvetési szerv nevére és címére kiállított számlával, vagy az Áfa-tv. 168. §-a szerint annak minősülő bizonylattal kell elszámolni. Szabályozni érdemes, hogy a számlához az elektronikus elfogadóterminál által nyomtatott és a kártyabirtokos aláírásával ellátott igazoló példányt is csatolni kell. Az elektronikus elfogadóterminál által nyomtatott bizonylat összege és dátuma a vásárlást igazoló számla végösszegével és dátumával meg kell egyezzen. A VIP-kártyával történő vásárláskor számla kérése szükséges, amely elektronikus számla formájában is elfogadható.A költségvetési szervnek meg kell határoznia, hogy a számlákat, bizonylatokat, a vásárlással összefüggő intézményi kifizetés dokumentálásához szükséges adatot már a pénzügyi ellenjegyző által aláírva, lebélyegezve hány napon belül bocsátja a szabályzatban meghatározott személy (pénzügyi ügyintéző, pénztáros, gazdálkodási ügyintéző) részére. A szabályzatban érdemes meghatározni, hogy ki a kártyabirtokos, és az milyen tételű vásárlásokra, milyen keretösszegben használhatja a VIP-kártyát.A vásárlást megelőzően a készpénzes vásárláshoz hasonlóan a megelőlegezett vásárlás módjára szükséges eljárni, azaz a kártya használója előzetes engedély után vásárol, és a megelőlegezett keretösszeggel a meghatározott napon belül számla ellenében számol el.A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.Elszámolásra kiadott előlegként kezelendő és szabályzatban szabályozandó a VIP-kártya is.Adott előlegként történő kifizetésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4418
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Teljesítésigazolás

Kérdés: Egészségügyi intézményekben az elmúlt időszakban megszigorították a számlák felszereltségét (megrendelés, teljesítésigazolás stb.). Van egypár olyan tevékenység, melynek a teljesítésigazolásával kapcsolatosan kérdések merültek fel:
1. Jelenleg az a szemlélet, hogy a teljesítésigazolásokat mind a két félnek alá kell írnia. Egy nagy egészségügyi intézményben számtalan olyan tevékenység van, melyeknél nem munkalap, nem szállítólevél a teljesítésigazoló ügyirat, hanem a kórház/rendelőintézet maga készít teljesítésigazolást. Kérdésünk az, hogy a teljesítésigazolásokat mindig mind a két félnek alá kell írni, vagy elég csak a megrendelőnek? Pl. átalánydíjas karbantartás esetében a szolgáltató cég a számla mellékleteként küld egy tájékoztatót a havi rendelkezésre állásról, a teljesítésigazolást akkor is mind a két félnek alá kell-e írni?
2. Kell-e a vagyon, illetve a felelősségbiztosítási számlák mellé teljesítésigazolás, ha igen, akkor mit kell tartalmaznia?
3. Közüzemi, közműdíjak esetében a szolgáltatók előlegszámlákat nyújtanak be, mely az általuk meghatározott átalánydíj összegét tartalmazza. Kell-e a számla mellé is teljesítésigazolás, vagy elég csak a havi elszámolói számla mellé tenni?
Részlet a válaszból: […]termék, ellenszolgáltatás, minősége, mennyisége, egyéb szerződésben vállalt kötelezettségek). A szakmai teljesítés igazolása a kiadások esetében kötelező érvényű.A teljesítési igazolás- a számlán elhelyezett "A teljesítést igazolom" bélyeg­zőlenyomattal,- a teljesítés igazolásának dátumával, és- a teljesítési igazolásra jogosult személy aláírásávaltörténhet.A költségvetési szerveknél előfordul a gyakorlatban olyan megoldás is, hogy a szakmai teljesítés igazolása egy, a belső szabályzat mellékletében jóváhagyott teljesítés igazolására szolgáló nyomtatványon történik, ahol már a nyomtatványon szerepel a "teljesítés igazolása" szöveg feltüntetése mellett a teljesítési igazoló majdani aláírásának helye, aláírás dátumának helye is. Elfogadható az aláírás az utalványrendeleten is.Szakmai teljesítési igazolóként a költségvetési szerv első számú vezetője ír alá.Viszont más személy is kijelölhető szakmai teljesítés igazolására, de leginkább olyan személy, aki az adott területen szakmailag a legjártasabb. Ezt a tevékenység jellege, illetve mértéke befolyásolja, amiről a költségvetési szerv belső szabályzatában rendelkezik.Például egy beruházásnál a legoptimálisabb szakmai teljesítési igazoló egy műszaki végzettségű szakember. Vagy egy költségvetési szerv konyhájának élelmiszer-beszerzései tekintetében egy vendéglátóipari, élelmiszeripari végzettségű szakember lehet a szakmai teljesítési igazoló, aki tisztában van a beszerezni szükséges élelmiszerek mennyiségével, minőségével az anyagkiszabási lista szakmai ismerete és a konyha étlapjának ismeretében.Jó megoldás, ha tevékenységenként jelölik ki a személyeket (pl. műszaki, karbantartási terület, titkársági feladatok, humánpolitikai feladatok, adóügyekkel kapcsolatos feladatok, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, igazgatási ügyek, műszaki és beruházási feladatok, élelmezési feladatok, készletbeszerzéssel, irodaszerrel, tisztítószerrel, élelmezéssel, kis és nagy értékű tárgyieszköz-beszerzéssel kapcsolatos feladatok stb.).A költségvetési szervek elnyerhetnek olyan pályázatokat is, ahol külső szakértőre, szakmai teljesítésigazolóra van szükség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4195
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Utalványozás

Kérdés: Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője leadhatja-e bizonyos kifizetések (szerződéssel alátámasztott kifizetések, bevételek, pénztár-kerekítési különbözet, adó, hóközi személyi kifizetések, készpénzfelvétel stb.) utalványozását gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetőjének? Az Áht. szerint hivatkozva a kötelezettségvállalásra, nem mondhat le az intézmény vezetője e jogáról. Akkor sem, ha az együttműködési megállapodásban rögzítve van? Gyakorlatban nagyon nehezen kivitelezhető.
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre bocsátott összeg tekintetében a lebonyolító szerv, ésc) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, illetve térségi fejlesztési tanács[az a)-c) pont e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelezettséget vállaló szerv] nevében az a) és b) pont szerinti esetben a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott - a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel - a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy, a c) pont szerinti esetben a (6)-(8) bekezdésben meghatározott személy (a továbbiakban együtt: kötelezettségvállaló) írásban jogosult.Az utalványozásra jogosult személyekre az Ávr. 52. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében az Áht. szabályai szerint utalványozni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4011
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Utalványrendelet

Kérdés: Mikor tekinthető egy utalványrendelet szabályosnak, egy szakértői díj, illetve tolmácsolásért kapott megbízási díj esetén, mit mond erről a jogalkotó?
Részlet a válaszból: […]vevő-szállító analitikában ez nem tud megjelenni. A kérdéses gazdasági esemény egy szakértői díj, illetve tolmácsolásért kapott megbízási díj, amely személyi jellegű, hóközi kifizetésként a KIR-rendszerben lejelentésre került. Ennek a gazdasági eseménynek nincs kapcsolata a vevő-szállító analitikával, amennyiben nem állítottak ki számlát szakértői tevékenységről, tolmácsolásról.A Forrás SQL programban egyéb pénzbekérőként a belföldi és külföldi vevők számára egyéb pénzbekérők kiállítása és a belföldi és külföldi szállítóktól beérkező egyéb pénzbekérők iktatása történik.A másik vizsgálati szempont, hogy a modulból kinyomtatásra kerülő utalványrendelet tartalmi és formai szempontból mennyire felel meg a jogszabályban leírtaknak. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetnia) az "utalvány" szót,b) a költségvetési évet,c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását.Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítő keltezéssel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3558

9. találat: Jegyző által át nem ruházható jogkör

Kérdés: Polgármesteri hivatal gazdasági szervezete által ellátott feladatok tekintetében melyek azok az ügyek, amelyek aláírását a jegyző a kiadmányozás szabályozásakor nem adhatja át a gazdasági vezetőnek? Mi alapján lehet megállapítani, hogy például a Magyar Államkincstárhoz küldött havi elszámolások, jelentések esetében melyek azok, amelyeket a jegyzőnek kötelező aláírni, és melyek azok, amelyek aláírásával megbízható a gazdasági vezető?
Részlet a válaszból: […]kiadmányozási jogosultsággal. Ez vonatkozik a gazdasági területen dolgozó személyek kiadmányozási jogára, illetve a gazdasági vezető kiadmányozási jogára is. A jegyző jogosult kiadmányozni többek között:- munkáltatói jog gyakorlásából eredő iratok esetében,- a jegyző hatáskörébe tartozó közszolgálati tárgykörben keletkezett ügyiratokat,- az önkormányzat rendeleteit,- belső szabályzatokat,- a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvet, melyet csak a polgármesterrel együttesen jogosult kiadmányozni,- a felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat, jelentéseket stb.,- a polgármesteri hivatal tevékenységére vonatkozó jelentéseket,- a jogszabálysértésekre vonatkozó indítványok tárgyában keletkezett levelezéseket,- a törvényességi ellenőrzési munkatervet, az ellen­őrzési programokat és az ellenőrzést ellátók megbízóleveleit,- intézményeknek szóló körlevelek kiadását,- a saját nevére érkező kérelmekre, levelekre, megkeresésekre adott válaszokat,- a tömegkommunikáció részére adott tájékoztatásokat, panaszbejelentéseket,- az országgyűlési képviselőknek, a testületi képviselőknek írt leveleket.A jegyző távollétének ideje alatt helyette az aljegyző kiadmányozási jogkörrel rendelkezhet, de erről belső szabályozásban kell rendelkezni. A belső szabályzatban kerül szabályozásra, hogy a jegyző megbízásából kik lehetnek kiadmányozásra jogosultak. A legoptimálisabb ekkor osztályonként, szervezeti egységenként, tevékenységenként meghatározni ezeket a jogokat. Ennek oka, hogy a szakmai területeknek megfelelően a legilletékesebb személy lesz a kiadmányozó. Ezért optimális, hogy a gazdasági osztálynak, gazdasági szervezetnek, ezen belül is a gazdasági területen dolgozó személynek az őket érintő ügyekben legyen kiadmányozási joga. Lehetőség van arra is, hogy a gazdasági vezetőt és helyettesét is kiadmányozási joggal ruházza fel a jegyző gazdasági ügyekben. A gazdasági vezető vagy ügyintézők is felhatalmazhatók pl. folyószámla-kivonatok,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3513
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Kötelezettségvállalás, utalványozás

Kérdés: Község polgármesteri hivatalának pénzügyi ügyintézőjeként látom el a könyvelési feladatokat az önkormányzatnál, a hivatalnál és az önállóan működő költségvetési intézménynél, valamint a nemzetiségi önkormányzatnál. Mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezem, regisztrációm államháztartási szakon van bejegyezve. A hivatal vezetője a jegyző, az önkormányzaté a polgármester, a költségvetési intézményé az intézményvezető, a nemzetiségi önkormányzaté pedig az elnök. A jegyző és az intézmény vezetője tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. Úgy tudom, hogy szakmai teljesítésigazolási, az utalványozási és a kötelezettségvállalói jogkör az önkormányzat esetében a polgármesternél, a hivatalnál a jegyzőnél, az intézménynél az intézményvezetőjénél, a nemzetiségi önkormányzatnál az elnöknél van, illetve az általuk írásban meghatalmazott személyeknél.
1. Ha a jegyző, a polgármester vagy az intézményvezető részére történik kifizetés, akkor ebben az esetben az általuk írásban meghatalmazott személyek jogosultak utalványozni, kötelezettséget vállalni, vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója?
2. A polgármester meghatalmazhatja-e az alpolgármestert vagy a jegyzőt, hogy távollétében, illetve érintettsége esetén utalványozóként, kötelezettségvállalóként írjanak alá?
3. A kötelezettségvállalás bizonylatait a pénzügyi ellenjegyzőnek is alá kell írnia?
4. Mivel nem rendelkezik a hivatal gazdasági szervezettel, így a jegyző látja el a gazdasági vezetői teendőket?
5. Ki készíti el a pénzügyi szabályzatokat és az intézményekkel történő munkamegosztási megállapodásokat?
Részlet a válaszból: […]polgármester jogosult, vagy az általa írásban megjelölt személy. Nem kikötés a jogszabályban, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló személyt lehet csak megjelölni erre a jogosultságra. Ezért meghatalmazhatja az alpolgármestert vagy a jegyzőt, hogy távollétében kötelezettséget vállaljon. Bár - megítélésünk szerint - a jegyző megbízása nem minden esetben a legoptimálisabb, de jogi akadálya nincs.Amennyiben a helyi önkormányzatnál nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy, vagy a kötelezettségvállalásra jogosult személy feladata ellátásában akadályoztatva van, akkor a képviselő-testületnek van jogosultsága arra, hogy egyedi határozatában az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelöljön ki a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselő-testület általi kijelölés viszont megszűnik, amikor a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá, illetve az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik. Ez a jogszabályi rendelkezés 2013. március 12-től hatályos, amely a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendeletben került leszabályozásra, ami a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (Ávr.) módosította.3. Igen, a kötelezettségvállalás bizonylatait a pénzügyi ellenjegyzőnek is alá kell írnia, mivel a jogszabály szerint a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személynek az aláírásával kell igazolni a pénzügyi ellenjegyzést.Tehát csak akkor szabályos egy kötelezettségvállalás, ha ugyanazon a kötelezettségvállalási dokumentumon a pénzügyi ellenjegyző és a kötelezettségvállaló aláírása együtt szerepel a dátum feltüntetésével. Az nem fogadható el, ha csak a kötelezettségvállaló ír alá például egy kötelezettségvállalási dokumentumon, a pénzügyi ellenjegyző viszont az utalványrendeleten. A pénzügyi ellenjegyzésnek meg kell előznie a kötelezettségvállaló aláírását.A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult.A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél a pénzügyi ellenjegyző a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy.Az önkormányzatnál, ahol az önkormányzati hivatal látja el a gazdasági feladatokat, ebben az esetben a pénzügyi ellenjegyzésre az önkormányzati hivatal gazdasági szervezetének vezetője jogosult, továbbá az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő. Gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetén a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult pénzügyi ellenjegyzésre.Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a pénzügyi ellenjegyző az irányító szerv gazdasági vezetője lesz, továbbá az irányító szervnél foglalkoztatott a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt, a költségvetési szervnél foglalkoztatott, írásban felhatalmazott személy.A helyi nemzetiségi önkormányzatnál pénzügyi ellenjegyző a helyi önkormányzat önkormányzati hivatalának gazdasági vezetője lesz, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő, gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetén a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő lesz.A személynek meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott szakmai képesítési követelményeknek.4. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél a gazdasági szervezet élén a gazdasági vezető áll. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetője látja el a gazdaságvezetői, a pénzügyi-gazdasági feladatokat, vagy pedig az általa írásban kijelölt személy.Ha a gazdasági vezető átmenetileg vagy tartósan akadályoztatva van, akkor a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítéséről, a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a költségvetési szerv vezetőjének írásban az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti végzettségű alkalmazottat kell kijelölni a gazdasági vezetői feladatok ellátására az irányító szerv vezetőjének egyet­értésével.Az önkormányzati hivatal, a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vagy kifejezetten más költségvetési szerv tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátására létrehozott helyi önkormányzati költségvetési szerv külön gazdasági szervezet nélkül is kijelölhető.A gazdasági szervezettel nem rendelkező ön­kormányzati hivatal gazdasági szervezet hiányában is ellátja az Áht. 27. §-ának (1) és (2) bekezdései szerinti feladatokat.Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Ebben az esetben a költségvetési szerv vezetőjére az Ávr. 12. §-ának (2) bekezdésében előírt követelményeket kell alkalmazni, kivéve akkor, ha a költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel a 12. § (2) bekezdésében előírt követelményeknek, és a költségvetési szerv vezetője e feladatok ellátására őt írásban kijelölte. Tehát ha az önkormányzati hivatalnak nincs gazdasági szervezete, akkor az első számú vezető, azaz a jegyző fogja ellátni a pénzügyi-gazdasági feladatokat, ő lesz egyben a gazdasági vezető is, ekkor neki kell rendelkeznie a jogszabály szerinti képesítési követelményekkel. Ha ennek a követelménynek nem felel meg, akkor írásban ki kell jelölni egy olyan állományban álló személyt, aki megfelel a képesítési követelményeknek.Ekkor a jegyzőnek mint gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. §-ának (1) és (2) bekezdései szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3447
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést