Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony bejelentése

Kérdés: A Púétv. rendelkezései alapján kollégáink 2024-től köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban kerülnek foglalkoztatásra. Van-e, és ha igen, milyen teendő a 'T1041-es nyomtatványon teljesítendő bejelentésekkel, változásbejelentésekkel összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...Ha a munkavállaló például 1101-es jogviszonykóddal (munkaviszony) lett korábban bejelentve, akkor a foglalkoztatónak 2023. december 31-én változásbejelentéssel le kell zárnia a korábbi jogviszonyt, és a Púétv. hatálybalépésének napjával be kell jelentenie az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Ingatlan építés-bővítés áfája

Kérdés: Egy nemzetiségi önkormányzat, mely nem áfaalany, és az adószáma is 1-es, egy pályázat keretében jelentős pénzösszeget kapott építési hatóságiengedély-köteles ingatlan építésére, illetve bővítésére. Ez a tevékenység az Áfa-tv. szerint fordított adózásnak minősül, így az adót végül a nemzetiségi önkormányzat fizeti meg? Illetve jól értelmezem, hogy az Áfa-tv. 142. §-ának (3) bekezdése szerint, mivel a nemzetiségi önkormányzat nem áfaalany, így nem a fordított adózás, hanem a normál adózás szerint kell eljárni, melynek keretében a beruházó fog áfás számlát kiállítani? A nemzetiségi önkormányzatnak ebben az esetben van-e teendője (változásbejelentés stb.) az adóhatóság felé?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontja értelmében az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője fizeti a 10. § d) pontja szerinti termék-értékesítés esetében, illetve a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Kata szüneteltetése

Kérdés: Egy katás vállalkozó 2020 októberében küldött változásbejelentést, miszerint szüneteltette vállalkozását 2014-ben 2 hónapon keresztül, és 2015 és 2016 között szintén 2 hónapon keresztül. Mire hivatkozva utasíthatjuk ezt vissza?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó egy hónaptól két évig tartó időtartamra szüneteltetheti tevékenységét. A szüneteltetést a vállalkozó a Webes Ügysegéddel jelentheti be a Belügyminisztériumhoz.A tevékenység a bejelentést követő naptól szünetel. A szüneteltetés végén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Közfoglalkoztatás keretében tartott baromfi és termelt tojás

Kérdés: Önkormányzatunk közfoglalkoztatás keretében baromfit tart, és a megtermelt tojásokat értékesíti. A közfoglalkoztatási támogatás nem fedezi az ezzel kapcsolatban felmerült összes költséget. Ez a tevékenység vállalkozási tevékenységnek minősül? Mik a szabályai az alap- és a vállalkozási tevékenység megkülönböztetésének? Az Áht. 7. §-ának rendelkezéseiből nekünk nem egyértelmű a meghatározás. Amennyiben vállalkozási tevékenységnek minősül, milyen fontos bejelentési, illetve egyéb kötelezettségek (pl. pénztárgép-használat) merülnek fel?
Részlet a válaszából: […] ...megállapítása végett köteles az állami adó- és vámhatóságnál bejelentkezni. Az állami adó- és vámhatósághoz való bejelentkezés (változásbejelentés is) írásban történik, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványon, amely az állami adó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Közüzemi számlák továbbhárítása

Kérdés: Önkormányzati költségvetési intézményeink részére megkértük az adószámokat, ahogy az államháztartási törvény előírta. A Gondozási Központnak áfamentességet jelöltünk be kizárólag közérdekű, egyéb speciális jellegére tekintettel. Időközben felmerült, hogy az orvosoknak a közüzemi díjat a Gondozási Központnak kell majd továbbszámlázniuk. Az egészségház társasházként üzemel, amelyben a rendelők az orvosok tulajdonai, a labor, fiziko-, védőnői helyiségek önkormányzati tulajdon. (Bérleti díj nincs.) A mérőórák közösek. A közüzemi számlák – szerződésmódosítás után – ezután a Gondozási Központ nevére fognak jönni, s nem tudjuk, hogy számlázhatjuk tovább, ha alanyi mentes adószámunk van. Vagy ha ezzel a mentes adószámmal nem tudjuk leszámlázni, változásbejelentést kell tenni?
Részlet a válaszából: […] ...tárgya adómentesítőrendelkezés alá nem tartozó tevékenység, ezért azt kizárólag adókötelesenteheti meg. Ennek megfelelően valóban változásbejelentésben jelezni kell azadóhatóságnak, hogy adóköteles ügyletet is végrehajt. Függetlenül attól, hogy ebejelentést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Csatornaberuházás áfája

Kérdés: 1995. december 18-a óta, általános szabályok alapján, az élelmezési tevékenységen jelentkeztünk be áfaalanynak. Visszaigényelni áfát is csak itt tudunk, ha az elszámolás úgy alakul. Sikeres pályázat esetén szeretnénk a csatornaberuházást megkezdeni, azaz már a fordított adó is felmerül. Kell-e módosítani az áfabejelentésünket, hogy jogosultak legyünk a csatornaberuházás áfájával visszaigénylésére, vagy elegendő külön áfaanalitika az élelmezés és csatornaberuházás esetében, és így vissza tudjuk igényelni az áfát?
Részlet a válaszából: […] ...változását. E kötelezettségének a változásbekövetkezését követő 15 napon belül kell eleget tennie. Jóllehet az Art. 172.§-a a változásbejelentés elmulasztását mulasztási bírsággal sújtja, azonban eznem jelenti azt, hogy a kétségbe lehetne vonni a levonási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Közhatalmi tevékenység

Kérdés: Költségvetési intézményként közhatalmi tevékenységet végzünk (alapító okiratban is szerepel). Alaptevékenységünk: tűzvédelem, műszaki mentés, megelőzés, (szak)hatósági tevékenység. Kiegészítő tevékenységeink: pl. magasban végzett munka, fakivágás, vízszivattyúzás. Kisegítő tevékenységeink: például tűzjelző rendszerek felügyelete. Kiszámlázásunk a kisegítő és főként a kiegészítő tevékenységből adódik. 1. Mely tevékenységeink tartoznak a közhatalmi tevékenységek körébe? Csak az alaptevékenység? Az APEH felé történő változásbejelentés miatt az 5 millió forint összeghatár, valamint az áfa hatálybalépésének időpontja megállapításához szükséges az információ. 2. Az 5 millió forintos határba beleszámít a közvetített szolgáltatás (magáncélú telefonbeszélgetések) kiszámlázása?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(továbbiakban: Áfa-tv.) 2008. január elsejétől a közhatalmi tevékenységetnémileg eltérően határozza meg a korábban hatályos általános forgalmi adórólszóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: régi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 31.

Elkülönült gazdálkodó egység a költségvetési szerveknél

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagyunk. A közhiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz ki kellett töltenünk a T01-V01 változásbejelentési kérelmet, melynek 10. pontjában meg kellett határoznunk, hogy rendelkezünk-e gazdálkodó egységgel. Nem egyértelmű számunkra, hogy intézményünkben működik-e gazdálkodó egység. Szeretnénk tudni, hogy az önállóan működő és gazdálkodó szerven belül mi tekinthető gazdálkodó egységnek?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásárólszóló 2008. évi CV. törvény 18. § (1) bekezdése rögzíti, hogy "az önállóanműködő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik,önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Részben önálló intézmények adószáma

Kérdés: A 2221. kérdésre adott válasz foglalkozik a részben önálló intézmények adószámának lehetőségével. Mi már többször próbálkoztunk önálló adószámot kérni a részben önálló intézményeinknek, de mindig elutasító választ kaptunk. A gond az volt, hogy egy számlaszáma lehet az intézményeknek, ezért ehhez csak egy adószámot tudnak hozzárendelni. Kérem, szíveskedjen segíteni, hogy hol, milyen módon kezdjük el az eljárást!
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettségét. A törzskönyvinyilvántartásban szereplő törzskönyvi szervek az állami adóhatósághozteljesítendő bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettségüknek aKincstár útján kell majd, hogy eleget tegyenek.Az új szabályok bevezetésével remélhetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Terembérbeadás

Kérdés: A művelődési ház és az iskolaépület egyes termeinek bérbeadásánál a következő SZJ-számot használjuk: 70201. Kérdésem, hogy a terembérbeadás tevékenységtől függetlenül milyen áfakulccsal adózik?
Részlet a válaszából: […] ...választott adókötelezettséget, és szeretne,akkor azt 2008. évre vonatkozóan 2007. év decemberében ez irányú, azadóhatósához intézett változásbejelentési nyomtatványon teheti ezt meg.SZJ-besorolás szempontjából valamennyi ingatlan bérbeadása a70.20 besorolási szám...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.
1
2