Saját dolgozó részére nyújtott szolgáltatás I.

Kérdés: Egészségügyi intézmény antitestvizsgálatért az intézmény dolgozói részére alacsonyabb árat határoz meg, mint más, a szolgáltatást igénybe vevő, az intézménytől független személy/szervezet esetében. A dolgozók részére megállapított vizsgálati díj összege a vizsgálat önköltségi árát eléri/minimálisan meghaladja. Ilyen esetben keletkezik-e a saját dolgozó részére nyújtott szolgáltatás után adó- és járulékfizetési kötelezettsége az intézménynek? Ha igen, akkor az miként adózik?
Részlet a válaszából: […] ...vagyis immunitásvizsgálat nem felel meg az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.39. pontja szerinti, "kifizető által biztosított védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat" fogalmának, ezért nem minősül adómentes bevételnek. A kifizetett, átvállalt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Védőoltáshoz nyújtott támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk – a védőoltás árának visszatérítésével – anyagi támogatást nyújt a pneumococcus elleni védőoltás igénybevételéhez. A támogatásra pályázhat minden 60. évet betöltött, az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személy. A támogatási formát az önkormányzat szociális rendelete nem tartalmazza, arról közgyűlési határozattal született döntés. A támogatás lakosok részére történő folyósítását a K512. Egyéb működési célú támogatások vagy a K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatra kell könyvelnünk?
Részlet a válaszából: […]

A védőoltáshoz nyújtott támogatást a K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2020. 12. 07.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Kullancs elleni védőoltás – a munkavállaló nem akarja beadatni magának

Kérdés: Természetvédelmi őrök (közszolgálati tisztviselők) részére a munkáltató kullancs által okozott agyhártyagyulladás (encephalitis) elleni oltást írt elő. Az oltás február hónapban lesz aktuális. A munkáltatónak munkavédelmi kötelezettségei körébe tartozik a védőoltás biztosítása. Megtagadhatja-e a munkavállaló annak felvételét? Ha igen, annak milyen következménye lehet a munkavállalóra?
Részlet a válaszából: […] ...18/1998. (VI. 3.) NM rendelet rendelkezik a munkakörökhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségről. E szerint a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Önkéntesek költségtérítése

Kérdés: A felsőoktatási intézmény oktatási, oktatásszervezési és kutatási feladatokhoz önkénteseket foglalkoztat (hallgatók, vendégprofesszor, emeritus, vendégelőadó) közérdekű önkéntes szerződés megkötése mellett, ellenszolgáltatás nélkül. A 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről lehetővé teszi, hogy az önkéntes tevékenység ellátása érdekében költségeket térítsünk meg. A 2. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében önkéntes részére kifizethető az utazás, szállás és étkezés költsége. Az Szja-tv. 7. §-ának y) pontja – adóalapba nem tartozó, illetve költségnek nem számító tételek – utal az önkéntes részére nyújtott juttatás ellenszolgáltatásnak nem minősülő megállapítására. A fentiek alapján amennyiben az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban fizetjük ki ezeket a költségeket, akkor kapcsolódik-e hozzá adófizetési kötelezettség, illetve lényeges-e, hogy milyen forrásból történik (pályázati, működési vagy saját bevétel) ezeknek a számláknak a kifizetése? Ha a kifizetőnek nem kell megfizetnie az adóalap 1,19-szerese után a 16% szja-t és 27% ehót, akkor a bizonylatokat milyen analitikával kell felszerelni, hogy bármilyen ellenőrzés alkalmával elfogadható legyen?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény értelmében:Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet általa) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Önkéntes munkavállalás

Kérdés: Az önkéntes munka pénzbeli meghatározásánál van-e valamilyen minimális követelmény, amihez igazodni kell? (Például minimálbér hivatalos órabére vagy hasonló.) Ha valaki önkéntes munkát végez, be kell-e jelenteni az adóhatósághoz vagy bárhova, azonkívül hogy évente egy alkalommal a statisztikai hivatal erre vonatkozó rovatát kitöltjük?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről a 2005. évi LXXXVIII. törvény előírásai rendelkeznek.A hivatkozott törvény 2. §-a értelmében a közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Magánszemély jövedelmének felajánlása rászorulók részére oltás beadatásához

Kérdés: A nekem szánt jutalmat szeretném felajánlani azon emberek részére, akik jövedelmi viszonyaik miatt, bár szeretnék, de nem tudják beoltatni magukat a H1N1 vírus elleni védőoltással. Hogyan, mikor, milyen módon tudom felajánlani a várható jutalmam összegét, a bruttó vagy a nettó összeget a rászorulóknak?
Részlet a válaszából: […] Kérdéses, hogy Ön milyen formában szeretné az oltáshozszükséges összeget eljuttatni az arra rászorulók részére. Ön közvetlenül adnáoda az arra szolgáló pénzösszeget a rászoruló magánszemélyeknek, vagy valamelyszervezett forma igénybevételével tenné ezt, tehát valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Állatgyógyászati oltóanyag és oltás áfája

Kérdés: A marhalevél kiállításával kapcsolatos tevékenység a Költségvetési Levelek 41. számában az 1000. kérdésre adott válasz szerint közhatalmi tevékenységnek minősül, és mint ilyen, nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá. Munkám során azonban a marhalevél kiállítása kapcsán merült fel az a kérdés, hogy beletartozik-e a közhatalmi tevékenységbe az állatok veszettség elleni oltásának a díja, illetőleg maga az oltóanyag díja, azaz esetlegesen ez a tevékenység sem minősül áfakötelesnek?
Részlet a válaszából: […] ...valamint a természetesszemélyek kérelmére végzett hatósági ellenőrzésekre terjed ki.A veszettség ellen beoltott állatok kötelező védőoltásaigazolásának és nyilvántartásba vételének díja a 46/1999. (V.19.) FVM rendelet1. sz. melléklet 5. g) pontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Védőoltás elszámolása

Kérdés: A dolgozóknak juttatott védőoltást hol kell elszámolni? Mi vesszük meg és beoltjuk a dolgozókat. Önkormányzati költségvetési szerv vagyunk.
Részlet a válaszából: […] ...dolgozónak juttatott védőoltás kiadásait – ha ezt azüzemorvosi ellátás keretében rendeli meg a költségvetési szerv – az egyébüzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások között kell elszámolni.A kérdésben felvázolt esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.