Pedagógusok új életpályája

Kérdés:

1. A Púévhr. alábbi paragrafusa tartalmazza a 2024. évi illetmény megállapítását.
88. § (1) A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összege a 2024. évben 440.000 forint.
(2) A Púétv. 98. §-ának (1) bekezdése szerinti köznevelési foglalkoztatott havi illetménye – a Púétv. 98. §-ának (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – nem lehet kevesebb, mint az (1) bekezdés szerinti összeg. Eszerint kijelenthető-e az a megállapítás, miszerint biztosan minden foglalkoztatottnak emelkedik 2024-ben a munkabére?
2. Az a foglalkoztatott, aki nem fogadta el a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban történő foglalkoztatást, és erről 2023. szeptember 15-től szeptember 29-ig írásban nyilatkozott, annak jogviszonya a törvény erejénél fogva 2023. november 30. napjával közalkalmazottként megszűnik, a 2023. november 1. napján érvényes kinevezése szerinti illetményének alapulvételével végkielégítésre jogosult. A végkielégítésének alapjául szolgáló átlagbérébe mi számítható bele?

Részlet a válaszából: […] "Biztosan" nem jelenthető ki, hogy "minden" foglalkoztatottnak emelkedik a munkabére – ehhez minden foglalkoztatott egyedi helyzetét ismerni kellene. Ami bizonyos: a Púétv. 157. §-ának (10) és (13) bekezdése alapján történik egy illetményemelés még a Kjt., illetve az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Bölcsőde normatív támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk intézményének feladata 2021. 01. 15-től bölcsődei ellátással bővül. Önkormányzatunk a fenntartáshoz gondozási díj megállapítását tervezi. Hogyan befolyásolja a gondozási díj bevétele a normatív támogatás összegét? A nem teljes hónapra járó normatív támogatás összegének megállapítását a gyermekek hiányzása hogyan befolyásolja? A 10 napos hiányzás értelemszerűen a fél hónapnál 5 napra csökken?
Részlet a válaszából: […] ...számára a központi költségvetés valamennyi intézmény esetében bértámogatást (a jogszabályban előírt kötelező létszámra átlagbéralapú támogatást) és üzemeltetési támogatást biztosít (az adott település adóerő-képességének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Önkormányzati intézmény által adott támogatás

Kérdés: Kérdések: 1. Nemzetiségi önkormányzat iskola és óvoda fenntartója. Az intézmények részére utalt működési támogatásból a fenntartott intézmények, sportegyesület részére sportcsarnok építéséhez pénzt szeretnének átadni. (Az önkormányzattól és az intézményektől független egyesület – nem államháztartási fenntartású – látványcsapatsport-támogatásból valósítja meg a sportcsarnok építését, amelyhez az önrész forrása lenne az intézményektől kapott pénzeszközátadás.) Az iskolában tanuló és az óvodás gyermekek részére a felépült sportcsarnokban szeretnék majd a sportfoglalkozásokat és a tornaórák egy részét megtartani. Jogszerűen adhat-e át nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény ilyen címen pénzeszközt sportegyesület részére?
2. Csak költségvetési támogatásban részesülő intézményekben dolgozók részére a részükre megállapított illetményen túl adható-e jutalom, ha igen, akkor milyen feltételekkel? Az intézményeknek nincs saját bevétele, csak az átlagbéralapú támogatás a forrása az illetményeknek.
Részlet a válaszából: […] ...havi illetménye tizenkétszeresének harminc százalékát.A költségvetési törvény pedig azt mondja ki, hogy bér fedezetére használható az átlagbéralapú támogatás. Önmagában tehát nem kizárt emiatt a jutalom fizetése, annak a rendelkezésre álló költségvetési keret...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 26.

Szavazatszámláló bizottság tagjainak járó szabadnapra jutó átlagbér megtérítése

Kérdés: A választási kiadások elszámolásával kapcsolatban szeretném a következő kérdést feltenni: A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér és járulékai megtérítését a szavazást követő 5 napon belül igényelheti a HVI-től. A HVI ezeket a kifizetéseket többletköltség címén számolja el a TVI részére, amely ezt utólag megtéríti. A kistérségi társuláshoz tartozó költségvetési intézmény néhány dolgozója választott tag a szavazatszámláló bizottságokban. A jogszabály értelmében a HVI átutalja az intézmény által igényelt átlagbért. Milyen jogcímen számolja el a rovatrend szerint az intézmény az átlagbér megtérítését?
Részlet a válaszából: […]

A szavazatszámláló bizottság tagjainak járó szabadnapra jutó átlagbér megtérítését a B410 "egyéb működési bevételek" rovaton javasoljuk elszámolni. Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Óvodavezetői feladatok ellátása – a korábbi vezető felmentéssel történő munkavégzés alóli mentesítése idején

Kérdés: Óvodavezetőnk nyugdíjazás miatt felmentési átlagbért kap (jelenleg utolsó négy hónapját tölti), a munkavégzés alól mentesítve van. Erre az időszakra az egyik óvodapedagógus látja el az óvodavezetési feladatokat. Helyes lenne-e, ha részére megbízási szerződés alapján megbízási díjat fizetnénk az új vezető kinevezéséig?
Részlet a válaszából: […]  A magasabb vezetői, vezetői megbízás, így azintézményvezetői megbízás is öt évre adható a vonatkozó jogszabályokelőírásainak betartása mellett. Ilyen módon abban az esetben, ha azintézményvezető felmentésére tekintettel történt munkavégzés alóli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Óraadás felmentési idő alatt

Kérdés: Egyik pedagógusunk nyugdíjazás miatt felmentési átlagbért kap (utolsó 4 hónapját tölti – munkavégzés alól fel van mentve). Saját vállalkozói igazolvánnyal, számlaadás mellett végezhet-e óraadást saját munkáltatójánál a felmentési átlagbéres időszaka alatt?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből valószínűsíthető, hogy ugyanarra a munkáraszámlázna a dolgozó, ami a munkaköre. Amennyiben igen, akkor a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (a továbbiakban: Ámr.)59. § (9) bekezdése szerint saját dolgozónak megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Munkaerő költségelemei

Kérdés: Mit takarnak az alábbi fogalmak: bér, jövedelem, kereset, átlagbér, tartós bér, illetmény, állásbér a számviteli, költségvetési, adózási törvényben, illetve hol fordulnak elő még ezek a fogalmak?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő fogalmak jellemzően nem a költségvetési szervek gazdálkodásához, pénzügyi és számviteli elszámolásához kapcsolódnak. A felsorolt fogalmak tartalmát – amelyek elsősorban a vállalkozások sajátos fogalmai – a Statisztikai Közlöny 2003. évfolyamának 7...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.