Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollja

Kérdés: A Bkr. hatálya kiterjed-e azokra a 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságokra, amelyek - az Áht. 109. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott - kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről szóló NGM Közleményben nem kerültek felsorolásra? Továbbá:
1. A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő és a Takarékos törvény 7/J. §-ának (1) bekezdésében felsorolt értékhatárokat elérő társaságok a kontrollrendszert és a belső ellenőrzést a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kötelesek megszervezni?
2. A Takarékos törvény 7/J. §-ának (1) hatálya alá nem tartozó, 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, az NGM közleményében megnevezett, tehát kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősülő társaságnak a Bkr. előírásait kell alkalmazni, vagyis e szerint kell kontrollrendszert és belső ellenőrzést működtetni?
3. Azon társaságok, amelyek a fent jelzett értékhatárokat nem érik el, és az NGM közleményében nem kerültek nevesítésre, csak akkor kötelesek a kontrollrendszert és a belső ellenőrzést megszervezni, ha a felügyelőbizottság ezt elrendelte?
Részlet a válaszából: […] ...alá tartozó gazdasági társaságok kivételével - ésd) jogszabály alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszerére és belső ellenőrzésére vonatkozó szabályokat alkalmazó más szervre, szervezetre.A Takarékos törvény 1. §-a szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
Kapcsolódó címkék:  

Belső ellenőrzésre vonatkozó új szabályok 2020-tól

Kérdés: Hogyan változnak 2020-tól a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzésére és belső kontrollrendszerére vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszából: […] ...új jogszabályok érintik:- a belső kontrollelőírásokat,- a felügyelőbizottságokkal kapcsolatos elvárásokat,- a belső ellenőrök és a belső ellenőrzési szervezetek személyi feltételeit és munkarendjét,- az újonnan felálló megfelelési szervezeteket, továbbá- az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.
Kapcsolódó címkék:  

Adatkezelési tájékoztató a munkavállalók felé, új uniós adatvédelmi rendelet (GDPR)

Kérdés: A költségvetési szerveknél a belső ellenőrök időnként munkaügyi témájú ellenőrzéseket is végeznek (pl. besorolások ellenőrzése). Ebben az esetben kell-e a dolgozóktól hozzájáruló nyilatkozat, hogy a belső ellenőr a személyi anyagba betekinthessen?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítése, illetve jogos érdek is.A kérdéses esetben az adatkezelésre jogalapot ad az Mt., Kjt., Kttv., illetve az Áht. is megteszi ezt a belső ellenőrzés kapcsán. Ezért véleményünk szerint nem szükséges a munkavállalók hozzájárulása.Ugyanakkor az Info-tv. előírja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
Kapcsolódó címke:

Belső ellenőrzés

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltatóval kívánja ellátni, a felügyeleti szerve (városi önkormányzat) és a többi (a közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozott) önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok, illetve azon költségvetési szervek részére, amelyek részére együttműködési megállapodás alapján ellátja a gazdálkodási feladatokat. A külső szolgáltatóval kötött megbízási szerződésben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is a külső szolgáltató végezné. A Bkr. 2. §-ának c) bekezdése szerint belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó személy. Véleményünk szerint a külső szolgáltató a belső ellenőrzési feladat ellátására szerződhet, de nem lehet a belső ellenőrzési vezető. Mi a véleményük arról, hogy nemcsak a belső ellenőrzési feladatokra, hanem a belső ellenőrzési vezetői feladatokra is lehet külső szolgáltatót megbízni?
Részlet a válaszából: […] ...Bkr. 2. §-ának c) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, amennyiben a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó személy lesz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.
Kapcsolódó címke:

Intézkedési terv nyilvántartása

Kérdés: A belső ellenőrzési vezető köteles az intézkedési tervekről a beszámolóban beszámolni, és a Bkr. 50. §-ának (1)-(2) bekezdései szerinti nyilvántartást vezetni. A belső ellenőrzés eredményeként létrejött intézkedési terv nyilvántartásának vezetése valóban a belső ellenőrzési vezető feladata, vagy az ellenőrzött szerv, szervezeti vezetőjéé? Kinek a felelősségi körébe tartozik az intézkedések és az ellenőrzések nyilvántartása?
Részlet a válaszából: […] ...készített intézkedések végrehajtásának ütemezése a végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével.A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerint köteles nyilvántartást vezetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.
Kapcsolódó címke:

Gazdasági vezetők képesítési követelménye

Kérdés: A gazdasági vezetők képesítési követelményével kapcsolatban lenne kérdésem. Számomra furcsa, hogy az igazgatásszervező vagy jogász szakképzettség nem elegendő a munkakör betöltéséhez. Főleg annak tükrében, hogy e két végzettség feljogosíthat arra, hogy akár könyvelőket, akár gazdasági vezetőket ellenőrizzen, tehát belső ellenőri, valamint adóellenőri munkához ezen képesítések elegendőek. Érdekesnek találom azt is, hogy szimplán ezen végzettségekkel az új jogszabály szerint még mérlegképes könyvelőnek sem lehet jelentkezni, szükséges ehhez egy "közbeiktatott" OKJ képzés is. Nincs itt némi ellentét?
Részlet a válaszából: […] ...más ellenőrzésifeladatai is lehetnek, melyekhez szintén nem feltétlenül kell szakirányúszakmai végzettség (pl. munkaügyi témájú belső ellenőrzési feladatok).Mérlegképes könyvelőként az érintett jogosulttá válik könyvvezetési feladatokellátásra, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Belső ellenőrzés

Kérdés: A belső ellenőrzési feladatok ellátására 2010. évre érvényes megállapodással rendelkezünk, amely a többcélú társulás, a két város önkormányzata és a tevékenységet megvalósító Polgármesteri Hivatal között a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (3) bekezdésében előírt belső ellenőrzési feladatok ellátására szól. Tervezzük kezdeményezni a Ber. 4/A. § (2) bekezdésben foglaltakra hivatkozással a társulással kötött megállapodásban a rendelkezést a belső ellenőrzési vezetői tevékenység ellátásának módjáról, továbbá hogy a társulással kötött megállapodásban írják elő a jegyző bevonását a belső ellenőrzési stratégiát megalapozó kockázatelemzés folyamatába, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglalt, az önkormányzatok társulásaival kapcsolatos különleges szabályok teljes körű beépítését. Kérdésünk az, hogy a fenti módon történő feladatellátás esetén megvalósul-e a belső ellenőrzési feladat társulás keretében történő ellátása? A többcélú társulás és a többcélú társulás kistérségi irodája önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A belső ellenőröket a polgármesteri hivatalok foglalkoztatják, a megállapodásban foglalt feladatok ellátása munkaköri feladatuk, külön díjazásban a kistelepülések, illetve a társulás intézményeinek ellenőrzéséért nem részesülnek. A belső ellenőrök rendelkeznek az előírt szakmai képesítéssel. Kérdésünk, hogy a társulás 2010. évre jogosult-e a többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak normatívatámogatására a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú mellékletének III. 2.8. pontja alapján?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzati társulásokra vonatkozó szabályok aköltségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ber.) 32/B. §-ában kerültek meghatározásra.A társulások vonatkozásában elsődlegesen a társulásimegállapodás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Belső ellenőrzés és regisztráció

Kérdés: A továbbképzések sorozatos szigorításáról hallhattunk egy legutóbbi előadáson. Kérdésünk a belső ellenőrökre vonatkozó képzésre és regisztrációs szabályokra vonatkozna. Továbbá a belső kontroll témakörben szeretnénk megtudni, hogy amennyiben vezetőnk nem tud részt venni a belsőkontroll-képzésen, akkor milyen más megoldás lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...módosította az Áht. belső ellenőrök regisztrációjára vonatkozószabályait, amelyek igazából pontosítások, továbbá a belső ellenőrzésitevékenység végzéséhez szükséges engedélyről és annak nyilvántartásárólszólnak. A költségvetési szerveknél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.
Kapcsolódó címkék:  

Gondozási központ belső ellenőrzése

Kérdés: 2009. január 1-jétől Kistérségi Társulás működteti a Gondozási Központot. 2008. év vonatkozásában végezhet-e belső ellenőrzést a korábbi fenntartó önkormányzat?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet szabályozza a belső ellenőrzési tevékenységet. Arendelet hatálya kiterjed az önkormányzati és kistérségi társulás keretébenvégzett belső ellenőrzésre is. Rendkívül fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.
Kapcsolódó címke:

Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó követelmények

Kérdés: A helyi önkormányzat szolgáltató költségvetési intézményénél 1993-tól dolgozom belső ellenőrként. Középiskolai végzettségem mellett felsőfokú államháztartási szakképzettséggel rendelkezem. Kezdettől fogva mentesítve lettem a szakképzettség alól. Besorolásom "E" fizetési osztály. A kormányrendelet értelmében jogosult vagyok-e a magasabb fizetési osztályra?
Részlet a válaszából: […] ...belső ellenőrzési tevékenység ellátásához szakirányúfelsőfokú iskolai végzettség vagy más felsőfokú végzettség esetén aköltségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.rendelet 11. § (1) bekezdésében felsorolt szakképesítéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 18.
1
2
3