Pedagógusok új életpályája

Kérdés: A Púétv. 157. §-ának (11) bekezdése szerint a (10) bekezdésben meghatározott illetmény 2023. július 1-jéig visszamenőleg jár az érintetteknek. Ez a rendelkezés vonatkozik-e arra a foglalkoztatottra is, aki nem fogadta el a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban történő foglalkoztatást, és erről 2023. szeptember 29-ig írásban nyilatkozott? A 2023. július 1. és 2023. november 1. napja közötti illetmény-különbözetet részére is ki kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozik, hiszen nincsen olyan szabály a Púétv.-ben, amely kizárná ezeket a személyeket a béremelésből.Egyfelől a Púétv. 158. §-ának (6) bekezdése kimondja, hogy annak az érintettnek, aki a jogviszonyváltást a 157. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Bérfejlesztési támogatás

Kérdés: A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések fogalmazódtak meg önkormányzatunk részéről. A 20%-os béremelést a 2021. novemberi bértömegre számoltuk, így dolgozónk bruttó bére 262 800 forintra emelkedett. Az elszámolás során ezen összeg és a 219 000 forint közötti emelést kell dokumentálnunk, illetve az adott iránymutatás szerint másik COFOG-ra könyvelnünk. Azokban a hónapokban, melyeket a dolgozó ledolgozott vagy szabadságon volt, az elszámolásnak nincs akadálya, problémás, amikor a dolgozónk betegszabadságon, illetve hosszabb idejű táppénzen van. A számfejtett bére adott hónapra így kevesebb, mint az alapot képező 219 000 forintos tavaly novemberi bére.
Hogyan történik az elszámolás ebben az esetben, hogyan bontjuk meg az adott havi számfejtett illetményét a COFOG-ok között (082094, illetve 082091)?
Részlet a válaszából: […] A táppénz idejére nem fizethető bérfejlesztési támogatás, a betegszabadság idejére azonban igen, arányosan a munkáltató által fizetett 70% figyelembevételével. Ha a dolgozó kizárólag táppénzt kapott egész hónapban, akkor nem jár támogatás részére abban a hónapban. Abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés

Kérdés: Önkormányzataink által fenntartott könyvtárakban a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók dolgoznak. 2021-ben minden munkavállalónk megszerezte a könyvtári feladatok ellátásához szükséges szakképzettséget, így mindenki jogosult volt a garantált bérminimumra. A kormány 682/2021. Korm. rendeletében nem egyértelmű számunkra, hogy a 2022. évi 20%-os béremelés hogyan is történik. A rendelet az 1. § (1) bekezdése végén írja, hogy ez az emelés beépülő jellegű. A (2) bekezdésben pedig leírja, hogy a bruttó bér (pótlékokkal és munkáltató által adott kiegészítésekkel együtt) és a 2022. január 1. napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbérnek értelmezzük) összege a számítás alapja. A munkavállalók esetében hogyan kell pontosan a 2022. évi bérüket számítani, a 20%-os emelést melyik bruttó bérre (illetményre) kell számítani?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az Mt. hatálya alá tartozókra is ekként értelmezendő a rendelet. Bár a differenciálásra esetükben nem utal a szabályozás, a béremeléssel összefüggő támogatásra vonatkozó adatszolgáltatás ezt támasztja alá (bértömegből kellett kiindulni).A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Védőnők díjazása

Kérdés: Helyi önkormányzat alkalmazásában álló területi védőnők esetében 2020. január 1-jétől kezdődően a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében foglaltak szerint a garantált illetményen és a fix összegű díjazás 15%-ának megfelelő dolgozót érintően bruttó 11 404 Ft/hó (munkaadókat terhelő járulékokkal együtt bruttó 13 800 Ft/hó) összegű területi pótlékon felül bármilyen pótlék vagy egyéb díjazás címén milyen juttatás illeti meg, és mely jogszabályi hivatkozás alapján?
Részlet a válaszából: […] ...illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult. A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Köztisztviselői illetmény garantált bérminimumra történő kiegészítése

Kérdés: A köztisztviselői illetményem a középiskolai végzettségűekre vonatkozóan, a 13. fizetési fokozatban nem éri el a garantált bérminimumot. Ki kellene-e egészíteni a munkáltatónak a garantált bérminimumra? Ha a munkáltató eltérítené az illetményt, akkor az eltérítés a garantált bérminimumra jönne rá?
Részlet a válaszából: […] ...alá a költségvetési szervek bérkompenzációjára vonatkozó útmutató is, ahol a kötelező (garantált bérminimum emelkedése miatti) béremelés mértékét (ha volt ilyen) szintén az eltérített alapilletmény és az illetménykiegészítés figyelembevételével kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Jubileumi jutalom kifizetése felmentés esetén

Kérdés: Közalkalmazott óvodapedagógus a nők 40 éves kedvezményes öregségi nyugdíját kívánja igénybe venni. Felmentését 2014. március 1-jétől 2014. október 31-ig töltötte, 8 havi felmentésre jogosult, 4 hónapra mentesítettük a munkavégzés alól, 2014. július 1-jétől 2014. október 31-ig. 2014. 08. 09-én rendelkezik a 40 éves jubileumi jutalomhoz szükséges közalkalmazotti jogviszonnyal. Számára a jubileumi jutalmat a felmentés azon ideje alatt kell kifizetni, amikor megvan a 40 év jogviszonya, 2014. 08. 09-én (amikor már a munkavégzés alól felmentett), vagy a jogviszony utolsó napján, 2014. 10. 31-én? Jogosult-e a 2014. szeptemberi pedagógus-béremelésre?
Részlet a válaszából: […] A jubileumi jutalmat a Kjt. 78. § (1)-(2) bekezdés alapján főszabályként az esedékesség időpontjában kell kifizetni, tehát amikor az érintett megszerzi az arra jogosító közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt. Ettől eltérő szabályozás vonatkozik az ún. "kedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Nők negyvenéves öregségi nyugdíjára jogosult pedagógus felmentése esetén újraalkalmazás lehetősége

Kérdés: 40 éve dolgozom mint óvónő. December 1-jétől nyugdíjba megyek, élni kívánok a nők 40 éves előrehozott nyugdíja lehetőségével, jelenleg tehát töltöm a felmentési időmet. 2013. november 30-ig állományban vagyok, szeptembertől megillet-e még a pedagógus-béremelés? Dönthetek-e még úgy, hogy mégsem megyek nyugdíjba, hanem visszamegyek dolgozni? Ha viszont visszamegyek, akkor dolgoznom kell-e addig, amíg el nem érem az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy mivel a 40 évem megvan, bármikor elmehetek nyugdíjba (természetesen tudom, hogy még egyszer nem jár a felmentési idő)?
Részlet a válaszából: […] 2013. szeptember 1-jével Önt is be kellett sorolni az új előmeneteli rendszer szabályai szerint. A Munka Törvénykönyve alapján, ha a távollét tartama során az alapbér összege módosul, a távollét módosítást követő tartamára a távolléti díj számítása során a módosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Alapellátásban dolgozó védőnők díjazásának emelése

Kérdés: Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazott státuszban lévő védőnők – akik nem szakdolgozói munkakörben vannak foglalkoztatva – esetében a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a bérbesorolást melyik időponttól visszamenőlegesen kell módosítani, és a havi illetményük milyen elemekből áll? A garantált illetményhez milyen bérelem társul bérnövelő tényezőként, melyik jogszabályi helyre kell hivatkozni helyesen az ő esetükben a besorolás elkészítésénél? A területi pótlék mely védőnőket illeti meg?
Részlet a válaszából: […] ...szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2012. (IX.14.) Korm. rendelettel. Ez nem kifejezett béremelés jellegű juttatás, de célja volt az alapellátásban dolgozó védőnők bérének emelése is. Tekintettel arra, hogy ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Egészségügyi ágazati előmenetel

Kérdés: A 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev-tv.) 2. sz. melléklete vonatkozik-e az egészségügyi alap­ellátásban dolgozókra, pl. éjszakai ügyelet, védőnői szolgálat, iskolaorvosi szolgálat? Az orvosokat 2012-től érintő illetménynövekedés hogyan érinti a táppénzen, GYED-en vagy TGYÁS-on lévő orvost?
Részlet a válaszából: […] ...méghozzá elsődlegesen az azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértéke alapján, azonos munkakörű dolgozó hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Minimálbér adózása 2005-ben

Kérdés: Az intézményünkben dolgozó fizikai alkalmazottakat a Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatjuk. 2005-től a minimálbér 57 000 forint lesz. Kérdésünk, hogy érinti-e ez az ő adózásukat, a 3ezer forintos "béremelésük" után kell-e majd szja-t fizetniük?
Részlet a válaszából: […] 2005-ben is a kiegészítő adójóváírás biztosítja a minimálbéradómentességét. A kiegészítő adójóváírás összege (540 forintról) 1260 forintraemelkedik. Így 2005. évben a kiegészítő adójóváírás összege 15 120 forint, legfeljebbaz adóévben megszerzett bérből a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.
1
2