Kötelezettségvállalás jogerős bírói ítélet alapján

Kérdés: Korábbi munkavállalónk munkaügyi pert kezdeményezett intézetünkkel szemben. A peresített összeget (személyi juttatások és annak munkaadói járuléka) szerepeltetnünk kell-e a 2021. évi beszámolónk "egyéb kötelezettségek" során?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 1. §-a (1) bekezdésének 15. pontja szerint kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok, és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

0 forintos számlák nyilvántartása

Kérdés: Pár éve a közszolgáltatóktól (vízmű, csatornázási és elektromos művek stb.) egyre több olyan "0" forintos számla érkezik, ahol a fogyasztás is "0". Legjobb tudomásunk szerint ez az automata számlázás, borítékolás következménye. Ezeket a számlákat az önkormányzatoknál, polgármesteri hivataloknál rögzíteni kell-e az integrált rendszerbe, amiből a beszámoló készül?
Részlet a válaszából: […] ...abban az esetben tud megfelelni, ha a befogadott "nullás" adattartalommal kiállított számlák is rögzítésre kerülnek a bevallásokat (beszámolót) alátámasztó analitikában, függetlenül attól, hogy azok nemleges adattartalmuk miatt nem befolyásoló tényezők a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Költségvetési intézmények átalakulása

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, ez év november 1-jétől három költségvetési intézményünk beolvadással átalakul. Két intézmény esetében, amelyek megszűnnek, beszámolót kell készíteni, van-e egyéb könyvelési teendőnk? A harmadik intézmény, a jogutód esetében kérem, részletesen leírni szíveskedjenek a szükséges számviteli elszámolásokat.
Részlet a válaszából: […] ...szerint, kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben kell könyvelni.A záró beszámoló elkészültét követően a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli zárással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
Kapcsolódó címkék:      

Lezárt költségvetési évhez kapcsolódó hibák javítása

Kérdés: Egy község önkormányzata és intézményei 2015. évi beszámolójában a forrásoldalon kimutatott bérek passzív időbeli elhatárolása nem a forrás-oldalon lévő mérleg szerinti eredmény számlán lett lecsökkentve, hanem tévesen az eszközoldalon, a december havi illetmények, munkabérek elszámolása soron lett kimutatva. A 2015. évi beszámolóban még nem volt beépítve a pénzkészlet-szabály, valamint az adatszolgáltatás ellenőrzésénél sem derült ki a téves könyvelés. A 2016-os évben levezetésre került a december havi illetmények, munkabérek elszámolásán kimutatott összeg, amelyet jelenleg a mérleg szerinti eredmény tartalmaz. Mivel ez az összeg levezetésre került, ezért a KGR K11 rendszer a 2016. évi beszámolóban hibaként jelzi a pénzkészlet-egyezőséget. Az összeg más módon való kivezetése negatív irányban befolyásolja a maradványkimutatás összegét. Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy lehetséges-e olyan rendezés, hogy ez csak a pénzügyi számvitelt érintse, és a költségvetési számvitelben ne jelenjen meg, azért, mert az intézményeknél nincs maradvány, és probléma lenne a negatív maradvány.
Részlet a válaszából: […] ...havi bérek, és a 2016-os évben levezetésre kerülő december havi illetmények, munkabérek elszámolásával kimutatott összeg a 2016. évi beszámolóban hibaként jelentkezik, amelyet 2017-ben visszakönyveléssel, illetve korrekcióval nem tudnak rendezni. Lezárt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
Kapcsolódó címkék:  

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

Kérdés: A polgármesteri hivatal számviteli szabályzatainak hatálya kiterjeszthető a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekre is? A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények esetében minden pénzügyi-számviteli feladatot a polgármesteri hivatal lát el (a pénztár kezelésétől kezdve a nyilvántartások vezetésén át a beszámolókészítésig). A hivatal és az intézmények közötti munkamegosztási megállapodásban is rögzítve van, hogy a számviteli feladatokat a polgármesteri hivatal szabályzatai alapján kell ellátni az intézményekre vonatkozóan is. Az Ávr. 9. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint: "Az Áht. 10. §-ának (4a) és (4b) bekezdései és a (4) bekezdése szerinti költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti feladatait az Áht. 10. §-nak (4a) és (4b) bekezdései szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el." A munkamegosztási megállapodásban meghatározott "mód" véleményünk szerint lehet az, hogy a hivatal szabályzatai alapján kell a feladatokat ellátni. Az Szt. 14. §-ának (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll, amelynek elkészítéséért, módosításáért az Áhsz. 31. §-ának (1) bekezdése szerinti személy felelős. Az Áhsz. 31. §-ának (1) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért az éves költségvetési beszámolót készítő szerv vezetője felelős. Az óvoda beszámolóját is a hivatal készíti el, az óvoda beszámolóját készítő szerv vezetője a jegyző. Tehát értelmezésünk szerint a jegyző készít szabályzatot, melynek hatálya kiterjeszthető az intézményre.
Részlet a válaszából: […] ...védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.Az Ávr.-ben meghatározott feladatai a költségvetési beszámoló elkészítése, főkönyvi könyvelés, előirányzatok nyilvántartása, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.
Kapcsolódó címkék:  

Negatív maradvány

Kérdés: 2014. évi beszámolóban a polgármesteri hivatal alaptevékenységének maradványa negatív lett. Kérem, legyenek szívesek segíteni, ebben az esetben miként kell a maradványt elszámolni a 2015. évi könyvelésben?
Részlet a válaszából: […] ...űrlap 5-6. és 8. oszlopok 12-24. soraiban lévő maradványadatokat, és megállapította, hogy több esetben ez eltérést mutat a 2014. éves beszámoló 07-es űrlap 3. oszlop 7., 14. és 15. soraival.Ezt kell most, jelen esetben Önöknek is felülvizsgálni, és amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.
Kapcsolódó címkék:  

Könyvelési, beszámolási feladatok ellátása önkormányzati hivatalnál

Kérdés: Végezheti-e a gazdálkodási feladatokat (könyvelést, beszámolókészítést, költségvetés-készítést stb.) önkormányzati hivatalnál külső könyvelőcég?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági szervezet az a szervezeti egység, amely felel egyrészt- a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.
Kapcsolódó címkék:  

Koncepciókészítési kötelezettség

Kérdés: A 2014. évi XXXIX. törvény 62-64. §-ai értelmében az Áht. is módosításra került. A 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-ának (1) bekezdése értelmében ezentúl az önkormányzatoknak nem szükséges elkészíteniük a következő évre szóló koncepciót? Emellett ugyanitt az Áht. 87. §-át is hatályon kívül helyezték, amiből következik a kérdésem, hogy az önkormányzat féléves és háromnegyed éves helyzetéről sem kell beszámolót készíteni?
Részlet a válaszából: […] ...is törölte a koncepcióra vonatkozó részt.Hatályon kívül helyezték az önkormányzat féléves és háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót is. Ilyen kötelezettséget az Ötv. vagy más törvény sem ír elő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati támogatás

Kérdés: Önkormányzati támogatás adható-e olyan alapítványnak, amely a beszámolóját nem helyezte letétbe?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől csak olyan civilszervezet kaphat költségvetési támogatást, amely letétbe helyezte beszámolóját. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni az államháztartás alrendszereiből folyósított pénzeszköz esetén, haa) annak rendeltetése az állam vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.
Kapcsolódó címkék:    

-Önkormányzat beszámolójának képviselő-testületi jóváhagyása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2013. 08. 27-i számában szereplő, 3508. Önkormányzat beszámolójának képviselő-testületi jóváhagyása tárgyban megfogalmazott válasz tévesen az Áht. 24. §-a (2) bekezdésének 2012. december 31-ig hatályos szövegére hivatkozik, így téves információt közöl a költségvetési rendelet benyújtási határidejére vonatkozóan. Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 33. §-ának (4) bekezdése 2013. január 1-jei hatállyal módosította az Áht. 24. §-ának (2) bekezdését, és ennek értelmében a költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépé­sét (és nem a kihirdetését) követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Kérem, amennyiben a fentiekkel egyetértenek, szíveskedjenek a hivatkozott cikk módosításáról intézkedni.
Részlet a válaszából: […] Az államháztartásról szóló tv. 24. §-ának (2) bekezdését az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 33. §-ának (4) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4