Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

32 találat a megadott beszámoló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: 0 forintos számlák nyilvántartása

Kérdés: Pár éve a közszolgáltatóktól (vízmű, csatornázási és elektromos művek stb.) egyre több olyan "0" forintos számla érkezik, ahol a fogyasztás is "0". Legjobb tudomásunk szerint ez az automata számlázás, borítékolás következménye. Ezeket a számlákat az önkormányzatoknál, polgármesteri hivataloknál rögzíteni kell-e az integrált rendszerbe, amiből a beszámoló készül?
Részlet a válaszból: […]valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratot legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.Amennyiben a számlával egy tekintet alá eső okirat (pl. "nullás" számla) nem csupán kiállításra, hanem a vevő részére kibocsátásra is kerül, az Áfa-tv. 179. §-ának rendelkezése szerinti kötelezettség beáll. Ezen túlmenően figyelemmel kell lenni az Szt. 169. §-a szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítésére is, amennyiben a vevő e törvény hatálya alá tartozó adóalanynak minősül.Így a számlabefogadó a könyvvezetésére vonatkozó követelményeknek abban az esetben tud megfelelni, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5584

2. találat: Költségvetési intézmények átalakulása

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, ez év november 1-jétől három költségvetési intézményünk beolvadással átalakul. Két intézmény esetében, amelyek megszűnnek, beszámolót kell készíteni, van-e egyéb könyvelési teendőnk? A harmadik intézmény, a jogutód esetében kérem, részletesen leírni szíveskedjenek a szükséges számviteli elszámolásokat.
Részlet a válaszból: […]számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét pénzforgalom nélküli tételként a költségvetési számvitelben a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a fizetési kötelezettség előírását az általános szabályok szerint, kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben kell könyvelni.A záró beszámoló elkészültét követően a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat.Az Áhsz. 49/B. §-ának (2) bekezdése alapján beolvadás esetén a megszűnő költségvetési szerv záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód, a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, a megszűnés napját követő nappal veszi át. Az ezzel kapcsolatos könyvelési lépéseket a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezetének B) pontja részletesen tartalmazza.A jogutódnál az Áhsz. 44. §-a (2) bekezdésének m) pontja szerint a megszűnt költségvetési szervnél elszámolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5304
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Lezárt költségvetési évhez kapcsolódó hibák javítása

Kérdés: Egy község önkormányzata és intézményei 2015. évi beszámolójában a forrásoldalon kimutatott bérek passzív időbeli elhatárolása nem a forrás-oldalon lévő mérleg szerinti eredmény számlán lett lecsökkentve, hanem tévesen az eszközoldalon, a december havi illetmények, munkabérek elszámolása soron lett kimutatva. A 2015. évi beszámolóban még nem volt beépítve a pénzkészlet-szabály, valamint az adatszolgáltatás ellenőrzésénél sem derült ki a téves könyvelés. A 2016-os évben levezetésre került a december havi illetmények, munkabérek elszámolásán kimutatott összeg, amelyet jelenleg a mérleg szerinti eredmény tartalmaz. Mivel ez az összeg levezetésre került, ezért a KGR K11 rendszer a 2016. évi beszámolóban hibaként jelzi a pénzkészlet-egyezőséget. Az összeg más módon való kivezetése negatív irányban befolyásolja a maradványkimutatás összegét. Kérjük állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy lehetséges-e olyan rendezés, hogy ez csak a pénzügyi számvitelt érintse, és a költségvetési számvitelben ne jelenjen meg, azért, mert az intézményeknél nincs maradvány, és probléma lenne a negatív maradvány.
Részlet a válaszból: […]beszámoló javítását rendeli el.A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt, a költségvetési számvitel előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számláit érintő hibák az Áhsz. 39. §-a (1a) bekezdésének a) pontja szerinti időpontig, azaz január 31-ig vagy az Áhsz. 39. §-ának (5) bekezdése alapján elrendelt hibajavítás keretében javíthatók az Áhsz. 39. §-ának (2) bekezdése szerint.Ha a Kincstár az éves költségvetési beszámolók felülvizsgálata során elrendeli a benyújtott éves költségvetési beszámoló javítását, a könyvelést - ha szükséges - a 39. § (2) bekezdése szerint kell javítani. A?felülvizsgálat során a Kincstár nem rendelhet el az Áhsz. 39. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartási számlákat érintő javításokat, azokra erre hivatkozással nem könyvelhető módosítás.Az éves költségvetési beszámoló és ezzel összefüggésben a nyilvántartási számlákat érintő hibák javítását az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztériuma) az irányító szerv kérelmére,b) a Kincstárnak az éves költségvetési beszámolók Áhsz. 35. §-a szerinti felülvizsgálata alapján megtett javaslatára,c) az Állami Számvevőszéknek az éves költségvetési beszámolók áttekintése során megfogalmazott észrevételeire, vagyd) saját hatáskörben a benyújtott éves költségvetési beszámolók vizsgálata során a mérlegfordulónapot követő évben elrendelheti."54/B. § (1) A mérlegkészítés időpontját követően - az Áhsz. 54/A. §-a szerinti irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével - a feltárt hibákat a feltárás időszakának könyvelése keretében kell a hibát okozó tétel Áhsz.-nek megfelelő könyvelésével javítani. A feltárt hiba miatt az előző időszakok éves költségvetési beszámolója nem javítható és nem küldhető meg újra a Kincstárnak.(2) A költségvetési számvitelben a bevételek és kiadások téves rovaton történő nyilvántartásba vétele a mérlegkészítés időpontját követően - az Áhsz. 54/A. § szerinti irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével - nem javítható. Egyéb esetben a javítást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4589
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

Kérdés: A polgármesteri hivatal számviteli szabályzatainak hatálya kiterjeszthető a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekre is? A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények esetében minden pénzügyi-számviteli feladatot a polgármesteri hivatal lát el (a pénztár kezelésétől kezdve a nyilvántartások vezetésén át a beszámolókészítésig). A hivatal és az intézmények közötti munkamegosztási megállapodásban is rögzítve van, hogy a számviteli feladatokat a polgármesteri hivatal szabályzatai alapján kell ellátni az intézményekre vonatkozóan is. Az Ávr. 9. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint: "Az Áht. 10. §-ának (4a) és (4b) bekezdései és a (4) bekezdése szerinti költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti feladatait az Áht. 10. §-nak (4a) és (4b) bekezdései szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el." A munkamegosztási megállapodásban meghatározott "mód" véleményünk szerint lehet az, hogy a hivatal szabályzatai alapján kell a feladatokat ellátni. Az Szt. 14. §-ának (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll, amelynek elkészítéséért, módosításáért az Áhsz. 31. §-ának (1) bekezdése szerinti személy felelős. Az Áhsz. 31. §-ának (1) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért az éves költségvetési beszámolót készítő szerv vezetője felelős. Az óvoda beszámolóját is a hivatal készíti el, az óvoda beszámolóját készítő szerv vezetője a jegyző. Tehát értelmezésünk szerint a jegyző készít szabályzatot, melynek hatálya kiterjeszthető az intézményre.
Részlet a válaszból: […]feladatok ellátása.A feladatellátás részletes szabályait (módját), a munka-megosztást együttműködési vagy munkamegosztási megállapodásban kell rögzíteni. Fontos, hogy az együttműködés nem csorbíthatja a gazdasági szervezet gazdálkodási önállóságát és önálló jogi személyiségéből fakadó felelősségét.A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv önállóan gazdálkodik, előirányzatai felett rendelkezik. Ebből következően a döntési lehetőségeket, amelyeket a jogszabály lehetővé tesz, nem lehet elvenni az önállóan gazdálkodó költségvetési szervtől.A számviteli politikában az államháztartás szervezeteinek meg kell határoznia az alkalmazott számviteli információs rendszer szabályait, működtetésének rendjét, amely alapján össze tudja állítani vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről a megbízható és valós képet bemutató éves költségvetési beszámolót. A számviteli politika egyik fontos célja, hogy hozzájáruljon és megalapozza az államháztartás szervezete vezetéséhez, a megfelelő információk előállításához szükséges belső szabályozási rendet, hogy megfogalmazza azokat az elvárásokat, módszereket, megoldásokat, amelyekben a jogszabályok teret engednek a szervezeti sajátosságok érvényesítéséhez. Többek között dönteni kell a jelentős összeg meghatározásáról, alkalmaz-e csoportos értékelést az intézmény, a szakfeladatok rendje, a 6-7-es számla-osztály alkalmazása is eltérő lehet az intézmények esetében. Lehet, hogy az egyik intézménynek van saját termelésű készlete, másoknak nincs, ez az értékelési szabályzatot és a számlarendet, számlatükröt is érinti. Eltérőek a leltári körzetek, a leltárfelelősök. Különböző lehet a bizonylati rend és az alkalmazott bizonylatok köre. Az értékcsökkenési leírás szempontjából választási lehetősége volt az államháztartási szerveknek, hogy folytatják-e a 2014. év előtt megkezdett értékcsökkenési leírást. A bekerülési érték meghatározása kérdésében is dönteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4534
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Negatív maradvány

Kérdés: 2014. évi beszámolóban a polgármesteri hivatal alaptevékenységének maradványa negatív lett. Kérem, legyenek szívesek segíteni, ebben az esetben miként kell a maradványt elszámolni a 2015. évi könyvelésben?
Részlet a válaszból: […]tennivalójuk van, hogy a végleges maradványösszeg megállapítása miatt adatokat kell szolgáltatniuk a Kincstárnak, nyilatkozzanak és igazoltassák ezt vissza a Kincstárral.Mindehhez írják meg az eltérés okát, annak levezetését és indoklását is.A 2015. évi 10. havi időközi költségvetési jelentés adatszolgáltatásától kezdődően a nyilatkozatban szereplő adatokat a Magyar Államkincstár technikai űrlapon fogja majd szerepeltetni.Az időközi költségvetési jelentés 04-es űrlapján szereplő maradványadatokat (5-6. oszlopok és 8. oszlop 12-14. soraiban) a nyilatkozatban szereplő, technikai űrlapra betöltött adatokkal fogja egyeztetni a KGR-K11-es rendszer.A 2014. évi beszámoló adatainak módosítására már nincs lehetőség.Ettől kezdve viszont az Önök által tett és nyilatkozatban megadott 2014. évi maradvány értékétől eltérni egyetlen sorban és oszlopban sem lehet.A nyilatkozat kitöltéséhez az összefüggések a következők:Pozitív maradvány esetén a 04-es űrlap 5. oszlop = 6. oszlop[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4112
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Könyvelési, beszámolási feladatok ellátása önkormányzati hivatalnál

Kérdés: Végezheti-e a gazdálkodási feladatokat (könyvelést, beszámolókészítést, költségvetés-készítést stb.) önkormányzati hivatalnál külső könyvelőcég?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és- a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért.Az Ávr. 9. §-ának (2) bekezdése alapján az utóbbi - működtetéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos - feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás megrendelésével is történhet. A jogszabály azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3957
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Koncepciókészítési kötelezettség

Kérdés: A 2014. évi XXXIX. törvény 62-64. §-ai értelmében az Áht. is módosításra került. A 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-ának (1) bekezdése értelmében ezentúl az önkormányzatoknak nem szükséges elkészíteniük a következő évre szóló koncepciót? Emellett ugyanitt az Áht. 87. §-át is hatályon kívül helyezték, amiből következik a kérdésem, hogy az önkormányzat féléves és háromnegyed éves helyzetéről sem kell beszámolót készíteni?
Részlet a válaszból: […]260/2014. (X. 15.) kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtási rendeletéből is törölte a koncepcióra vonatkozó részt.Hatályon kívül helyezték az önkormányzat féléves és háromnegyed éves helyzetéről
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3841
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Önkormányzati támogatás

Kérdés: Önkormányzati támogatás adható-e olyan alapítványnak, amely a beszámolóját nem helyezte letétbe?
Részlet a válaszból: […]a Kohéziós Alapból részben vagy egészében támogatott tevékenység fedezetét jelenti.A civilszervezet, az alapítvány is köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civilszervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.Ha saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.Az önkormányzat a pályázat kiírásánál, a pályázathoz benyújtandó dokumentációhoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3718
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: -Önkormányzat beszámolójának képviselő-testületi jóváhagyása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2013. 08. 27-i számában szereplő, 3508. Önkormányzat beszámolójának képviselő-testületi jóváhagyása tárgyban megfogalmazott válasz tévesen az Áht. 24. §-a (2) bekezdésének 2012. december 31-ig hatályos szövegére hivatkozik, így téves információt közöl a költségvetési rendelet benyújtási határidejére vonatkozóan. Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 33. §-ának (4) bekezdése 2013. január 1-jei hatállyal módosította az Áht. 24. §-ának (2) bekezdését, és ennek értelmében a költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépé­sét (és nem a kihirdetését) követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Kérem, amennyiben a fentiekkel egyetértenek, szíveskedjenek a hivatkozott cikk módosításáról intézkedni.
Részlet a válaszból: […]rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek."Ez a szöveg található a 3508-as válaszban.Az Áht. 24. §-ának (2) és (3) bekezdését a 2013. évi CCXXII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése is módosította 2013. 12. 21-től az alábbi szöveggel:"(2) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelettervezet indokolásában ismertetni kell.(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3629
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Önkormányzat beszámolójának képviselő-testületi jóváhagyása

Kérdés: Az önkormányzat beszámolóját a képviselő-testületnek milyen határidőig kell jóváhagyni? Ha az önkormányzat beszámolóját a képviselő-testület nem hagyja jóvá határidőre, akkor annak milyen szankciói vannak (pl.: normatíva folyósításának szüneteltetése)?
Részlet a válaszból: […]rendelet elfogadásához kapcsolódik, hanem a költségvetési rendelet elfogadásához.Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetések elfogadását az Áht. 23-27. §-a és az Ávr. 24-29. §-a szabályozza.A költségvetési rendelettervezet benyújtásának határideje változott, a határidő a központi költségvetési törvény kihirdetését követő 45. nap. Miután Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény kihirdetése 2012. december 18-án történt meg, a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetét a polgármesternek 2013. február 2-ig kellett a képviselő-testület elé terjesztenie.A költségvetés elfogadására konkrét határidőt nem ad a törvény, ám a helyi önkormányzat (valamint a nemzetiségi önkormányzat és ezek valamennyi költségvetési szerve) köteles lett volna az elfogadott költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3508
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést