Vásárolt anyagok elszámolása

Kérdés: A K311 Szakmai anyagok és K312 Üzemeltetési anyagok tekintetében költségvetési szervünk a beszerzéssel egyidejűleg az anyagfelhasználást elszámolja anyagköltségként. A felhasználás bizonylatolásához külön nyomtatványt használunk, melyen szerepel a bevételezés és egyidejűleg az azonnali kiadás ténye is, megjelölve a költséghelyet. Helyesen járunk el? Mindenképpen kell külön nyomtatványt vezetni? Lehetne-e a számlára ráírva dokumentálni, hogy a felhasználás hova történt?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vásárolt anyagokat a beszerzéssel egyidejűleg felhasználják, abban az esetben a beszerzett anyagot azonnal költségként kell elszámolni. Azt, hogy az azonnali felhasználást hogyan támasztják alá bizonylattal, a költségvetési szervnek a bizonylati rendjében kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Épületbontási költségek elszámolása

Kérdés: Önkormányzat esetében az ingatlan bontási költsége része-e a bekerülési értéknek? A telken egy romos épület áll, ami elbontásra kerül. A telek nyilvántartási értéke megnő a bontási költségek összegével? Az Áhsz. bevezetéséig ezzel nem volt problémánk, most viszont teljesen ellentétes információkat kapunk a témával kapcsolatban. A Költségvetési Levelekben elérhető cikkek és a PM – Államháztartási szabályozás – Immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos kérdések és válaszok tájékoztatója alapján a bontási költség egyértelműen dologi kiadás. Viszont egy interneten talált anyagban (Kormányhivatalok dokumentum a BAZ Megyei Kormányhivatal vezetőjének 33/2020 utasítása az eszközök és források értékelési rendjéről) a bontási költségeket egyértelműen felhalmozási kiadásnak értékeli. Mi lehetett a jogalkotó szándéka, ha nem szó szerint az Szt. által előírtak követését írta elő, hanem új szabályokat talált ki? A bontás dologi vagy felhalmozási költség az államháztartási szervezetek esetén, esetleg egyes esetekben más és más lehet a megítélése?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezeteknél a bekerülési értéket az Áhsz. előírásai alapján lehet meghatározni. Az Áhsz. 4. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a számviteli alapelveken túl a könyvvezetés és az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Múzeumfelújítás áfája

Kérdés: Önkormányzatunk pályázott az általa fenntartott, üzemeltetett múzeum épületének felújítására. A pályázat beadáskori állapota szerint bruttó támogatásban részesültünk, a támogatás intenzitása 100%-os volt. A támogatás intenzitása változott, mivel turisztikai fejlesztés, ezért csak a kiadások nettó összege számolható el. Az önkormányzat a múzeum működését nagyobb részben a központi támogatásból és kisebb részben a jegybevételekből finanszírozza. A tervezett felújítás tekintetében az áfát teljes összegben visszaigényelhetjük?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalany olyan mértékben jogosult a rá áthárított előzetesen felszámított áfa levonására, amilyen mértékben a kiadás áfaköteles bevételszerző tevékenységét szolgálja. A múzeumi belépők áfásak, de a múzeumok esetében vannak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Klíma számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk arról döntött, hogy a nyári melegre való tekintettel, a munkafeltételek javítása érdekében gondoskodik a munkaterületek hűtéséről, klimatizálásáról (fűtésre nem használható). Miként történik majd a beruházás számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. szerint beruházás a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Járdafelújítás

Kérdés: Önkormányzatunk járdafelújítást végez. Egy megrongálódott betonjárda helyére (250 m2) egy nagyobb teherbírású térkőből készült burkolat kerül, amelyhez még 120 m2 teljesen új burkolat lesz kiépítve. Ez a munkálat beruházás, felújítás (korszerűsítés) vagy vegyesen mindkettő? A kivitelező költségtervében szerepel a régi járda bontásának tétele is, ennek a vagyonnak van még nettó értéke. A bontási tétel a felújítás része? A felújítás teljes költségét a már meglévő bruttó értékhez aktiváljuk hozzá? Kérem, hogy az építménnyel kapcsolatos valamennyi gazdasági eseményt, illetve azok számviteli nyilvántartásba vételét teljeskörűen szíveskedjenek bemutatni.
Részlet a válaszából: […] Karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Építménybontás költségeinek elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk 8-8 millió Ft értékben (telek és épület együtt) vásárolt ingatlanokat abból a célból, hogy azokat elbontja, a helyükre pedig közösségi teret létesít. A bontás költségeit felhalmozási vagy működési kiadásként könyveljük-e le? Az épület elbontásából adódó ingatlan értékét mekkora mértékben és hogyan vezessük ki a nyilvántartásunkból?
Részlet a válaszából: […] Az épülettel együtt történő telekvásárlás esetén az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése szerint járnak el.A vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az egységes rovatrend K62....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Szállítási költség

Kérdés: Költségvetési intézményünk többször rendel interneten keresztül karbantartási anyagokat, amit rendelés után postán kapunk meg. A számlán az adott termék mellett külön fel van tüntetve a szállítási költség is. Ezt a költséget külön rovatra kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A vásárolt készletek (anyag, áru) bekerülési értéke az egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok beszerzése vagy K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Nem reprezentációs keretet terhelő kiadások

Kérdés: A Költségvetési Levelek 200. számában a 3780. kérdésre adott válaszban olvasható az alábbi: "Nem a reprezentációs keretet terheli, illetve az Szja-tv. 1. mellékletének 8.35. pontja alapján személyijövedelemadó-mentes a helyi önkormányzat által a lakosság széles körét érintő, nem zártkörű, azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, valamint legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben résztvevőként azonos értékű ajándék." Az Áhsz. 15. melléklete alapján melyik rovaton lehet elszámolni ezeket a nem reprezentációs keretet terhelő tételeket? Konkrétan: az önkormányzati rendezvényen részt vevők számára osztott emléklap beszerzési költségét, a rendezvény hangosításának költségét, a rendezvényen fellépő művészek honoráriumát, a bálon zenét szolgáltató együttes szolgáltatási díját.
Részlet a válaszából: […] A kérdéses kiadásokat a jellegének megfelelő helyre kell könyvelni. Abban az esetben, ha a fellépő művészek, zenészek magánszemélyként megbízási szerződéssel vagy adószámos magánszemélyként végzik a feladatot, akkor számfejteni kell a járandóságukat, és munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Raktár fenntartásának feltételei

Kérdés: Városunkban az intézményi ellátó szervezetnél a készletbeszerzésekhez kapcsolódó raktárat nem működtetünk. Likviditási nehézségek, illetve adminisztrációs munka és költségtöbblet miatt minden esetben csak annyi készletbeszerzés történik, amennyi adott pillanatban szükséges, és azonnal költségként kerül elszámolásra. A Költségvetési Levelek egy korábbi cikke alapján ezt az állapotot elfogadhatónak lehet minősíteni. Kérdésem az lenne, hogy konkrétan mely törvények foglalkoznak ennek szabályozásával, illetve a raktárüzemeltetés szükségessége köthető-e költségvetési összeghez, illetve egyéb intézményi paraméterhez?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. és a költségvetési szervek könyvvezetését ésbeszámolókészítési kötelezettségét szabályozó Szt-vhr. nem tartalmaz kötelezőelőírást arra, hogy a költségvetési szervnek milyen volumenű beszerzés eseténkell raktárat fenntartania. A raktár fenntartását nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

A munkaruha-juttatás könyvelése

Kérdés: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése alapján "A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg." A kerületi önkormányzat felügyelet alá tartozó Gondozási Központnál a munkaruha-juttatás költségvetési előirányzatának felhasználását melyik számlán kell elszámolni? Személyi juttatásként és 44% szja-val terhelten az 514212. Közalkalmazottak ruházati költségtérítése számlán, vagy a dologi kiadások között, járulékmentesen az 5482. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha számlán?
Részlet a válaszából: […] Az 1/2000. SzCsM rendelet a következő előírást tartalmazza:"A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátószemélyek részére munkaruhát kell biztosítani."A rendelkezés értelmében a munkáltatónak munkaruhát kellbiztosítani, és nem ruházatiköltség-térítést,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.
1
2