Követelés nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában lévő gazdasági társaságtól (kft.) engedményezési szerződés keretében követelést vásárolt. Az ellenérték a követelés összegének 5%-a. A szerződés szerint a teljes követelés bizonytalan. A kft.-nek az adóssal szemben ingatlanhasználati díj jogcímen keletkezett a követelése. A tartozás 2020-tól áll fenn, a kft. által indított - a pénzkövetelés iránti - végrehajtás nem járt eredménnyel, az adós ingó, ingatlan vagyonnal, munkahellyel, bankszámlával nem rendelkezik. Milyen értéken kell nyilvántartásba venni a követelést (a kft. által nyilvántartott érték vagy a vételár)? Ha a nyilvántartás szerinti értéken, akkor értékvesztést is kell könyvelni (hiszen a tartozás 2020 óta fennáll)? Hogyan történik mindezek számviteli elszámolása, könyvelése?
Részlet a válaszából: […] A követelésért fizetett ellenértéket a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni. A vásárolt követelést a kifizetett összeggel egyezően, a vételáron kell nyilvántartásba venni a B411. Egyéb működési bevételek rovaton. Ha a vásárolt követelésre befolyt összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Adólevonási jog gyakorlása nem saját tulajdonban álló termék importja esetén

Kérdés: Két magyar, mezőgazdasági gépek és a gépekhez szükséges alkatrészek gyártásával foglalkozó társaság (társaság 1 és társaság 2) – mindkettő belföldön letelepedett adóalany – német anyavállalatuk (gazdasági céllal Németországban letelepedett társaság; megrendelő) szerződéses gyártójaként működnek. A társaságok ennek megfelelően bérgyártási szolgáltatási szerződést kötöttek a megrendelővel, amelynek értelmében a társaságok különböző bérgyártással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak a megrendelő részére: gyártás, összeszerelés, logisztikai szolgáltatások, javítás, befejező műveletek, csomagolás, raktározás, forgalmazás, adminisztratív és egyéb kapcsolódó szolgáltatások. A bérgyártási szolgáltatások nyújtása során felhasznált alapanyagokat, alkatrészeket, részegységeket (alapanyagok) a megrendelő biztosítja a társaságok részére. Az alapanyagokat a megrendelő nem értékesíti a társaságok részére, azok a gyártási folyamat egésze alatt a megrendelő tulajdonában maradnak mindaddig, amíg az előállított végtermék elkészül. A társaságok a bérgyártási folyamat során használt tárgyi eszközök felett rendelkeznek tulajdonjoggal. Társaság 1: Amennyiben a megrendelő által rendelkezésre bocsátott alapanyagok harmadik országból érkeznek a társaság 1 telephelyére, akkor ezeknek az alapanyagoknak a szabad forgalomba bocsátását a társaság 1 végzi Magyarországon. A társaság 1 rendelkezik önadózói engedéllyel, amelynek következtében az alapanyagok importjához kapcsolódó importáfát maga állapítja meg, és helyezi levonásba a saját áfabevallásában. Társaság 2: Amennyiben a megrendelő által rendelkezésre bocsátott alapanyagok harmadik országból érkeznek a társaság 2 telephelyére, akkor – tekintettel arra, hogy a társaság 2 nem rendelkezik önadózói engedéllyel – ezeknek a szabad forgalomba bocsátását a társaság 2 közvetett vámjogi képviselője végzi el. A társaság 2 az önadózói engedéllyel rendelkező, közvetett vámjogi képviseletet ellátó szolgáltatóra engedményezi az importáfára vonatkozó levonási jogát, amelynek következtében az alapanyagok importjához kapcsolódó importáfát a társaság 2 közvetett vámjogi képviselője állapítja meg, és helyezi levonásba a saját áfabevallásában. A fenti tényállással kapcsolatban jól gondoljuk, hogy a társaság 1, illetve a társaság 2 (engedményezés útján a közvetett vámjogi képviselő) is jogosult az importáfa levonására, függetlenül attól, hogy az alapanyagok nem kerülnek a társaságok tulajdonába, továbbá jól gondoljuk, hogy az importáfa levonásának jogát már akkor gyakorolhatják, amikor az importáfa fizetendő adóként megállapításra kerül?
Részlet a válaszából: […] ...adólevonási jogot közvetett vámjogi képviselőjére engedményezte. Amennyiben az Áfa-tv. 129-130. §-aiban az adólevonási jog engedményezésével kapcsolatban előírt feltételek teljesülnek, akkor az adólevonási jogosultság meglétét nem befolyásolja az a tény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Vásárolt követelés

Kérdés: Önkormányzatunk engedményezési szerződés keretében 3 millió forint értékben követelést vásárolt egy zrt.-től egy felszámolás alatt álló cégben, amelyben az önkormányzat részesedéssel rendelkezik. A követelés fedezetét képezi kettő, különböző ingatlanhelyrajzi számon fekvő terület. Miként történik majd a követelés számviteli elszámolása, tudván, hogy részesedéssel rendelkezik az önkormányzat a cégben? Valamint a felszámolási eljárás megszűnése után az ingatlanok megszerzésének számviteli elszámolása hogyan történik?
Részlet a válaszából: […] A követelést vásárolt követelésként kell elszámolni, ezt nem befolyásolja az, hogy az önkormányzat a cégben részesedéssel rendelkezik. Az Áhsz. 15. melléklete alapján a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni a követelések vásárlására fordított kiadásokat....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Engedményezés

Kérdés: Egy vállalkozóval szerződést kötöttünk nettó összeg + áfa megbontásban. A szerződés teljesítésének egy részét engedményezte két vállalkozóra, ezért a fizetést háromfelé kellett megbontanunk. Az engedményesek közül az egyik vállalkozó alanyi mentes. Állásfoglalás alapján az utalást úgy kellett megoldanunk, hogy az alanyi mentes vállalkozóra jutó áfát is a fővállalkozó kapta meg, ezáltal a nettó értékünk megváltozott, mivel csak áfát nem tudtunk könyvelni. Hogyan kellene megoldanunk a fennálló helyzetet?
Részlet a válaszából: […] ...engedményezés lényege, hogy a jogosult a követelését engedményezési szerződéssel másra ruházza át. Az engedményezés következtében megváltozik a jogosult (hitelező) személye, hiszen az engedményes az eredeti jogosult (engedményező) helyére lép. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Bekerülési érték

Kérdés: Egy projekt aktiválása esetén az alábbiak közül melyek képezik a bekerülési érték részét: általános menedzsment feladatok, közbeszerzés, tanulmányok és vizsgálatok készítése, szeizmikus vizsgálatok, geofizikai mérések kiértékelése, geológiai, hidrológiai, hőterjedési modell készítése, megvalósulási tanulmány költségei, környezetvédelmi engedélyezési dokumentációk, mérnöki feladatok, műszaki ellenőrzés, tájékoztatás és nyilvánosság költsége, használatbavételi és üzemeltetési engedélyek költségei?
Részlet a válaszából: […] ...kiértékelése, geológiai, hidrogeológiai, hőterjedési modell készítése, megvalósíthatósági tanulmány költsége, környezetvédelmi engedményezési dokumentációk)– Mérnöki feladatok (műszaki ellenőrzés)Nem képezik a bekerülési érték részét:–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Szállítói finanszírozás

Kérdés: Európai uniós pályázatot nyertünk el, ahol szállítói finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül kerül a szállítónak kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, a hiánypótlás idejét nem beleértve. A szállító által kiállított számla intézményünk nevére szól. Hogyan történik a szállítói finanszírozás elszámolása 2013. évben? Ki kell mutatni a kötelezettségek között?
Részlet a válaszából: […] ...a költségvetési szerv bankszámlájára, hanem a szállító bankszámlájára utalja a támogatást (a szállítói kötelezettség rendezése engedményezéssel történik).A szállítói finanszírozás részletes szabályait a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Engedményezés

Kérdés: Hogyan történik egy EU-s pályázat engedményezése, amikor a támogató a pénzösszeget a kivitelezőnek utalja? A szállítónak támogató által utalt összeget a kötelezettségek között ki kell mutatni és a mérlegben szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] ...kerül kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve, engedményezés esetén pedig az engedményesnek.A szállítói finanszírozás részletes szabályait a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.

Ingyenes átadás

Kérdés: A kérdésünk az önkormányzati követelésállomány 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft.-nek történő ingyenes átadására, valamint a követelés engedményezésének könyvekben való szerepeltetésére vonatkozik a kft. szempontjából. Helyes-e az eljárásunk, illetve hogyan történik számviteli elszámolása? A követelést nem ismerték el.
Részlet a válaszából: […] ...forma, ezért államháztartáson kívüli szervezetnek minősül, és a kft. a behajtásért sem felel.A követelések a Ptk. rendszerében engedményezéssel ruházhatóak át. A jogosult (engedményező) a kötelezettel szemben fennálló, jövőbeli vagy feltételesen keletkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Utófinanszírozás

Kérdés: Hogyan történik az utófinanszírozás elszámolása európai uniós projektnél?
Részlet a válaszából: […] ...vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára történik.Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a közreműködő szervezet rendelkezésére álljon. Az engedményezésre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.

Beruházás

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, és saját kivitelezésben szeretnénk megvalósítani egy beruházást. Ennek hogyan történik a számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...állományba vételeT 1211, 1212, – K 985821213, 1214tőkeváltozásT 98582 – K 41231, 41331Ha a beruházás úgy történik, hogy engedményezésről a két fél megállapodást köt, azaz a követelés és kötelezettség kiegyenlítése nem pénzforgalomban realizálódik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.
1
2