Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott érvényesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Érvényesítő jogkör

Kérdés: Lehet-e érvényesítő jogkört adni annak a személynek, aki a számlák utalását (nem utalványozását) végzi a bank Electra rendszerén keresztül (tehát a saját maga által érvényesített számlák utalását)?
Részlet a válaszból: […]érvényesítőt írásban kell megbízni. Az érvényesítő a jogkörgyakorlással kapcsolatos felelősséget a megbízásban tudomásul veszi és vállalja.A gazdálkodásijogkör-gyakorlással kapcsolatos összeférhetetlenségi eseteket az Ávr. 60. §-a tartalmazza, e szerint a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.A pénzkezelés rendjét a pénzkezelési szabályzatban kell minden intézménynek szabályozni. A pénzkezelési szabályzat tartalmára vonatkozóan nincs jogszabályi előírás, azt mindenkinek saját magának kell a helyi sajátosságokra figyelemmel kialakítani. Számos olyan intézmény van, ahol belső szabályzatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5438

2. találat: Számla érvényesítése

Kérdés: Intézményünknél felmerült, hogy a bejövő számlák eredeti példánya nem a könyvelés mellett kerülne lefűzésre, hanem a központi irattárban. Előírás-e, hogy a számla kifizetése előtti érvényesítéskor a számla eredeti példánya alapján történjen az érvényesítés, valamint a könyvelési bizonylatok között az eredeti számlát kell lefűznünk?
Részlet a válaszból: […]A könyvekben eredeti, vagy ha nem áll rendelkezésre, mert elveszett, akkor azzal mindenben megegyező hiteles másolat alapján szabad gazdasági eseményt rögzíteni.Az Ávr. 58. §-ának (1) bekezdése szerint kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az 57. § (3) bekezdése szerinti esetben annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az Áhsz. és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.Ennek a feladatnak a teljesítése során többek között arról is meg kell győződnie az érvényesítőnek, hogy szabályszerűen megtörtént-e a teljesítésigazolás, vagyis az arra jogosult írta-e alá? Amennyiben a teljesítésigazolás a számlán történik, az aláírás hitelességéről is meg kell győződnie, ami fénymásolat alapján nem lehetséges.Ha a kötelezettségvállalásra egyébként irányadó jogszabályok lehetővé teszik, írásos formának a felek által legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással - ha jogszabály előírja, minősített elektronikus aláírással - ellátott elektronikus dokumentum is megfelel. A kötelezettséget vállaló szerv vezetője által az e paragrafus szerint adott írásos meghatalmazás leg-alább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban is történhet.Ávr. 55. §-ának (4) bekezdése szerint, ha a kötelezettségvállalásra elektronikus aláírással ellátott dokumentumban kerül sor, a pénzügyi ellenjegyzés az e dokumentumnak a pénzügyi ellenjegyző legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával történő ellátásával is igazolható. A (2) bekezdés szerinti írásos kijelölés az arra jogosult legalább fokozott biztonságú elektronikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5068
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Szociális intézmények ellátottainak pénzkezelése

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, megyei kirendeltségekkel. A kirendeltségek illetékességi körébe tartozó intézmények 5-80 km-es távolságban vannak. Az Áht. szerinti jogkörgyakorlások közül az érvényesítést és a pénzügyi ellenjegyzést felhatalmazás szerint a kirendeltségi munkatársak gyakorolják. A szociális intézmények ellátottainak bankban lévő pénzét és készpénzét az intézmény által kialakított gyakorlat és belső szabályzat alapján az intézményi munkatársak kezelik, vezetik az analitikus nyilvántartást. Az ellátottak pénzét vagy az ellátott nevére szóló bankszámlákon, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlán tartják az intézmények. Miután nem költségvetési pénzről (ellátott saját pénze) van szó, kell-e a pénztárbizonylatokon a jogkörgyakorlásokat (érvényesítés, utalványozás) gyakorolni? Sok esetben az érvényesítés a kifizetést követő 1-2 héten, de minimum pár napot követően történik meg, így elveszíti a jogszabályalkotó szándéka szerinti ellenőrző funkcióját.
Részlet a válaszból: […]célját. Nincs akadálya annak, sőt helyes, hogy az Áht. és Ávr. szabályaihoz hasonlóan a letéti bankszámlákról történő utalás esetén is többlépcsős ellenőrzési rendet (kontrollpontokat) alakítsanak ki.Az ellátottak pénzkezelésére szabályzatot kell készíteni, amely önálló szabályzat vagy a pénzkezelési szabályzat része. A szabályzat elkészítésénél figyelemmel kell az alábbi jogszabályi előírásokra:- a Szoc. tv.,- az Szt.,- a 29/1993. Korm. rendelet,- az Áhsz.,- az 1/2000. SzCsM rendelet.A szabályzatban az alábbi témaköröket javasoljuk szabályozni:- Pénz- és értékkezelés általános előírásai- Letétek kezelése- Az intézmény költségvetéséből történő kifizetések- Adományok kezelése- Ellátottak nyugdíjelszámolása, gondozási díjak befizetése- Ingatlan nyilvántartása- Szociális ügyintézéshez kapcsolódó pénzkezelésA pénz- és értékkezelés általános követelményei, hogy- biztosítsa az ellátottak vagyona, pénze biztonságos megőrzésének feltételeit,- az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról tételes felsorolás (leltár) készüljön,- átvételi elismervényt készítsenek, és annak egy példányát átadják az ellátást igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének, vállaljon felelősséget a letétbe helyezett értékekért,- ellenőrizze a pénzkezeléssel kapcsolatos teendőket.Az ellátottak pénzét kezelő személyt írásban meg kell bízni a feladattal, és pénzkezelői felelősségvállalási nyilatkozatot kell tennie.Az ellátottak pénzét biztonságosan, pénztárban, névre szólóan elkülönítve kell őrizni.A gondozottak letétben elhelyezett pénzének dokumentálására javasoljuk, hogy a letéti forgalom és egyenleg megállapítására hitelesített, sorszámozott naplóban névre szólóan könyveljék a bevételeket és a kiadásokat.- A bevételezésre került készpénz bevételi pénztárbizonylaton történhet.- A kiadásokat kiadási pénztárbizonylaton kell rögzíteni, melyekhez minden esetben csatolni szükséges a számlát.- Amennyiben az ellátott vagy meghatalmazottja készpénzt vesz át a személyes letétből, azt saját kezű aláírásával igazolja.- A szabad felhasználású pénzeszközök nyilvántartását és mellékleteit javasoljuk szigorú számadású okmányként kezelni és megőrizni.Az Áht. és az Ávr. az intézményi pénzekre vonatkozik, de a gondozottak pénzkezelése során is be kell tartani a bizonylati fegyelmet, és biztosítani kell az ellenőrzést. A pénzmozgások ellenőrzését végezheti a kirendeltségvezető vagy az általa írásban megbízott személy. A pénzmozgásokat szabályszerűen könyvelni, a pénzmozgások ellenőrzését pedig dokumentálni kell. Ennek rendjét belső szabályzatban, pl. a pénz- és értékkezelési szabályzat célszerű szabályozni.Ha a gondozottól vesz át pénzt az intézet vagy a kirendeltség alkalmazottja, akkor a "Készpénz átadás-átvételi elismervény" kitöltésével és két tanú aláírásával kell igazolni a pénzfelvételt és a pénzzel történő elszámolást, amelyhez a számlát, bizonylatot is csatolni kell.A Készpénz átadás-átvételi elismervény legalább az alábbi adatokat tartalmazza:- az elismervény sorszáma (folyamatos sorszámozással);- az átvett összeg számmal és betűvel;- az átadó neve, intézményi elhelyezkedése (részleg, szoba);- amennyiben az ellátott készpénzét az intézmény pénztárosa kezeli, akkor az átadóval a pénztáros nevét szükséges feltüntetni, de a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy melyik ellátott számára történik a vásárlás;- a vásárolandó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4800

4. találat: Érvényesítés

Kérdés: Önkormányzati intézmény házipénztárának belső ellenőrzése kapcsán az alábbi kérdésünk merült fel. Házipénztárból történő előleg kiadását kell-e érvényesíteni? (Az Áht. és Ávr. kapcsolódó rendelkezései számunkra nem adtak egyértelmű választ.)
Részlet a válaszból: […]tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását."Álláspontunk szerint a jogszabályi környezet szerint a vásárlási előleg pénztári kifizetése esetén a kiadásokra vonatkozó utalványozási feladatokat és aláírásokat fogják érvényesíteni. A jogszabály azt is leírja, hogy az egyedi szabályozást minden költségvetési szerv a költségvetési szerv vezetője által belső szabályzatában szabályozza.Az Ávr. 13. §-ának (2) bekezdése szerint:"A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, a költségvetési szerv előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösena) a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket."A Pénzkezelési szabályzatban javasoljuk meghatározni a készpénzben történő vásárlási előleg pénztárból történő kifizetése szabályait, és a Gazdálkodási (Kötelezettségvállalási) szabályzatban az erre vonatkozó érvényesítés gyakorlásának módját, valamint a hozzájuk kapcsolódó mellékleteket.A vásárlási előleg kiadása akkor tud megalapozott lenni, ha a költségvetési szerv szabályzatában rögzítetteknek megfelelően a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés rendjére vonatkozó előírások betartásával, érvényesített, utalványozott,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4778
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Érvényesítőre vonatkozó képesítési követelmény

Kérdés: Költségvetési intézménynél munkavállalónk középfokú végzettséggel és az Országos Képzési Jegyzékben 54 343 05 00000000 azonosító számú "Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó" képesítéssel rendelkezik. Az Országos Képzési Jegyzék szerint ez emelt szintű, "Pénzügy, bank, biztosítás" tanulmányi területbe tartozó képesítés. Elláthat-e ezzel a végzettséggel érvényesítői feladatokat a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]végzettséggel kell rendelkeznie, azaz a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel. A társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó képesítés - bár ugyanabba a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4489
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Érvényesítésre jogosult személyek kijelölése

Kérdés: Az adószakértő munkaköri leírásában szerepel az érvényesítési feladat ellátása. Ezenfelül a pénzügyi kötelezettség zavartalan működése érdekében több megfelelő végzettségű pénzügyi munkatárs külön írásbeli meghatalmazással rendelkezik az érvényesítői jogkör gyakorlásáról, de a munkaköri leírásukban nem szerepel. Aláírásmintával a jogcím gyakorlásához rendelkeznek. Mivel az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdése csak az írásbeliséget írja elő kötelező erővel, és a kijelölés módjáról nem rendelkezik, ezért kérdésünk arra vonatkozik, hogy intézményünk eleget tett az Ávr. 58. §-ának (4) bekezdésében az érvényesítők kijelölésére vonatkozó előírásnak? Az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdése értelmében a kötelezettséget vállaló szervnél kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére költségvetési szerv gazdasági vezetője, vagy az általa e rendelet előírásainak megfelelően írásban kijelölt, a 9. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult.
Részlet a válaszból: […]kijelölte érvényesítésre az adószakértőt, van felelősségvállalási nyilatkozata, és a gazdálkodási szabályzatban szerepel érvényesítőként, továbbá vezetik a gazdálkodási-jogkör-gyakorlókról a nyilvántartást, akkor az Ávr. előírásainak maradéktalanul eleget tettek.Ugyanakkor szükséges figyelembe venni, hogy a munkaköri leírás kulcsdokumentum a személyügyi működésben. Kijelöli az adott munkavállaló helyét a szervezetben, a szükséges kompetenciákat, megadja az ellátandó feladatokat stb. A munkaköri leírás pontos tartalma nincs meghatározva az Mt.-ben. Általában nem is szükséges pontos felsorolás. A konkrét esetben azonban az adószakértői feladat nem foglalja magában szükségszerűen az érvényesítési feladatot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4466
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Érvényesítés

Kérdés: VIP-kártya esetén, ahol a bizonylatok utólag kerülnek a pénzügyi területre, hogyan kell történnie az érvényesítésnek és az utalványozásnak?
Részlet a válaszból: […]bekezdésében meghatározott kivételekkel, utalványozás alapján lehet.A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozás a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően történhet az Ávr. 59. §-ának (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel.Az Ávr. 59. §-a (3) bekezdésének rendelkezése alapján külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni:a) az "utalvány" szót,b) a költségvetési évet,c) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét,d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,e) a bevétel, kiadás egységes rovartrend és kormányzati funkció szerinti számát,f) a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz Áhsz. szerinti könyvviteli számlájának számát,g) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,h) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,i) az Ávr. 58. § (3) bekezdése szerinti érvényesítést.A fentebb leírtak betartása mellett a pénzkezelési szabályzatban szükséges rendelkezni a VIP-kártya-vásárlás szabályairól, továbbá javasolt VIP-kártya-szabályzat készítése, ahol részletesen leszabályozásra kerül a VIP-kártya-használók köre, vásárlási összeg mértéke, módja, elszámolás feltételei stb. A jelenleg hatályos jogszabályok nem szabályozzák az ilyen formában történő kifizetéseket, ezért a költségvetési szervnek a saját belső szabályzatában szükséges erről rendelkezni.Minden VIP-kártyával történő kifizetésről a kifizetést követően a költségvetési szerv nevére és címére kiállított számlával, vagy az Áfa-tv. 168. §-a szerint annak minősülő bizonylattal kell elszámolni. Szabályozni érdemes, hogy a számlához az elektronikus elfogadóterminál által nyomtatott és a kártyabirtokos aláírásával ellátott igazoló példányt is csatolni kell. Az elektronikus elfogadóterminál által nyomtatott bizonylat összege és dátuma a vásárlást igazoló számla végösszegével és dátumával meg kell egyezzen. A VIP-kártyával történő vásárláskor számla kérése szükséges, amely elektronikus számla formájában is elfogadható.A költségvetési szervnek meg kell határoznia, hogy a számlákat, bizonylatokat, a vásárlással összefüggő intézményi kifizetés dokumentálásához szükséges adatot már a pénzügyi ellenjegyző által aláírva, lebélyegezve hány napon belül bocsátja a szabályzatban meghatározott személy (pénzügyi ügyintéző, pénztáros, gazdálkodási ügyintéző) részére. A szabályzatban érdemes meghatározni, hogy ki a kártyabirtokos, és az milyen tételű vásárlásokra, milyen keretösszegben használhatja a VIP-kártyát.A vásárlást megelőzően a készpénzes vásárláshoz hasonlóan a megelőlegezett vásárlás módjára szükséges eljárni, azaz a kártya használója előzetes engedély után vásárol, és a megelőlegezett keretösszeggel a meghatározott napon belül számla ellenében számol el.A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.Elszámolásra kiadott előlegként kezelendő és szabályzatban szabályozandó a VIP-kártya is.Adott előlegként történő kifizetésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4418
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Összeférhetetlenség

Kérdés: Önkormányzatnál az utalványrendeleten az érvényesítő és a pénzügyi ellenjegyző lehet-e ugyanaz a személy vagy sem?
Részlet a válaszból: […]pedig az utalványozás folyamatában ír alá. Az utalványrendeleten a pénzügyi ellenjegyző fogalma nem értelmezhető, mert ő a kötelezettségvállalás folyamatában az aláíró.Az utalványozás folyamatában az ellenjegyző fogalma már megszűnt, ami nem azonos a pénzügyi ellenjegyzővel.Az érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére az Ávr. 55. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére - többek között - a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a gazdasági vezető, vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult.A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén a kijelölt, gazdasági feladatokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4268

9. találat: Érvényesítés, ellenjegyzés

Kérdés: Önkormányzatunknál az alábbi gazdálkodási ügyekkel foglalkozó munkatársak dolgoznak a következő végzettséggel:
"A" dolgozó pénztáros, regisztrált mérlegképes könyvelő vállalkozói szakon.
"B" dolgozó banki ügyek intézése, illetve pénztár­ellenőr, képesített könyvelő középfokú iskolai végzettséggel.
"C" dolgozó könyvelési feladatok végzése, képesített könyvelő középfokú végzettséggel és emelt szintű gazdaságinformatikus képesítéssel.
"D" dolgozó könyvelési, havi adatszolgáltatási feladatok, illetve helyettes pénztáros vállalkozói és államháztartási mérlegképes könyvelői végzettséggel, regisztráció nélkül.
Melyik dolgozó írhatja alá a pénztári és banki ki­adásokat, bevételeket érvényesítőként, pénzügyi ellenjegyzőként? Hogy alakul az aláírási jogosultság akkor, ha a pénztáros szabadsága miatt a pénztárosi teendőket a helyettes látja el?
Részlet a válaszból: […]megfelel.Figyelemmel kell lenni azonban az összeférhetetlenségi szabályokra. Az Ávr. 60. §-ának (1) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.A (2) bekezdés szerint, kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.A pénztáros, a pénztároshelyettes vonatkozásában összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénztárellenőri, pénzügyi, a könyvelési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik utalványozási vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek bankszámla feletti rendelkezési jogosultságuk van, továbbá a pénztárosnak és helyettesének a Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.Ennek alapján az "A" és "D" dolgozó esetében állhat fenn összeférhetetlenség. Ugyanazon gazdasági esemény vonatkozásában, amikor pénztárosként jár[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3875
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Érvényesítés

Kérdés: Egy önkormányzatnál a pénztáros érvényesítőként aláírhatja-e az általa kifizetett számla pénztárbizonylatát? Ha szakmailag képesítése megfelel az érvényesítés szabályainak, melyik törvény szabályozza az összeférhetetlenséget? Kérjük válaszukban térjenek ki a pénztárbizonylatok érvényesítésének szabályos menetére (kinek, mikor), az aláírók közül ki, kivel összeférhetetlen, mely jogszabály szabályozza? Hány fő kell egy számla szabályos kifizetéséhez, és mennyi idő szükséges ehhez?
Részlet a válaszból: […]érvényesítésre jogosult személyekre, azok kijelölésére a pénzügyi ellenjegyzőre vonatkozó, jogszabály által előírt szakmai képesítési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket kell alkalmazni, tehát ugyanaz vonatkozik az érvényesítőre, mint amit az Ávr. 55. §-ának (2) és (3) bekezdései tartalmaznak.A szakmai teljesítést és érvényesítést követően történik az utalványozás, az utalványozó aláírása engedélyezi a kifizetést. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Készpénzes kifizetéskor a házipénztárból a kiadási pénztárbizonylat használata követelmény, és a jogszabályi rendelkezés szerint a kiadási pénztárbizonylaton kell az érvényesítő és utalványozó aláírásának szerepelnie.Ha a kifizetés nem készpénzben történik, hanem átutalással, akkor utalványrendelet alkalmazása szükséges, melyen kötelező feltüntetni az Ávr. 59. §-ának (3) bekezdése alapján:"a) az »utalvány« szót,b) a költségvetési évet,c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét,d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését,f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, ésh) az Ávr. 58. §-ának (3) bekezdése szerinti érvényesítést."A bevételi és kiadási pénztárbizonylatra rávezetett rendelkezésen a felsorolt adatokat kell feltüntetni azzal, hogy az okmányon már szereplő adatokat nem kell megismételni.A szakmai teljesítés, érvényesítés és utalványozás után történik a kifizetés. A kifizetés tényét a pénztáros aláírásával igazolja a kiadási pénztárbizonylaton. A pénztárellenőr többek között köteles a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, valamint a bevételek és kiadások alapbizonylatainak alaki és tartalmi ellenőrzését elvégezni. Ellenőrzi, hogy valamennyi bevételi és kiadási tételt az alapbizonylatok adataival egyezően a pénztáros bejegyzett-e, helyes-e a pénztárjelentés, valamint a zárlat adatainak számszaki és a készpénz összegének címletenkénti részletezése. Az ellenőrzés megtörténtét a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok aláírásával igazolja. A házipénztárból a kifizetés készpénzes számla ellenében történik, ami azt feltételezi, hogy a számla kiállítása és az azon feltüntetett összeg kifizetése egyazon napon történik. Ez az aláírások menetében és a kifizetés szabályosságának betartásában általában nehézséget okoz.Összeférhetetlenség tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3592
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést