Határozott idejű munkaviszony munkavállaló általi megszüntetése

Kérdés: Önkormányzati intézménynél feladatellátásra kötött határozott idejű munkaszerződés dolgozó részéről történő, lejárat előtti felmondásának (olyan indokkal, hogy máshol kíván elhelyezkedni) mik lehetnek a munkáltató részéről történő jogszerű válaszai?
Részlet a válaszából: […] ...határozott idejű munkaviszonyt/közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban indokolt felmondással/lemondással akkor szüntetheti meg, ha annak indoka olyan ok, amely számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Munkáltatói felmondás munkavégzési hely megváltozásával összefüggésben

Kérdés: A közalkalmazott kinevezésében három megye szerepel, illetve Budapest mint munkavégzési hely. A munkáltató döntése alapján a budapesti telephelyen, ahol eddig az érintett rendszerint ellátta a munkáját, megszüntetésre kerül a tevékenység. Az érintett 1 fő közalkalmazottnak a munkáltató felajánlotta, hogy a munkáját a továbbiakban egy Pest megyei telephelyen láthatja el. A közalkalmazott viszont jelezte, hogy azt nem hajlandó elfogadni, mert nem tudja vállalni a munkát az új telephelyen a távolság, illetve a hosszú napi utazás miatt. Mi a teendő? A helyzetet bonyolítja, hogy a kollektív szerződés rendelkezése szerint a közalkalmazottat védelem illeti meg, a jogviszonya csak különösen indokolt esetben szüntethető meg. Fel kell-e ajánlani részére - ha van a költségvetési szervnél - más, hasonló munkakört?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a közalkalmazotti kinevezésben szerepel munkavégzési helyként a Pest megyei telephely, akkor a munkáltató egyoldalú intézkedéssel megváltoztathatja a munkavégzés tényleges helyét, erről csak egy tájékoztatót kell készítenie a munkavállaló részére. Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Bérleti szerződés felmondására tekintettel fizetett összeg áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Önkormányzatunk, mint bérlő, 2010 májusa óta bérleti szerződéses jogviszonyban állt egy kft.-vel. A bérleti szerződés határozott időtartamra szólt, de azt önkormányzatunk annak lejárata előtt, 2013 októberében felmondta. A szerződésben foglaltak szerint a szerződést bármelyik fél rendes felmondással írásban, 60 napos határidővel mondhatja fel. Amennyiben a bérlő a bérleti szerződést 2015. július 1-je előtt rendes felmondással megszünteti, vagy a bérbeadó a szerződést jogszerűen, rendkívüli felmondással 2015. július 1-je előtt felmondja, a bérlő köteles X Ft + áfának megfelelő összeget fizetni. Önkormányzatunk a szerződés felmondását követően átutalta a szerződésben meghatározott összeget, azonban a bérbe­adó az erről kiállított számlában már nem szerepeltetett áfát, hanem azt áfa alól mentes, meg­hiúsulási kötbérként számlázta le. Álláspontunk szerint ez egyértelműen bánatpénznek minősül, és az összeget nem adómentes tételként, hanem nettó + áfa bontásban kellett volna a bérbeadónak számláznia. A bérbeadónak milyen jogcímen és milyen áfatartalommal kell kiállítania a számlát az átutalt összegről?
Részlet a válaszából: […] ...a forgalmiadó-kötelezettség tekintetében - tehát annak van meghatározó jelentősége, hogy önkormányzatuk magatartása, azaz a szerződés felmondása a polgári jog szabályai szerint jogszerű vagy jogellenes magatartásnak minősül, és nem annak, hogy az ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

Felmondási tilalom gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Egyik kolléganőnk 2009 augusztusa óta doktori disszertáció írása miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Közben 2011-ben gyermeke született, de mivel jövedelme más munkahelyről származott, GYED-re onnan ment. Nálunk továbbra is fizetés nélküli szabadságon van 2011 augusztusa óta a gyerek születésére hivatkozva. Ha nem tőlünk ment GYED-re, a felmentési védelem akkor is fennáll?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalót fizetés nélküli szabadságilleti meg a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozásacéljából. Felmondási tilalom érvényesül a gyermek ápolása, illetve gondozásacéljára kapott fizetés nélküli szabadságnak, illetve - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Jubileumi jutalom kifizetése

Kérdés: 2011. szeptember 1-jén kaptam volna meg a 30 éves jubileumi jutalmat, de a munkáltatóm 2011. július 25-én jelezte, hogy téves a megítélés, mivel előző munkahelyemről felmondással jöttem el. Ha 2008-ban egyik kollégám felvette a 40 éves jubileumi jutalmat, amikor évei alapján 2009-ben járt volna neki a 25 éves (előző munkahelyéről felmondással jött el ő is), ilyenkor van-e elévülési idő, vagy van, akinek jár, van, akinek nem alapon működik?
Részlet a válaszából: […]  A jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehető - többekközött - a Kjt. hatálybalépése (1992. július 1-je) előtt áthelyezésselkeletkezett, korábbi munkaviszony időtartama mindaddig, amíg a közalkalmazottközalkalmazotti jogviszonyát nem szünteti meg. Amennyiben tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.