Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott garancia tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Jóteljesítési garancia

Kérdés: Központi költségvetési szerv 2020-ban ingatlanberuházást végzett. A beruházás elkészült. A vállalkozói szerződésben szereplő vállalkozói díj 5%-át intézményünk jóteljesítési garancia címén visszatartotta, kifizetésére 2021-ben kerülhet sor. A szállító a vállalkozási díj 95%-át intézetünknek kiszámlázta, amit át is utaltunk a jogosult bankszámlájára. A jóteljesítési garancia összege a könyvelésünkben jelenleg nem végleges kötelezettségként szerepel. Megítélésünk szerint a beruházást a beruházás tényleges fizikai elkészültekor (2020-ban) a teljes bekerülési értéken, 100%-os értékben kell aktiválnunk. A jóteljesítési garancia összege mikor és hogyan kerül a végleges kötelezettségvállalásba, mikor és hogyan könyvelem a beruházási számlára? Év végén hogyan kezelem az intézeti maradványban?
Részlet a válaszból: […]számvitelben a 3678. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok könyvviteli számlával szemben kell megszüntetni (T4216 - K3678), és ezzel egyidejűleg a költségvetési számvitelben el kell számolni a teljesítést. Az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. §-ának (5) bekezdése szerinti kifizetést. Idetartoznak a pénzeszközök olyan változásai, amelyeket nem lehet bevételként és kiadásként elszámolni, mert előlegként nem jelentik azok végleges felhasználását, az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt átmenetileg nem számolhatók el, továbbá a pénzeszközök közötti pénzforgalommal, a letéti és más megőrzésre, biztosítékul átvett pénzeszközök kezelésével, az államháztartáson belüli támogatások vagy a bevételek beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak. Ennek alapján - véleményünk szerint - a jótállási biztosítékként visszatartott összeg része a kötelezettségvállalással terhelt maradványnak. (Kéziratzárás: 2020. 10. 26.)   Helyesbítés (megjelent a Költségvetési Levelek 303.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5316

2. találat: Nem szerződésszerű teljesítés kapcsán felmerült költségek átterhelése

Kérdés: Önkormányzatunk 2004-ben egy ingatlan kivitelezésével bízott meg egy magyar társaságot (a továbbiakban: társaság; önkormányzat és társasága továbbiakban együtt: felek). A társaság 12 év garanciát vállalt a teljesítésre a felek közötti szerződés alapján. Az átadást követően a kivitelezéshez kapcsolódó hibák, hiányosságok merültek fel a garanciális időszakban. A hibák egy része már javítható, azonban a hibák egy másik részét később javasolt javítani, amikor az ingatlan hibája teljes mértékben látható lesz.
A felek a javítási munkálatok szükségességének megállapítása és a javítás költségeinek meghatározása érdekében egy külső szakértő társaságot kértek fel. A szakértői jelentésben foglaltakat a felek elfogadták. Ennek megfelelően az önkormányzat a hibákat harmadik féllel kijavíttatja a felek közötti kivitelezési szerződés vonatkozó pontja értelmében ("önkormányzat jogosult a szükséges munkálatok saját költségen történő elvégzésére vagy harmadik fél bevonásával azok elvégeztetésére, amennyiben a társaság e kötelezettségének észszerű határidőn belül nem vagy nem kíván eleget tenni"), továbbá a felek közötti megállapodás alapján a társaság az önkormányzatnál felmerült javítási költségeket megtéríti az önkormányzat részére. Helyes az az álláspont, mely szerint a nem szerződésszerű teljesítés kapcsán a társaság által az önkormányzat részére teljesítendő kifizetés az Áfa-tv. hatályán kívül esik, következésképp az önkormányzat nem köteles általános forgalmi adót felszámítani az átterhelt költségek kapcsán?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásnyújtásra sem.A fentieken túl szükséges vizsgálni az Áfa-tv. közvetített szolgáltatásra vonatkozó szabályát is. Az Áfa-tv. 15. §-a kimondja, hogy "ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is". Abban az esetben, ha az önkormányzat a hibás munkát nem az eredeti ügyletet teljesítő társasággal, hanem egy harmadik személlyel javíttatja ki, és a javítás költségét a hibásan teljesítő társasággal megtérítteti, akkor nem beszélhetünk az önkormányzat által a hibásan teljesítő társaság részére történő közvetített javítási szolgáltatás nyújtásáról. A szóban forgó esetben nem áll rendelkezésre olyan információ, amely alapján az lenne megállapítható, hogy a harmadik fél által elvégzendő javítási tevékenységet az önkormányzat a társaság javára rendelné meg, azaz az önkormányzat nem teljesít közvetített szolgáltatást a társaság részére.A fent kifejtettek alapján tehát megállapítható, hogy a kérdéses esetben az önkormányzat nem teljesít a társaság részére az Áfa-tv. alkalmazási hatálya alá tartozó ügyletet. A konkrét esetben a társaság által az önkormányzatnak megtérített összeg kapcsán felmerülhet az Áfa-tv. árengedményre vonatkozó szabályainak alkalmazhatósága, továbbá vizsgálni kell az ellenérték fogalmát abból a szempontból, hogy a társaság által megtérített összeg tekinthető-e kártérítésnek.Az Áfa-tv. 77. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy "termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken a szerződés módosulása, valamint megszűnése - ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem jöttének eseteit is - miatt egészben vagy részben visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték összegével". Abban az esetben, ha a felek megállapodása értelmében a társasága felmerült javítási költségeket úgy téríti meg az önkormányzat részére, hogy csökkenti az általa teljesített ügylet ellenértéket (árleszállítás), ennek következtében az Áfa-tv. 77. §-ának (1) bekezdése szerint a társaság által teljesített ügylet adóalapja utólag csökken. Ebben az esetben a 78. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4214
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Önkormányzat ingatlanfedezet- nyújtása

Kérdés: A Stabilitási tv. 10. §-ának (1) bekezdése szerint "Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet". Kérdésünk, hogy a helyi önkormányzat ingatlanfedezetet adhat-e kormányzati hozzájárulás nélkül, vagy az ingatlanfedezetre is az adósságot keletkeztető ügyletek szabályai vonatkoznak?
Részlet a válaszból: […]ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályait a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.Nem kell kormányzati engedély a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet igénybevételére, a jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához, valamint az olyan adósságot keletkeztető ügyletre, amelyben valamennyi fél az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó jogi személy, amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, továbbá a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletre.Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4137
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Felújítás garanciális visszatartással

Kérdés: Költségvetési intézmény egy kivitelező céggel olyan vállalkozási szerződést kötött, hogy a felújítási munkálatokról a kivitelező 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, továbbá a garanciális visszatartás mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. A jótállási idő 2 év. A vállalkozó fordított adós számlákat állít ki az elvégzett munkák alapján. A vállalkozó a számláját úgy állította ki, hogy FAD-os tételként kiszámlázta az elvégzett munka díját, ebből levonta tárgyi mentes tételként az 5%-ot és a számla végösszegeként a munkadíj mínusz az 5% szerepel. Helyes-e az így a kiállított számla, és ez alapján utalásra és könyvelésre az 5%-kal csökkentett összeg kerül, vagy a végösszegnél nem kellene levonni az 5%-ot, és szállítói kötelezettségként kellene azt kimutatnunk a 2 éves garanciális időszak végéig? Az áfabevalláshoz (FAD-os számláról van szó) az 5%-os garanciális visszatartás nélküli vagy az azzal csökkentett összeget kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]tartalmaznak. Ettől függetlenül célszerű a számlán szerepeltetni, ennek leg­egyszerűbb módja, ha mínuszos tételként vezetjük rá a bizonylatra.Példa: FAD 1 000 000 Ft, áfamértéket nem tartalmaz (üres), bruttó 1 000 000 Ft, jóteljesítési garancia 50 000 Ft, fizetendő 950 000 Ft.A vállalkozó számlája a leírtak alapján valószínűleg helyes.A fordított adós beszerzések utáni áfafizetési kötelezettséget az Áfa-tv. 60. §-a szerinti időpontban kell teljesíteni. A garanciális javítás összegével nem csökkentett összeg lesz a fizetendő áfa alapja, és ha a számla adóköteles tevékenység érdekében merült fel, akkor levonásba is helyezhető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4079
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Garanciális javítás áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Ügyfelünk az Európai Közösség területén kívül székhellyel rendelkező, Magyarországon gazdasági célú letelepedéssel nem rendelkező, belföldön adóalanyként nyilvántartásba nem vett társaság. A társaság informatikai termékek forgalmazásával foglalkozik, melynek keretében magyarországi vevők részére is értékesíti termékeit. A társaság az általa értékesített termékek tekintetében garanciális kötelezettséggel tartozik a vevők felé. Garanciális kötelezettségeinek teljesítésére leszerződött egy magyarországi társasággal, egy szervizközponttal, amely e szerződés keretében az alábbi javítási szolgáltatásokat nyújtja a társaságnak. Amennyiben a megvásárolt termék meghibásodik, a vevő a termék meghibásodott részegységét eljuttatja a szervizközpontnak. A szervizközpont a meghibásodott részegységet kicseréli egy már korábban kijavított, a szervizközpont raktári készletén lévő, működő részegységre, és azt átadja a vevő részére. A részegységek javítási folyamata a következő: a szervizközpont a vevő által átadott részegységet szétszereli, és meghatározza a részegységben a hibás alkatrészt. Az alkatrész kiszerelését követően a szervizközpont továbbítja a meghibásodott alkatrészt a Közösség más tagállamába, az alkatrész javítását végző, a társasággal szerződéses viszonyban álló társaság (javítást végző társaság) logisztikai gyűjtőközpontjába. A javítást végző társaság székhelye nem a Közösség területén található. A javítást végző társaság a hibás alkatrészeket a logisztikai gyűjtőközpontjából a Közösség területén kívülre szállítja, ahol a hibás alkatrészt kicseréli egy általa már korábban megjavított alkatrésszel. A javítást végző társaság visszaküldi ezen korábban megjavított alkatrészt a Közösség területén lévő gyűjtőközpontba, majd a gyűjtőközpontból Magyarországra, a szervizközpontnak továbbítja. A szervizközpont a megjavított részegységet raktárra veszi. Ahogy a fentiekben bemutatásra került, a szervizközpont ezen raktári készletből biztosítja a vevők részére a részegységek cseréjét. Így a vevőnek nem kell megvárni a részegység teljes javítási folyamatát. A javítást végző társaság a társaság megbízására jár el, a szervizközponttal nincs szerződéses kapcsolatban. A javítást végző társaság az alkatrészek javítását ellenérték fejében végzi a társaság javára. A javítási folyamaton áteső részegységek és alkatrészek sem a társaság, sem a javítást végző társaság tulajdonába nem kerülnek, azok mindvégig a vevők tulajdonában maradnak. Jól gondoljuk, hogy a fenti esetben a megjavított alkatrésznek a Közösség más tagállamából történő behozatala nem minősül Közösségen belüli termékbeszerzésnek, és ebből kifolyólag a társaságot nem terheli bejelentkezési (áfaregisztrációs) és áfafizetési kötelezettség belföldön, valamint a javítást végző társaságnak a társaság részére végzett javítási tevékenysége szolgáltatásnyújtásnak minősül - amely szolgáltatás részeként történik az alkatrészek Közösségen belüli szállítása -, és a társaságnak e szolgáltatás igénybevételével összefüggésben szintén nem merül fel bejelentkezési (áfaregisztrációs) és áfafizetési kötelezettsége belföldön?
Részlet a válaszból: […]értékesítő, akár a beszerző vagy - bármelyikük javára - más végzi, amelyben a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor a Közösség más tagállamában van, mint ahol az a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt".Az Áfa-tv. a saját termék mozgatását is Közösségen belüli ellenérték fejében teljesített termékbeszerzésnek minősíti. A 22. § (1) bekezdése kimondja, hogy "termék Közösségen belüli ellenérték fejében teljesített beszerzése [2. § b) pontja] az is, ha az adóalany a vállalkozása tulajdonában tartott termékét továbbítja, vagy bizományba átvett terméket továbbít belföldre vállalkozásának szükségleteire, amelyet a Közösség más tagállamában termel ki, állít elő, munkál meg, vásárol, illetőleg szerez be - a 19. § értelmében - ott, vagy importál oda, és a terméket ebből a tagállamból maga vagy - javára - más adja fel küldeményként vagy fuvarozza el".A rendelkezésre álló információk alapján ugyanakkor álláspontunk szerint a terméknek a társaság által Magyarországra történő behozatala - tekintve hogy arra a garanciális kötelezettség teljesítésének gyorsabb, zökkenőmentesebb ellátása érdekében (tehát elsősorban logisztikai, adminisztrációs célból) kerül sor - sem az Áfa-tv. 21. §-ának (1) bekezdése, sem a 22. § (1) bekezdése alá nem tartozik, azaz a termék Magyarországra történő behozatala az Áfa-tv. alapján nem eredményez adóztatandó tényállást, s ebből következően a társaságot nem terheli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4054
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Garanciális javítás adózása

Kérdés: Kérdésünk arra irányulna, hogy ha létrehozunk egy ingatlant, amely beruházásról a számlát a fordított adózás szabályai szerint állítják ki, a felmerült garanciális javításról a számlát az egyenes vagy a fordított szabályok szerint kell-e kiállítani?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának. A kérdés alapján nem lehet tudni, hogy a garanciális, szavatossági munkákat még a munkálatok befejezése előtt (ingatlan műszaki átadása előtt) végezték el, illetve a munkálatok befejezése után. Ha az alvállalkozó a munkálatok befejezése előtt végzi el a garanciális, szavatossági javítást, akkor az az ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, bontására vagy egyéb megváltoztatására irányul. Mivel az építési hatóságiengedély-köteles munka ez esetben még nincs befejezve, a garanciális, szavatossági munkák az építésihatóságiengedély-köteles munka részének tekintendők, így ezen munkálatok is építésihatóságiengedély-kötelesnek minősülnek. Amennyiben a garanciális, szavatossági munka építési-szerelési, egyéb szerelési munkának minősül, a garanciális, szavatossági javítás fordítottan adózik. Amennyiben az ingatlan építésihatóságiengedély-köteles létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása az ingatlan jegyzőkönyvvel igazolt átadásával lezárult, az alvállalkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3083
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Garancia cég jogutód nélküli megszűnése esetén

Kérdés: Intézményünk vásárolt egy Pen Drive-ot, amelyre 5 év garanciát kaptunk. A cég jogutód nélkül, végrehajtás miatt megszűnt. Hogyan lehet érvényesíteni a garanciát?
Részlet a válaszból: […]tudják már kinél érvényesíteni a garanciát, és meghibásodás esetén a javítási költségeket intézményük költségvetési kiadásaként tudják csak elszámolni. A kötelezettségvállalásnál és a megrendelésnél ezért javasolt a körültekintés, és több cég esetében érdemes a már jól ismert és több referenciával rendelkezőtől vásárolni. Ha nem a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2295
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Meghibásodott eszköz cseréjének elszámolása

Kérdés: Intézményünknél a lézertávmérő elromlott. Garancia keretében nem javítják, hanem újat vásárolhatunk kedvezményes áron. A számlán szerepel: - lézertávmérő: 83 700 Ft - jóváírás: -31 100 Ft Fizetendő: 52 600 Ft A jóváírás tételről külön számlát kellett volna kapnunk? Felesleges készletértékesítés címen van-e intézményünknek számlakiállítási kötelezettsége? A régi eszközt milyen címen kell selejtezni? Mivel beszámították, szükséges-e selejtezési szakvélemény?
Részlet a válaszból: […]állományba venni, ezen az értéken kell a beszerzést elszámolni. A kérdésben megjelölt értékhatár esetében a kis értékű tárgyi eszközként történő kezelés is szóba jöhet. A hibás műszert le kell selejtezni, mely eljárásnak dokumentuma lehet az a bizonylat, amelyen a szállító a hibát elismeri. Ebben az esetben a költségvetési szerv selejtezési szabályzata szerint kell eljárni, és a hibás műszert le kell selejtezni. A másik lehetséges eset, ha a szállító visszaveszi az eszközt, és az újnak az árába beszámítja a régi eszköz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2129
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Jóteljesítési garancia

Kérdés: Önkormányzatunk a beruházási célú szerződések zömében többéves garanciális visszatartásról állapodik meg a kivitelezővel. A szerződések szövegezése nem azonos, így értelmezési gondjaink adódnak. Ehhez kérünk segítséget. A szerződések egy részében a garanciális visszatartás a nettó vállalkozási díj 5%-a, egy másik részében a vállalkozási díj 5%-a. Helyesen járunk-e el, ha első esetben a visszatartott bruttó összeget a nettó vállalkozási díjból számoljuk, második esetben pedig az áfás vállalási díjból?
Részlet a válaszból: […]hogy az adóalap 5%-át kell visszatartani, a második esetben valóban kérdés lehet, hogy a bruttó vagy a nettó összeg 5%-át tartsák vissza. A vállalkozási díj, mint kifejezés hétköznapi értelemben a nettó összeget jelenti, azonban semmilyen akadálya nincs, ha megállapodnak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1958
Kapcsolódó tárgyszavak: