Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott gazdálkodási jogkör tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gazdasági szervezet - gazdasági vezető

Kérdés: Ha a polgármesteri hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely rendelkezik gazdasági szervezettel, akkor szükséges-e kijelölni gazdasági vezetőt vagy gazdálkodási csoportvezetőt a gazdálkodási feladatok ellátására? Ha nincs kijelölve, akkor a jegyző a hivatal vezetője és gazdasági vezetője is egyben? Milyen feltételek fennállása esetében szükséges egy polgármesteri hivatalnak rendelkeznie gazdasági szervezettel?
Részlet a válaszból: […]és az általa alapított költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, az önkormányzati társulás és az általa alapított költségvetési szerv és a Kincstár közötti megállapodás alapján a Kincstár is elláthatja az (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatok részletes munkamegosztását és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket.Ha az önkormányzati hivatalnál, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnél az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására önálló szervezeti egység kialakítására nincs lehetőség, az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv egészében kell biztosítani az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását. Az ilyen önkormányzati hivatal, illetve társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági szervezet hiányában is ellátja a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásai-val kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, ideértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, az országos nemzetiségi önkormányzatokat, a társulásokat és a térségi fejlesztési tanácsot is.A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni az önkormányzati hivatalra.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5312
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Közoktatási intézmény gazdálkodása

Kérdés: Nem állami, nem önkormányzati fenntartásban működő nevelési-oktatási intézményre vonatkozik kérdésünk. (Kiemelten közhasznú egyesület tart fenn általános iskolát és gimnáziumot.) Mi határozza meg az iskola gazdálkodási jogkörét, a fenntartónak milyen jogszabályoknak kell megfelelnie a gazdálkodás irányítása szempontjából?
Részlet a válaszból: […]működésének törvényességét, hatékonyságát.A 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 21. §-a alapján a köznevelési intézmény e törvényben meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkező jogi személy, amely a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.Mind a régi, mind az új szabályozás közös vonása, hogy a magániskolák működésükben autonómiát élveznek, azaz jogilag önálló intézményként működnek, az alapító választhatja meg szervezeti, irányítási formáját, de finanszírozásukat és pedagógiai tevékenységüket szabályozza az állam. Amennyiben a magánintézmény és az önkormányzat között közoktatási megállapodás jön létre, akkor a magánintézmények részt vesznek az önkormányzati feladatellátásban, s megkaphatják a normatívát, amely kiegészíti az önkormányzati támogatást is. Az állami normatív támogatás felhasználását a Magyar Államkincstár ellenőrzi.Az alapító, fenntartó az iskola alapító okiratában határozza meg az alap- és vállalkozói feladatok körét, az iskola vagyonát és gazdálkodási jogkörét. Az alapító rendelkezhet úgy, hogy az iskola a fenntartótól kapott pénzeszközökkel önállóan gazdálkodik. Ha az alapító önálló jogi személyként hozza létre az iskolát, akkor az iskolának a gazdálkodásáról éves beszámolási kötelezettsége van.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3275

3. találat: Önállóan működő költségvetési szerv

Kérdés: Ha egy pedagógiai szakszolgálat önállóan működő intézmény, de gazdaságilag nem önálló, szükséges-e gazdasági vezető alkalmazása az intézményben? A szakszolgálat gazdálkodással kapcsolatos feladatait a fenntartó látja el.
Részlet a válaszból: […]személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek elő­irányzataival minden esetben önállóan rendelkezik. Az egyéb előirányzatok tekintetében a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint és ettől függően jogosult a döntésre. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. Az önállóan működő költségvetési szervnek feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon kell gondoskodnia, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. Gazdasági szervezettel az önállóan működő költségvetési szerv nem rendelkezhet az Ávr. szabályai szerint. Ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy vagy több, az irányítása alá tartozó, vagy más irányító szervvel kötött megállapodás alapján annak irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdasági, számviteli feladatait ellátja. Egy feladatra csak egy költségvetési szerv jelölhető ki. A gazdasági szervezet látja el: a) a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, b) a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, és c) a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv a) és - ha nem szolgáltatásvásárlással történik annak ellátása - b) pont szerinti feladatait. A pedagógiai szakszolgálat nem rendelkezhet gazdasági szervezettel, ezért gazdasági vezető alkalmazására nem kerülhet sor. Az irányító szerv által jóváhagyott költségvetésben gazdasági vezetői munkakörre engedélyezett státusznak nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3220

4. találat: Tulajdonszerzés 2003. június 9-e előtt alapított gazdasági társaságokban

Kérdés: Egy költségvetési szerv (önkormányzat polgármesteri hivatala) olyan gazdálkodó szervezetben vesz részt, amelyben többségi befolyással nem rendelkezik. A gazdasági társaság alapítása 2003. 06. 09. előtt történt. Van-e valamilyen teendője a költségvetési szervnek az Áht. 95. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel?
Részlet a válaszból: […]arról, hogy a már meglévő gazdasági társaságokban a költségvetési szerv (ideértve az önkormányzatokat is) tulajdonosi részesedését növelni kellene. A Magyar Közlöny 2003. évi 41. számának lábjegyzete tartalmazza, hogy a 95. § (1) bekezdésében foglalt befolyásszerzés mértékére vonatkozó követelmény nem irányadó
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1720
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Kis létszámú intézmény gazdálkodási jogkörének meghatározása

Kérdés: Kis létszámú intézményben hogyan érvényesíthető az az előírás, hogy az érvényesítő-ellenjegyző nem igazolhatja a teljesítést?
Részlet a válaszból: […]szerinti besorolást. Kis létszámú intézménynél, amennyiben a jogszabályban rögzített összeférhetetlenségi szabályokat nem lehet betartani, ott célszerű a részben önállóan gazdálkodási jogkört meghatározni. Az Áht-vhr. ezek alól az összeférhetetlenségi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 446
Kapcsolódó tárgyszavak: