Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott gazdasági események tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vagyonkezelés

Kérdés: Államháztartáson kívüli, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság a Mötv. 109. §-ában foglaltak alapján a vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyon vonatkozásában pótlólagos beruházási, felújítási munkálataival a visszapótlási kötelezettségének eleget tett. A vagyonkezelésbe adó önkormányzat, illetve a vagyonkezelésbe vevő gazdasági társaság oldaláról az ilyenkor kötelezően nyilvántartásba veendő valamennyi gazdasági eseményt és könyvelési lépést bemutatni szíveskedjenek (a társaság beruház, a vagyonnövekmény a társaság könyveiből az önkormányzat tulajdonába és könyveibe kerül, majd az önkormányzat a visszapótolt vagyont vagyonkezelésbe visszaadja a társaság részére). Továbbá terheli-e a feleket a fent vázolt gazdasági eseményeknél pénzügyi, számviteli, adó- vagy bármilyen bizonylatkiállítási kötelezettség? Ha igen, melyek ezek?
Részlet a válaszból: […]szerinti, esetleg terven felüli értékcsökkenés összegében.2. Az értéknövelő beruházás, felújítás elszámolt értéke a szállító számlája alapjánT 16 - K 45T 466 - K 45, amennyiben az előzetesen felszámított áfa levonható3. A vagyonkezelő az értéknövelő beruházás, felújítás értékét piaci áron számlázza az önkormányzat feléT 36 - K 96T 36 - K 467, amennyiben beszerzéskor az előzetesen felszámított áfa levonható volt4. Eszköz kivezetéseT 86 - K 165. A visszapótlás során az önkormányzat tulajdonába került beruházás, felújítás vagyonkezelésbe történő átadása a társaság részéreT 16 - K 449T 12-14 - K 16 a tényleges üzembe helyezés, használatbavétel időpontjával6. A vagyonkezelő által elvégzett értéknövelő, pótló beruházások összege miatt keletkező követelés és az önkormányzat általi vagyonkezelésbe adás miatti hosszú lejáratú kötelezettség beszámításaT 449 - K 367. A beszámítással egyidejűleg csökkenteni kell a "0"-s számlaosztályban nyilvántartott visszapótlási kötelezettséget. A számviteli elszámolás folyamata az önkormányzatnál 1. A visszapótlási követelés elszámolása az önkormányzatnál elszámolandó értékcsökkenés, illetve amennyiben van ilyen, a vagyonkezelő által elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegében a 38/2013. NGM rendelet III. Fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Csökkenések J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek cím 4. pontja szerint.2. A vagyonkezelő által végzett értéknövelő beruházás, felújítás összegének elszámolása a 38/2013. NGM rendelet III. Fejezet Immateriális javakkal,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5432
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szemétszállítás

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit kiszámlázunk áfásan. A szemétszállítást ugyanakkor egy külső cég, egy kft. végzi. A kft. a testületi jóváhagyás után, szerződés alapján, az elvégzett szolgáltatást az önkormányzatnak leszámlázza. Mivel a méltányosságok a költségvetési rendeletben szerepelnek, és a hetven éven felülieknek ingyenes a kuka ürítése, így az önkormányzat fizeti meg a kft.-nek. A bejövő számlánk áfásan 8 millió, a kimenő számlánk 6 millió. Az áfát a bejövő számlák után visszaigényelhetjük? A kimenő számlák után az áfát befizetjük. Az önkormányzat adóalany.
Részlet a válaszból: […]adóalany az állami adóhatóságtól kérelmezi. Az Áfa-tv. 186. §-a tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén az adóalany a fizetendő áfa és az előzetesen felszámított és levonható áfa negatív előjelű különbözete esetén keletkező adóösszeget visszaigényelheti. A 186. § (2) bekezdése kimondja, hogy a megfizetettség alapozza meg az adó visszaigénylését. A "megfizetettségi" feltételt azonban kizárólag csak az adó áthárításával járó ügyletekre kell alkalmazni. Így a visszaigénylésre befolyással bírnak a ki nem fizetett beszerzések. Az Áfa-tv. rögzíti, hogy a visszaigényelhető adó összegét csökkenteni kell az esedékességig maradéktalanul meg nem fizetett beszerzésekre jutó áfa összegével, amelyet az adóalany a soron következő időszak fizetendő áfájának összegét csökkentő tételként vehet figyelembe. Amennyiben tehát az önkormányzat a szemétszállítást, mint az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatást, a szolgáltatásra irányadó áfamértékkel számlázza tovább, akkor felé a szemétszállítást ténylegesen végző cég által áthárított forgalmi adó - mivel az áfás továbbszámlázással adóköteles tevékenységet valósít meg - levonható, visszaigényelhető. Az Áfa-tv. 15. §-ának alkalmazásában, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is. Ebből adódóan az áfabevallásban az önkormányzat által a lakosoktól beszedett adó fizetendő, az önkormányzat által a szemétszállítást végző cég felé fizetett adó pedig levonható, visszaigényelhető adóként szerepeltethető. Azonban az adott önkormányzat helyi rendeletében meghatározott, méltányossági alapon nyújtott ingyenes szolgáltatások tekintetében - jelen eset szerint a 70 év felettiek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2592

3. találat: Tárgyévi tőkeváltozásokhoz kapcsolódó gazdasági események

Kérdés: Szeretném pontosan tudni, hogy a 41231. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások és a 41232. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások főkönyvi számlákon mely gazdasági eseményeket kell konkrétan elszámolni? Itt szeretném még azt is megkérdezni, hogy a 4122. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások főkönyvi számlán mely gazdasági eseményeket könyveljük?
Részlet a válaszból: […]azon körét, ahol a költségvetési szerv az éven belüli amortizációt választotta) felhasználása, követelések előírása, kötelezettségek előírása, követelés fejében átvett, átadott eszközök, kétoldalú követeléselengedés, kötelezettségátvállalás, kötelezettségvásárlás, kezességvállalás, bankgarancia-vállalás, kétoldalú kötelezettség elengedése, egyoldalú kötelezettség elengedése, téves elszámolások, részletre történő beszerzés pénzforgalomban nem aktivált részének állományba vétele. A 41232. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások főkönyvi számlán kell a következő gazdasági eseményekkel összefüggő tőkeváltozásokat elszámolni: eszközök (befektetett és forgó) többlete, hiánya eszközök selejtezése, eszközök átminősítése, átsorolás, behajthatatlan követelés elszámolása hitelezési veszteségként, egyoldalú követeléselengedés, kisajátítás, felszámolás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 900
Kapcsolódó tárgyszavak: ,