Göngyölegek elszámolása

Kérdés: Költségvetési intézményként, a részünkre kiszámlázott raklapok visszaszolgáltatásáról nekünk kellene számlát kiállítanunk az eladó felé. A NAV online adatszolgáltatás miatt valóban ez a helyes eljárás jelenleg a göngyölegek tekintetében? Költségvetési intézményként (oktatás igazgatása fő tevékenységgel) jogosultak vagyunk-e ilyen számlát kiállítani, és ha igen, ezt B401 készletértékesítés rovaton számoljuk el?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 73. §-a (2) bekezdésének e) pontja értelmében az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez kapcsolódó visszáru, valamint az értékesített és később visszavett betétdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Helyiségek ingyenes használatba adása

Kérdés: Egy kormányhivatal az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdése l) pontjának hatálya alá tartozik, nem választott adókötelessé tételt az ingatlan-bérbeadás tekintetében. Egy másik költségvetési szervvel évek óta több megállapodással rendelkezik helyiség ingyenes használatba adásáról. A megállapodások értelmében az ingyenesen használatban lévő helyiségrészre eső üzemeltetési költségre havi átalánydíjat (közüzemi díjat) fizet a használatba vevő fél. A megállapodások szerint a tárgy-évet követő év április 30. napjáig elszámolást készítenek a felek, és a számlákkal alátámasztott tételes elszámolás alapján határozzák meg az előző évre ténylegesen fizetendő közüzemi díjak összegét.
a) Amennyiben a költségvetési szerv az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja hatálya alá tartozik, abban az esetben az ingatlan-bérbeadást áfamentesen kellene számlázni. Jelen esetben azonban bérleti díjat nem számlázunk, csak a használat során felmerült közüzemi díjakat. Ebben az esetben a közüzemi díjak felveszik-e a bérleti díj áfatartalmát (jelen esetben mentes), vagy pedig közvetített szolgáltatásnak minősülnek (27%-os áfatartalommal)?
b) Amennyiben a számlák helytelen áfakulccsal kerültek kiállításra, azokat visszamenőleg javítani kell?
c) Amennyiben igen, ezt az áfabevallások ön-ellenőrzésével tehetjük meg, vagy pedig az Áfa-tv. 153/B. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendő adót csökkentő tételként vehetjük figyelembe?
Részlet a válaszából: […] a) Az Áfa-tv. 259. §-ának (4) bekezdése meghatározza, hogy e törvény alkalmazásában mikor történik bérbeadás. E fogalommeghatározás szerint az Áfa-tv. alkalmazásában bérbeadásnak minősül a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Ingatlan-bérbeadás számlázása

Kérdés: Belső ellenőr vagyok egy kistelepülésen, és az alábbiakat tapasztaltam. Az önkormányzat önkormányzati rendelet alapján közterület-használatot számláz (Ft/négyzetméter tarifával), alap + áfa kerül a számlára. Másik esetben földbérleti díjat (szántóföldi terület) számláznak áfa nélkül. Melyik a helyes számlázás?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontja alapján adómentes az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása. Az Áfa-tv. 88. §-ának (4) bekezdése alapján azonban az adóalany választhat a lakó- és nem lakóingatlanokra külön-külön adókötelezettséget....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Számla érvénytelenítése

Kérdés: Egy önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. 2014-ben szolgáltatást végzett az önkormányzat részére. A számlát a teljesítést követően kiállította teljesítésigazolás birtokában, az áfa befizetésre került. Az önkormányzat a számlát "elfektette", majd hosszas levelezést követően 2020-ban jelezte, hogy a polgármesteri hivatal részére és adószámára kell a számlát elkészíteni. Véleményünk szerint a számlahelyesbítés szabályai szerint kell eljárni, a polgármesteri hivatal pedig a számla sztornírozásához, új számla kiállításához ragaszkodik 2020-ban. A szabályos teljesítésigazolás birtokában a beszámolók is a helyes adatot tartalmazzák.
Mi a teendő, sztornírozható-e az eredeti számla, illetve kiállítható-e 2020-ban 2014. évi teljesítéssel új számla, vagy az általunk javasolt számlahelyesbítéssel oldható meg?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak szerint a számlának nem az önkormányzat, hanem a hivatal nevére kell szólnia, vagyis másik adóalany nevére. Az önkormányzatnak sztornószámlát kell kapnia, hogy a könyveiből ki tudja vezetni a tételt. A hivatalnak pedig a nevére szóló számlát kell kapnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Automata bérleti díjának számlázása

Kérdés: Most vettem át a számlázási feladatot, és azt vettem észre, hogy egyes hónapokban az automata üzemeltetőjének áfásan, más hónapokban áfamentesen számláztunk. Más bérlőknek is egyes hónapokban áfamentesen számláztuk a rezsiköltségeket, más hónapokban pedig áfásan. Intézményünk a bérbeadásra nem választott áfakötelezettséget. Hogyan kell helyesen számlázni az automata bérleti díját és a bérlőknek a rezsit?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján feltételezzük, hogy az automata üzemeltetőjével olyan szerződésük van, ami szerint az automata az üzemeltetőé, vagy általa bérelt, és annak működtetését (árufeltöltés, karbantartás, bevételürítés) is ő végzi. Ebben az esetben intézményük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Számlahelyesbítés

Kérdés: Intézményünk az étkezési térítési díjakat előre számlázza, tehát pl. a szeptember havi díjat augusztusban szedi be. Sokszor kell a számlákat módosítani lemondás vagy pótrendelés miatt. Mi a helyes módja a számlák helyesbítésének? Befolyásolja-e a számlamódosítást, hogy a számlát kiegyenlítették-e?
Részlet a válaszából: […] Ha az étkezési térítési díjakat előre szedik be, akkor az Áfa-tv. 58. §-a (1a) bekezdésének a) pontja alapján a számla teljesítési időpontja megegyezik a számlakiállítás dátumával.Határozott időszakos ügyletek számlahelyesbítése esetén különbözőképpen kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Számlamódosítás

Kérdés: Egyik partnerünk a városi rendezvényen műsort adott. A számlán nem helyes teljesítési időpontot szerepeltetett, ezért a számlát megkifogásoltuk. Először a nyomtatott számlára tollal ráírta a helyes dátumot, majd miután ismét nem fogadtuk be a számlát, küldött egy újabb nyomtatott számlát, amelyen a helyes dátum és az eredeti számla száma szerepel, de nem tüntették fel rajta, hogy a számlának mely adatát módosítják. A számlát pályázati elszámoláshoz kell benyújtanunk. Befogadhatjuk-e a számlát?
Részlet a válaszából: […] A számlával egy tekintet alá eső okirat kötelező adattartalmát az Áfa-tv. 170. §-a határozza meg:a) az okirat kibocsátásának kelte;b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Számla adattartalma

Kérdés: Szállító partnerünk hibásan tüntette fel a számlán az adószámunkat. Annak ellenére írta rá a számlára az adószámot, hogy ezt a törvény előírná, hiszen nem éri el a számla áfaértéke a 100 000 Ft-ot. Elfogadható a számla kifizetésre?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 169. §-a határozza meg a számla kötelező adattartalmát, így azokat az eseteket is, amikor a vevő adószámát kötelező feltüntetni a számlán. A vevő adószámát nem csak akkor kell a számlán szerepeltetni, ha a számla áfatartalma eléri a 100 000 Ft-ot....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Bizonylatkorrekció – adózási mechanizmus téves választása

Kérdés: 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaságunk évente különböző építési-szerelési munkákat végez, nemcsak az önkormányzat, hanem más adóalanyok részére is. Az építési-szerelési munkákhoz kapcsolódóan a jogszabályban előírt esetekben társaságunk a fordított adózást alkalmazza, azonban több esetben előfordult, hogy tévedésből a jogszabályi előírásokkal ellentétesen, egyenes adózási formát alkalmazott a fordított adózás helyett. A korrekcióval kapcsolatban felmerült kérdések:
1. A korrekció alkalmával a számla sztornírozását és az új számla kibocsátását követően a helyesbítést az Art. 49. §-a szerinti önellenőrzés, vagy az Áfa-tv. 153-153/C. §-a alapján, a fizetendő, illetve a levonható adó utólagos módosulásának elszámolására vonatkozó szabályai szerint kell elvégezni? Helyes az a meglátás, mely szerint a korrekciót az eladóval azonos módon, azaz vagy önellenőrzéssel, vagy az Áfa-tv. 153-153/C §-a szerint, az utólagos módosítás szabályai szerint kell kezelni?
2. A technikai lebonyolítás szempontjából elfogadható-e az a megoldás, ha a számlakorrekciót egy helyesbítő számlával rendezzük oly módon, hogy a helytelenül egyenes adózással megállapított adóalap és általános forgalmi adó negatív tételként, míg a helyes tétel a fordított adózás szabályai szerint kerül feltüntetésre?
3. Abban az esetben, ha az utólagos módosítás szabályai szerint kell eljárni [Áfa-tv. 153/B. § (1) bekezdés a) pont], a számla személyes rendelkezésre állásán a még nyitva álló időszakot kell érteni, vagy a helyesbítő számla kézhezvételét jelentő naptári hónapot?
Részlet a válaszából: […] 1. Az Áfa-tv. jelenleg hatályos rendelkezései értelmében (2014 óta) a fizetendő adót érintő elszámolások esetében nem lehet önellenőrizni olyan esetben, amikor az eredetileg megállapított és bevallott fizetendő adó alapja vagy összege bármely okból csökken, és a csökkenés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Önkormányzati gasztronómiai rendezvény lebonyolítása, elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat saját költségén beszerzett alapanyagokból pörköltet főz, és a vendégek számára értékesíti támogatói jegy vásárlásával. A rendezvény közterületen van. Az önkormányzat kerámiaedényeket, üvegpoharakat vásárolt, és ezt is értékesíti. A támogatói jegynek, a kerámiaedényeknek, üvegpoharaknak áfatartalmuk van-e, nyugta- vagy pénztárgép-kötelesek-e? Az önkormányzat az üvegpoharaknál a visszaváltás lehetőségét is biztosítani szeretné. A visszaváltásnak milyen szabályai vannak?
Részlet a válaszából: […] Az étel, ital és kerámiaedények, üvegpoharak stb. értékesítéséről nyugtát vagy számlát kell kiállítani. Az Áfa-tv. 165. §-a (1) bekezdésének b) pontja és a 166. § (1) bekezdése alapján, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.
1
2
3