Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott helyettesítési díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Helyettesítési díj

Kérdés: Kjt. hatálya alá tartozó intézményben tartósan távol lévő (GYED, GYES, táppénz) közalkalmazott helyére másik dolgozót bíz meg a távol lévő közalkalmazott feladatainak az elvégzésére havi fix összegben, helyettesítési díjjal az intézményvezető. Ha a helyettesítést végző dolgozó szabadságon vagy táppénzen van, jár-e a fix összegű helyettesítés díja, ha a feladat elvégzését az intézményvezető leigazolja, vagy az összeget arányosítani kell az adott hónapban a munkavégzés napjaival?
Részlet a válaszból: […]azonban nem rendelkezik a helyettesítési díj további részleteiről, ezért célszerű a feleknek a helyettesítési díj fizetésére vonatkozóan mindenre kiterjedően megállapodni, így például arra is, hogy a helyettesítést ellátó személy milyen távolléte esetén hogyan jár részére a helyettesítési díj.A gyakorlatban nem jellemző, hogy néhány nap keresőképtelenség a helyettesítési díj fizetését, mértékét befolyásolná, illetve megítélésünk szerint egy rövidebb idejű szabadság időtartamára sem érdemes ennek megvonásáról rendelkezni. Ugyanakkor érdemes lehet azt rögzíteni, hogy hosszabb távollét esetén hogyan jár el a munkáltató a kifizetés kapcsán (pl. 10 nap egybefüggő távollét, vagy egy hónapon belül 10 nap távollét után bizonyos mértékű,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5251
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Helyettesítési díj közszolgálati tisztviselő részére

Kérdés: Polgármesteri hivatalunknál tartósan távol lévő (30 napot meghaladó) közszolgálati tisztviselő helyettesítésére jár-e helyettesítési díj, ha a helyettesítést ellátó tisztviselő munkaköri leírása tartalmazza a helyettesítés ellátását?
Részlet a válaszból: […]meg.Helyettesítési díj akkor is jár, ha a közszolgálati tisztviselő tartósan távol lévő tisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészében többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el.Nem jár helyettesítési díj, haa) a helyettesítés a kormánytisztviselő munkaköri kötelezettsége,b) a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges.Ugyanakkor azt is kimondja a jogszabály, hogy az a) pontban meghatározott tilalom nem vonatkozik arra az esetre, amikor a helyettesítésre azért van szükség, mert a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve, feltéve, ha a helyettesítés időtartama a harminc napot meghaladja.Ha a jogszabály szó szerinti értelmét néznénk, akkor azt mondhatnánk, hogy a kérdéses esetben nem jár helyettesítési díj. Ugyanakkor a jogszabályi rendelkezés célját és értelmét figyelembe véve, véleményünk szerint,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4676

3. találat: Köztisztviselő megbízása más munkakör, illetve munkaköri feladatok ellátásával

Kérdés: Köztisztviselőnek középiskolai végzettséggel milyen pótlékot, kiegészítést tudunk adni, ha megbízzuk őt jegyzői asszisztensi feladatokkal határozott időre?
Részlet a válaszból: […]kormánytisztviselőre nézve - különösen beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat, és a másik munkakörbe tartozó feladat ellátása meg kell, hogy feleljen a köztisztviselő végzettségének, szakképzettségének. A kormánytisztviselőt legkésőbb három munkanappal korábban írásban kell tájékoztatni az átirányítás elrendeléséről, valamint annak várható időtartamáról.Az átirányítás, kirendelés, kiküldetés alapján történő munkavégzés időtartama külön-külön nem haladhatja meg - eltérő megállapodás hiányában - naptári évenként a negyvennégy munkanapot, együttesen pedig a száztíz munkanapot.Ha a köztisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő köztisztviselő illetményének 25-50%-áig terjedhet. A helyettesítési díj mértékét a hivatali szervezet vezetője állapítja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3691

4. találat: Tanórai helyettesítés díjazása

Kérdés: Meg kell-e különböztetni szakos, illetve nem szakos helyettesítés óradíját? Korábban volt ilyen szabály. Tehát ha matematikaórára biológia szakos megy helyettesíteni, akkor a biológusnak teljes túlóradíj jár?
Részlet a válaszból: […]említett körülményektől függ. Megjegyzem, nem szakos helyettesítés esetén sok esetben a tanár a saját óráját tartja meg (ha általa is tanított osztályról van szó), később pedig a másik szakot tanító tanár "visszaveszi" az óráját, vagy valójában "csak felügyeletet" tart az osztályban (jogilag ezt nem minősíti külön a jogszabály, tehát nem számít ügyeletnek, nem számít "kevesebbnek", mint a szakos helyettesítés).A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 16. §-a rendelkezik az óradíjról, illetve a helyettesítési díjról.Óradíj jár annak a pedagógusnak, aki olyan munkakörben dolgozik, amelyre jogszabály kötelező óraszámot állapít meg, ha a munkakörre előírt kötelező óraszámánál, a rendes munkaidőn belül, a munkáltató elrendelése alapján többet tanít [16. § (1) bek.]. Az óradíj összege kiszámításának részletes szabályait a 16. § (2)-(3) bekezdés, illetve (6)-(8) bekezdései tartalmazzák.Ha az előző bekezdésben meghatározottak szerinti elrendelés alapján a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját a sajátjával együtt tanítja, az óradíját harminc százalékkal meg kell növelni [16. § (4) bek.].Ha a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját - a munkakörére elő­írt kötelező óraszámának keretében - a sajátjával együtt tanítja, helyettesítési díj[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3410
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Prémiumévek programban részt vevő pedagógus helyettesítésre történő beosztása

Kérdés: A prémiumévek programban részt vevő pedagógus a munkaidején túl - amennyiben vállalja - beosztható-e helyettesítésre külön díjazás fejében?
Részlet a válaszból: […]megbízási szerződést kötnek valakivel. Amint azonban azt látni fogjuk, a prémiumévek programban részt vevő dolgozó esetében ezek egyikére sincs lehetőség. A prémiumévek programban részt vevő pedagógus határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll. Vele újabb jogviszony - így másik határozott idejű, helyettesítésre irányuló jogviszony - nem létesíthető már csak azért sem, mert egy munkáltató egy személlyel két jogviszonyt nem létesíthet. A Kjt. 42. §-a úgy rendelkezik, hogy a munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 59. § (9) bekezdése pedig kimondja, hogy saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Bár a prémiumévek programban részt vevő kifejezetten munkakörrel nem rendelkezik, mégis - véleményem szerint - analógiával az említett szabályok rá is alkalmazhatók. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (Pép. tv.) alapján egyébként új munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony létesítésével a prémiuméves jogviszony megszűnik. Ugyanakkor a Pép. tv. 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy a programban részt vevő a jogviszony időtartama alatt a munkáltatója által igényelt, hetente - munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret átlagában - legfeljebb 12 óra időtartamú, iskolai végzettségének és képzettségének megfelelő munkát köteles a munkáltató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2291

6. találat: Jegyző helyettesítése

Kérdés: Kinevezett jegyzőnk gyermeket vár, távolléte alatt a szomszéd településen főállású munkaviszonyban foglalkoztatott jegyző látja el a feladatot. A helyettesítést végző jegyző részére milyen alkalmazási iratot készítsünk? Megilletik-e az alábbi juttatások: 0. havi illetmény, étkezési utalvány, ruházatiköltség-térítés, munkába járás?
Részlet a válaszból: […]munkavégzés lehetősége összeegyeztethető-e a köztisztviselő feladatkörével. A döntéssel szemben a köztisztviselő kifogással nem élhet, bírósághoz nem fordulhat, mivel az mérlegelési jogkörben született. A jegyző helyzete - az általános szabályokhoz képest - annyiban speciális, hogy maga a Ktv. teszi lehetővé, hogy másik jegyző helyettesítése céljából - a képviselő-testületek megállapodása alapján - a jegyző további egy közszolgálati jogviszonyt létesíthet. Itt tehát nem a helyettesítés klasszikus esetét látjuk, amikor a köztisztviselő az eredeti munkaköre mellett - ugyanabban a jogviszonyban - egy másik munkakörbe tartozó munkát is elvégez, s ezért helyettesítési díj illeti meg. Jelen esetben a Ktv. egy további jogviszony létrehozását legalizálja. Szükséges ugyan a két munkáltató megegyezése, a korábbi foglalkoztatónak ugyanis több jogosultsága van annál, mintsem csak tűrnie kell a jegyző általi további jogviszony létesítést. Tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1316

7. találat: Helyettesítési díj

Kérdés: Egy 5 fős brigád valamelyik tagja megbetegszik, és a továbbiakban 4-en végzik az 5 fő munkáját. Az így keletkező bérmaradvány kifizethető-e a brigád 4 tagjának? Milyen jogszabály alapján?
Részlet a válaszból: […]szerint. Munkaviszony keretében azonban a munkáltató feladata a munkavállaló utasítása annak érdekében, hogy pl. eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat is ellásson. Ezt nevezzük a munkajogban átirányításnak. Ha a munkavállaló az átirányítás alapján részben a munkakörébe tartozó, részben pedig más munkakörbe tartozó feladatot lát el, és az ezekre jutó munkaidő külön-külön meghatározható, a más munkakörbe tartozó feladat ellátása tekintetében az ezekre jutó munkaidő arányában kell a ténylegesen végzett munka szerinti díjazás elvét alkalmazni. Amennyiben az említett kétféle munkavégzés időtartama nem különíthető el, külön-külön nem határozható meg, a munkakörbe nem tartozó, ténylegesen ellátott munkák fejében a ténylegesen végzett munka szerinti díjazás illeti meg külön díjazásként az átirányított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 655
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Pedagógusok rendkívüli munkájának díja és a helyettesítési díj

Kérdés: Rendkívüli munka (túlmunka) és helyettesítési túlmunka díjának kiszámításakor mi a meghatározó: az iskolai végzettség, vagy a hely, ahol a régi nevén "túlmunka" felmerül? Pl. felsőtagozatos tanár esetében az osztószám: 4,33 x 20 heti kötelező óra = 86,60; napközis nevelő esetében 4,33 x 23 heti kötelező óra = 99,59. Ha felsős tanár napköziben heti 23 órában napközis nevelő, és helyettesít a napközi otthonban, mennyi az osztószám: 86,60 vagy 99,59?
Részlet a válaszból: […]felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti. A 138/1992. Korm. rendelet - többek között - szabályozza a rendkívüli munka díjazásának kérdését. A 138/1992. Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése kimondja, hogy a rendkívüli munkadíj egy órára jutó összege a pedagógus illetményének az alábbiakban meghatározott osztószámmal megállapított hányada: az osztószámot a rendkívüli munkaidőben ellátott pedagógus munkakörre megállapított kötelező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 304
Kapcsolódó tárgyszavak: