Társulás átalakítása

Kérdés: Mik a társulás átalakításának - megszűnés, jogutód nélküli megszűnés - főbb szempontjai? Lehetséges-e ez pályázat miatti elidegenítési tilalom és terhelési tilalom esetén?
Részlet a válaszából: […] ...helyi önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján írásbeli megállapodással hozhattak létre társulást.A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.
Kapcsolódó címkék:  

Költségvetési koncepció

Kérdés: Az új Áht 24. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző által készített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ugyanezen jogszabály 87. §-ának (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Ha a koncepciót október 31-ig kell benyújtani a testület részére, akkor a háromnegyed éves helyzetről a tájékoztatót mikor kell a testület elé terjeszteni? Korábban november 30-át határozott meg a jogszabály, mely a könyvvezetés szempontjából megfelelő időpont. Vagy nincs összhangban a jogszabály két bekezdése? Kérem szíves segítségüket a jogszabálynak az önkormányzat koncepciójára és háromnegyed éves beszámolójára vonatkozó értelmezés tekintetében.
Részlet a válaszából: […] A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.
Kapcsolódó címkék:  

Gazdasági szervezet, gazdasági vezető körjegyzőségnél

Kérdés: A községi önkormányzatunk egy másik községi önkormányzattal körjegyzőséget alapított. A gesztor (irányító szerv) a mi önkormányzatunk. A körjegyzőség - a leendő változásokat tekintve (2008. évi CV. tv.) - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv vezetője a körjegyző. Gazdasági vezetője a körjegyzőségnek nincs. A költségvetést, beszámolót én készítem el. Az iskolai végzettségem Pénzügyi és Számviteli Főiskola, adótanácsadó, és közigazgatási szakvizsgát tettem le, jelenlegi besorolásom: I/16. Kérdéseim a következők: Aláírhatom-e a költségvetést és a beszámolót a gazdasági vezető megjelölésnél, vagy azt inkább hagyjuk üresen? Tekintettel a várható változásokra, kötelező lesz-e, vagy csak lehetőség gazdasági vezetőt kinevezni a körjegyzőségnél, ha igen, mikortól, mi az előírás a végzettségre, és a kinevezés kinek lesz a hatásköre, és kié lesz a munkáltatói jog? A köztisztviselői illetményben mit jelent a gazdasági vezetői kinevezés (pótlék, illetménykiegészítés stb.)?
Részlet a válaszából: […] A 2008. évi CV. törvény (státusztörvény) alapján akörjegyzőség (önkormányzati hivatal) egy közhatalmi, gazdálkodásijogosítványait (a feladatellátáshoz gyakorolt funkcióit) tekintve önállóanműködő és gazdálkodó, helyi önkormányzati költségvetési szerv, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.
Kapcsolódó címkék:  

Többcélú kistérségi társulások

Kérdés: Egy kistérségi többcélú társulásnál alkalmazásban álló dolgozók munkaszerződéssel vannak felvéve, a környező társulásoknál viszont a dolgozók köztisztviselők. Hová helyezik a jelenleg hatályos jogszabályok ezen társulásokat, illetve milyen kilátás van a jövőre nézve?
Részlet a válaszából: […] ...s ebben a felsorolásban szerepel a helyi önkormányzatképviselő-testületének hivatala, valamint a hatósági igazgatási társulása. Ahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42. §-a alapján aképviselő-testületek megállapodással egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

13. havi illetmény III.

Kérdés: A nem állami oktatási intézmény munkavállalóira az Mt. rendelkezései az irányadók, de legalább a Kjt.-ben megállapított illetményrendszerre vonatkozó feltételeket biztosítani kell. Különböző tartalmú tájékoztatókat kaptunk arra vonatkozóan, hogy jár-e az itt foglalkoztatott pedagógusok számára a 13. havi juttatás.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. hatálya az állami és a helyi önkormányzatiköltségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébetartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazottijogviszonyára terjed ki. Így a nem állami szerv (jellemzően valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Gondozási díj elszámolása

Kérdés: A Városi Gyámhivatal egy kiskorú lakosunk állami gondozásba vételét rendelte el. A határozatban előírja a szülőknek, hogy havonta a helyi önkormányzat számlájára 10 000 forint gondozási díjat kötelesek befizetni, mely összeg 60 százalékának átutalásáról a jegyző köteles gondoskodni. A 60 százalék tehát a gyermekotthon számlájára kerül, kié a 40 százalék? Az ügyletek könyvelési tételei hogyan alakulnak?
Részlet a válaszából: […] A Gyvt. 94. § (1) bekezdésének értelmében a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területen lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Ennek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.

Önkormányzati beszámoló tartalma

Kérdés: Kérdésként merült fel az egyik önkormányzatunknál, hogy a költségvetés készítésénél az intézményi garnitúrában nem szerepel a 40-es, önkormányzati lakásgazdálkodás bevételei és kiadásai űrlap, a "B" garnitúrában lehet eredeti előirányzatot tervezni. A beszámoló esetében már mindkettőben szerepelhet adat. A kitöltési útmutató szerint, ha a lakóingatlanhoz kapcsolódó feladatok ellátását az önkormányzat költségvetési szervére, vagy teljes hatáskörrel gazdálkodó szervezetre bízta, akkor gondoskodnia kell arról, hogy saját beszámolójában az adatok megjelenjenek. Milyen módon tud gondoskodni az önkormányzat arról, hogy a saját beszámolójában szerepeljen, vagy elég, ha ez kitűnik a pénzügyi körzetes összesítésben?
Részlet a válaszából: […] A többször módosított Szt-vhr. 7. §-ának (6) bekezdése a következők szerint rendelkezik:"A helyi önkormányzat költségvetési beszámolója a (fő)polgármesteri hivatal (megyei önkormányzati hivatal, közös képviselő-testület), a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzati szolgáltatások áfája

Kérdés: Az önkormányzat kötelező feladatainak elvégzése során különböző adóköteles tevékenységeket végez, melynek díjait a lakosságtól szedi be. Ezek az önkormányzati bevételek azonban csak egy részét fedezik az önkormányzat kiadásainak, hiszen a szolgáltatásnyújtást vállalkozóval végezteti szerződés alapján. A vállalkozók számlái előzetesen felszámított áfát tartalmaznak, amit az önkormányzat levonásba helyez a számlák alapján. A lakosság által befizetett térítések áfáját befizetendő áfaként szerepelteti. A levonásba helyezett áfa összege sokkal nagyobb a befizetendőnél, hiszen az önkormányzat a kiadások többletét állami támogatásokból, egyéb más önkormányzati bevételekből fedezi, tovább nem hárítja a lakosság felé. Igaz-e, hogy a tovább nem hárított szolgáltatások után be kell fizetnie az önkormányzatnak az áfát, vagyis az állami támogatásból fedezett rész után az adót meg kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önkormányzat olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeknek ellenértéke nem éri el a szolgáltatások nyújtásához szükséges beszerzések ellenértékét, a különbözet után áfát külön nem kell megfizetni. Az önkormányzat az elszámolandó adót a fizetendő adó és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 3.

Szakmai fejlesztési feladatok köre

Kérdés: A költségvetési törvény figyelembevételével a 2003-as évben taneszköz-előirányzatunk van. Ezt a taneszköz-normatívát fel lehet-e használni a már meglévő padok, székek felújítására?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben felvetett normatívát a 2003. Ktgv-tv. 8. melléklete "A helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai" címen tartalmazza. A melléklet 7. Szakmai fejlesztési feladatok pontja a következőket rögzíti:"A támogatást a helyi önkormányzatok az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel felhasználása

Kérdés: Az önkormányzatoknak egy kb. 1995. évi jogszabály szerint az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevételeiket elkülönítetten kellett kezelniük és kötött volt a felhasználási lehetőség. Érvényben van-e még ilyen jogszabály, és melyik (vagy melyek) az(ok)?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítéséből befolyt bevételek pénzforgalmi elkülönítésére az Áht-vhr. 103. §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:"A helyi önkormányzat a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.
Kapcsolódó címkék:  
1
2