Jubileumi jutalom összege

Kérdés: Közgyűjteményi intézmény igazgatója vagyok, nyugdíjazásomkor jogosult leszek a 40 éves jubileumi jutalomra. Kérdésem, hogy annak kiszámításánál a garantált illetmény mellett figyelembe kell-e venni a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is, s a kettő együtt képezi-e a kiszámítás alapját?
Részlet a válaszából: […] ...a jubileumi jutalommegállapításánál a közalkalmazott ún. "alapilletményét" kell figyelembe venni,tehát az illetménykiegészítés és az illetménypótlékok figyelmen kívül maradnak.Ez a Kjt. 85/A. § h)-j) pontjaiból vezethető le. Eltérő rendelkezés hiányában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Köztisztviselői jubileumi jutalom

Kérdés: Köztisztviselői jogviszony esetén a jubileumi jutalom összegének megállapításánál mi számít bele az összegbe? Jogszabály szerint az illetmény, de milyen illetmény? Csak az alap, vagy a pótlékok is?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. sajnos nem adja meg az illetmény fogalmát, illetvenem határozza meg azt sem, hogy a jubileumi jutalom szempontjából mi számítilletménynek. A gyakorlatban kialakult egy olyan álláspont, miszerint ajubileumi jutalom megállapításához csak az alapilletmény vehető figyelembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.

Rendkívüli munkavégzés pótléka közalkalmazott vezetők esetében

Kérdés: Vezetőhelyettes vagyok egy intézményi gondnokságnál, megbízott vezetőként. A Kjt. módosított 76. §-a azt mondja, hogy nem jár rendkívüli munkaidőben végzett munkáért díjazás a munkáltató vezetőjének és helyettesének, ha e feladatát önálló munkakörben látja el, továbbá annak, aki munkaidejét maga osztja be. Mivel vezetőhelyettesi beosztásom nem önálló munkakör (pénzügyi főelőadó vagyok, erre kaptam a vezetői megbízást), a munkaidőmet, pihenőidőmet nem magam osztom be, részemre fizethető-e túlmunkáért díjazás?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 76. § egészen pontosan a következőképpen rendelkezik:"76. § Nem jár rendkívüli munkaidőben végzett munkáértdíjazása) a munkáltató vezetőjének és helyettesének, ha e feladatátönálló munkakörben látja el, továbbáb) az olyan munkakört betöltő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.

Közalkalmazotti illetménypótlék

Kérdés: Középiskolában igazgatóhelyettesként foglalkoztatott matematika-informatika tanár, egyetemi végzettséggel, informatikát nem tanít, közoktatás-vezető, százalékos illetménynövekedését 10%-ban (hasznosítástól független) állapítottuk meg. Adható-e az igazgatóhelyettesnek a vezetői feladatok ellátásához külön számítástechnikai pótlék, ha alkalmazza az informatikai végzettségét?
Részlet a válaszából: […] ...meg.A Kjt. 69. §-a szerint, ha a törvényben megállapítottfeltételek fennállnak, akkor a közalkalmazott a 70-75. § szerintiilletménypótlékra jogosult. A 70-75. § szerinti illetménypótlék számításánakalapját, a pótlékalapot a mindenkori...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Könyvtáros tanár foglalkoztatása

Kérdés: Gimnáziumban teljes állásban foglalkoztatunk könyvtáros tanárt, aki az ehhez szükséges főiskolai végzettséggel rendelkezik. A Közoktatási tv. szerint a 40 órás munkaidejéből 22 órában biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a munkaidő többi részében ellátja - a könyvtár zárva tartása mellett - a Közoktatási tv. harmadik rész B) II. 10. pontjában felsorolt feladatait. A szóban forgó pedagógus könyvtáros tanári végzettsége mellett középiskolai számítástechnika-tanári végzettséggel is rendelkezik, ezért részére számítástechnikai pótlékot állapítottunk meg - mivel a könyvtári nyilvántartási rendszerhez ezen ismereteit is hasznosítja. Természetesen az illetménytáblába sorolását is egyetemi végzettsége alapján végeztük el "H" fizetési osztályba. Könyvtáros tanárunkat az intézmény vezetője egyetemi végzettsége alapján megbízta informatikaórák tartásával és osztályfőnöki teendők ellátásával. Kérdésünk: - A könyvtáros pedagógus informatikatanítási és osztályfőnöki feladatait túlóra keretében láthatja el (kinevezésében: könyvtár, informatika szakos pedagógus megjelöléssel), vagy ezek a feladatok számára egy további jogviszonyban való foglalkoztatást jelentenek, arányosan meghatározva a bért a megtartott órák alapján? - A könyvtáros tanár számítástechnika-tanári végzettségét további szakképesítési illetménynövekedéssel [Kjt. 66. § (4) bekezdés], vagy számítástechnikai pótlékkal kell-e elismerni? Informatikatanárként hasznosítja a könyvtárosi végzettséget. Ha további jogviszonyban kell foglalkoztatni, jár-e neki a további szakképesítés utáni illetménynövekedés?
Részlet a válaszából: […] Az oktatási törvény szerint az informatikai,számítástechnikai tantárgy oktatásához szükséges a számítástecnika szakostanári végzettség, és így valóban van módja arra, hogy a könyvtárosi munkakörbetöltése mellett számítástechnikát tanítson az érintett közalkalmazott....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Garantált illetményt növelő pótlék

Kérdés: Legmagasabb iskolai végzettségem mérlegképes könyvelő, rendelkezem még alapfokú számítógépes végzettséggel is. Beosztásom gazdasági ügyintéző, a munkaidőm 50 százalékát számítógép előtt töltöm. Jár-e nekem a garantált illetményt növelő százalék?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 47. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselőilletménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje nagyobb részébenegészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy egészségének védelme csakolyan egyéni védőeszköz állandó vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Közalkalmazott illetménypótléka

Kérdés: Az 1/2000. Korm. rend. alapján létszámarányosan 2 fő osztályvezető ápolót kellene foglalkoztatnunk, melyből az egyik vezető, a másik helyettes. Pótlékaikkal kapcsolatban adódik a kérdés, hogy helyes-e, ha munkahelyi pótlék címén 22 680 Ft-ot, vezetői pótlék címén 28 350 Ft-ot, összesen 51 030 Ft-ot állapítunk meg mindkét osztályvezető ápolónak külön-külön?
Részlet a válaszából: […] ...közalkalmazottak részére azilletménypótlék olyan körülményekre tekintettel kerül megállapításra, amely amunkakörhöz kapcsolódó illetmény meghatározásánál nem volt figyelembe vehető. AKjt. hatálybalépésekor a pótlékok összegének meghatározásánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 14.

Mankópénz

Kérdés: Idősek otthona pénztárosa vagyok. Havonta kb. 20 millió Ft a pénztár forgalma. Az alapilletményen kívül jár-e részemre valamilyen pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...van arra lehetőség, hogy az ágazatiminiszter a szakmai sajátosságokra tekintettel további - a hivatkozotttörvényben nem szabályozott - illetménypótlékot állapíthasson meg. Hamegvizsgáljuk a konkrét ágazati rendeleteket, azt tapasztaljuk, hogy igenszéles a skála...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Mankópénz

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban, adminisztrátor-pénztárosi munkakörben (ügyviteli dolgozó) van-e, létezik-e még az ún. "mankópénz"? Ha igen, hogyan kell kérni azt a munkáltatótól, mert átlagosan havi 500 000 Ft mozog a pénztárban?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján a miniszter a szakmai sajátosságokra tekintettel további - e törvényben nem szabályozott - illetménypótlékot állapíthat meg. Továbbá kollektív szerződés a jogszabályban megállapított mértéknél nagyobb pótlékot is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 18.