Szoftvermodul nyilvántartásba vétele

Kérdés: Államháztartási költségvetési szerv meglévő ügyviteli rendszere új modullal fog bővülni, mely a vállalkozási szerződésben "modulbevezetésként" szerepel. Milyen rovaton javasolják elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...vásárolt immateriális javak (szellemi termékek és a vagyoni értékű jogok) bekerülési értéke az Áhsz. 16. §-ának (1) bekezdése szerint a beszerzés után fizetett, felárral növelt, engedményekkel csökkentett áfát nem tartalmazó ellenérték. Amennyiben az új modul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Immateriális javak

Kérdés: Hogyan könyvelünk abban az esetben, ha a településrendezési terv módosítása több részszámlával kerül kiegyenlítésre? Immateriális javaknak folyamatban lévő 15-ös számlája létezik?
Részlet a válaszából: […] ...és az Áhsz. a beruházás, felújítás fogalmát csak a tárgyi eszközök tekintetében ismeri, így a 15. Beruházások, felújítások számla immateriális javak beszerzése esetén nem alkalmazható. Az immateriális javak esetében nem alkalmazható az a könyvelés, hogy a 15...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Eszközök átvétele más önkormányzattól

Kérdés: Jogszabály alapján önkormányzatunk tulajdonába kerültek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítását szolgáló ingatlanok (közutak) más önkormányzat tulajdonából. A nyilvántartásba vételhez megkaptuk az ingatlanok vagyonkataszteri és tárgyieszköz-nyilvántartási kartonjait. Kérem, hogy a vagyon nyilvántartásba vételének teljes körű kontírozását megadni szíveskedjenek!
Részlet a válaszából: […] ...átvételre vonatkozó szabályok szerint eredményágon kell elszámolni. A könyvelési lépéseket a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 26.

Immateriális javak beszerzése

Kérdés: Intézményünk szoftvereit továbbfejlesztették. Hogyan kell a könyvekben a szoftverfejlesztést könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...az éven túli használat. Ha a számítógépes szoftverfejlesztés egy éven túl szolgálja majd az intézmény tevékenységét, akkor immateriális javak növekedéseként a K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése rovaton.Ha a számítógépes szoftverfejlesztés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Kísérleti-fejlesztési tevékenység

Kérdés: Egy kutatóegyetemnél különböző K+F-projektek vannak folyamatban. A kutatás-fejlesztés eredményeként egy vagy akár több találmány, szoftver, adatbázis stb. jön létre, melyek jellemzően szabadalmaztatásra is kerülnek. Az Áhsz. 11. §-a (2) bekezdésének rendelkezése értelmében 2014. évtől a kutatás-kísérleti fejlesztés költségei immateriális javak között nem mutathatók ki, ezért a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségeket a felmerülés évében a működési kiadások között kell elszámolni. Ebben az esetben a kutatás-fejlesztés eredményeként létrehozott szellemi termékeket (találmány, szabadalom, szoftver, adatbázis stb.) az immateriális javak között nem kell kimutatni? Helyes-e az az eljárás, ahol a kutatás-fejlesztés felmerült költségeit a működési kiadások között elszámolják, és a kiadások részét képező, végeredményként létrejött eszköz pedig nem kerül aktiválásra? Véleményünk szerint a valódiság számviteli alapelv alapján a kutatás-fejlesztés eredményeként létrejövő eszközöket a saját előállítású eszközök aktiválási szabályainak megfelelően az immateriális javak között állományba kell venni. A bekerülési érték az Szt. 51. §-ára tekintettel meghatározott közvetlen önköltség. Az önköltség részét képező közvetlen költségek a személyi jellegű és dologi kiadások között jelennének meg változatlanul, nem kellene átkönyvelni a beruházási kiadások közé. [A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezet B) Saját előállítás elszámolására vonatkozó rendelkezésnek megfelelően.]
Részlet a válaszából: […] ...kísérleti-fejlesztési tevékenység esetében szükséges elkülöníteni a már előállított immateriális javakat és az Szt. 25. §-ának (4) és (5) bekezdése szerinti kísérleti fejlesztés aktivált értékét.A már előállított szellemi termékeket - amennyiben azok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Weblapkészítés kiadásainak elszámolása

Kérdés: Hogyan számoljuk el a weblapkészítés költségeit? Költség lesz, vagy az immateriális javak közé kell sorolnunk?
Részlet a válaszából: […] ...jogoknál, mind aszellemi termékeknél - 100 E Ft egyedi bekerülési érték alatti esetekben - aszámviteli politikában a kis értékű immateriális javakra megállapítottelszámolási módokat kell alkalmazni.A honlap folyamatos elérésével kapcsolatos kiadásokatigénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Beszerzett kis értékű immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolása

Kérdés: A költségvetési szerv a számviteli politikájában szabályozta, hogy a 100 000 Ft egyedi bekerülési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök egy összegben dologi kiadásként elszámolhatók. Sok esetben előfordul viszont, hogy olyan eszközöket szerzünk be, melyekről biztosan tudjuk, hogy éven túl használjuk, ám bekerülési értékük nem éri el a 100 000 Ft-ot. Könyvelhetjük-e ebben az esetben a befektetett eszközök közé? Mi ilyenkor a döntő, az, hogy éven túl használható az eszköz, vagy a már szabályozott értékhatár?
Részlet a válaszából: […] ...az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalábbegy éven túl szolgálja.A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, atárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni."Az Szt. idézett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Számítógép és az egyidejűleg használt operációs rendszer selejtezése

Kérdés: Feleslegessé vált, elavult, 0-ra leírt számítógép selejtezésével egyidejűleg a számítógépen használt Win98-as operációs rendszer is selejtezhető? Helyes megoldás, ha a selejtezett számítógépet veszélyeshulladék-gyűjtő helynek adjuk át megsemmisítésre, természetesen a megfelelő azonosítók, darabszám és tartozékok, valamint a hozzá tartozó operációs rendszer feltüntetésével, és ők igazolják listán azok átvételét?
Részlet a válaszából: […] Az egyidejűség nem jelentheti azt, hogy a számítógépbebeépítve adják át megsemmisítésre az operációs rendszert is. Az Szt. és azSzt-vhr. előírásai szerint a számítógép tárgyi eszköznek, az operációs rendszerimmateriális jószágnak minősül. Az operációs rendszer a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

Vagyoni értékű jog aktiválása

Kérdés: Ellentmondásosnak tartjuk, hogy a költségvetési szerv év végén a mérlegben az immateriális javak között befejezetlen beruházást nem mutathat ki (PM Tájékoztató 2006). Önkormányzatunknál integrált rendszer bevezetése van folyamatban (a fejlesztés kb. 2 év), melynek nagy részét vagyoni értékű jogként fogjuk majd aktiválni a rendeltetésszerű használatbavételkor. Mi a teendő év végén az olyan vagyoni értékű jogok pénzforgalmi kiadásaival, amelyeket a költségvetési szerv ténylegesen nem vett még használatba, azaz nem aktiválhatók?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben hivatkozott költségvetési beszámolóösszeállításához kiadott tájékoztató egyértelműen rögzíti, hogy a 117.Immateriális javak folyamatban levő beruházásai főkönyvi számlának év végénegyenlege nem lehet, azt át kell vezetni a 111. Immateriális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.

Antennarendszer szerelési költségeinek elszámolása

Kérdés: Minisztériumi felügyelet alá tartozó, központi költségvetési intézményünk a UPC-nél megrendelte a földi csatornák antennáját szereléssel együtt, valamint a UPC Direct műholdas antennát szereléssel együtt, továbbá a családi csomag éves előfizetését. A számlázott tételek a következők:1. kaució,2. kártyaindítási (csatlakozási) díj (SZJ 74.84),3. előfizetési díj (SZJ 74.84),4. antennarendszer telepítése (SZJ 4531), mely tartalmazza a kültéri rész anyagszükségletét (parabola és földi antenna, szerelvények stb.), a hálózatkiépítés anyagszükségletét és a szerelési költséget.A fenti kiadásokat és a kauciót milyen főkönyvi számlaszámokon kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...kell könyvelni: kaució: 39. Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások számlacsoport megfelelő számlája; kártyaindítási díj: 113. Immateriális javak vásárlása; előfizetési díj: 551. Kommunikációs szolgáltatások számla megfelelő alszámlája;...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.
1
2