Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott jegyző tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Gazdasági szervezet - gazdasági vezető

Kérdés: Ha a polgármesteri hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely rendelkezik gazdasági szervezettel, akkor szükséges-e kijelölni gazdasági vezetőt vagy gazdálkodási csoportvezetőt a gazdálkodási feladatok ellátására? Ha nincs kijelölve, akkor a jegyző a hivatal vezetője és gazdasági vezetője is egyben? Milyen feltételek fennállása esetében szükséges egy polgármesteri hivatalnak rendelkeznie gazdasági szervezettel?
Részlet a válaszból: […]és az általa alapított költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv, az önkormányzati társulás és az általa alapított költségvetési szerv és a Kincstár közötti megállapodás alapján a Kincstár is elláthatja az (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes feladatokat. A megállapodásnak tartalmaznia kell az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatok részletes munkamegosztását és az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket.Ha az önkormányzati hivatalnál, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnél az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására önálló szervezeti egység kialakítására nincs lehetőség, az önkormányzati hivatal, illetve a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv egészében kell biztosítani az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását. Az ilyen önkormányzati hivatal, illetve társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági szervezet hiányában is ellátja a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásai-val kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, ideértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, az országos nemzetiségi önkormányzatokat, a társulásokat és a térségi fejlesztési tanácsot is.A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni az önkormányzati hivatalra.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5312
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Jegyző munkáltatója, munkaügyi per indítása jegyző által

Kérdés: A jegyzőnek ki a munkáltatója? Amennyiben a jegyző munkaügyi bíróságon pert kíván indítani a felmentése tekintetében, kit perelhet (önkormányzatot, polgármestert/polgármestereket, közös hivatalt)?
Részlet a válaszból: […]jogkör gyakorlója jogosult. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester (a közös önkormányzati hivatal jegyzője felett a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere) gyakorolja. Ugyanakkor a jegyző tekintetében munkáltatónak a polgármesteri, illetve közös önkormányzati hivatal minősül.A jegyző a közszolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében közvetlenül a bírósághoz fordulhat. A keresetet a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül lehet a bírósághoz benyújtania) a közszolgálati jogviszony megszüntetésével,b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással,c) a minősítés és a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4530
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Pénzügyi ellenjegyzés

Kérdés: Amennyiben a jegyző rendelkezik pénzügyi végzettséggel és mérlegképes regisztrációval, az önkormányzatnál és az intézményeknél - hivatal kivételével - lehet-e pénzügyi ellenjegyző?
Részlet a válaszból: […]felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.A hangsúly a gazdasági szakképzettségen, illetve pénzügyi-számviteli képesítésen van. Ez is biztosítja, hogy az érvényesítést a szakmailag legalkalmasabb személy írja alá. Ha a felsőoktatásban vizsgálódunk, akkor gazdasági szakképzettségnek kell tekinteni a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett végzettséget, szakképzettséget. A gazdaságtudományi képzési területeknek a közgazdasági és üzleti képzési ágak sorolhatók be, ahol - többek között - alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel alapképzési szakok felelnek meg.A pénzügyi ellenjegyző tekintetében a szakképzettségi, szakképesítési követelmények főszabálya, hogy a gazdasági vezetőnek, aki pénzügyi ellenjegyzési feladatokat lát el, a felsőoktatásban szerzett végzettséggel - állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel - és emelletta) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagyb) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. §-ának (1) és (2) bekezdései szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.Ha a költségvetési szervnél a pénzügyi-számviteli feladatok ellátását önálló szervezeti egység végzi, és annak vezetője megfelel az Ávr. 12. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételeknek, a gazdasági vezetőnek - az Ávr. 12. §-ának (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően - a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie.A feltett kérdésből kiderül, hogy a jegyző ezeknek a szakmai képesítési követelményeknek megfelel. A kérdést viszont tovább kell vizsgálni.Az önkormányzat élén a polgármester, a polgármesteri hivatal élén a jegyző áll, mint első számú vezető. A polgármesteri hivatal az önkormányzat egyik költségvetési szerve, annak irányítása alatt áll, és gazdasági szervezete az önkormányzat feladatait is ellátja.A jegyzőnek, mint az intézmény első számú vezetőjének, ki kell jelölnie az intézmény állományában álló, megfelelő pénzügyi végzettségű személyt, aki ellátja a pénzügyi ellenjegyzést. Önkormányzati hivatalnál pénzügyi ellenjegyzésre az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél pénzügyi ellenjegyzési jogosultsággal az irányító szerv gazdasági vezetője, vagy az irányító szervnél foglalkoztatott, vagy a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szervnél foglalkoztatott, írásban felhatalmazott személy rendelkezhet. Minden esetben a felhatalmazott személynek meg kell felelnie az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti képesítési követelményeknek.Az Áht. és az Ávr. az ellenjegyzést újraszabályozta, bevezetve a pénzügyi ellenjegyzést. A polgármesteri hivatal gazdasági feladatokat ellátó szervezeti egységének, gazdasági szervezetének gazdasági vezetője rendelkezik a pénzügyi ellenjegyzési jogosultsággal.A gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője a gazdasági vezető, de előfordul[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3830
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Jegyzői feladatok ellátása

Kérdés: Jegyzőnk munkaviszonya 2014. július 31-ével felmentéssel megszűnik. Mikor írható ki legkorábban pályázat a jegyzői álláshelyre? Meg kell várni a státusz megüresedését? Van-e tilalma az együtt alkalmazásnak?
Részlet a válaszból: […]ugyanakkor a legkorábbi időpontjáról nem. Véleményünk szerint nem kizárt, hogy amennyiben már biztosan lehet tudni, hogy a jegyző jogviszonya mely nappal szűnik meg, akkor kiírják a pályázatot. A jegyzői álláshelyet azonban csak a jogviszony megszűnésének napját követően lehet betölteni, egyéb esetben egyidejűleg két jegyzői kinevezés állna fent, mely alapján az új kinevezés érvénytelen lenne. A pályázati kiírás is csak erre figyelemmel készíthető el.A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. §-ának (2)-(3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a szervezeti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3763
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Önkormányzati hivatal jegyzőjének kell-e rendelkeznie pénzügyi végzettséggel?

Kérdés: A jegyző pénzügyi végzettség nélkül lehet az önkormányzat gazdasági vezetője? Ha a polgármesteri hivatalban nincs külön gazdasági szervezet, ki tekinthető gazdasági vezetőnek?
Részlet a válaszból: […]hivatal esetében az Ávr. 7. §-ának (2) bekezdése szerinti feladatok (a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása, és a költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon használata, védelme) ellátásáért a költségvetési szerv vezetője (önkormányzati hivatalnál a jegyző) felel. Ebben az esetben a költségvetési szerv vezetőjére (jegyzőre) az Ávr. 12. §-ának (2) bekezdésében előírt követelményeket kell alkalmazni (szerepelnie kell a regisztált mérlegképes könyvelők nyilvántartásában), kivéve ha a költségvetési szerv állományában van olyan személy, aki megfelel az Ávr. 12. §-ának (2) bekezdésében előírt követelményeknek, és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3745

6. találat: Pénzügyi ellenjegyzés I.

Kérdés: Szabályozhatja-e a jegyző belső szabályzatban úgy, hogy a kötelezettségvállalási okmány hivatalnál maradó iktatott példányát kell kizárólag pénzügyi ellenjegyzéssel ellátni, a többi eredeti példányt nem?
Részlet a válaszból: […]ellenjegyzés az adott költségvetési szerv gazdálkodásában játszik szerepet.A kérdéses esetben a gazdálkodást érintő dokumentumot, mint a kötelezettségvállalás dokumentumát vizsgáljuk. Ekkor a pénzügyi ellenjegyző és kötelezettségvállaló aláírásával és az aláírás dátumával ellátott dokumentumnak kell szerepelnie a kötelezettségvállalás dokumentumai között iktatási számmal nyilvántartva, ami bármikor visszakereshető, és egy esetleges ellenőrzés alkalmával igazolható a gazdálkodás folyamatában, mint a szabályos kötelezettségvállalás.A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell vizsgálnia, hogy a költségvetési szerv előirányzatai terhére vállalható-e az adott kötelezettség, jövőbeli kifizetése lehetséges-e. Tehát írásbeli kötelezettségvállalás tekintetében a költségvetési szervnél a pénzügyi ellenjegyzés kötelező és szükségszerű, a jogszabály szerint pénzügyi ellenjegyzés nélkül a költségvetési szerv vezetője nem írhat alá, kötelezettséget nem vállalhat. Ekkor folyamatosan a költségvetési szerv gazdálkodásáról beszélünk. A többi, eredeti példányon a pénzügyi ellenjegyző aláírásának, amit az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3514
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Jegyző által át nem ruházható jogkör

Kérdés: Polgármesteri hivatal gazdasági szervezete által ellátott feladatok tekintetében melyek azok az ügyek, amelyek aláírását a jegyző a kiadmányozás szabályozásakor nem adhatja át a gazdasági vezetőnek? Mi alapján lehet megállapítani, hogy például a Magyar Államkincstárhoz küldött havi elszámolások, jelentések esetében melyek azok, amelyeket a jegyzőnek kötelező aláírni, és melyek azok, amelyek aláírásával megbízható a gazdasági vezető?
Részlet a válaszból: […]kiadmányozási jogosultsággal. Ez vonatkozik a gazdasági területen dolgozó személyek kiadmányozási jogára, illetve a gazdasági vezető kiadmányozási jogára is. A jegyző jogosult kiadmányozni többek között:- munkáltatói jog gyakorlásából eredő iratok esetében,- a jegyző hatáskörébe tartozó közszolgálati tárgykörben keletkezett ügyiratokat,- az önkormányzat rendeleteit,- belső szabályzatokat,- a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvet, melyet csak a polgármesterrel együttesen jogosult kiadmányozni,- a felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat, jelentéseket stb.,- a polgármesteri hivatal tevékenységére vonatkozó jelentéseket,- a jogszabálysértésekre vonatkozó indítványok tárgyában keletkezett levelezéseket,- a törvényességi ellenőrzési munkatervet, az ellen­őrzési programokat és az ellenőrzést ellátók megbízóleveleit,- intézményeknek szóló körlevelek kiadását,- a saját nevére érkező kérelmekre, levelekre, megkeresésekre adott válaszokat,- a tömegkommunikáció részére adott tájékoztatásokat, panaszbejelentéseket,- az országgyűlési képviselőknek, a testületi képviselőknek írt leveleket.A jegyző távollétének ideje alatt helyette az aljegyző kiadmányozási jogkörrel rendelkezhet, de erről belső szabályozásban kell rendelkezni. A belső szabályzatban kerül szabályozásra, hogy a jegyző megbízásából kik lehetnek kiadmányozásra jogosultak. A legoptimálisabb ekkor osztályonként, szervezeti egységenként, tevékenységenként meghatározni ezeket a jogokat. Ennek oka, hogy a szakmai területeknek megfelelően a legilletékesebb személy lesz a kiadmányozó. Ezért optimális, hogy a gazdasági osztálynak, gazdasági szervezetnek, ezen belül is a gazdasági területen dolgozó személynek az őket érintő ügyekben legyen kiadmányozási joga. Lehetőség van arra is, hogy a gazdasági vezetőt és helyettesét is kiadmányozási joggal ruházza fel a jegyző gazdasági ügyekben. A gazdasági vezető vagy ügyintézők is felhatalmazhatók pl. folyószámla-kivonatok,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3513
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre

Kérdés: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. §-a (1) bekezdésének k) pontja szerint a jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre többek között: "a kötelezettségvállalást ellenjegyzi, erre más személyt is felhatalmazhat". Ez a rendelkezés ellentétben van-e az államháztartásról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben a pénzügyi ellenjegyzés fogalmával? Mikor van a jegyzőnek ellenjegyzési jogköre kötelezettségvállalás esetén?
Részlet a válaszból: […]meghatározott kivétellel - a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet.A kötelezettségvállalás és annak pénzügyi ellenjegyzése az előirányzatok feletti gazdálkodásra vonatkozik.Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek esetében a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jogosult.Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél pénzügyi ellenjegyzési jogosultsággal az irányító szerv gazdasági vezetője, vagy az irányító szervnél foglalkoztatott, vagy a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szervnél foglalkoztatott, írásban felhatalmazott személy rendelkezhet. Minden esetben a felhatalmazott személynek meg kell felelnie az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti képesítési követelményeknek. Az Ávr. 11. §-ának (4) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező helyi önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél, ha az irányító szerv nem jelöl ki más költségvetési szervet a gazdasági feladatok ellátására, akkor a gazdasági feladatok ellátásáért a szerv vezetője a felelős, ebben az esetben a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési követelményeknek is meg kell felelnie.Az önkormányzat élén a polgármester, a polgármesteri hivatal élén a jegyző áll mint első számú vezető. A polgármesteri hivatal az önkormányzat egyik költségvetési szerve, annak irányítása alatt áll, és az önkormányzat feladatait is ellátja. Mindezekből következik, hogy a jegyző nem lehet pénzügyi ellenjegyző a helyi önkormányzatnál, az önkormányzati hivatalnál, a nemzetiségi önkormányzatnál, a jogi személyiségű társulásnál.Gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatalnál az intézményvezető a jegyző, akinek a gazdasági vezetői feladatokat el kell látnia, mert ekkor a gazdasági feladatok ellátásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős. A jegyzőnek rendelkeznie kell a gazdasági vezetőre előírt képesítési követelményekkel. Akkor mentesíthető, ha az önkormányzati hivatal állományában van olyan személy, aki a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepel az Szt. 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. Tehát a jegyzőnek ki kell jelölnie az intézmény állományában álló, megfelelő pénzügyi végzettségű személyt, aki ellátja a pénzügyi ellenjegyzést. Önkormányzati hivatalnál pénzügyi ellenjegyzésre kizárólag az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3427
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Eljárás körjegyzőség megszűnése esetén

Kérdés: 1. Egy körjegyzőség mint költségvetési szerv megszűnése/megszüntetése jogutódlással történő vagy jogutód nélküli megszűnésnek minősül-e, esetleg az határozza ezt meg, hogy a gesztor csatlakozik-e valahova, vagy önálló marad? Van-e erre előírás? A megszűnés következményeit a körjegyzőségnek mint költségvetési szervnek és mint jogi személynek is viselnie kell? A körjegyzőséget (A) alkotó három önkormányzat közül kettő döntött a körjegyzőségből való kiválásról január 1-jétől, és csatlakozási szándékukról egy másik (B) körjegyzőséghez. A harmadik önkormányzat (mely a gesztor volt) - mivel önállóan nem tud fenntartani hivatalt - szintén január 1-jétől csatlakozik egy harmadik (C) körjegyzőséghez. A döntéseket határidőben meghozták.
2. Az 1. pontban írt (A) körjegyzőség december 31-vel történő megszűnése miatt az ott dolgozó köztisztviselők közül 2 fő áthelyezéssel átkerülne (B) körjegyzőséghez, 2 fő (C) körjegyzőséghez, 2 fő közszolgálati jogviszonya megszűnik. Amennyiben a körjegyzőség megszűnése a Ktv. 15. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti jogutód nélküli megszűnésnek tekintendő, akkor nem felmentéssel kell megszüntetni a közszolgálati jogviszonyt, hanem az említett g) pont alapján. Ezért nem beszélhetünk felmentési időről sem, azonban a tovább nem foglalkoztatott köztisztviselők részére a Ktv. 15. § (5) bekezdés alapján járó összeget és a Ktv. 19. § (1)-(5) bekezdés szerint járó végkielégítést kell kifizetni december 31-én. December 31-én megszűnik a közszolgálati jogviszonyuk, a költségvetési szerv megszűnését követően nem merülhet fel "felmentési idő" sem. Ebben az esetben - mivel a munkáltató körjegyzőség megszűnik - január 1-jétől már nem terhelheti semmilyen kötelezettség sem az önkormányzatokat, sem (B) és (C) körjegyzőséget. Helyes-e ez az eljárás és következtetés?
3. A körjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnése szintén a Ktv. 15. § (1) bek. g) pontja szerinti jogutód nélküli megszűnéssel történhet-e?
Részlet a válaszból: […]önkormányzat részvételével körjegyzőség alakul, illetve területszervezési intézkedés következtében önkormányzat szűnik meg, vagy jön létre, ez olyan átszervezésnek minősül, amely alapján a jegyző közszolgálati jogviszonya felmentéssel a 17. § (1) bekezdésének c) pontja alapján (átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált) szüntethető meg. Ha a körjegyzőség megszűnésének időpontjában a körjegyző felmentési védelem alatt áll [Mt. 90. § (1) bekezdés], akkor a körjegyző jogviszonyának megszüntetéséről szóló intézkedést a megszűnt körjegyzőséget alkotó önkormányzatok képviselő-testületei legkorábban a felmentési védelem lejártát követő napon hozhatják meg. Az elmondottak alapján tehát az említett két fő jogviszonyának megszüntetésére is a Ktv. 17. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, tehát felmentéssel kerülhet sor. Ez természetesen nem zárja ki, hogy a másik két-két fő - feltéve hogy annak a Ktv.-ben rögzített feltételei fennállnak - áthelyezésre kerüljön. A Ktv. 14. § (2) bekezdés alapján azonban erre csak akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3048
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Lakosságszám-csökkenés hatása a jegyző illetményére

Kérdés: A település lakosságszáma 3000 fő alá csökkent, ilyen esetben mi a teendő a jegyző besorolásával? Csökkenthető-e az illetménye?
Részlet a válaszból: […]kistérségi társulás székhely településének jegyzője az illetményalap 8,24-szorosa, e) a megyei jogú város jegyzőjének és a megyei főjegyzőnek az illetményalap 8,5-szerese, f) a fővárosi főjegyző esetében az illetményalap 8,75-szorosa". A Ktv. 14. § (1) bekezdése a kinevezés módosításával kapcsolatban kimondja, hogy a kinevezés tartamát módosítani csak a közigazgatási szerv és a köztisztviselő közös megegyezésével lehet, az a) pont szerint nem kell azonban a köztisztviselő beleegyezése a fizetési fokozatban történő előrelépése, illetményének e törvény szerinti megállapítása esetén. A Ktv. 46. § (9) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy a lakosságszámtól függő illetményelemek változását a tárgyév január 1-jétől kell érvényesíteni. Mivel a lakosságszám-kategóriákat és a jegyző ahhoz kapcsolódó alapilletményének szorzószámát a Ktv. 45. § (2) bekezdése határozza meg,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2905
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést