Gazdasági szervezet - gazdasági vezető

Kérdés: Ha a polgármesteri hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely rendelkezik gazdasági szervezettel, akkor szükséges-e kijelölni gazdasági vezetőt vagy gazdálkodási csoportvezetőt a gazdálkodási feladatok ellátására? Ha nincs kijelölve, akkor a jegyző a hivatal vezetője és gazdasági vezetője is egyben? Milyen feltételek fennállása esetében szükséges egy polgármesteri hivatalnak rendelkeznie gazdasági szervezettel?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti feladatok ellátására írásban kijelölte.Amennyiben az adott szervezetnél nincs gazdasági szervezet, illetve vezető, és a jegyző nem felel meg a képesítési követelményeknek, akkor a jegyzőnek kell gondoskodni arról, hogy legyen a beszámoló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Jegyző munkáltatója, munkaügyi per indítása jegyző által

Kérdés: A jegyzőnek ki a munkáltatója? Amennyiben a jegyző munkaügyi bíróságon pert kíván indítani a felmentése tekintetében, kit perelhet (önkormányzatot, polgármestert/polgármestereket, közös hivatalt)?
Részlet a válaszából: […] ...jegyző abban a sajátos helyzetben van, hogy egyrészt munkavállaló, másrészt munkáltatói jogköröket is gyakorol, illetve vezeti az önkormányzat szervét, a polgármesteri hivatalt, illetve közös önkormányzati hivatalt.Különbséget kell tenni a munkáltatói jogkört...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.
Kapcsolódó címkék:  

Pénzügyi ellenjegyzés

Kérdés: Amennyiben a jegyző rendelkezik pénzügyi végzettséggel és mérlegképes regisztrációval, az önkormányzatnál és az intézményeknél - hivatal kivételével - lehet-e pénzügyi ellenjegyző?
Részlet a válaszából: […] ...szerv alkalmazásában álló személy lesz jogosult.A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnél a pénzügyi ellenjegyző a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy.Az önkormányzatnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.
Kapcsolódó címkék:  

Jegyzői feladatok ellátása

Kérdés: Jegyzőnk munkaviszonya 2014. július 31-ével felmentéssel megszűnik. Mikor írható ki legkorábban pályázat a jegyzői álláshelyre? Meg kell várni a státusz megüresedését? Van-e tilalma az együtt alkalmazásnak?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 247. §-ának (5) bekezdése alapján a polgármester legkésőbb a jegyző, főjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő harminc napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői, főjegyzői állás betöltésére. A pályázati eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati hivatal jegyzőjének kell-e rendelkeznie pénzügyi végzettséggel?

Kérdés: A jegyző pénzügyi végzettség nélkül lehet az önkormányzat gazdasági vezetője? Ha a polgármesteri hivatalban nincs külön gazdasági szervezet, ki tekinthető gazdasági vezetőnek?
Részlet a válaszából: […] ...a használatában lévő vagyon használata, védelme) ellátásáért a költségvetési szerv vezetője (önkormányzati hivatalnál a jegyző) felel. Ebben az esetben a költségvetési szerv vezetőjére (jegyzőre) az Ávr. 12. §-ának (2) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Jegyző által át nem ruházható jogkör

Kérdés: Polgármesteri hivatal gazdasági szervezete által ellátott feladatok tekintetében melyek azok az ügyek, amelyek aláírását a jegyző a kiadmányozás szabályozásakor nem adhatja át a gazdasági vezetőnek? Mi alapján lehet megállapítani, hogy például a Magyar Államkincstárhoz küldött havi elszámolások, jelentések esetében melyek azok, amelyeket a jegyzőnek kötelező aláírni, és melyek azok, amelyek aláírásával megbízható a gazdasági vezető?
Részlet a válaszából: […] ...a kiadmányozásra jogosult személy hitelesen aláír.A kiadmányozó a költségvetési szerv vezetője, a polgármesteri hivatal tekintetében a jegyző. A költségvetési szerv vezetője, illetve a jegyző által kiadmányozási joggal felhatalmazott személy az, akinek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.
Kapcsolódó címkék:    

Pénzügyi ellenjegyzés I.

Kérdés: Szabályozhatja-e a jegyző belső szabályzatban úgy, hogy a kötelezettségvállalási okmány hivatalnál maradó iktatott példányát kell kizárólag pénzügyi ellenjegyzéssel ellátni, a többi eredeti példányt nem?
Részlet a válaszából: […] ...kérdéses esetben a gazdálkodást érintő dokumentumot, mint a kötelezettségvállalás dokumentumát vizsgáljuk. Ekkor a pénzügyi ellenjegyző és kötelezettségvállaló aláírásával és az aláírás dátumával ellátott dokumentumnak kell szerepelnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.
Kapcsolódó címkék:  

Jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre

Kérdés: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. §-a (1) bekezdésének k) pontja szerint a jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre többek között: "a kötelezettségvállalást ellenjegyzi, erre más személyt is felhatalmazhat". Ez a rendelkezés ellentétben van-e az államháztartásról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben a pénzügyi ellenjegyzés fogalmával? Mikor van a jegyzőnek ellenjegyzési jogköre kötelezettségvállalás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...nem írja elő, hogy a felhatalmazott személynek a szerv alkalmazásában kell állnia.Önkormányzati hivatalnál a kötelezettségvállaló a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott, az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személy.A kötelezettségvállalás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.
Kapcsolódó címkék:    

Eljárás körjegyzőség megszűnése esetén

Kérdés: 1. Egy körjegyzőség mint költségvetési szerv megszűnése/megszüntetése jogutódlással történő vagy jogutód nélküli megszűnésnek minősül-e, esetleg az határozza ezt meg, hogy a gesztor csatlakozik-e valahova, vagy önálló marad? Van-e erre előírás? A megszűnés következményeit a körjegyzőségnek mint költségvetési szervnek és mint jogi személynek is viselnie kell? A körjegyzőséget (A) alkotó három önkormányzat közül kettő döntött a körjegyzőségből való kiválásról január 1-jétől, és csatlakozási szándékukról egy másik (B) körjegyzőséghez. A harmadik önkormányzat (mely a gesztor volt) - mivel önállóan nem tud fenntartani hivatalt - szintén január 1-jétől csatlakozik egy harmadik (C) körjegyzőséghez. A döntéseket határidőben meghozták.
2. Az 1. pontban írt (A) körjegyzőség december 31-vel történő megszűnése miatt az ott dolgozó köztisztviselők közül 2 fő áthelyezéssel átkerülne (B) körjegyzőséghez, 2 fő (C) körjegyzőséghez, 2 fő közszolgálati jogviszonya megszűnik. Amennyiben a körjegyzőség megszűnése a Ktv. 15. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti jogutód nélküli megszűnésnek tekintendő, akkor nem felmentéssel kell megszüntetni a közszolgálati jogviszonyt, hanem az említett g) pont alapján. Ezért nem beszélhetünk felmentési időről sem, azonban a tovább nem foglalkoztatott köztisztviselők részére a Ktv. 15. § (5) bekezdés alapján járó összeget és a Ktv. 19. § (1)-(5) bekezdés szerint járó végkielégítést kell kifizetni december 31-én. December 31-én megszűnik a közszolgálati jogviszonyuk, a költségvetési szerv megszűnését követően nem merülhet fel "felmentési idő" sem. Ebben az esetben - mivel a munkáltató körjegyzőség megszűnik - január 1-jétől már nem terhelheti semmilyen kötelezettség sem az önkormányzatokat, sem (B) és (C) körjegyzőséget. Helyes-e ez az eljárás és következtetés?
3. A körjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnése szintén a Ktv. 15. § (1) bek. g) pontja szerinti jogutód nélküli megszűnéssel történhet-e?
Részlet a válaszából: […] ...fenti eset, tehát amikor a körjegyzőség megszűnik, illetvea körjegyzőségbe tartozó önkormányzatok megváltoznak, átszervezésnek minősül. AKtv. 17. § (11)-(12) bekezdés kifejezetten is rendelkezik erről az esetről akörjegyző jogviszonyának sorsát érintően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.
Kapcsolódó címkék:    

Lakosságszám-csökkenés hatása a jegyző illetményére

Kérdés: A település lakosságszáma 3000 fő alá csökkent, ilyen esetben mi a teendő a jegyző besorolásával? Csökkenthető-e az illetménye?
Részlet a válaszából: […] ...jegyző alapilletményének szorzószámát a köztisztviselőkjogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 45. § (2) bekezdésehatározza meg:"A jegyző, illetve főjegyző alapilletménye:a) 3000-nél kevesebb lakosú településen az illetményalap6,25-szorosa,b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.
Kapcsolódó címkék:  
1
2