Munkáltatói kölcsön igénylése

Kérdés: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozónk munkáltatói kölcsönt szeretne igényelni 500 E forint értékben. Milyen feltételekkel nyújthatunk neki kölcsönt adó- és kamatmentesen? Belső szabályzatunk nem szabályoz ilyen esetet.
Részlet a válaszából: […] ...az egyedi ilyen jellegű igények teljesítése nem javasolt.A munkabér- (illetmény-) előleg után abban az esetben nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem és kifizetői adófizetési kötelezettség, ha mértéke maximum az előlegnyújtás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Főállású polgármester költségtérítése

Kérdés: Főállású polgármester a képviselő-testület döntése értelmében havonta megállapított költségtérítésre jogosult. A költségtérítés összegét a polgármester felveheti 3 évre előre egy összegben, ha a képviselő-testület dönt róla? Ha igen, milyen adózási, fizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható.Ez tehát azt jelenti, hogy a 3 évre előre felvett összeg után kamatkedvezményből származó jövedelem keletkezik az Szja-tv. 72. §-a alapján, mely után a kifizetőt közteherfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Munkaruha-vásárlás

Kérdés: Központi költségvetési intézmény vagyunk. Minden évben – év elején – pénzben adunk ruházati ellátmányt a hivatásos személyi állomány részére. A kifizetett összeget a K 1108 rovaton számoljuk el, amely rovat tartalmilag pénzben fizetendő ruházati költségtérítést takar. A számfejtés során a KIRA bérszámfejtési rendszerben (MÁK) azon jogcímen kerül rögzítésre a kifizetésre kerülő összeg, amely alapján a magánszemélynek nem lesz adófizetési kötelezettsége, sem pedig intézményünknek, tehát adómentesen kapja a meghatározott keretösszeget. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés előírja, hogy az állomány tagjának számlát kell kérnie az ellátmányt biztosító szervezeti egység nevére és címére a vásárolt ruházati termékekről. A BM rendelet 8. számú melléklete felsorolja az ellátmányból beszerezhető termékek körét. Az állománynak október hónapban kell elszámolni a kapott keretösszeggel oly módon, hogy a pénzügyi szakszolgálat részére a számlákat leadják, ahol a számlaellenőrzés megtörténik (megjegyzem, a számlák nem kerülnek könyvelésre a főkönyvi nyilvántartásban, azokat csak megőrizzük). Amennyiben a teljes megkapott összegről benyújtja a számlákat a dolgozó, nem válik adóköteles juttatássá a kifizetés, viszont az el nem költött rész esetén adókötelessé válik a számlával nem igazolt rész, és megadóztatjuk mint a bérjövedelmet. A személyi jövedelemadó alóli mentesség érdekében a kiállított ruházati számlán vevőként a rendőri szervnek kell szerepelni, kerül-e ezáltal az intézmény, illetve a dolgozó abba a helyzetbe, hogy a terméket a megvásárlást követően a dolgozó részére "temészetben átadja"? Kérdés, hogy az Szja-tv. 2019. évi változása miatt az adóztatásra befolyással van-e az a körülmény, hogy a ruhapénzről kérnek-e számlát vagy sem? Számlával történő elszámolás esetén és számla nélkül is összevonandó jövedelemként kellene adózni?
Részlet a válaszából: […] ...megvásárlására, de ebben az esetben be kell tartani a 30 napos elszámolási kötelezettséget, különben az Szja-tv. 72. §-a szerinti kamatkedvezmény-adót kell megfizetni.A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 21. §-ának (2) bekezdése is előírja, hogy az igényjogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Külföldi kiküldetés napidíja kifizetésének időpontja, az alkalmazandó árfolyam

Kérdés: Költségvetési intézmény külföldi kiküldetésre tekintettel napidíjat fizet ki dolgozójának az utazás időpontja előtti hónapban. Az utazás megkezdése előtt egy hónappal fizethető-e ki napidíj jogcímen ellátmány, vagy csak előlegként? Ha az utazás megkezdése előtti hónapban kerül sor a napidíj kifizetésére, akkor a napidíj számfejtésénél milyen árfolyammal kell számolni? Az utazás megkezdése előtti hónap (ami a kifizetés hónapja) vagy a kifizetés előtti hó (ami 2 hónappal az utazás megkezdése előtt van) 15-i árfolyammal?
Részlet a válaszából: […] ...árfolyamot kell alkalmazni.Itt meg kell jegyezni, hogy az előleg (elszámolásra átadott összeg) után abban az esetben nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem (Szja-tv. 72. §), ha azt a kifizető kizárólag a tevékenységével összefüggésben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Külföldi kiküldetéshez a dolgozónak adott előleg elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szervnél a külföldi kiküldetéshez a dolgozónak adott előleget nem a házipénztárból készpénzzel, hanem bankszámlára történő átutalás formájában folyósítják. Az elszámoláskor viszont a visszavett összeggel a pénztárban számolnak el, bruttó módon visszavételezi a teljes összeget, és kiadásba helyezi a felhasznált összeget. Az adott előleg elszámolása T36515 – K 32/33, visszavételkor T 32/33 – K36515, illetve végleges kötelezettségvállalásként és teljesítésként a kötelező számlák alkalmazásával történik. A 33 bankszámla és a 32 pénztárszámla közötti elszámolási kapcsolat megfelelőségére irányul a kérdésem. Helyes-e ez az eljárás, ha nem, hogyan kell megfelelően könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...eszköz megszerzésére, szolgáltatás igénybevétele érdekében adott előleg (elszámolásra kiadott összeg) harminc napot meghaladóan kamatkedvezményből származó jövedelemnek minősül. Az így birtokolt összeg utáni jövedelem "nem önálló tevékenységből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Ruhapénzzel történő elszámolás

Kérdés: Idén kapott ruhapénz elszámolásánál elfogadható-e jövő évi ruhaszámla? (A tervezett utasításban úgy szerepelne, hogy az utasítás hatálybalépésétől 2017. január 31-ig kiállított számla fogadható el.)
Részlet a válaszából: […] ...Ekkor az idén juttatott pénzösszeg tulajdonképpen elszámolásra kiadott előlegnek tekinthető. Az ilyen előleg után akkor nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem, ha azzal az érintettek 30 napon belül elszámolnak.Amennyiben nem az Szja-tv. szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Kamatkedvezményből származó jövedelem megállapítása

Kérdés: Utólagos elszámolásra kiadott előleg esetén, ha az elszámolás 30 napon túl történik, mely időszakra kell megfizeti a kamatkedvezményből származó jövedelem utáni adót? Mely napon érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni? Hogyan kell számolni a jövedelmet és a fizetendő adót, ha az adott naptári évben nem kerül visszafizetésre az előleg, csak az azt követő évben?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelem a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a mindenkori jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.

Munkabérelőlegből származó kamatkedvezmény

Kérdés: A munkavállaló részére kifizetett munkabérelőleggel összefüggésben kell-e kamatkedvezmény utáni adót fizetni abban az esetben, ha a dolgozó egy éven belül másodszor vesz fel munkabérelőleget, de azt az Szja-tv.-ben meghatározott keretek között (6 hónapra és a minimálbér ötszöröse alatti összegben), illetve az előzően felvett munkabérelőleg lejáratát, visszafizetését követően teszi?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 1995. évi CXVII. törvény(továbbiakban: Szja-tv.) 72. § (4) bekezdésének g) pontja alapján nem kellmegállapítani a kamatkedvezményből származó jövedelem miatt azadókötelezettséget az olyan munkabérelőleg után, amelynek folyósításalegfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Önkormányzati lakás értékesítése

Kérdés: Egy önkormányzat tulajdonában álló lakás magánszemély részére történő értékesítése esetén keletkezik-e kamatkedvezményből származó jövedelem abban az esetben, ha a vételár egy része megállapodásban rögzítve, 8 havi részletben kerül kiegyenlítésre?
Részlet a válaszából: […] ...személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény72. § (4) bekezdése értelmében a kamatkedvezményből származó jövedelemmegállapításánál nem kell figyelembe venni a vevői követeléseket, valamint az ekövetelésekkel összefüggésben szerződés vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Gyermekétkeztetési támogatás elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk (önkormányzati) segélyt nyújt, gyermekétkeztetési támogatás címen, az általa fenntartott iskoláknak 6 hónapos elszámolási idővel, magánszemélyek (gyermekek) részére. Fél év után az iskolák elszámolnak az önkormányzattal a felhasznált étkeztetési segélyek összegéről. Vonatkozik-e jelen esetre az Szja-tv. 72. §-a (kamatkedvezményből származó jövedelem), vagy a 72/A. § (5) bekezdése az irányadó?
Részlet a válaszából: […] A gyermekétkeztetési támogatások megállapításának ésfolyósításának eljárási rendjét a gyermekek védelméről és gyámügyiigazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) szabályozza.A Gyvt. 148. §-a alapján közoktatási intézményi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 2.
1
2