Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott kiadások tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bontási tevékenység költsége

Kérdés: Az építési beruházás bontási tevékenységének költségét milyen rovatra kell könyvelni (dologi kiadás vagy beruházás)? A bontási tevékenységgel kapcsolatosan van-e valamilyen speciális szabály, kapcsolódik-e a keletkezett törmelék elszállításának költsége és lerakóhelyi díja?
Részlet a válaszból: […]felújítás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, felújítás befejezéséig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, illetve üzembe helyezési munkáknak a K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése vagy a K71. Ingatlanok felújítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.A fenti felsorolásba államháztartási számviteli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5222
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Házipénztárból történő készpénzkifizetés

Kérdés: Mikor lehetséges házipénztárból készpénzkifizetés? Tilos-e a házipénztárból munkabérrel összefüggő kifizetést eszközölni?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, ési) az a)-h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.A központi költségvetési szerv ezen esetekben készpénzben történő teljesítésére - a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel - készpénz felvételét igényelheti a Kincstártól, és teljesíthet készpénzben kifizetést.Önkormányzati költségvetési szervek esetében az Áht. záró rendelkezései[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5062

3. találat: Időbeli elhatárolás

Kérdés: Helyesen jártunk-e el, amikor a januárban esedékes szociális juttatásokat - a karácsonyi ünnepekre való tekintettel - hamarabb, azaz nem januárban, hanem az azt megelőző év decemberében fizettük ki, és a ráfordítás összegét az időbeli elhatárolások között mutattuk ki?
Részlet a válaszból: […]az Áhsz. 10-12. §-aiban foglaltakon kívül az eszközök között kell kimutatni a pénzeszközöket, a követeléseket, az egyéb sajátos elszámolásokat és az aktív időbeli elhatárolásokat. A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokat és a forrásokat a könyv szerinti értéken kell kimutatni.Ha olyan összeget utaltak el, amely kiadás, ráfordítás vonatkozási ideje január, azaz a mérleg fordulónapját követő hónap, de az összeget már a januári hónapot megelőzően előre, decemberben, azaz a mérlegfordulónapot megelőzően utalták el, akkor a gazdasági esemény tekintetében helyesen jártak el, amikor időbeli elhatárolást képeztek.Amikor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4986
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Működési bevételeknek fedezniük kell a működési kiadásokat

Kérdés: Hol található az a jogszabályi hivatkozás, hogy a működési bevételeknek fedezniük kell a működési kiadásokat?
Részlet a válaszból: […]teljesítő megfizetni köteles,c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból, és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.Az Áht. 6. §-a (3) bekezdésének c) pontja a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak.A költségvetési szférán belül általában a bér és a járulék döntő súlyt képvisel, amelyet az esetek döntő többségében a működési bevételekből nem tudnak az intézmények kigazdálkodni. A bérekre, járulékokra államháztartási vagy fenntartói finanszírozást kapnak.A költségvetési tervezési egyensúly elve szerint a bevételeknek fedezni kell a kiadásokat, és az egyes bevételi és kiadási jogcímeket előirányzat-csoportonként kell megtervezni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4468
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Anyakönyvi ügyek kiadásainak és bevételeinek elszámolása

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal anyakönyvi ügyek intézésével megbízott köztisztviselője (anyakönyvvezető) házasságkötésnél államigazgatási, közhatalmi feladatokat lát el. Mely költségvetési szerv illetékes a házasságkötésnél felmerülő közhatalmi bevételek, illetve az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan igénybe vehető szolgáltatások bevételeinek beszedésére, illetve a kiadások teljesítésére? A felmerült kiadásokat és bevételeket az önkormányzat vagy a közös önkormányzati hivatal könyveiben kell-e elszámolni?
Részlet a válaszból: […]polgármester,ab) jegyző vagyac) a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban együtt: képviselő-testület hivatala) anyakönyvi ügyek intézésével megbízott köztisztviselője (a továbbiakban: anyakönyvvezető),rendelkezik.Ha van a közös hivatalnak anyakönyvi ügyek intézésével megbízott köztisztviselője, akkor a házasságkötési díjbevételeket és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4265
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Szakfeladat

Kérdés: Hogyan történt az oktatási és nevelési intézmények működtetési kiadásainak szakfeladaton történő elszámolása 2013. december 31-ig, és hogyan történik 2014-ben?
Részlet a válaszból: […]felsős évfolyamok, sajátos nevelési igényű tanulók, napközis tanulók stb. szakfeladaton kellett a kiadásokat elszámolni. A szakfeladat szétbontásának elve belső szabályozás útján történt, vagy létszám, vagy légköbméter-százalék, vagy alapterület stb. százalékában.56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § (1) szerint:"A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait, valamint a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja bevételeit és kiadásait a kezelő szerv azokon a szakfeladatokon számolja el, amelyek érdekében azok felmerültek.(2) A költségvetési szerv más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek bevételeit, kiadásait az ellátott szerv azon a szakmai, az 1. § (4) bekezdése szerinti vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmaznia) az olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek is, amelyet az irányító szerv önállóan működő költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatainak ellátására jelölt ki,b) a kifejezetten más szervek pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szerveknek a más szervek részére végzett tevékenységei tekintetében, ha költségvetésükben az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, valamintc) a támogatási és a befektetési célok szakfeladatai tekintetében."Az új, módosított NGM rendelet kérdéses szakfeladatának szövegében érdemi változás nincs, hanem az oktatási intézmények működési és oktatási tevékenységének szétválásával egyértelműsítésre került, hogy a működtetéssel kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása az adott szakmai szakfeladaton kerülnek elszámolásra. Erről még a 2013. VI. 29-ei módosítás elő­tti 3. számú melléklet szöveges része rendelkezett, amely hatályon kívül került, de a számokhoz került a szakfeladat beépítésre a szövegbe.Összegezve tehát az adott szakmai szakfeladaton kell a működtetéssel kapcsolatos kiadásokat elszámolni (pl. alsó tagozat, felső tagozat, napközi, SNI stb.), és a megfelelő szakfeladatokra történő átvezetés, rendezés visszamenőlegesen is szükséges, hogy az év végi beszámolójukban már a valós szakfeladaton jelenjenek meg a bevételek és kiadások.2014. január 2-ától a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet lépett hatályba, amely új elveket határozott meg a szakfeladattal kapcsolatban. A költségvetési szerveknek a pénzügyi számvitelben az Áht. 1. §-ának (2) bekezdése szerint ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és eredményszemléletű bevételeit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3667
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Kiadások másodlagos könyvelése

Kérdés: Intézményünk önkormányzati egészségügyi rendelőintézet. A kiadásaink könyvelésekor másodlagos számlacsoportként előirányzat esetében:
711 Alaptevékenységek költségvetési előirányzata
712 Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek költségvetési előirányzata
Előirányzat-teljesítés esetében:
721 -Alaptevékenységek kiadási előirányzatának teljesítése
722 -Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek költségvetési előirányzatának teljesítése
számlacsoportok alábontott főkönyvi számláit alkalmazzuk.
Könyvelő kolléganőnk - hivatkozva számviteli elő­­adásokon elhangzottakra - úgy tudja, hogy a fenti számlákon nyilvántartott gazdasági események közül azokat, melyek OEP-, illetve önkormányzati finanszírozás terhére történtek, át kell vezetni a 771 és 772 számlacsoport számláira. A kisegítői feladatokat ellátó számviteli munkatárs kolléganőnk szerint ezt a számlát csak az önkormányzatok és egyéb finanszírozást végző intézmények a finanszírozási tevékenységükkel kapcsolatos gazdasági események nyilvántartására használhatják, egészségügyi intézmény ilyen tevékenységet nem végez, ezért ezt a számlacsoportot nem alkalmazhatja. Kérjük szíves állásfoglalásukat a fentiekkel kapcsolatban!
Részlet a válaszból: […]megbontásnak, csak ott érdemes ezt alkalmazni, ahol a költségvetési szerv szolgáltatási tevékenységet végez. A költségvetési szervek által végzett ágazati szolgáltatások - úgymint szociális, egészségügyi szolgáltatás, közoktatás - az alaptevékenység szakmai szakfeladatai. Az üzemeltetéssel, fenntartással, karbantartással és a működtetéssel kapcsolatos kiadások elszámolása a 7212 Alaptevékenységek működési feladatain kerül elszámolásra.Az egészségügyi ágazatban végzett szolgáltatások, amelyeket a rendelőintézetek, kórházak végeznek, azok a 7211 Alaptevékenységek szakmai feladatain lesznek elszámolva.Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési hiány finanszírozása, a költségvetési többlet felhasználása a finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.Nem lehet költségvetési vagy finanszírozási bevételként és kiadásként elszámolni a pénzeszközök olyan változásának hatását, amelyek előlegként nem jelentik azok végleges felhasználását, átmenetileg nem számolhatók el az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, továbbá a pénzeszközök közötti pénzforgalom, a letéti és más idegen pénzeszközök kezelésével, az államháztartáson belüli támogatások vagy a bevételek beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak.A finanszírozási bevételeket és kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a pénzforgalommal nem járó kiegészítő tételeket is el kell számolni.Az Áht. gazdálkodási szabályai miatt a finanszírozási műveletek kiadásai között finanszírozási szakfeladaton kell kimutatni a befektetési célú és a támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásait.Ennek a könyvelésére a 77. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzata és teljesítése számlacsoportot kell alkalmazni. Az egyik neves pénzügyi tanácsadó cég által kiadott 2013. évi számlatükör szerinti, további bontása:771 Finanszírozási műveletek kiadási előirányzata7711 Támogatási célú finanszírozási műveletek ki­adási előirányzata7712 Befektetési célú finanszírozási műveletek kiadási előirányzata77121 Alaptevékenységhez kapcsolódó befektetési célú finanszírozási műveletek kiadási elő­irányzata77122 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befektetési célú finanszírozási műveletek kiadási előirányzata7713 Alaptevékenységhez kapcsolódó forgatási célú finanszírozási műveletek technikai kiadási elő­irányzata7714 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó forgatási célú finanszírozási műveletek technikai kiadási előirányzata772 Finanszírozási műveletek kiadási előirányzat teljesítése7721 Támogatási célú finanszírozási műveletek ki­adási előirányzat teljesítése7722 Befektetési célú finanszírozási műveletek ki­adási előirányzat teljesítése77221 Alaptevékenységhez kapcsolódó befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásai77222 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásaiAz Áhsz. ezt az alábontást nem tartalmazza.Befektetési célú finanszírozási műveletek kiadásai között kell kimutatni a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásának kiadásait. Itt kell kimutatni: a költségvetési hiány fedezetére, valamint a fejlesztések vagy a működés érdekében felvett hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi lízing miatti kötelezettségek, a rövid lejáratú hitelek (a likvid hitelek kivételével) törlesztésével kapcsolatos kiadásokat, az önkormányzatok által felhalmozási vagy működési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények beváltásával kapcsolatos kiadásokat.Ezt a számlát csak az önkormányzati alrendszer használhatja a befektetési, finanszírozási célú műveletek funkcionális osztályozás szerinti kiadásainak elszámolására. A számla csak a befektetési célú finanszírozási célú kiadások és a rövid lejáratú hitelek kiadásainak elő­irányzatainak elszámolása esetében használható.Támogatási célú finanszírozási műveletek kiadásaként a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kiadási és saját bevételi előirányzatainak különbségeként rendelkezésre bocsátott költségvetési támogatást, és az önkormányzati alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás összegét kell kimutatni.Ezt a számlát csak az önkormányzatok, a társulások használhatják a költségvetési szerveik részére irányító szervi hatáskörben rendelkezésre bocsátott támogatások, illetve a társadalombiztosítás alapjai által az egészségügyi szolgáltatások részére biztosított támogatások funkcionális osztályozás szerinti elszámolására.Az önkormányzat nyújtja a támogatást az egészségügyi intézménynek, mint irányítása alá tartozó költségvetési szervének, tehát ő a finanszírozó. Ő fogja ezen a főkönyvi számon elszámolni funkcionális osztályozás szerint ezeket a kiadásokat. Az egészségügyi intézménynek, szakrendelőnek viszont az Áht.-ban leírtak szerint az egészségügyi ellátás, amire kapta a finanszírozást, az alapító okiratában szereplő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3500
Kapcsolódó tárgyszavak: