Pénzügyi ellenjegyzés

Kérdés: Gazdálkodási szabályzatunk alapján a követelésekhez kapcsolódó szerződéseink esetében is szükséges a pénzügyi ellenjegyzés, így biztosítva, hogy valamennyi szerződésről tájékozódjon mind a kötelezettségvállaló, mind pedig a gazdasági vezető (pénzügyi ellenjegyző). Mindez egy túlszabályozott folyamat, így érdemes lehet "egyszerűsíteni" az eljárásrendet úgy, hogy csak a kötelezettségvállaló által kerülne aláírásra a bevételi szerződés. A bevételekhez kapcsolódó szerződések esetén értelmezhető-e a pénzügyi ellenjegyzéssel történő aláírás?
Részlet a válaszából: […] ...szabályokat. Ebben az értelemben a pénzügyi ellenjegyzés nem értelmezhető, hiszen nem kiadásról beszélünk.A pénzügyi ellenjegyző a kiadások fedezetének meglétét igazolja, ezért szükséges, hogy tudomással bírjon a várható bevételekről. Nincs jogszabályi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Bontási tevékenység költsége

Kérdés: Az építési beruházás bontási tevékenységének költségét milyen rovatra kell könyvelni (dologi kiadás vagy beruházás)? A bontási tevékenységgel kapcsolatosan van-e valamilyen speciális szabály, kapcsolódik-e a keletkezett törmelék elszállításának költsége és lerakóhelyi díja?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 16. §-a értelmében az ingatlanok létrehozásával, felújításával, bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggésben idegen vállalkozó által végzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
Kapcsolódó címkék:    

Házipénztárból történő készpénzkifizetés

Kérdés: Mikor lehetséges házipénztárból készpénzkifizetés? Tilos-e a házipénztárból munkabérrel összefüggő kifizetést eszközölni?
Részlet a válaszából: […] ...Áht. 85. §-a kimondja, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Időbeli elhatárolás

Kérdés: Helyesen jártunk-e el, amikor a januárban esedékes szociális juttatásokat - a karácsonyi ünnepekre való tekintettel - hamarabb, azaz nem januárban, hanem az azt megelőző év decemberében fizettük ki, és a ráfordítás összegét az időbeli elhatárolások között mutattuk ki?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 13. §-ának (9) bekezdése szerint:"A mérlegben a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.
Kapcsolódó címkék:    

Működési bevételeknek fedezniük kell a működési kiadásokat

Kérdés: Hol található az a jogszabályi hivatkozás, hogy a működési bevételeknek fedezniük kell a működési kiadásokat?
Részlet a válaszából: […] ...előírás, ami a kérdésben foglaltakat szó szerint kimondja.Az Áht. 6. §-ának (2) bekezdése szerint a költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.
Kapcsolódó címkék:    

Anyakönyvi ügyek kiadásainak és bevételeinek elszámolása

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal anyakönyvi ügyek intézésével megbízott köztisztviselője (anyakönyvvezető) házasságkötésnél államigazgatási, közhatalmi feladatokat lát el. Mely költségvetési szerv illetékes a házasságkötésnél felmerülő közhatalmi bevételek, illetve az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan igénybe vehető szolgáltatások bevételeinek beszedésére, illetve a kiadások teljesítésére? A felmerült kiadásokat és bevételeket az önkormányzat vagy a közös önkormányzati hivatal könyveiben kell-e elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. §-ának (1) bekezdése alapján anyakönyvi ügyekben hatáskörrela) kormányrendeletben meghatározott képesítési feltételekkel rendelkezőaa) polgármester,ab) jegyző vagyac) a polgármesteri hivatal és a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:    

Szakfeladat

Kérdés: Hogyan történt az oktatási és nevelési intézmények működtetési kiadásainak szakfeladaton történő elszámolása 2013. december 31-ig, és hogyan történik 2014-ben?
Részlet a válaszából: […] ...december 31-ig a kiadások és bevételek szakfeladaton történő elszámolást a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet szerint volt szükséges elszámolni. Ez a jogszabály 2014. január 1-jétől már hatályon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.
Kapcsolódó címkék:    

Kiadások másodlagos könyvelése

Kérdés: Intézményünk önkormányzati egészségügyi rendelőintézet. A kiadásaink könyvelésekor másodlagos számlacsoportként előirányzat esetében:
711 Alaptevékenységek költségvetési előirányzata
712 Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek költségvetési előirányzata
Előirányzat-teljesítés esetében:
721 -Alaptevékenységek kiadási előirányzatának teljesítése
722 -Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek költségvetési előirányzatának teljesítése
számlacsoportok alábontott főkönyvi számláit alkalmazzuk.
Könyvelő kolléganőnk - hivatkozva számviteli elő­­adásokon elhangzottakra - úgy tudja, hogy a fenti számlákon nyilvántartott gazdasági események közül azokat, melyek OEP-, illetve önkormányzati finanszírozás terhére történtek, át kell vezetni a 771 és 772 számlacsoport számláira. A kisegítői feladatokat ellátó számviteli munkatárs kolléganőnk szerint ezt a számlát csak az önkormányzatok és egyéb finanszírozást végző intézmények a finanszírozási tevékenységükkel kapcsolatos gazdasági események nyilvántartására használhatják, egészségügyi intézmény ilyen tevékenységet nem végez, ezért ezt a számlacsoportot nem alkalmazhatja. Kérjük szíves állásfoglalásukat a fentiekkel kapcsolatban!
Részlet a válaszából: […] ...és (3) bekezdése szerint meghatározott alaptevékenység ellátása során év közben az 1-5. számlaosztályban keletkezett költségvetési kiadásokat kell kimutatni szakfeladatonként.Alaptevékenység a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályban, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.
Kapcsolódó címke: