Tojótyúkok és tojások nyilvántartása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2015. november 3-i számában a 4061. számú “Tojótyúkok és tojások nyilvántartása” tárgyban feltett kérdéssel összefüggésben szeretnék újabb kérdéseket feltenni. A fenti kérdésre adott válasz alapján az önkormányzati közmunkaprogram keretében vásárolt tojótyúkokat a befektetett eszközök (tenyészállatok) között kell nyilvántartásba venni, függetlenül attól, hogy egy évnél rövidebb ideig szolgálják az önkormányzat tevékenységét, tekintettel arra, hogy leválasztható termékük (tojás) van.
Kérdések:
1. A tojótyúkok értékcsökkenésének elszámolásakor hogyan kell eljárni? Alkalmazható-e az Áhsz. 17. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott szabály, mely szerint a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése esetén az értékcsökkenés egy összegben elszámolandó?
2. Amennyiben az 1. kérdésre adott válasz igen, a tyúkok önköltségszámítása során a költségek meghatározásánál “csupán” az állatok etetésével, tartásával kapcsolatban felmerült költségek képezik majd az állat önköltségét? (Mivel ha a beszerzéskor egy összegben elszámoljuk az értékcsökkenést, akkor a nyilvántartási érték nulla lesz.)
3. Ha a tyúkokat levágja az önkormányzat, és térítésmentesen átadja egy másik adóalany önkormányzati költségvetési szervnek (aki az önkormányzat konyháját üzemelteti), akkor át kell minősíteni a tyúkokat a tenyészállatokból a készletek közé, és onnan kell kivezetni a készletcsökkenést?
4. A térítésmentes átadáskor minden esetben az önköltségi árat kell feltüntetni? Vagy minden egyes átadáskor meg kell nézni a piaci értéket, és azzal összhangban elszámolni az értékvesztést? Vagy ha a megállapított önköltség alacsonyabb a piaci árnál, akkor ezen az alacsony értéken kell átadni a konyhának? A kérdés azért lényeges, mert a konyha a nyersanyag felhasználása során ezt az értéket fogja figyelembe venni, amely nagyban befolyásolja a napi nyersanyag-felhasználás további lehetőségeit is (a megállapított nyersanyagnorma miatt).
5. Hogyan kell megállapítani a tojás önköltségét?
Részlet a válaszából: […] ...tenyészállatok között kell nyilvántartani, mivel van leválasztható állati termékük.Az Áhsz. 17. §-ának (2) bekezdése alapján a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatbavételt követően, legkésőbb a negyedéves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Házi segítségnyújtás kerékpárral

Kérdés: Önkormányzatunk a házi segítségnyújtás feladatot többcélú társulás keretében látja el. A társulásnak negyedévente számla alapján utaljuk a megállapodásban szereplő támogatás összegét. Felmerült, hogy az önkormányzat saját költségvetése terhére vásárolna elektromos kerékpárt a házi segítségnyújtásban részt vevő dolgozóknak, akiket a társulás foglalkoztat. Használatra átadnánk a társulásnak, illetve a dolgozóknak, de a kerékpárok az önkormányzat tulajdonában maradnának. Hogyan kell elszámolni az önkormányzatnál a kiadást?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat által vásárolt kerékpárok az önkormányzat tulajdonában és könyveiben maradnak kis értékű tárgyi eszközként. A kérdés alapján nem pontosan értelmezhető, hogy a társulásnak vagy a dolgozóknak akarják-e használatra adni a kerékpárokat. Nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

Kérdés: Költségvetési szervnél kis értékű tárgyi eszköz beszerzése történt. A kis értékű tárgyi eszköz úgy került minősítésre, hogy az tartósan, egy évet meghaladóan fogja szolgálni a költségvetési szerv tevékenységét. A beszerzést követően a rendeltetésszerű használatbavétel megtörtént. Helyesen jártunk-e el, amikor az állományba vételi bizonylaton (B.11-46/Vr.sz.) jelöltük (az üzembe helyezés dátumánál) a használatbavétel dátumát, mivel ezen eszköznél nem kellett alkalmazni üzembe helyezési eljárást, vagy az állományba vételt mint gazdasági eseményt és a használatbavételt is eltérő bizonylatokon kellene hitelt érdemlően igazolni? Kiváltható lenne-e az állományba vételi bizonylat a pénzügyi és könyvviteli nyilvántartó rendszer által generált "eszköz mennyiségi nyilvántartásba vételi dokumentummal", amelyen rögzítésre kerül az eszköz használatbavételi időpontja is?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. előírásai szerint a beszerzett, illetve az előállított immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezését dokumentálni kell. Az üzembe helyezés dokumentumait, azok tartalmát, az üzembe helyezésért felelős személyek körét, valamint az üzembe helyezés során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Kis értékű tárgyi eszköz

Kérdés: Kis értékű eszköz aktiválásakor az eszközt az állományi főkönyvi számra aktiváljuk, majd elszámoljuk a terv szerinti értékcsökkenést egy összegben. Értékcsökkenés elszámolása után az eszközt átsoroljuk a 0-ra íródott eszközök közé. Ez az átsorolás is egyéb növekedés és csökkenésként jelentkezik a 15-ös űrlapon. Helyes ez a megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...az Áhsz. 17. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján kell elszámolni.Az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének 4. pontja szerint kis értékű tárgyi eszköznek minősül, ha az államháztartás szervezete tevékenységét éven túl szolgálja, és 200 E Ft - áfa nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.

Kis értékű tárgyi eszközök elszámolási szabályai

Kérdés: Kis értékű tárgyi eszköz könyvelési tételeihez kérném segítségüket. Például egy 150 ezer Ft-os mosógép esetében el kell számolni egy összegben az értékcsökkenést is, ez jelen esetben 150 000 Ft, az áfával növelt érték? A kis értékű tárgyi eszköz leltári nyilvántartásával kapcsolatban kérdezném, hogy itt nincs alsó értékhatár, tehát a 800 Ft értékű tűzőgépet is üzembe kell helyezni és leltári nyilvántartásba kell venni, valamint értékcsökkenést számolni utána?
Részlet a válaszából: […] ...kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értékének meghatározásánál  2014. január 1-jétől  minden esetben a vételárat kell figyelembe venni, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy a költségvetési szervek egy adott eszköz bekerülési értékében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.

Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása

Kérdés: Hivatalunk 100 ezer Ft beszerzési érték alatti hűtőszekrényt vásárolt, melyet egy összegben dologi kiadásként számolt el. A hivatal nem rendelkezik újeszköz-raktárral, a hűtőszekrényt azonnal használatra átadták a rendeltetési helyére. Használatbavételkor az eszközt úgy minősítettük, hogy az tartósan, egy évet meghaladóan fogja szolgálni a hivatal tevékenységét. Helyesen jártunk-e el akkor, ha állományba vételi bizonylat (B.11-46/V) alapján vettük az eszközt a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásba, és üzembe helyezési bizonylatot nem állítottunk ki, mivel az állományba vételi bizonylat a használatbavételi átadás?
Részlet a válaszából: […] ...kis értékű tárgyi eszközök elszámolását az Szt-vhr. 17.§-ának (3) bekezdése és 18. §-ának (2) bekezdése tartalmazza. A kérdésben leírt könyvviteli elszámolás helyes. A kisértékű tárgyi eszköz azonban nem szerepelhet a tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Kis értékűnek minősíthető tárgyi eszközök

Kérdés: A nagy értékűként nyilvántartásba vett berendezéseket (étkezőgarnitúra székekkel, asztallal együtt, komplett szekrénysor vagy irodabútor stb.) hogyan lehet "megbontani" és kis értékű eszközként, részenként nyilvántartásba venni? Számviteli elszámolása (értékcsökkenés, kontírozás) hogy történhet, ha néhány éve már nagy értékű eszközként nyilvántartásba vették?
Részlet a válaszából: […] Az Szt-vhr. 8. § (5) bekezdésének b) pontjában foglaltakszerint az államháztartási szervezetnek a számviteli politikájában kellszabályozni azokat a szempontokat, amelyeket figyelembe vesz a kis értékűtárgyi eszközök minősítésénél.Amennyiben korábban nem minősítette az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Kis értékű tárgyi eszközök elszámolása

Kérdés: Ha központi beruházási keretből vásárolnak székeket, amelyeknek az egyedi bekerülési értéke 10 ezer forint, akkor lehet-e kis értékű tárgyi eszközként elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...kis értékű tárgyi eszközök elszámolására a következőáltalános szabályok vonatkoznak.- Az Szt. előírásai szerint csak olyan eszközt lehet abefektetett eszközök, ezen belül a tárgyi eszközök közé besorolni, amelyeknekaz elhasználódási ideje az egy évet meghaladja.-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének könyvelése

Kérdés: Az önkormányzat kis értékű tárgyi eszköz beszerzése esetén melyik könyvelési megoldás jogszerű: T eszközbeszerzés ktg.-e - K bankszámla T befejezetlen beruh. szla - K bankszámla T tárgyi eszköz számla - K befejezetlen beruh. szla T értékcsökkenés ktg. szla - K tárgyi eszköz szla kapcsolódó tételek
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírt, a kis értékű tárgyi eszközzé minősítetteszközök elszámolási megoldása a költségvetési szerveknél nem alkalmazható. Akérdező a vállalkozási gyakorlatot ismeri, amelyet az önkormányzatok nemalkalmaznak.Az Szt-vhr. 18. §-ának (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

A kisértékű tárgyi eszközök minősítési elvei

Kérdés: A bábelőadásokhoz díszleteket, bábokat készítünk vásárolt anyagból, saját műhelyben. Az elkészülés után utókalkuláció során kialakult érték alapján analitikus nyilvántartás készül minden produkcióról. Többször is előfordul, hogy összesítés után egy-egy díszlet, báb egyedi értéke meghaladja az 50 000 forint értéket. Eredeti terv szerint a műsortervben nem szerepel az 1 évnél hosszabb idejű repertoáron tartás. Ezért a felmerült költséget a tárgyévben szakmai anyag- és munkabérköltség címen elszámoljuk, tehát nem kerül be a felhalmozási kiadások közé, akkor sem, ha esetleg több százezer forint is az előállítási költsége. Jogos-e a revízió kifogása, amely szerint ezeket az eszközöket mérlegtételként kellene nyilvántartásba venni, mint befektetett eszközt, értékcsökkenést számolni (mivel előfordul, hogy 1 év után újra műsorra tűzzük)?
Részlet a válaszából: […] Az Szt-vhr. 8. §-ának (5) bekezdésében foglaltak szerint aszámviteli politika keretében kell rögzíteni, hogy az értékelés (a mérlegbentörténő bemutatás) szempontjából mit tekint lényegesnek az államháztartásszervezete. A bekezdés b) pontja szerint szabályozni kell azokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.
1
2