Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatainak ellátása

Kérdés: Intézményünk gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely ellátja egy másik, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatait is. Mindkét intézmény fenntartója a Kistérségi Intézményfenntartó Társulás. A kistérségi társulást 2 település alkotja. Szeptember 1-jétől a gazdasági szervezettel rendelkező intézményből kiválik az egyik település, tehát valószínűleg ennek az intézménynek a fenntartója ezután a helyi önkormányzat lesz. Mivel a 2 intézménynek más fenntartója lesz, elláthatja-e továbbra is a jelenlegi intézmény a gazdálkodási feladatokat a másik intézménynél?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 9. §-a szerint a költségvetési szerv irányítása magában foglalja többek között a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezését vagy megbízását, felmentését vagy megbízásának visszavonását.Az Áht. 10. §-a szerint a költségvetési szerv fő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Intézményen kívül igénybe vehető étkeztetési szolgáltatás

Kérdés: Iskolai, illetve óvodai intézményben hiányzó gyermek részére elvitelre biztosítható-e ingyenes vagy kedvezményes étkezés, és arra a költségvetési normatíva igényelhető-e?
Részlet a válaszából: […] A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151. §-ának (2) bekezdése szerint ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

Vagyonkezelésbe adás

Kérdés: Köthet-e, illetve kell-e kötnie az önkormányzatnak vagyonkezelői szerződést az irányítása alá tartozó intézményekkel (pl. oktatási, nevelési intézmények, GAMESZ) abban az esetben, ha használatukba, üzemeltetésükbe kívánja adni a feladat ellátásához szükséges épületeket, egyéb ingatlanokat, melyek az önkormányzat tulajdonát képezik? Ebben az esetben át kell-e adni a könyvekben az ingatlanokat aktuális értéken, vagy az önkormányzatnál maradnak? Hogyan kell könyvelni az átadást az önkormányzatnál, illetve az intézményeknél?
Részlet a válaszából: […] Vagyonkezelői jog létesítése esetén vagyonkezelői szerződést kell kötnie az önkormányzatnak. A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelői szerződést. Az önkormányzatok, többcélú kistérségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.

Beszámoló aláírására jogosultság

Kérdés: Egy nagyközségi önkormányzati szerv gazdasági vezetője vagyok 1 éve. A mérlegképes regisztrációmhoz szükséges 3 év 2012 áprilisában telik le. Benyújthatom-e a regisztrációhoz való kérelmet a beszámoló aláírása előtt, és ráírhatom-e, hogy folyamatban (van-e ilyen esetben valami kedvezmény), vagy ki írhatja alá a 2011. évi beszámolót, ha az intézménynél csak nekem van mérlegképes végzettségem?
Részlet a válaszából: […]  A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzettpénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyébvégzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelőiképesítéssel kell rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Normatívaigénylés jogosultsága

Kérdés: Kistérségi társulás közoktatási szakszolgálati feladatellátást végez gesztor intézménnyel kötött szerződés alapján egy közoktatási intézményben. Az intézmény szeptember 1-jétől önkormányzati fenntartásból egyházi fenntartásba került. Az eddig a költségvetési törvény 8. számú mellékletének 2.2.2. pontja alapján biztosított finanszírozásnormatíva igénybe vehető-e továbbra is az egyházi intézményben tanuló gyerekek után, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesültek? Amennyiben igen, ennek milyen egyéb feltételei vannak?
Részlet a válaszából: […]  A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvény külön fejezetben foglalkozik az egyházak támogatásával. Akérdéses esetben a kistérségi társulás közoktatási szakszolgálatifeladatellátása annál az intézménynél maradt, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Szakfeladat meghatározása

Kérdés: Önkormányzatunk alapító okiratban önállóan működő költségvetési intézmény feladatai közé sorolta a lakó- és nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátását. A lakóingatlanok bérleti díjait, valamint azok kiadásait alaptevékenységként a 6820011 szakfeladaton számolja el az intézmény. A nem lakóingatlanok között szerepelnek olyan épületek, melyek nem az alaptevékenységet szolgálják (pl.: vendéglátó-ipari helyiség, gyógyszertár, újságospavilon stb.), ezért felmerül a kérdés, hogy megteheti-e az intézmény, hogy az ingatlanok bérletidíj-bevételeit, az ingatlanok kiadásait szabad kapacitás kihasználásként a 6820022 szakfeladaton számolja el, hiszen az Ötv. 8. § (1) bekezdés szerint a lakásgazdálkodás önkormányzati feladat. Vagy kötelező ezeket vállalkozási tevékenységként könyvelni a 6820024 szakfeladaton? Ezen ingatlanok bevételei fedezik a kiadásokat, jelenleg önkormányzati támogatást nem igényel.
Részlet a válaszából: […] A szakfeladat meghatározásának, kiválasztásának egyik főelve, hogy annak megfelelő szakfeladaton történik a bevételek és kiadásokmegtervezése és elszámolása, amely tevékenységhez kapcsolódik. Ennekmegfelelően, ha olyan tevékenységről van szó, amely vagy jogszabály, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Költségvetési beszámoló aláírása

Kérdés: Három település önkormányzati hivatala 2004. január 1-jével létrehozta a körjegyzőséget, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Ellátja a három önkormányzat és két önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait. A munkáltatóm a körjegyzőség, ahol elvégzem a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat, az elemi költségvetési beszámoló készítését. A gazdálkodás területén kötelezettségvállalói és ellenjegyzői feladatokat is ellátok. Gazdasági vezetői kinevezéssel nem rendelkezem. Szakirányú képesítéseim: középfokú államháztartási képesített könyvelő, és rendelkezem mérlegképes könyvelői képesítéssel vállalkozói szakon. 2012 augusztusában a jelenlegi jogszabályok alapján jogosult leszek az öregségi nyugdíjra. A községi önkormányzat irányítása alá tartozó körjegyzőségben ezzel a képesítéssel meddig láthatom el a fenti feladatokat? Érint-e az Ámr. 18. § (3) bekezdés bb) pontja?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdést az önállóan működő és gazdálkodóköltségvetési szervre vonatkozóan szükséges vizsgálni. Az államháztartásszervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairólszóló Korm. rendelet (Áhsz.) 13. § szerint a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.

Szakfeladat

Kérdés: Önkormányzatunknál az országgyűlési választásokkal kapcsolatban jutalmat fizettünk ki a választásban részt vevő köztisztviselőknek. Erre a célra működési célú céltartalékon különítettünk el pénzeszközt. Kérdésem, hogy a dolgozóknak így kifizetett jutalmat (nem rendszeres személyi juttatás) melyik szakfeladatra kell elszámolni: a 841126-ra, vagy a 841114-re? A 841114-es szakfeladaton szerepelhet-e nem rendszeres személyi juttatás létszám nélkül?
Részlet a válaszából: […] A 841126 számú szakfeladaton az önkormányzatok és többcélúkistérségi társulások igazgatási tevékenységét kell megtervezni és elszámolni.Ezen belül is az önkormányzat (fő)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzathivatala, a közös képviselő-testület hivatala, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 14.

Szakfeladat

Kérdés: A szakfeladatrend alkalmazásában, a segélyek (58-as főkönyvi számlaszám) esetében 7. számjegyként az "5", a "támogatás típusú szakfeladat" kódot vagy az "1", az "alaptevékenységek" kódot kell-e alkalmazni? Az alapító okiratban is már így kellene hozni, hogy mi az 1, 2, 3, 4, 5, 9 kód.
Részlet a válaszából: […] Az alapító okiratban csak az alaptevékenység szerepeltetésea kötelező. Ebben az esetben a szakfeladat hetedik számjegye "1"alaptevékenység kódú lesz. A szakfeladat nómenklatúrában az egyes szakfeladatok hatszámjegyen jelennek meg. A 4 számjegy a szakágazatot jelöli, az 5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Szakfeladatrend

Kérdés: Szakfeladatrend-tervezéssel kapcsolatban a következő a kérdésem. Körjegyzőség esetében eddig egy szakfeladatra terveztük az összes dolgozót, jegyzőt, szociális-pénzügyi ügyintézőt, takarítót. 2010-től az új szakfeladat száma 841126. Továbbra is tervezhetjük ezen a szakfeladaton az összes dolgozót (kistelepülés – nincsenek osztályok, csoportok), vagy szét kell bontani 692000, 811000, 841901 szakfeladatokra? Könyvtár esetén, ahol eddig egy szakfeladat volt, most kb. 4 szakfeladatot kell alkalmaznunk 1 fő közalkalmazottal. A rezsiköltségtől kezdve mindent négyfelé kell arányosítani?
Részlet a válaszából: […] Az új szakfeladatrend lényege – többek között -, hogyrészletezettsége által a valós kiadások, bevételek nyomon követhetők legyenek,és pontos információt szolgáltassanak. Ennek a szemléletnek az érvényesülésétteszi lehetővé a körjegyzőség esetében is a létszámadatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
1
2