Bérbe adott ingatlan felújítási költsége

Kérdés: Önkormányzatunk a saját ingatlanja bérbeadását áfamentesen számlázza ki. A bérlő felújítást hajtott végre a bérelt ingatlanon. A bérlő áfalevonásra jogosult. Szerződés szerint, a bérleti díj 50%-áig beszámításra került a felújítás nettó értéke. Megkeresés érkezett, hogy módosítsuk a szerződést úgy, hogy a bérlő a felújítás összegét nettó+áfa összegben kiszámlázza az önkormányzat felé, így a felújítás bruttó értéke kerüljön kompenzálásra az áfamentesen kiszámlázott bérleti díj 50%-ával szemben. Ez utóbbi esetben önkormányzatunk a felújítás nettó összegét tudja aktiválni, a felújítás áfatartalmát nem tudja visszaigényelni, így az áfa összege pluszkiadás. Mikor járunk el helyesen, ha az eredeti szerződés szerint (nettó felújítás összegével) vagy az új megkeresés szerint (bruttó felújítás összegével) kerül beszámításra a bérleti díjba a felújítás költsége?
Részlet a válaszából: […] ...a bruttó elszámolás elve alapján le kell könyvelnie a bérletidíj-bevételt, és le kell könyvelnie a felújításról kapott számlát. A kompenzálás úgy lehetséges, hogy a követelést és a kötelezettséget vezetik össze.A bérlő áfa-adóalanyisága okán és azért, mert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Személyszállító társaságnak nyújtott önkormányzati támogatás áfája

Kérdés: Egy gazdasági társaság (társaság) városunkban végez menetrend szerinti személyszállítást közszolgáltatási szerződés keretében. A társaság e tevékenységet a saját nevében végzi, az utasok által megfizetett jegy árbevétele a társaságot illeti. Önkormányzatunk 2 millió forint támogatást nyújt havonta a társaság részére a közfeladat ellátása érdekében, mely kompenzációt nyújt a társaságnak e szolgáltatással összefüggésben keletkezett bevételeivel nem fedezett kiadásaira. A kiszervezett személyszállítási közfeladat fentiek szerinti finanszírozása adóköteles tevékenység ellenértéke, vagy önkormányzatunk áfamentesen, működési támogatás formájában biztosíthatja a társaság részére a közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet?
Részlet a válaszából: […] ...hogy áfa szempontjából nincsen akadálya annak, hogy egy önkormányzat a kötelező feladatait kiszervezze, és a veszteségek kompenzálását szolgáló működési támogatással finanszírozza, azonban azt, hogy az így kifizetett kompenzáció áfaalapot nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

EU-s forrásból adott támogatás adómentessége

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s támogatást nyert "Ösztönzők és támogatások" nyújtására. Így munkaerőpiaci hátrány kompenzálása céljából hiányszakmában elhelyezkedő, településen lakó fiataloknak adható (önkormányzat és partnerei vezető tisztségviselői, önkormányzati képviselő-testület tagjai, ezek közeli hozzátartozói kivételével). Havi maximuma: mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum összege. Minimálisan 6, maximálisan 24 hónapig adható ösztönző. A juttatás további feltétele a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen. Az így adott havi pénzbeli támogatás tekinthető-e az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.27. pontja alapján adott adómentes bevételnek?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. hivatkozott 1. számú mellékletének 4.27. pontja szerint adómentes a kifizető által független félnek biztosított olyan szolgáltatás, amelynek forrása az Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat alapján az Európai Unió valamely pénzügyi alapja, vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Kompenzálás/beszámítás alkalmazása

Kérdés: Államháztartásban alkalmazható-e a kompenzálás (beszámítás) lehetősége? Amennyiben igen, egy korábban befizetett ajánlati biztosíték beszámítható-e a majdani vételárba? A probléma az, hogy a vételár áfás, az ajánlati biztosíték nem.
Részlet a válaszából: […] ...be kell tartani az Szt. bruttóelszámolás-elvét, ami azt jelenti, hogy minden gazdasági eseményt, annak jellege szerint, el kell számolni. A "kompenzálás" pénzügyileg lehetséges, ami azt jelenti, hogy az egyik fél követelése a másik fél tartozásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Kompenzálás – ingyenes átadás

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló eszközön egy nagy értékű berendezést kellett kicserélni, amit az üzemeltető cég fizetett ki. Az eszköz értékét részben a bérleti díj tartozásával szemben akarjuk kiegyenlíteni. A fennmaradó részt ingyenesen átadná. Milyen áfavonzata van az ingyenes ügyletnek? Hogyan kell számlázni? A számlán meg kell-e bontani az ingyenesen átadott ellenértékrészt és a kompenzációval kiegyenlített részt?
Részlet a válaszából: […] ...termékértékesítésként áfásan számlázza az önkormányzatnak az eszköz piaci értékét. Önkormányzat a bérletidíj-tartozás erejéig kompenzálással egyenlíti ki a számlát, a fennmaradó rész tekintetében megállapodhatnak a felek a tartozás elengedéséről, de az áfát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Presszó bérbeadása

Kérdés: Művészeti intézményünk könyveléssel kapcsolatban szeretne segítséget kérni. A számvitel 2014. évi változása miatt egy gazdasági esemény lekönyvelése komoly probléma számunkra. 2013-ban intézményünk az épületében található művészpresszót bérbe adta egy zrt.-nek. A bérlő átalakította, felújította a helyiséget. Előzőleg létrejött egy bérleti szerződés a felek között, miszerint a bérleti díj 50 000 Ft + áfa. A felújítás összege 4 897 403 Ft + áfa, melyről a zrt. 2013. december 31-én a számlát kiállította. A munkálatok műszaki átadás-átvétele, használatbavétele 2013-ban megtörtént. A szerződés szerint a bérlő 8 évi időtartam alatt bérleti díjat nem fizet, a felújítási költséget "lelakja". A színház a bérleti díjról havonta számlát állít ki, melynél a fizetés módja kompenzáció. A felújítási költség áfáját 2013-ban (IV. n. évben) visszaigényeltük, a tárgyévi bérleti díjat terhelő áfát folyamatosan befizetjük.
A 2013. évi mérlegben a felújítás nettó összege szerepel az alábbi módon:
- hosszú lejáratú szállítói tartozásként 4 285 403 Ft,
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségként 612 000 Ft.
2013. december 31-ével az ingatlan értékét megnöveltük a 4 897 403 Ft-tal.
2014-ben a kötelezettségeknek folyamatosan csökkenni kellene az aktuális bérleti díjakkal, viszont beruházási kiadásként már nem kellene megjelennie, hiszen akkor duplán kerülne a felújítás-nyilvántartásba. Mivel 2014-től nem könyvelünk szállítói tartozást, de a mérlegben szerepel nyitóként, kérdésünk az, hogyan tud csökkenni a szállítói tartozás, ha nincs mögötte pénzmozgás? Illetve a kompenzálást a két számla összerendezésével hogyan kell elvégezni, mivel a beruházás nettó értéken van nyilvántartva, a bérleti díjról kiállított számlát bruttó értéken tudjuk csak hozzárendelni. Kérjük szíves segítségüket a konkrét könyvelési tételek részletes leírásával kapcsolatban. Bárhová is fordultunk (Kincstár, önkormányzat stb.), nem tudtak segíteni, miután a gazdasági esemény egyik része 2013-ban, a további részek 2014-től teljesülnek.
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a bérbeadást áfakötelesen végzik. A felújítás és a bérleti szolgáltatás is áfás, ezért áfás összegeket kell egymással szemben kompenzálni.Nagyon helyesen tették, hogy a 2013-ban számlázott és műszakilag is átadott felújítást még 2013-ban aktiválták...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Konyhakerti termények

Kérdés: Cégünk 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, mely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ennek havi összege kiszámlázásra kerül az önkormányzat részére. Az önkormányzat a Start munkaprogram keretében konyhakerti terményeket termelt, melyet szeretnénk az étkeztetés során felhasználni. Milyen módon lehetséges ez?
Részlet a válaszából: […]

A Start közmunkaprogram keretében előállított termékeket az önkormányzat értékesítheti. Az önkormányzat számlázza le az önök társaságának a termények értékét. A számla kiegyenlítése történhet kompenzálással.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Beszámítás

Kérdés: Önkormányzati pályázati elszámolás alkalmával merült fel a következő problémánk:
Esetünkben vannak olyan cégek, amelyek az önkormányzat szállítói és vevői is egyaránt, ezért kérésükre több esetben kompenzációt hajtunk végre, amely mögött tényleges pénzmozgás (maximum a különbözet erejéig) nincsen. A pályázati elszámolók szerint államháztartáson belül erre nem is lenne lehetőség, viszont mi erre vonatkozó törvényi előírást nem találtunk. Államháztartáson belül alkalmazható-e a kompenzáció, ha nem, akkor ezt mely jogszabályban találjuk meg?
Részlet a válaszából: […] ...a partnerek, akik vevő-szállítói kapcsolatban állnak egymással, és szerződés alapján egymással szemben fennálló kötelezettségük, illetve követelésük van, akkor a fennálló követelést és kötelezettséget összevezetik, és így egyenlítik ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Engedményezési szerződés

Kérdés: Hogyan történik az engedményezési szerződéssel létrejött engedményezés számviteli elszámolása költségvetési szerv mint engedményes részéről, ha a követelés, illetve a kötelezettség kiegyenlítése kompenzálással, illetve anélkül történik? Az engedményezés követelésvásárlással történik.
Részlet a válaszából: […] ...fennáll, akkor ebben az esetben a "harmadik fél" és akedvezményes, azaz a költségvetési szerv megegyezhetnek a követelés éskötelezettség kompenzálásában. Ennek a gazdasági eseménynek a számvitelielszámolása pénzforgalom nélkül történik a költségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Humánszervező egyetemi végzettség figyelembevétele iskolaigazgató besorolásánál

Kérdés: Általános iskola igazgatója elvégezte a közoktatási vezető szakirányú továbbképzést, mely pedagógus-szakvizsgával egyenértékű. Ez alapján "F" fizetési osztályból "G" fizetési osztályba került átsorolásra. Az igazgató további végzettséggel is rendelkezik, méghozzá humánszervező egyetemi végzettséggel. Ez alapján át lehet-e sorolni "H" fizetési osztályba?
Részlet a válaszából: […] ...szakképzettséget lehet figyelembe venni, amikor azon legmagasabbvégzettség alapján soroljuk be a közalkalmazottat, amellyel rendelkezik.Ennek kompenzálására szolgálhat a további szakképesítésértjáró illetménynövekedés, melyet a Kjt. 66. §-a szabályoz.Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.
1
2