Személyszállító társaságnak nyújtott önkormányzati támogatás áfája

Kérdés: Egy gazdasági társaság (társaság) városunkban végez menetrend szerinti személyszállítást közszolgáltatási szerződés keretében. A társaság e tevékenységet a saját nevében végzi, az utasok által megfizetett jegy árbevétele a társaságot illeti. Önkormányzatunk 2 millió forint támogatást nyújt havonta a társaság részére a közfeladat ellátása érdekében, mely kompenzációt nyújt a társaságnak e szolgáltatással összefüggésben keletkezett bevételeivel nem fedezett kiadásaira. A kiszervezett személyszállítási közfeladat fentiek szerinti finanszírozása adóköteles tevékenység ellenértéke, vagy önkormányzatunk áfamentesen, működési támogatás formájában biztosíthatja a társaság részére a közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet?
Részlet a válaszából: […] ...hogy áfa szempontjából nincsen akadálya annak, hogy egy önkormányzat a kötelező feladatait kiszervezze, és a veszteségek kompenzálását szolgáló működési támogatással finanszírozza, azonban azt, hogy az így kifizetett kompenzáció áfaalapot nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

EU-s forrásból adott támogatás adómentessége

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s támogatást nyert "Ösztönzők és támogatások" nyújtására. Így munkaerőpiaci hátrány kompenzálása céljából hiányszakmában elhelyezkedő, településen lakó fiataloknak adható (önkormányzat és partnerei vezető tisztségviselői, önkormányzati képviselő-testület tagjai, ezek közeli hozzátartozói kivételével). Havi maximuma: mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum összege. Minimálisan 6, maximálisan 24 hónapig adható ösztönző. A juttatás további feltétele a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen. Az így adott havi pénzbeli támogatás tekinthető-e az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.27. pontja alapján adott adómentes bevételnek?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. hivatkozott 1. számú mellékletének 4.27. pontja szerint adómentes a kifizető által független félnek biztosított olyan szolgáltatás, amelynek forrása az Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat alapján az Európai Unió valamely pénzügyi alapja, vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Kompenzálás/beszámítás alkalmazása

Kérdés: Államháztartásban alkalmazható-e a kompenzálás (beszámítás) lehetősége? Amennyiben igen, egy korábban befizetett ajánlati biztosíték beszámítható-e a majdani vételárba? A probléma az, hogy a vételár áfás, az ajánlati biztosíték nem.
Részlet a válaszából: […] ...be kell tartani az Szt. bruttóelszámolás-elvét, ami azt jelenti, hogy minden gazdasági eseményt, annak jellege szerint, el kell számolni. A "kompenzálás" pénzügyileg lehetséges, ami azt jelenti, hogy az egyik fél követelése a másik fél tartozásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Kompenzálás - ingyenes átadás

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában álló eszközön egy nagy értékű berendezést kellett kicserélni, amit az üzemeltető cég fizetett ki. Az eszköz értékét részben a bérleti díj tartozásával szemben akarjuk kiegyenlíteni. A fennmaradó részt ingyenesen átadná. Milyen áfavonzata van az ingyenes ügyletnek? Hogyan kell számlázni? A számlán meg kell-e bontani az ingyenesen átadott ellenértékrészt és a kompenzációval kiegyenlített részt?
Részlet a válaszából: […] ...termékértékesítésként áfásan számlázza az önkormányzatnak az eszköz piaci értékét. Önkormányzat a bérletidíj-tartozás erejéig kompenzálással egyenlíti ki a számlát, a fennmaradó rész tekintetében megállapodhatnak a felek a tartozás elengedéséről, de az áfát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Presszó bérbeadása

Kérdés: Művészeti intézményünk könyveléssel kapcsolatban szeretne segítséget kérni. A számvitel 2014. évi változása miatt egy gazdasági esemény lekönyvelése komoly probléma számunkra. 2013-ban intézményünk az épületében található művészpresszót bérbe adta egy zrt.-nek. A bérlő átalakította, felújította a helyiséget. Előzőleg létrejött egy bérleti szerződés a felek között, miszerint a bérleti díj 50 000 Ft + áfa. A felújítás összege 4 897 403 Ft + áfa, melyről a zrt. 2013. december 31-én a számlát kiállította. A munkálatok műszaki átadás-átvétele, használatbavétele 2013-ban megtörtént. A szerződés szerint a bérlő 8 évi időtartam alatt bérleti díjat nem fizet, a felújítási költséget "lelakja". A színház a bérleti díjról havonta számlát állít ki, melynél a fizetés módja kompenzáció. A felújítási költség áfáját 2013-ban (IV. n. évben) visszaigényeltük, a tárgyévi bérleti díjat terhelő áfát folyamatosan befizetjük.
A 2013. évi mérlegben a felújítás nettó összege szerepel az alábbi módon:
- hosszú lejáratú szállítói tartozásként 4 285 403 Ft,
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségként 612 000 Ft.
2013. december 31-ével az ingatlan értékét megnöveltük a 4 897 403 Ft-tal.
2014-ben a kötelezettségeknek folyamatosan csökkenni kellene az aktuális bérleti díjakkal, viszont beruházási kiadásként már nem kellene megjelennie, hiszen akkor duplán kerülne a felújítás-nyilvántartásba. Mivel 2014-től nem könyvelünk szállítói tartozást, de a mérlegben szerepel nyitóként, kérdésünk az, hogyan tud csökkenni a szállítói tartozás, ha nincs mögötte pénzmozgás? Illetve a kompenzálást a két számla összerendezésével hogyan kell elvégezni, mivel a beruházás nettó értéken van nyilvántartva, a bérleti díjról kiállított számlát bruttó értéken tudjuk csak hozzárendelni. Kérjük szíves segítségüket a konkrét könyvelési tételek részletes leírásával kapcsolatban. Bárhová is fordultunk (Kincstár, önkormányzat stb.), nem tudtak segíteni, miután a gazdasági esemény egyik része 2013-ban, a további részek 2014-től teljesülnek.
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a bérbeadást áfakötelesen végzik. A felújítás és a bérleti szolgáltatás is áfás, ezért áfás összegeket kell egymással szemben kompenzálni.Nagyon helyesen tették, hogy a 2013-ban számlázott és műszakilag is átadott felújítást még 2013-ban aktiválták...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Konyhakerti termények

Kérdés: Cégünk 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, mely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ennek havi összege kiszámlázásra kerül az önkormányzat részére. Az önkormányzat a Start munkaprogram keretében konyhakerti terményeket termelt, melyet szeretnénk az étkeztetés során felhasználni. Milyen módon lehetséges ez?
Részlet a válaszából: […]

A Start közmunkaprogram keretében előállított termékeket az önkormányzat értékesítheti. Az önkormányzat számlázza le az önök társaságának a termények értékét. A számla kiegyenlítése történhet kompenzálással.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Beszámítás

Kérdés: Önkormányzati pályázati elszámolás alkalmával merült fel a következő problémánk:
Esetünkben vannak olyan cégek, amelyek az önkormányzat szállítói és vevői is egyaránt, ezért kérésükre több esetben kompenzációt hajtunk végre, amely mögött tényleges pénzmozgás (maximum a különbözet erejéig) nincsen. A pályázati elszámolók szerint államháztartáson belül erre nem is lenne lehetőség, viszont mi erre vonatkozó törvényi előírást nem találtunk. Államháztartáson belül alkalmazható-e a kompenzáció, ha nem, akkor ezt mely jogszabályban találjuk meg?
Részlet a válaszából: […] ...a partnerek, akik vevő-szállítói kapcsolatban állnak egymással, és szerződés alapján egymással szemben fennálló kötelezettségük, illetve követelésük van, akkor a fennálló követelést és kötelezettséget összevezetik, és így egyenlítik ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Engedményezési szerződés

Kérdés: Hogyan történik az engedményezési szerződéssel létrejött engedményezés számviteli elszámolása költségvetési szerv mint engedményes részéről, ha a követelés, illetve a kötelezettség kiegyenlítése kompenzálással, illetve anélkül történik? Az engedményezés követelésvásárlással történik.
Részlet a válaszából: […] ...fennáll, akkor ebben az esetben a "harmadik fél" és akedvezményes, azaz a költségvetési szerv megegyezhetnek a követelés éskötelezettség kompenzálásában. Ennek a gazdasági eseménynek a számvitelielszámolása pénzforgalom nélkül történik a költségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Humánszervező egyetemi végzettség figyelembevétele iskolaigazgató besorolásánál

Kérdés: Általános iskola igazgatója elvégezte a közoktatási vezető szakirányú továbbképzést, mely pedagógus-szakvizsgával egyenértékű. Ez alapján "F" fizetési osztályból "G" fizetési osztályba került átsorolásra. Az igazgató további végzettséggel is rendelkezik, méghozzá humánszervező egyetemi végzettséggel. Ez alapján át lehet-e sorolni "H" fizetési osztályba?
Részlet a válaszából: […] ...szakképzettséget lehet figyelembe venni, amikor azon legmagasabbvégzettség alapján soroljuk be a közalkalmazottat, amellyel rendelkezik.Ennek kompenzálására szolgálhat a további szakképesítésértjáró illetménynövekedés, melyet a Kjt. 66. §-a szabályoz.Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Tárgyi eszközre jutó áfa megosztása

Kérdés: A2004. évi Áfa-tv. 4. §-a értelmében az áfaalanyiságunkat - központi költségvetési szervként - nem veszítettük el a 4 millió forintos áfás bevételi értékhatár miatt, így továbbra is figyelnünk kell a tárgyi eszközök áfa visszaigénylésének arányszáma ą10%-os változását. 2002 és 2003 között nem éltünk a +12% adta lehetőséggel 2004. február 15-ig. Van-e mód ezt pótlólag igénybe venni, mert ez évben jelentős visszafizetési kötelezettség alakult ki? (Kompenzálás? Önellenőrzés?)
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 39. § (2) bekezdésében előírt, a tárgyi eszközrevonatkozó, végleges felhasználási aránynak megfelelő megosztást és a pótlólagosadókorrekciót kötelező elvégezni a 10 százalékpontot meghaladó változás esetén.Ezt a végrehajtandó korrekciót később is el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.