Szociális intézmény vezetői posztjának betöltése

Kérdés: A szociális intézményünk vezetőjét 2019-ben neveztük ki, és adtunk számára 5 évre szóló magasabb vezetői megbízást. A polgármester és a testület is elégedett a munkájával, szeretnék, ha további 5 évvel meg lehetne hosszabbítani a vezetői megbízását új pályázat kiírása nélkül. Van lehetőség erre, vagy kötelező a pályázat kiírása?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszonyban áll. A Kjt. 20/B. §-ának (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására pályázatot kell kiírnia a megbízási jogkör gyakorlójának. A 20/B. § (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító idő

Kérdés: Egy óvodapedagógus idén lenne jogosult a 25 éves jutalomra a besorolási időtartamok, közalkalmazotti jogviszonyok alapján. Azonban az egyik óvodában 1992. 09. 01. – 2000. 03. 05. volt közalkalmazotti (óvónő) jogviszonyban, viszont a megszűnés módja a bemutatott iratok alapján: „egyéb módon: elbocsátás a Kjt. 35. § értelmében” történt. Ez a jogviszony a megszűnési módra tekintettel beszámítható-e a köznevelési jutalomra jogosító időbe, a Púétv. a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerint?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időket a Púétv. 105. §-ának (6) bekezdése, valamint a Púévhr. 42. és 93. §-a alapján kell számítani. E joghelyek felsorolják egyfelől a közszférában beszámítható jogviszonyokat, másfelől azokat az időket, amelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Bölcsődei pótlék számítása

Kérdés: A Gyvt. 15. §-ának (10) bekezdése alapján járó bölcsődei pótlék számításának mi az alapja? Az alapilletmény vagy az alapilletmény + bölcsődei pótlék?
Részlet a válaszából: […] A Gyvt. 15. §-ának (10) bekezdése kimondja: „a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a 14...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Nyugdíjazás, szolgálati elismerés

Kérdés:

A Kit. 145. § (3) bekezdése b) pontjának értelmezésében kérném szíves segítségüket. Egy kormánytisztviselő a rendes nyugdíjkorhatárt 2024. július 14. napján fogja elérni, és előreláthatóan a kormányzati szolgálati jogviszonya a Kit. 107. § (1) bekezdése e) pontjának megfelelően – miután 2024. július 14-étől már nyugdíjasnak fog minősülni – felmentéssel fog megszűnni. Az érintett kormánytisztviselő a Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzését követően
– 1984. október 1-jétől 1999. október 31-ig kórházban főfoglalkozásban orvosként közalkalmazottként, illetve közszolgálati jogviszony keretében,
– 1999. november 1-jétől 2011. május 1-jéig központi költségvetési szervnél (NRSZH) főfoglalkozásban orvosként közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban,
– 2011. május 2-ától 2019. február 18-ig az Országos Vérellátó Szolgálatnál főfoglalkozásban orvosként közalkalmazotti jogviszonyban, majd
– 2019. február 19-étől jelenleg is egy megyei/vármegyei kormányhivatalnál főfoglalkozásban orvosként kormányzati szolgálati jogviszony keretében dolgozott/dolgozik.
Az érintett kormánytisztviselő 2019. évben jogosulttá vált a harmincöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén járó szolgálati elismerésre (jubileumi jutalom). Az elismerésre jogosító szolgálati jogviszony megállapítása során az 1984. október 1-jétől eltelt megszakítás nélküli közalkalmazotti, közszolgálati és kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idő került figyelembevételre. A kormánytisztviselő a nyugdíjkorhatár elérésekor 1984. október 1-jétől 2024. július 14-ig számítottan még nem éri el a 40 év kormányzati szolgálati jogviszonyt. Ugyanakkor az érintett kormánytisztviselő az egyetemi tanulmányai megkezdését megelőző években munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, igazoltan
– 1974. június 24-e és 1974. augusztus 15-e között óvodában (foglalkoztató: BM HBM. TÁKISZ) 53 napot,
– 1975. július 7-e és 1975. augusztus 7-e között óvodában (foglalkoztató: BM HBM. TÁKISZ) 32 napot,
– 1976. július 1-je és 1976. augusztus 7-e között óvodában (foglalkoztató: DB MVT Költségvetési Elsz. Hivatal) 38 napot dolgozott.
A Kjt. hatálybalépése előtt – ha jól gondolom – a közalkalmazottak is munkavállalók voltak, és az akkor hatályos Mt. alá tartoztak. Az érintett dolgozó 1974–1975–1976. években – bár évente csak 1-2 hónapot – olyan jogi személynél (megyei TÁKISZ) dolgozott, mely a Kjt. hatálya alá került mint munkáltató. Helyesen értelmezzük-e a Kit. 145. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakat, miszerint a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött elismerésre jogosító idő megállapítása során a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe beleszámít a Kjt. hatálya alá került jogelődnél (megyei TÁKISZ) munkaviszony keretében ledolgozott idő is? Azaz a megyei TÁKISZ foglalkoztatónál eltöltött 123 munkanap figyelembevételével már 2024. július 14-én – a nyugdíjazást megelőzően – teljesülnek a szolgálati elismerés feltételei?

Részlet a válaszából: […] A Kit. 145. §-ának (3) bekezdésében olyan jogosító idők vannak felsorolva, amelyek közfeladat ellátásához, illetve költségvetési intézménynél, szervnél való foglalkoztatáshoz kötődnek. A b) pont értelmében – többek között – jogosító idő "a közalkalmazottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Bölcsődei dajka besorolása

Kérdés: Bölcsődei dajka munkakörben dolgozók besorolásához mely korábbi jogviszonyokat lehet beszámítani?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti jogviszonyban álló bölcsődei dajka foglalkoztatására a Kjt. és a 257/2000. Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A besoroláshoz a Kjt. 87/A. §-a szerinti időszakokat kell figyelembe venni [Kjt. 64. § (2) bekezdés]. Idetartozik:– a Kjt. hatálya alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Szociális munkatárs besorolása

Kérdés: Egyesület által fenntartott szociális bentlakásos intézménybe (az 1/2000. SzCsM rendelet hatálya alá tartozik) szeretnénk felvenni egy szociális munkatársat, akinek nincs meg a felsőfokú szakképesítése a munkakör betöltéséhez, ezért a felmentési szabályt alkalmaznánk. A munkavállaló 2018. 06. hónapban szociális asszisztensi OKJ-s képesítést szerzett, ezzel a végzettséggel alkalmaznánk erre a munkakörre. Besorolhatjuk-e "E" kategóriába, és a szolgálati időnél figyelembe kell-e venni a 2018. 06. hónap előtti jogviszonyait?
Részlet a válaszából: […] Az 1/2000. SzCsM rendelet 3. melléklete a szociális munkatárs munkakör betöltéséhez az okleveles szociális gazdasági szakember, az okleveles egészségügyi szociális munkás, a szociális munkás, diakónus, az okleveles szociálpolitikus, a szociálpedagógus, a szociális menedzser, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Óvodapedagógus jubileumi jutalma

Kérdés: Óvodapedagógus jubileumi jutalmáról szóló, a Költségvetési Levelek 354. számában a 6262. számon megjelent kérdésünkhöz kapcsolódóan kérdeznénk. Az említett óvodapedagógus 40 éves jubileumi jutalmát 2023 augusztusában kifizettük. Ezen dolgozó közalkalmazotti jogviszonya 2023. augusztus 31-én nyugdíjazás miatt megszűnt. Ebben az esetben is újra kell számolni a jubileumi jutalom összegét a 2023. november 1-jétől bevezetett új szabályok miatt?
Részlet a válaszából: […] Egyik levelükből sem derül ki, hogy a 40 éves jubileumi jutalmat 2023 augusztusában a jogosultság megszerzésére tekintettel, vagy a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján harmincöt év jogosító idővel rendelkezés miatt előrehozottan fizették-e ki, a jogviszony nyugdíjazás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Kettős munkakört betöltő óvodai dolgozó

Kérdés: Óvodánk óvodai nevelés és gyermekétkezési tevékenységet folytat. Egy fő 4 órában élelmezésvezető a konyhában (közalkalmazotti jogviszony), 4 órában pedagógiai asszisztens az óvodában (köznevelési foglalkoztatási jogviszony). Mivel egy intézménynél egy embernek két jogviszonya nem lehet, erre a problémára nem tudjuk, mi a megoldás. Lehet-e köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazni úgy, hogy a munkaköri leírásában szerepel az élelmezésvezetői feladatok ellátása?
Részlet a válaszából: […] A Púétv. 158. §-ának (1) bekezdése egyértelműen felsorolja, hogy mely munkakörök esetében mely jogviszonyba történt meg 2024. január 1-jével az átalakulás:– köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban kell foglalkoztatni a pedagógus, a dajka, a könyvtáros, a pedagógiai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Óvodapedagógus jubileumi jutalma

Kérdés: Óvodapedagógusunk 2023 augusztusában jogosulttá vált a 40 éves jubileumi jutalomra. A jubileumi jutalom összegének megállapításakor a szakmai ágazati pótlék összegét nem vettük figyelembe. Helyesen jártunk el? Az azóta hatályba lépő ide vonatkozó rendelkezések szerint szükséges-e újraszámolni a megállapított jubileumi jutalom összegét?
Részlet a válaszából: […] A 2023. december 31. előtt a köznevelési ágazatban alkalmazandó közalkalmazotti jubileumi jutalom tekintetében a Kjt. 78. §-ának (2) bekezdése 25, 30 és 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén 2, 3, illetve 5 havi "illetménynek megfelelő összeg" fizetéséről rendelkezett. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Saját jogú nyugdíjban részesülő közalkalmazott

Kérdés: A saját jogú nyugdíjban részesülők szociális intézményben közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatásának akadálya a tavalyi jogszabály-módosítással megszűnt. A saját jogú nyugdíjban részesülőnek közalkalmazotti jogviszonyban történő besorolására, az összevont szociális ágazati pótlékának összegére vonatkozóan van-e a nem nyugdíjasokhoz képest eltérő szabály?
Részlet a válaszából: […] Nincs eltérő szabály. Ennek oka az, hogy rájuk az általuk elvégzett munka tekintetében ugyanolyan kötelezettségek vonatkoznak, mint az aktív korúakra, tehát a munka ellenértékével összefüggésben sem alkalmazható velük szemben semmilyen diszkriminatív jellegű szabály. Ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.
1
2
3
71