Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok

Kérdés: 1. Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott háziorvos a Kjt. és a 2020. évi C. törvény értelmében lehet-e vezető tisztségviselő egy gazdasági társaságban?
2. Az orvosi ügyeleti kötelező önkormányzati feladatot az önkormányzat szerződéssel átadta egy egészségügyi bt.-nek. Az önkormányzat alkalmazásában álló háziorvos az önkormányzatnál megbízási szerződéssel látja el az orvosi ügyeletet a megbízott bt.-nél, mely szolgáltatást az önkormányzat kiszámlázza a bt. felé. Szabályosan kötött-e megbízási szerződést az önkormányzat a közalkalmazottjával?
Részlet a válaszából: […] 1. A Kjt. alapján a közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését írásban megtiltja. Ez alól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Vezető beosztású köztisztviselő

Kérdés: A köztisztviselő, aki korlátolt felelősségű társaságban tulajdonosként van jelen, kaphat-e munkabért a kft.-nél fennálló jogviszonyban, ha polgármesteri hivatalban vezetői munkakört tölt be? A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő végezhet-e egyéni vállalkozói tevékenységet, gazdasági társaságban lehet-e tulajdonos?
Részlet a válaszából: […] A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő további jogviszonyt nem létesíthet. Kivételt képez ez alól a gyakorolható tevékenység (azaz a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Közalkalmazott vezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Költségvetési szerv közalkalmazott osztályvezetőjeként a Kjt. 41. §-ának (4) bekezdése alapján lehetek-e a saját cégemben ügyvezető? Végezhetek a cégben keresőtevékenységet, például adótanácsadást?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.A Kjt. meghatározza, hogy mely feltételek esetén áll fenn összeférhetetlenség a magasabb vezető, vezető esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Önkéntesek költségtérítése

Kérdés: A felsőoktatási intézmény oktatási, oktatásszervezési és kutatási feladatokhoz önkénteseket foglalkoztat (hallgatók, vendégprofesszor, emeritus, vendégelőadó) közérdekű önkéntes szerződés megkötése mellett, ellenszolgáltatás nélkül. A 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről lehetővé teszi, hogy az önkéntes tevékenység ellátása érdekében költségeket térítsünk meg. A 2. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében önkéntes részére kifizethető az utazás, szállás és étkezés költsége. Az Szja-tv. 7. §-ának y) pontja – adóalapba nem tartozó, illetve költségnek nem számító tételek – utal az önkéntes részére nyújtott juttatás ellenszolgáltatásnak nem minősülő megállapítására. A fentiek alapján amennyiben az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban fizetjük ki ezeket a költségeket, akkor kapcsolódik-e hozzá adófizetési kötelezettség, illetve lényeges-e, hogy milyen forrásból történik (pályázati, működési vagy saját bevétel) ezeknek a számláknak a kifizetése? Ha a kifizetőnek nem kell megfizetnie az adóalap 1,19-szerese után a 16% szja-t és 27% ehót, akkor a bizonylatokat milyen analitikával kell felszerelni, hogy bármilyen ellenőrzés alkalmával elfogadható legyen?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény értelmében:Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet általa) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Külföldi önkéntesek költségelszámolása

Kérdés: Felsőoktatási intézmény közérdekű önkéntes szerződéseket szeretne kötni külföldi állampolgárokkal. Kérdésünk, hogy elszámolhatunk-e hozzájuk kapcsolódó költségeket abban az esetben, ha adóazonosító jellel nem rendelkeznek?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szabályozza a közérdekű önkéntes tevékenységet. E szerint közérdekű önkéntes tevékenységnek az ellenszolgáltatás nélkül végzett munka minősül. A jogszabály hatálya a Magyarország területén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Önkéntes munkavállalás

Kérdés: Az önkéntes munka pénzbeli meghatározásánál van-e valamilyen minimális követelmény, amihez igazodni kell? (Például minimálbér hivatalos órabére vagy hasonló.) Ha valaki önkéntes munkát végez, be kell-e jelenteni az adóhatósághoz vagy bárhova, azonkívül hogy évente egy alkalommal a statisztikai hivatal erre vonatkozó rovatát kitöltjük?
Részlet a válaszából: […] A közérdekű önkéntes tevékenységről a 2005. évi LXXXVIII. törvény előírásai rendelkeznek.A hivatkozott törvény 2. §-a értelmében a közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Közérdekű önkéntes munka időtartamának meghatározása

Kérdés: Az 1993. évi III. tv. 34. §-ának (2) bekezdése alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult személynek, ha a felülvizsgálatot követő évben is szeretne jogosultságot szerezni FHT-ra, igazolnia kell, hogy a felülvizsgálatot megelőző egy évben az FHT-ra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban vett részt, keresőtevékenységet folytatott stb. Ha a jogosult ezt igazolni nem tudja, akkor a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. Önkormányzatunknál közérdekű önkéntes tevékenység végezhető, és többen is jelentkeztek, hogy a 30 napot így szeretnék megszerezni. Közérdekű önkéntes tevékenység esetén, hogyan kell számítani a napokat, naptári időtartam alapján? Például 1 hónapra kötünk szerződést önkéntes feladat elvégzésére, avagy minden egyes önkéntes munkával ledolgozott nap számít egy napnak a 30-ból, így a szerződésnek legalább 6 hétre kell szólnia?
Részlet a válaszából: […]  A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra valójogosultságot évente kell felülvizsgálni. 2012. január 1-jétől csak annak aszemélynek folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőzőegy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Rokkantsági nyugdíj melletti foglalkoztatás

Kérdés: 31 éves köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkavállalónak folyamatban van a rokkantsági nyugdíj megállapítása. Munkaviszonyát meg kell-e szüntetni ahhoz, hogy megkaphassa a nyugellátást? Egyébként dolgozhat-e a nyugdíj mellett? Ha igen, hogyan? Foglalkoztatható részmunkaidőben köztisztviselőként vagy megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. éviLXXXI. törvény (Tny.) 36/A. § (1) bekezdés alapján rokkantsági nyugdíjra azjogosult, akia) esetében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. éviLXXXIV. törvény (Rjtv.) 1. §-ának a) pontjában meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Foglalkoztatás egyidejűleg önkormányzatnál és intézményénél

Kérdés: Az idősek otthona nem intézményi formában (tehát nem költségvetési szervként), hanem szakfeladatként működik nálunk. Az ezzel kapcsolatos "vezetői" feladatokat az a személy látja el, aki január 1-jétől a nyugállományba vonult élelmezésvezető feladatait is "megkapta". Az élelmezésvezető a napközi otthonos óvoda mint részben önálló költségvetési szerv állományába tartozik, így a munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. A vázolt esetben hogyan járhat el jogszerűen az önkormányzat? Egyáltalán ki a munkáltató: 4 órában a polgármester – ha az idősek otthonát nézzük –, 4 órában a vezető óvónő? Munkáltatói leírás? Kinevezés, áthelyezés? Élelmezésvezetői végzettség nélkül is elláthatja ezt a feladatot?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdés alapján csupán az látszik egyértelműnek,hogy a szóban forgó személy ellátja egyrészt a napközi otthonos óvodában azélelmezésvezetői feladatokat, vélhetően napi 4 órában, másrészt azönkormányzatnál az idősek gondozásával kapcsolatos (vezetői)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Európai Önkéntes Szolgálat

Kérdés: Önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési intézmény vagyunk. Uniós pályázat alapján (melyet a Mobilitas kezel), az Európai Önkéntes Szolgálat keretében fogadtunk egy lengyel önkéntes diáklányt. Uniós előírás alapján 150 euró/hó (39 300 Ft/hó) étkezési költséget, 120 euró/hó (31 440 Ft/hó) zsebpénzt, valamint 6900 Ft utazási bérletet (budapesti helyi közlekedés) kell fizetnünk elszámolási kötelezettség nélkül. Kérjük, szíveskedjenek közölni, hogy fenti kifizetések adómentes költségtérítésnek minősülnek-e!
Részlet a válaszából: […] Ha a kérdéses személy a Lengyel Köztársaságban tekinthetőbelföldi illetőségűnek, akkor elsődlegesen a magyar-lengyel kettős adózástkizáró egyezményben foglaltakat kell figyelembe venni az adókötelezettségmegállapításánál. Az egyezmény rendelkezik arról, hogy az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.