Közműfejlesztési hozzájárulás

Kérdés: A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: "A közműrendszerhez csatlakozás, utólagos rákötés önkormányzatnak közműfejlesztési hozzájárulásként fizetendő költségét az alábbiakban határozza meg: ivóvíz... Ft/ingatlan, Szennyvízcsatorna: ... Ft/ingatlan. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az utólagos rákötésekkor a közműfejlesztési hozzájárulás önkormányzat részére történő megfizetésére, a szükséges intézkedés megtételére."
Kell-e ezekről a befizetésekről áfás számlát kiállítanunk? Melyik rovatra kell könyvelnünk a be-fizetéseket?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 13. §-ának (1) bekezdése alapján szolgáltatásnyújtás minden olyan ügylet, amely e törvény értelmében nem termék értékesítése. A rácsatlakozási díj ellenében szolgáltatásnyújtás történik, amely megfelel az Áfa-tv. 13. §-ában írtaknak. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartása

Kérdés: Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet VIII. fejezetének 90. §-a alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást olyan nyilvántartásban kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy mely víziközmű-fejlesztésekre használtak fel befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az összeg megjelölésével. Tehát ezen értelmezés szerint víziközmű-fejlesztésre lehet felhasználni a közműfejlesztési hozzájárulást, mely a beruházási tervfejezetekben valósul meg. Helyes az értelmezésünk?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CCIX. törvény 21. "Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás" című fejezete határozza meg a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésének szabályait. A törvény 69. §-ának (1) bekezdése szerint a nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Helyi adókról szóló törvény értelmezése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 49. § a) pontjában foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:Htv.) 49. § a) pontja az átmeneti és hatályba léptető rendelkezések közötttartalmazza, hogy ha az önkormányzat a lakástulajdonra bevezeti az építményadótvagy a kommunális adót, egyidejűleg hatályát veszti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.

Közműfejlesztési hozzájárulások

Kérdés: Újonnan épített labor- és irodaépülethez az építés során befizetett villany-, gáz- és vízműfejlesztési hozzájárulás összegét rá kell-e aktiválni az új épületre, vagy pedig külön kell nyilvántartani, mint ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot?
Részlet a válaszából: […] A hozzájárulások minősítésénél az Szt. 26. §-ának (3) bekezdését kell alkalmazni.Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet, és használat a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.